Ultima Trîmbiță Înainte De Vreme

10/21/10 De la Domnul, Dumnezeul și Salvatorul Nostru – Cuvintele Domnului Spuse lui Timothy, În Timpul unei Întîlniri de Studiu Biblic/Scrisori – Pentru Turma Mică a Domnului, și Pentru Toți Cei Ce Au Urechi Să Audă

Așa zice Domnul Dumnezeul vostru: Trîmbița, pe care Eu o sun, este dezvăluită celor înțelepți și smeriți cu inima… Făcîndu-i pe cei pocăiți să cutremure dinnăuntru și pe cei răzvrătiți să ardă cu dispreț. Aceasta-i o trîmbiță din vechime, totuși rămâne trîmbița din această zi deasemenea…
Iată, slujitorul Meu degrabă intră în al șaptelea lui an, și Cuvîntul Meu și această Trîmbiță curînd după el. Iată, este a șaptea, și va fi sunată timp de șapte fără întrerupere, chiar precum acest șapte sunete în continuu înainte de vreme.
Iată, nu este asta deasemenea ceea ce Eu am dezvăluit, ce rămâne sfînt în ochii Mei?… Împlinirea care a fost lungă, urmată de trei care vor veni în succesiune rapidă, împlinirea lor scurtă și totuși veșnică… Chiar precum a șaptea, cu a opta ce încă urmează să vină…

Deaceea, așa zice Domnul

Eu am trîmbițat chemarea la trezire,
Totuși cine a auzit chemarea Mea?…

Cine a băgat în seamă, și a mers în conformitate cu chemarea Mea?…

Generație rea și leneșă! COPII SURZI!
Această lume este lepădată! Eu voi șterge(distruge) împărățiile oamenilor!
Eu le voi șterge într-o parte, și le voi arunca din privirea Mea… PENTRU TOTDEAUNA!

Niciodată nu se vor mai ridica ele din nou!…

Niciodată din nou nu vor mai merge ele mîndru,
Dînd din pumnii lor către cer în slava lor auto-proclamată,
Umblînd după toate poftele lor perverse, în căutarea cîștigului hain…

EU SUNT DOMNUL, ȘI EU AM VĂZUT ASTA!

Așa zice Domnul: Deaceea, Eu voi vorbi și această trîmbiță se va sfîrși!… Și oh ce strigăt va fi auzit, și oh ce plînset amar va izbucni! Iată, scrîșnirea dinților va veni din orice colț, cu un sunet mare, ca sunetul unei plăgi de lăcuste înghițitoare apropiindu-se!… Eu voi vorbi! Iată, fie că ei vor auzi sau vor căuta să nu audă, Eu voi fi auzit!
Iată, această Trîmbiță dinnaintea voastră este doar o șoaptă… Pentru că vocea Lui YaHuWaH va clătina cerurile și pământul, în Ziua nemulțumirii Lui fierbinte! Pentru că nimeni pe pământ nu M-a cunoscut pe Mine, așa precum Eu într-adevăr sunt… IATĂ! VOI TOȚI MĂ VEȚI CUNOAȘTE PE MINE! Spune Cel Sfînt, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul PUTERII și a geloziei aprige, Dumnezeul care a ieșit din lăcașul Său, să pedepsească!… Pentru că Eu sunt Dumnezeul judecății!
Iată, Puternicul lui Iacov a vorbit în autoritatea Lui, totuși puțini au băgat în seamă, puțini s-au închinat să Mă slăvească pe Mine! Deaceea, Eu voi vorbi cu o voce mai mare, și zilele vor fi prefăcute în întuneric.

Eu Îmi voi întoarce fața Mea împotriva acestei generații!…

Și toți munții se vor dărîma dinnaintea prezenței Mele!…

Toți giganții vor cădea jos, și vor fi zdrobiți sub greutatea bogățiilor lor căzute!

Dumnezeul răsplății s-a ridicat! Dumnezeul slavei a ieșit!… Iată, Eu M-am ridicat în răzbunarea Mea! ȘI EU NUMAIDECÎT CĂ LE VOI RĂSPLĂTI NAȚIUNILOR! Eu am văzut! Eu am privit asta!… EU AM VĂZUT ASTA!… NIMIC nu este ascuns înaintea ochilor Mei! Nici nu sunt deloc urechile Mele grele la auz! Lacrimi de mare necaz îmi umplu ochii Mei… Flăcări de foc sunt arătate după ele!… Fața Mea este roșie în indignarea Mea!
Infernul inimii Mele se dezlănțuie din cauza la ceea ce este înaintea ochilor Mei!… Persecuție! Omor! Moartea umple orice colț! Păcatul cucerește țara, izbucnind ca un potop DIN INIMILE OAMENILOR! Oamenii Mei sunt despicați și li se scot mațele, și sunt duși la paradă pe străzi, atîrnați pe pereți ca un trofeu și pradă de război, ÎN NUMELE DUMNEZEULUI LUI AVRAAM!… Numele, cu care Eu sunt numit printr-e ei… Allah, NU este numele Meu!…
Popoare mizerabile!… VOI sunteți morții ce merg pe picioare în ochii Mei!… Să nu răsplătesc Eu?! Să nu vin Eu jos și să nu-i fac bucăți pe dușmanii Mei?! Să nu le distrug Eu țările lor, și să nu-i persecutez pe oamenii lor cu sunetul vocii Mele, zi și noapte?! Să nu Mă pornesc rapid, și să nu-i fărîmițez pînă la praf sub picioarele Sfîntului Lui Israel?! Să nu vin Eu jos și să nu mistui?!… Și să nu distrug?!

AȘA ZICE DOMNUL DUMNEZEUL LUI ISRAEL!

MAI MULT NU va sta nici un dumnezeu înaintea Mea!

MAI MULT NU va sta nici o creație, făcută de mînile omului,
Mîndră înintea feței Mele!

Iubiților, ei îi omoară pe oamenii Mei în orice colț! Ei ucid darurile Mele, rupîndu-i în bucăți fără remușcare!…

Ce ați fi vrut Eu să fac, iubiților? Ce a mai rămas?… EU MI-AM VĂRSAT VIAȚA!… Ei refuză să bea. Ei M-au lepădat pe Mine… PE MINE! Izvorul Apei Vii! Și pentru ce iubiților, pentru ce? Priviți ce ei fac! Priviți cum ei aleargă lacom, rîvnind după orice cuvînt și faptă nevrednică, umplîndu-și pîntecele! Ei sunt un popor josnic, o generație perversă înșelătoare, asemenea căreia nu s-a văzut niciodată!… Totuși Eu îi iubesc pe ei încă…

Chiar și așa, Eu nu trebuie să rețin pedeapsa Mea… Judecata trebuie satisfăcută, răul trebuie să fie distrus complet dinnaintea Mea. Pentru că dacă Eu nu fac ceea ce Eu Mi-am pus în gînd în inima Mea să fac, și dacă ceea ce Eu am strîns, în depozitele mîniei Mele, nu este revărsat, omenirea nu ar mai fi… Cu grădina complet distrusă.

Deaceea, Eu am venit!…

Cu un mare sunet de trîmbiță să trezesc națiunile!…

Iată, această lume va fi zguduită pînă la miezul ei!…

Cel Sfînt va striga, cu o poruncă răsunătoare,
Și toată lumina va dispărea din lume, într-o clipă!…

Iată, întreg pământul va fi zguduit cu un cutremur puternic!…

Mînia Mielului dezvăluită!

Așa zice Domnul Dumnezeu, a cărui nume este ”Lepădat”: Eu sunt uitat printr-e poporul Meu, oamenii Mei care zic că sunt poporul Meu… Iată, ei amăgesc, pentru că ei nu sunt poporul Meu! Pentru că căile Mele sunt un dezgust pentru ei, și nici nu Mă vor asculta ei pe Mine. Ei sunt un popor al înșelăciunilor, un popor cu două fețe, alergînd după orice lucru necurat. Și deși ei zic, “Precum viu este Domnul, noi suntem izbăviți să facem toate aceste lucruri în numele Lui”… Ei în nici un chip nu vor scăpa, ei nu vor fi izbăviți! Pentru că ei au profanat numele Meu, și au pîngărit slava Sfîntului lui Israel!… Luînd ceea ce este neprihănit și bun, apoi prefăcînd asta într-o rușine deschisă, spre confuzia multor fețe!…

Așa zice Domnul: Eu sunt împotriva TUTUROR, celor ce au hulit numele Meu și Cuvîntul Meu în continuu!… Pentru că ei au profanat ceea ce-i sfînt prin toate faptele lor!… Eu sunt împotriva oricărui cuvînt și faptă de-a lor, și Eu nu voi cruța!…

Iată, chiar Eu sunt împotriva VOASTRĂ, biserici ale oamenilor!…

Pentru că căile Mele au devenit un dezgust pentru voi…

Da, voi proclamați asta prin toate faptele voastre!…

Totuși căile VOASTRE au devenit un dezgust pentru Mine! Spune Domnul…

Și Eu numaidecît că voi răsplăti, și voi aduce asupra voastră o corectare aspră, să vă întorc înapoi de la căile voastre, ca voi să puteți fi însănătoșiți de la fărădelegea voastră… Chiar cu multe cuvinte tari, ca un vînd puternic ce răstoarnă care rupe ramurile și răstoarnă copacii înalți, vă veți rupe voi și veți fi aduse jos. Cu un treierat mare, din-colo-n-coace, veți fi voi fărîmate în bucăți, chiar precum și lumea va fi întoarsă cu capul în jos, spune Domnul… Pentru că Eu am declarat asta! Și așa va fi asta adus la împlinire, înaintea ochilor ACESTEI generații.
Pentru că mulți s-au dedat la desfrîu, și mulți s-au făcut pe ei înșiși un dumnezeu, proclamînd voia Domnului cu multe cuvinte mărețe și deșarte, deși nici unul din ei nu a auzit vocea Domnului Dumnezeului lor. Deaceea, Eu le-am numărat cuvintele lor, și le-am socotit orice cuvînt spre rușinea lor.
Totuși poporul Meu nu este deloc rușinat de ofensele lor, nici nu se vor întoarce ei să asculte cuvintele Mele, pe care Eu le-am spus către ACEASTĂ generație. Poporul Meu în continuu păcătuiește împotriva Mea!… Prigonind prorocii Mei și ponegrind mesagerii Mei!… Luptînd împotriva Mea în propriile lor nume, spunînd, “Noi vom fi îndreptățiți în acțiunile noastre, cînd Domnul va veni să pedepsească”…

Iată, Eu într-adevăr am ieșit să pedepsesc! Eu am venit jos să răsplătesc!…

Pe fiecare, după limba lor…

Pe fiecare, după faptele lor.

Iată, spre propriul Meu amar, ei L-au provocat pe Cel Sfînt la furie!

Fiecare va primi pedeapsa Celui Prea Înalt!…

Pentru că ei M-au lepădat pe Mine!…

PE MINE!… Izvorul de Apă Vie!

Ce lucru nerușinat este înaintea ochilor Mei! Ce lucru scîrbos este arătat înaintea Mea, printr-e acest popor care NU este poporul Meu! Ce vomă mizerabilă iese de la aceste popoare moderne!… Disprețuindu-Mi numele Meu, făcînd ca numele Meu să fie ca o urîciune în toată lumea!…
Iată, ei s-au străduit să-L facă pe Sfîntul lui Israel după propriul lor chip, modelîndu-l cu mîni înșelătoare, spre propria lor năpastă!… Un chip turnat, cioplit, pe care ei l-au numit în casele lor!… Pîngărire!… Chiar însăși numele pentru ce ei sunt numiți… FĂRĂDELEGE!…
Da, FĂRĂDELEGE este numele lor!… Păcat îndreptățit în numele MEU, numele neprihănirii lor, murdărit după propriile lor inimi care nu M-au cunoscut pe Mine, și nici nu văd Eu din Mine Însumi în ei! Totuși prin faptele lor, ei mărturisesc împotriva lor înșiși, declarînd, ”Iată, priviți la NOI, pentru că noi am devenit neprihăniți în propriii noștri ochi. Pentru că noi am lepădat Legea Tatălui, în numele Fiului. Da, EL a făcut posibil asta pentru noi, și cu permisul LUI noi Îl lepădăm pe Dumnezeul Viu, ca să-I murdărim numele Lui”…
COPII PROȘTI! GENERAȚIE BOLNAVĂ! Voi toți rămâneți prizonieri!… Iată, voi ați semnat documentul  propriilor voastre sentințe, care vor fi aspre și împlinite fără amînare… Iată, voi ați fost de partea propriei voastre judecăți, dînd din capurile voastre în semn de acord…

Și după numărul bisericilor voastre vă va fi pedeapsa voastră,
Oh case de curve, fiice de curvie…

După cuvintele gurilor voastre va fi asprimea pedepsei voastre…

Și după ACEST cuvînt, pe care VOI l-ați respins,
Va fi durata curățirii voastre…

Și Eu nu voi cruța nuiaua,
Nici nu va fi tăria mînii Mele reținută în judecata Mea.

Așa zice Domnul împotriva oricărui pom putred, care face roade stricate, ca să ademenească poporul Meu la rebeliune: Iată, VOI, da voi, ați devenit copiii tatălui vostru! Și tot ceea ce voi păstrați ascuns, și presupuneți în întuneric, va fi scos la iveală!… Pentru că Ziua va declara asta! Și voi vă veți prăbuși, cu o mare zdrobire veți fi voi tăiați jos! Spune Domnul în indignarea Lui.

Iubiților, voi ați sfîșiat inima Lui Dumnezeu… Voi ați fărîmat inima trupului Meu, cu care Eu v-am iubit nespus de mult. Voi ați procedat înșelător cu Mine, și pentru ce preț?! Pentru ce cîștig?!…
Așa zice Domnul: Voi ați ponegrit… Voi ați adus împotriva mesagerilor Mei și slujitorilor Mei, pe care Eu I-am trimis la voi, multe acuzații rele și false. Iată, Eu am privit peste furia inimilor voastre, de către care voi sunteți înrobiți. Eu am privit peste voi, și Eu v-am văzut ignoranța voastră amară, gîndurile voastre perverse și dorințele voastre pofticioase, revărsîndu-se cu aroganță din inimile voastre cuprinse de mîndrie…
Da, Eu am privit peste voi, biserici ale oamenilor… Voi ”Creștini” care luptați împotriva Mea, ieșind și intrînd, căutînd întotdeauna noi căi de a arunca cu pietre în prorocii Mei și slujitorii Mei, cei aleși. Eu am văzut ceea ce locuiește înăuntrul vostru, și oh ce priveliște am văzut Eu… Ce lucru dezgustător este acesta înaintea feței Mele!… Demoni, ieșind și intrînd!… Demoni, găsindu-și lăcaș în bisericile oamenilor!…

Să nu dărîm Eu?! Să nu răsplătesc Eu?!…

Să nu distrug Eu orice lăcaș murdărit,
Care stă mîndru împotriva Mea?!

Iată, inima Mea este foarte grea din cauza tuturor acestor oameni, numiți cu numele Celui Uns, care sunt îmbătați… Iată, ei vin cu nerăbdare… Ei aleargă către casele lor care sunt numite fals cu propriul Meu nume, să audă orice vorbitor care intră prin trădare*, vorbindu-le lor în propriile lor nume. Ei aleargă și se așează, și-și ciulesc urechile să audă, ca să poată auzi măcar o singură iotă ca să-și îndreptățească faptele lor rele, să-și mîngîie urechile lor însetate, ca să poată continua să locuiască bucuroși în fărădelegea lor, înduplecîndu-i pe alții la rebeliune…
IATĂ, EU SUNT ÎMPOTRIVA LOR!… Eu sunt împotriva oricărui bărbat și oricărei femei, care vorbește în propriul său nume, zicînd, ”Domnul m-a trimis pe mine”, și, ”Este voia Domnului… Ascultați ce Domnul voiește”. Eu sunt împotriva celor, ce pun pietre de poticnire înaintea poporului Meu, să perpetueze prigonire înspre slujitorii Mei!…
Pentru că cei ce doresc rău Miresei MELE, vor fi lăsați în uluire! Și-și vor închina spinările, zicînd, ”Cînd am devenit eu o curvă? Cînd am devenit eu înstrăinată de la Soțul meu? Cum de am ajuns eu în toată această pedeapsă? Nu sunt eu o împărăteasă, făcînd tot ceea ce este drept?… Pentru că eu am apărat numele Domnului și cuvîntul Lui, și am primit mult cîștig. Priviți la toți aceștia de partea mea… Totuși aici eu stau în ruină, într-o bîltoacă din propriile mele lacrimi… Oh Doamne, de ce m-ai lepădat pe mine?! De ce moartea acum mă pîndește ca pe vînat?!”…

Numele MEU este DOMNUL!… YaHuWaH!…

Totuși voi copii în biserici nu M-ați cunoscut pe Mine,
Și ați lepădat numele Meu.

Numele MEU este Judecată… Totuși voi nu v-ați temut de Mine.

Numele MEU este deasemenea Milă și Dragoste Mare… YahuȘua…

Totuși voi nu M-ați sărutat pe Mine.

Și dacă voi sunteți mireasa Mea, de ce voi nu v-ați dat pe voi înșivă Mie?… Și nu ați luat numele Meu, proclamînd că voi sunteți ai Mei în așteptare veselă?… Voi sunteți înspăimîntați, înstrăinați de la Dumnezeul vostru. Soțul vostru și-a întors fața de la voi… Chiar cu multe lacrimi v-a închis El ușa vouă, pînă ce vremea va fi schimbată.

ÎNTOARCEȚI-VĂ!…

Veniți la Mine în Ziua, și calmați-Mi lacrimile…

Strigați!…

Și Eu voi trimite farurile Mele…

Da, chiar aceiași, din cauza cărora inimile voaste s-au împietrit**…

Aceiași, prin care voi veți primi chiar aceste cuvinte…

Cuvîntul gurii Mele…

Pentru că Eu nu sunt fără milă.

Și deși, caselor voastre Eu le fac un sfîrșit deplin, Eu nu vă voi face un sfîrșit deplin vouă. Și deși Eu vă fărîm, și voi vă veți întinde jos în moarte, pentru numele Meu, Eu nu vă voi lepăda pe voi cu totul, ca pe cei răi… Pentru că ei se vor duce în veșnicul întuneric adînc, nimicnicie… Pentru totdeauna…
Nu, Eu nu vă voi lăsa viermilor care mănîncă, nici nu voi permite ca carnea voastră să putrezească, nici nu va călca în picioare nici un om peste corpurile voastre… Eu vă voi aduna pe voi către Mine, și voi veți boci cu multe lacrimi pe pieptul Meu, pînă cînd sufletul vostru va seca, și voi veți fi lecuiți…
Niciodată din nou nu veți mai merge voi pe căile lumii, și nici pe cele ale răului, spre propria voastră năpastă. De la Mine voi niciodată nu vă veți mai îndepărta, și în viața MEA voi veți merge toate zilele voastre… Da, pînă cînd timpul a pierdut toată însemnătatea, chiar în vecii vecilor… Cîntînd cîntece, spre lauda slavei Mele…

Și voi veți fi bucuria Mea, spune Domnul care v-a făcut pe voi,
Și El care v-a cumpărat pe voi în propriul Meu sînge…

Ca noi să putem fi unul…

Precum Fiul este unul în Mine, și Eu în El…

Precum voi veți fi unul în Dînsul…

PENTRU TOTDEAUNA.

Deaceea, această una trîmbiță, care este din aceste șapte,
Și este a șaptea, va fi sunată tare…

Apoi trebuie ea să se încetinească la porunca Mea,
Făcînd loc pentru următoarea să sune…

Spune Domnul.

[SFÎRȘITUL VOLUMUL ȘAPTE]

_____________________________________________________________________________

* treachery

** have waxed gross


(Letters from God and His Christ, Volume 7)Sursa
2010-10-23 14:28:59Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

08:00:39Cum a ajuns profesia de cercetător una din cele mai instabile în RM —» Gheorghe Cuciureanu
05:48:09Serviciul „Eco responsabil”, ediția a II-a —» BiblioCity
09:57:45Despre „Demonii. Spovedania lui Stavroghin” de la Teatrul din Cluj —» Andrei Albu - omul alb cu gînduri negre
06:31:21REZILIENȚA SOCIALĂ A CONTINENTULUI MOLDAV —» Daniel Lachi
18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
06:25:22PUTINIȘTII TREBUIE EXTIRPAȚI! —» Daniel Lachi
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!
13:40:07Poliția și jandarmii ignoră reguli elementare de circulație —» Curaj.TV | Media alternativă
11:59:22Dezvoltarea spiritului antreprenorial al copiilor —» BiblioCity
10:18:34Competențele sociale și individuale pentru un job de succes —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
10:00:51Să trăim prin credință! —» Moldova Creștină
02:41:36MOLDOVENI! NOI CUM IEȘIM DIN RĂZBOI? —» Daniel Lachi
20:29:42Satan: Our Adversary —» Erik and Elena Brewer's Weblog
18:46:18Zarurile au fost aruncate… —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi
17:19:4734 de ani. 34 de lecții —» Sunt MAMĂ!
16:04:13Cozi de TIR-uri spre porturile Ismail, Reni, Giurgiulești, Galați —» Curaj.TV | Media alternativă
11:36:00Vacanța de iarnă a lui Dragoș —» Sandu GRECU
10:00:02Este o cinste să te ferești de certuri —» Moldova Creștină
08:11:28Strada Evreiasca e doar la Odesa? —» Curaj.TV | Media alternativă
06:47:02Întâlnire cu Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania” —» BiblioCity