Zelul și râvna lui Dumnezeu pentru propria slavă

Într-o cultură evanghelică dusă aproape până la nebunie de teologia antropocentrică (dex – Concepție filozofică potrivit căreia omul este centrul și scopul universului) și „teologia de jos” ni se pare aproape blasfemiator și batjocoritor la adresa ființei umane a se pretinde că scopul primar al lui Dumnezeu este El Însuși și nu omul.

Deși exagerez o fac înadins ca să înțelegem unde se îndreaptă teologia noastră. Unii dau senzația că sunt de acord că Dumnezeu există împreună cu îngerii și cosmosul de dragul omului. Hristos, deasemeni, a murit în mod primar de dragul meu. Aceste lucruri sunt false și voi încerca să le dovedesc.

Suntem fascinați de noi înșine – ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute în planurile făcute de noi pentru noi și nu să ne descopere planurile Lui pentru noi; cântăm despre ceea ce simțim și ce facem noi; avem biserici și instituții cu caracter religios dar care se învârt în mare parte în jurul nevoilor noastre. Totul este despre noi.

Goana aceasta nebună după acest tip de gândire teologică trebuie să dispară. Noi nu suntem creați pentru noi înșine și nici nu trebuie să trăim pentru noi înșine.

CRED – Dumnezeu este preocupat, împlinit, fascinat în căutarea propriei sale glorii. De fapt: TOT ce face Dumnezeu – El face pentru slava Lui.

(folosesc termenii „slavă” și „glorie” interschimbabil).

Ce este această „slavă a lui Dumnezeu”? Avem nevoie de o definiție fiindcă s-ar putea să vorbim despre lucruri pe care nu le cunoaștem. Pe scurt și în cuvintele lui Piper: „gloria lui Dumnezeu este venirea în public a frumuseții și valorii Sale infinite” sau „este sfințenia Lui expusă sau afișată” sau „este radiația sfințeniei Sale, radiația multitudinii, infinitei vrednicii și valori a perfecțiunilor Sale.

Ce înseamnă să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu? Gloria lui Dumnezeu este zelul lui Dumnezeu ca noi să gândim, să vorbim, să acționăm în așa fel încât să Îl facem pe Dumnezeu să arate glorios așa cum este. Noi nu îi adăugăm nimic gloriei Lui. Așa că scopul vieții mele ar trebui să fie acela de a trăi în așa fel încât oamenii să zică Dumnezeu este glorios! Vrem ca să facem ca slava lui să strălucească, să devină vizibilă.

Am putea argumenta logic și filozofic (uneori îmi place) dar cred că cel mai normal lucru este ca să dovedesc din Scripturi că zelul lui Dumnezeu este pentru propria Lui slavă. Îmi doresc ca în viața unora să existe o schimbare a modului în care gândește despre sine și despre Dumnezeu.

Texte în sprijinul acestei doctrine:

Dumnezeu își alege poporul pentru gloria Sa

ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. „ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.„ și „şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui” (Efeseni 1:4-6, cf. vv. 12, 14)

Dumnezeu ne-a creat pentru gloria Sa

Voi zice miazănoaptei: „Dă încoace!”, şi miazăzilei: „Nu opri”, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” (Isaia 43:6-7)

Dumnezeu a chemat Israelul pentru gloria Sa

„Şi mi-a zis: „Israele, tu eşti robul Meu în care Mă voi slăvi.” (Isaia 49:3; Ieremia 13:11).

Dumnezeu a răscumpărat Israelul din Egipt pentru gloria Sa

Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie. Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Şi arate puterea. (Psalmul 106:7-8)

Dumnezeu l-a ridicat pe Faraon pentru ca să-și arate puterea și să-și slăvească numele

Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” (Romani 9.17)

Dumnezeu l-a învins pe Faraon la Marea Roșie pentru gloria Sa

Eu voi împietri inima lui faraon, şi-i va urmări; dar faraon şi toată oastea lui vor face să se arate slava Mea, şi egiptenii vor şti că Eu sunt Domnul.” [Exodul 14:4] Eu voi împietri inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Şi faraon şi toată oastea lui, carele şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea.[v.17] Şi vor şti egiptenii că Eu sunt Domnul când faraon, carele şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea.” [v.18]

Dumnezeu a cruțat Israelul în pustie pentru gloria Sa

Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt (Ezechiel 20:14)

Dumnezeu i-a dăruit victoria Israelului în Canaan pentru gloria Sa

Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Şi facă un Nume şi ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni şi semne, izgonind dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri şi pe dumnezeii lor? (2 Samuel 7:23)

Dumnezeu nu își leapădă poporul pentru gloria Sa

Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta; dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră [1Samuel 12:20]…Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. [v.22]

Dumnezeu a salvat Ierusalimul de la atac pentru gloria Sa

Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o mântuiesc, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David. [2 Imparati 19:34]
voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David. [2 Împărați 20:6]

Dumnezeu a restaurat Israelul pentru gloria Numelui Său

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt…. [Ezechiel 36:22] Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. [v.23] Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!”[v.32]

Domnul Isus a căutat gloria Tatălui în tot ceea ce a făcut

Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El nu este strâmbătate. (Ioan 7:18)

Domnul Isus ne-a spus să facem fapte bune pentru ca Tatăl să ia glorie

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. (1 Petru 2:12)

Domnul Isus a avertizat că a nu căuta gloria lui Dumnezeu face credința imposibilă

Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu? (Ioan 5:44)

Domnul Isus a spus că răspunde rugăciunilor pentru ca Tatăl să fie glorificat

şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. (Ioan 14:13)

Domnul Isus și-a îndurat ultimile ore de suferință pentru gloria lui Dumneze
Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit şi-L voi mai proslăvi!” (Ioan 12:27-28)

După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. (Ioan 17:1)

Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit, în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuşi şi-L va proslăvi îndată. (Ioan 13:31-32)

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru a-și justifica slava dreptății Sale

Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. (Romani 3:25-26)

Dumnezeu ne iartă păcatele de dragul Său

Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. (Isaia 43:25)
Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este! (Psalmul 25:11)

Isus ne primește în părtășie cu El pentru gloria lui Dumnezeu

Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. (Romani 15:7)

Lucrarea Duhului Sfânt este să-L glorifice pe Fiul lui Dumnezeu

El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16:14)

Dumnezeu ne învață să facem toate pentru gloria Sa

Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31; cf 6:20)
Dumnezeu ne spune să-L slujim într-un mod care Îl glorifică pe El

Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. (1 Petru 4:11)

Domnul Isus ne va umple cu roade ale dreptății pentru gloria lui Dumnezeu

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, … plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:9,11)

Toți se află sub judecată pentru dezonorarea gloriei lui Dumnezeu

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. (Romani 1:22,23; 3:23)

Irod este lovit de moarte pentru că nu a dat glorie lui Dumnezeu

Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu.Şi a murit mâncat de viermi. (Fapte 12:23)

Isus vine din nou pentru gloria lui Dumnezeu

Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. (2 Tesaloniceni 1:9-10)

Scopul final al lui Isus pentru noi este ca să vedem gloria lui Dumnezeu

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)

Chiar și în mânie scopul lui Dumnezeu este să-și facă cunoscută bogăția slavei Lui

Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere. Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere; (Romani 9:22-23)

Scopul lui Dumnezeu este ca să umple pământul de gloria Lui

Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă. (Habacuc 2:14)

Tot ce se întâmplă va contribui la glorifcarea lui Dumnezeu

Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36)

În Noul Ierusalim gloria lui Dumnezeu va înlocui soarele

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul. (Apocalipsa 21:23)

sursa


Filed under: doctrine

Sursa
2011-06-23 11:57:56Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

09:41:02Număr record de crame la Vernisajul Vinului —» Fine Wine
13:11:39Lansarea platformei online compensatii.gov.md —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:29:345 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi Sociale. —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:27:02Anunţ ,,Ajutor la contor" —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
21:47:46Omonimele – cum le deosebim sensul? (2) —» Moldova Creștină
19:56:23Decembrie, luna totalurilor și a concluziilor #live #palavre —» Curaj.TV | Media alternativă
19:49:53Dezbatere: Capitalismul pe muchie de cuțit —» Curaj.TV | Media alternativă
15:11:41Spune că a lucrat o lună în Polonia fără să fie plătit —» Curaj.TV | Media alternativă
14:58:07Dumitru – primul moldovean în echipa politici Google/Youtube —» Curaj.TV | Media alternativă
14:19:05Lena Chilari la atelierul Vlad Ioviță, Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă
14:11:00Acțiune unionistă la Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă
14:07:02Fărădelegi pe strada Armenească, cu complicitatea poliției —» Curaj.TV | Media alternativă
13:45:42Despre impact —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
09:45:36Ce să faci când continuu visezi pe cei morți? —» Moldova Creștină
06:48:03Idealul unității naționale - 1 decembrie 1918: Expoziție virtuală tematică —» BiblioCity
06:44:00Laboratorul internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic" —» BiblioCity
07:38:16Micile și marile bucurii ale lunii noiembrie 2022 —» Sunt MAMĂ!
11:56:54Город Днепр за один день —» Бессарабские хроники
06:25:28VINO SĂ STĂM SUB POM, SAU - FORMULA DE POLITEȚE —» Leo Butnaru
18:31:16Give the Gift of WordPress.com! —» Misterioz
14:33:00We Heard You Wanted to Add SSH Keys —» Misterioz
13:46:15Arcadie Suceveanu la ceas aniversar —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
13:13:345G în avioane, Wi-Fi pe șosele – decizia Comisiei Europene deschide noi oportunități de inovare —» Elena Robu
12:12:29ACUM ORI NICIODATĂ. Cartoful fierbinte pe nume Unirea —» Nicolae Federiuc
11:56:5394 de ani de la nașterea poetului Ion Druță, (1928) —» Biblioteca Publică or.Rîşcani