ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 36 -a

 În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )- Partea a 36-a -
1943Documentul 161 ROMÂNIAPREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII Nr. 9482Bucureşti 31.III.1943CătrePREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRICab. D-lui Vice Preşedinte            Urmarela Nr. 9455 din 24 Martie1943;            Amonoare a vă raporta următoarele:            Organelenoastre informative semnalează că în dimineaţa zilei de 29 Martie 1943, s-aînceput evacuarea celor cca 3.000 români din comuna Moldavskie (Nord Caucaz).            Transportullor se va face până la Chercipe calea aerului, apoi cu trenul spre Sudul Basarabiei unde vor fi colonizaţi.
            ŞEFULSERV.SPECIAL DE INFORMAŢII            DIRECTORGENERAL                     L.Ş.               (semnătura)
* * *Documnetul 1622 Aprilie 1943Nr. 319 CabinetMARELUI STAT MAJORConfidenţial            Răspunzândtelegramei Dvs. Nr. 460004 din 1 Aprilie 1943 cu privire la repatrierea a 3300români din Cuban satul Moldovanca, am onoare a vă comunica propunerea mea.            Dacăse doreşte ca aceşti moldoveni să se aducă în Transnistria, eu îi primesc cumare bucurie şi-i pot aşeza în 3 sate din judeţul Râbniţa. Aceste sate vor ficomplet evacuate de populaţia ucraineană şi voi face sate compacte de români.Populaţia ucraineană va fi dusă în sudul judeţului Oceacov, pentru a nu mairâvni niciodată să se întoarcă în aceste sate şi a cauza neajunsuri românilor.            Sateleacestea în care vrem să-i aşezăm pe moldoveni, sunt sate cu case mari,spaţioase, cu terenuri de cultură de o foarte bună calitate, astfel că oameniivor putea fi mulţumiţi.            Dacăse admite propunerea noastră, trebuie să fim conştiinţaţi din timp, pentru casă chibzuim ca deplasarea populaţiei să se facă după efectuarea munciloragricole de primăvară şi aproape concomitent cu sosirea românilor din Cuban, deaşa fel ca să nu existe fricţiuni între aceştia şi nici să nu se producăperturbări în efectuarea muncilor agricole.
            GUVERNATOR            ss.Prof. Alexianu            L.Ş. (semnătura)
* * *Documentul 163COMISIUNEA CENTRALĂ PENTRUREPATRIEREA ROMÂNILOR DE LA EST DE NISTRU ŞI DE BUGr.Brezotanu N.4 Etajul I Bucureşti03981 22 Februarie 1943
DOMNULE GUVERNATOR,
            Referindu-nela adresa cu N.2687 din 1 Februarie 1943, vă rugăm să binevoiţi a ne confirmaprimirea instrucţiunilor privitoare la repatrierea populaţiei româneşti aflatela răsărit de Nistru şi de Bug, aprobate de Domnul Mareşal Conducător alStatului, comunicându-ne şi dacă s-a constituit comisunea de revizuire apersoanelor ce au venit în Basarabia de la est de Nistru, după recucerireaacestei provincii, întrucât această comisiune trebuie să înceapă de îndatălucrările.            Deasemeneavă rugăm să binevoiţi a ne comunica dacă s-au luat măsuri pentru punerea înaplicare şi a celorlalte dispoziţiuni cuprinse în instrucţiunile ce vi s-auînaintat pe lângă adresa noastră la care ne referim mai sus.
            PREŞEDINTE            ColonelMagostrat                     L.Ş.               I. Aramă (semnătura)
DOMNIEI SALE            DOMNULUIGUVERNATOR AL BASARABIEI

* * *Documentul 164COMENDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEIDEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVILAL TRANSNISTRIEIDECIZIUNEA Nr. 1613
           NOI,ION ANTONESCU, MAREŞAL AL ROMÂNIEI COMANDANT DE CĂPETENIE AL ARMATEI;           PrinProfesor G.Alexianu, Guvernatorul Transnistriei;           Avândîn vedere că nevoile războiului impun trimiterea populaţiei româneşti dincomunele de la Est de Bugîn Transnistria;           Avândîn vedere propunerile pe care le-am făcut Domnului Mareşal Antonescu lasolicitarea Domniei-Sale cu raportul nostru Nr. 319/1943 Cabinet, şi care aufost aprobate de Dsa cu Nr. 507327/1943 CBBT;           Avândîn vedere telegramele cu Nr. 460240 din 11.IV.1943 şi Nr.2021 din 12.IV.1943,prin care ni se face cunoscut că încep să sosească aceşti români;           Avândîn vedere că în împrejurimile actuale când ne găsim în plină primăvară, cândpopulaţia locală a executat toate muncile câmpului şi a făcut toateînsămânţările, o deplasare în masă ar putea să producă perturbări grave, ceeace nu este în interesul nostru să o facem acum;           Avândîn vedere că de la data propunerii şi până la data când ni se comunică căsosesc aceşti moldoveni au trecut 10 zile, în care timp nu se poate face nicievacuarea satelor;           Învirtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. 1 din 19 August 1941, datla Tighina;
DECIDEM CELE CE URMEAZĂ:
           Art.I.-Românii care vin actualmente din cauza războiului din Caucaz şi Crimeea, vor fiaşezaţi provizoriu în satele în care urmează a fi colonizaţi definitiv.-           Sefixează în judeţul Râbniţa 3 sate:-  Hârjeu-  Sărăţei-  VărăncăuÎn care se vor aduce primele transporturide 663 de români anunţaţi.           Art.2.- Până la sosirea româniloracolo Dl.Prefect al Jud.Râbniţa va lua măsuri de evacuare parţială sau totală aacestor sate, după posibilităţi şi de aşezarea populaţiei din aceste sate înlocalităţile care se găsesc libere în restul judeţului.           Dacăacest lucru nu este cu putinţă, locuitorii vor fi instalaţi în grupuri înJudeţul Oceacov, în satele în care se vor comunica telegrafic.           DomnulPrefect al Judeţului Râbniţa va lua măsuri cu populaţia locală, de curăţirea şirepararea tuturor locuinţelor în care vor fi instalaţi locuitorii repatriaţi.           Valua măsuri pentru ca în aceste sate să se facă o rezervă de alimente, porumb,orz şi furaje în vederea primirii şi hrănirii repatriaţilor.           Valua măsuri ca să-i pună pe acei repatriaţi la lucru şi să le dea în primirekolhozurile şi întinderile de pământ şi cu toată averea comunei în carelocuitorii au fost evacuaţi.           Valua măsuri de intrarea în locuinţe de dezinfectarea completă a acestorlocuinţe, a locuitorilor şi bagajelor şi vehicuelelor ce vin cu dânşii şiexamina dacă aceşti locuitori au vite sau nu şi va lua măsuri ca să fieînzestrată de îndată fiecare familie, cu o vacă cu lapte cu purcei mici şipăsări, aplicându-se însă în întregime dispoziţiile Deciziei noastreNr.66/1942, cu privire la păstrarea animalelor.           Art.3.-Cu executarea prezentei decizii, se însărcinează Inspectoratul de JandarmiTransnistria, Direcţia muncii şi Prefectura Judeţului Râbniţa.           Inspectoratulde Jandarmi din Transnistria va examina şi de acord cu Prefectul de Râbniţa vada în aceste sate o companie sau două de jandarmi, sau va cere această forţă dela Corpul 3 Armată, învederea efectuării complete şi imediate a programului ordonat.           Săînfiinţeze două comisii de primire şi trimiterea românilor care se repatriază,una la Varvarovca şialta la Golta, compusedin câte un funcţionar desemnat de Direcţia muncii, câte doi desemnaţi dedirecţia Culturii şi câte un medic desemnat de Direcţia Sănătăţii.           Ceicare vin la Varvarovcavor fi îndrumaţi până la Trihati,unde Direcţia C.F., va pune, la cerere, imediat toate vagoanele de care va finevoie, pentru a fi transportaţi la Golta.           Pretorulde la Varvarovca,Prefectul de la Oceacovşi Prefctul de la Goltavor sta în permanenţă la dispoziţia acestor comisii şi vor da tot concursul.           La Varvarovca se instituie ca şi la Golta o gardă specială de jandarmi, ladispoziţia acestor comisii, pentru a menţineordinea şi pentru a îndruma pe repatriaţi.           Comisiileacestea vor trimite repatriaţi, pe baza actelor cu care intră şi vor facerecensământul oamenilor, al vitelor lor şi al atelajelor cu care vin.           Comisiilese vor deplasa de îndată la faţa locului, pentru a pregăti cartiruirile atât la Varvarovca cât şi pe parcursulpână la Trihati, învederea îmbarcărilor la Tarihati.           Art.4.-Se afectează cantine de cruce roşie de la Golta, alimentele şi zahărul necesar pentru a servi masacaldă acestor repatriaţi.           Art.5.-Legiunea de jandarmi Golta, împreună cu Prefectul Judeţului, vor lua toatemăsurile şi vor recruta personalul necesar pentru a face serviciile deaprovizionare al tuturor repatriaţilor.           Aceiaşidispoziţie se aplică şi pentru Varvarovca şi staţiile intermediare.           Consiliulde Patronaj din Odessa şi Crucea Roşie din Golta, vor lua măsuri de strânereaimediată a alimentelor şi a ajutoarelor necesare şi la data când se vor anunţasosirea trenurilor la Varvarovcase vor deplasa la Varvarovcaşi vor oferi tot ajutorul necesar acestor repatriaţi.           Asemeneaîn Gara Zastava, se face un oficiu, ca la trecerea trenului cu repatriaţi, săli se poată servi un ceai, o bucată de pâine şi mezeluri.           Guvernământulva pune la dispoziţia Cantinei de Cruce Roşie din Razdelinaia şi de la Bârzula, alimentele necesare pentrua putea să servească în tercere hrană rece, sau un ceai cu pâine acestorrepatriaţi.           Pretoruldin Razdelinaia, ca şi prefectura Judeţului Balta pentru Gara Balta, vor luatoate măsurile pentru satisfacerea completă a nevoilor de aprovizionare aleacestor repatriaţi.           Art.6.-Direcţia Muncii va alege de îndată, până mâine la ora 9.a.m., de acord cucelelalte Direcţii şi în special cu Direcţia Culturii, funcţionarii necesari pecare să-i trimită în comisia de repatriere de la Golta şi Varvarovca, pentru a luamăsurile necesare.           Inspectoratulde Jandarmi va da un ofiţer, care să comande garda specială pusă la dispoziţiacomisiei.           Prefectuljudeţului Berezovca va lua măsuri ca la Trihati şi la Berezovca în Gară, să se facă centre de aprovizionare, penturca să ofere tuturor românilor, hrană rece, ouă fierte, mezeluri. Se pune ladispoziţia comisiei de la Varvarovcacantitatea de:           100kgr zahăr a se face ceaiuri;           200kgr la dispoziţia Crucii Roşii de la Golta,           50kgr la dispoziţia cantinelor de la Razdelinaia, Birzula şi Balta,           Conserve de peşte 400 cutii Comisieide la Varvarovca,           Conservepasăre 400 cutii Comisiei de la Varvarovca,           300ouă va pune la dispoziţia Prefectura Judeţului Oceacov, ouă care vor fi fierteşi date repatriaţilor pe drum,           1000cutii conserve peşte se pune la dispoziţia Comisiei de la Golta,           1000cutii conserve de pasăre           10000 ouă date de Prefectura Judeţului Oceacov           2000 kg de bomboane se pun ladispoziţia ambelor comisii, pentur a da locuitorilor şi copiilor lor.           Deasemenipreturile respective vor pune pe tot parcursul ouăle şi brânza de oi şi devaci, la dispoziţia cantinei pentru aprovizionarea completă a lor.           Sepune la dispoziţia acestor comisii câte 1.000.000 ţigări şi cîte 500 cutii dechibrituri, pentru a se distribui acestor locuitori.           Dispoziţiileluate, se vor comunica şi Dlui Mareşal şi Preşidenţiei Consiliului de Miniştrişi Marelui Stat Major.           Comisiile se vor găsi prezente în ziua de 15Aprilie a.c.la Varvarovca şi Golta.           DirecţiaSanitară va trimite în aceaste Comisii câte un medic cu etuvele necesare,pentru a cerceta sănătatea locuitorilor a controla dacă nu sunt bolnavi de bolimolipsitoare şi pentru a le da asistenţă medicală.           Acesteservicii vor fi înzestrate cu medicamente suficiente pentru cazurile deurgenţă.           Art.7.–Această decizie se comunică spre întocmai executare, tuturor organelorînsărcinate cu aducerea ei la îndeplinire.                     Datăîn Cabinetul nostru astăzi 13 Aprilie 1943,                               GUVERNATOR,                                          Prof.Ss.G.Alexianu           L.Ş.    p.conformitate (semnătura)
* * *
Documentul 165Nr. 571377 din 5.III.943DOMNULE MAREŞAL,
           SubsemnataRomâncă moldoveancă Obreja Paulina, refugiată din Cremeea şi repatriată la Tighina, cu profund respect aduc lacunoştinţa Domniei Voastre următoarele:           Suntemla Tighina 15 familiimoldovene repatriate din Crimeea.           Amvândut toată averea şi acum avem asupra noastră circa 20.000 mărci, pe care nuvrea să ni le schimbe nimeni.           Nuavem alţi bani din ce trăi. La Tighinastăm de o lună lumătate fără nici o ocupaţie, muritori de foame.           Stămla chirie, fără foc cu copii mici. Nimeni nu se interesează de noi.           Vărugăm DOMNULE MAREŞAL, să ne luaţi sub ocrotirea Dvs. dând ordin să ni se dea delucru, să putem trăi şi să ni se schimbe mărcile ce avem cu noi ca să plătimdatoriile ce le-am făcut şi cu restul să ne întreţinem până vom căpăta delucru.Obreja Paulina (semnătura) Str. Regele Ferdinand INr.6, TighinaDOMNIEI SALEDOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCUCONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN* * *Documentul 166PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MIIŞTRISECRETARUL GENERAL„CABINETUL PENTRU BASARABIA,BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA” NOTĂ 5713771943, luna Martie, ziua 5
SUMAR:
 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată la Tighina din Crimeea, solicită Domnului Mareşal să ia sub ocrotirea Domniei sale familiile de Moldoveni repatriaţi.
 Rezoluţie: Imediat. Gl.Voiculescu va plasa imediat pe fiecare după profesie şi le va da putinţa să muncească. Copiii să fie puşi în şcoli şi cămine. Pt. Mărci să se vadă ce sume sunt şi să decidă Dl.Neagu. Atrag atenţia să nu se mai întâmple acest lucru. Trebuie înfiinţat un organ la Tiraspol însărcinat special cu această misiune de a se ocupa, caza, plasa în Basarabia şi Transnistria Moldovenii veniţi din Rusia. Secretariatul studii şi propuneri de organizare şi Guvernul întocmire de instrucţiuni. Totul fără întârziere. Să se meargă în acord cu Dl.Alexianu şi Gl.Voiculescu.
(ss) Mareşal ANTONESCU

 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată la Tighina din Crimeea, supune Domnului MAREŞAL, urmă-toarea situaţie a celor 15 (cincisprezece) familii de Moldoveni ce s-au repatriat din Crimeea la Tighina: -şi-au vândut toată averea transformând-o în mărci; -la Tighina nici o autoritate nu vrea să le schimbe mărci; -din această cauză sunt ameninţaţi să piară de foame; -de o lună şi jumătate stau fără nici o ocupaţie; -locuiesc cu chirie, fără foc, cu copii mici; -nimeni nu se interesează de dânşii; -sunt într-o stuaţie precară.
 Solicită Domnului MAREŞAL: -să se dea ordin să li se schimbe mărcile care reprezintă averea lor vândută, -să li se dea de lucru pentru a putea trăi.
– VAURMA – Nota: Copiile documentelor originale se păstrează laautor. Veziaici LISTA DOCUMENTELOR.Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea surseiarticolului.)

Sursa
2011-06-12 18:00:00Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

09:41:02Număr record de crame la Vernisajul Vinului —» Fine Wine
14:43:57UE va oferi peste 530 de milioane de euro pentru cooperare teritorială incluzând Ucraina și Moldova în perioada 2021-2027 —» Elena Robu
13:11:39Lansarea platformei online compensatii.gov.md —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:29:345 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi Sociale. —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
12:27:02Anunţ ,,Ajutor la contor" —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
08:14:13CSE a dispus revizuirea tarifelor pentru energie electrică —» Elena Robu
21:47:46Omonimele – cum le deosebim sensul? (2) —» Moldova Creștină
19:56:23Decembrie, luna totalurilor și a concluziilor #live #palavre —» Curaj.TV | Media alternativă
19:49:53Dezbatere: Capitalismul pe muchie de cuțit —» Curaj.TV | Media alternativă
18:56:22Un nou atelier: Europass, Canva —» Centrul Comunitar Instruire, Acces Informaţie Călăraşi
18:23:50Mărul otrăvit al lui Cristoiu —» Nicolae Federiuc
15:11:41Spune că a lucrat o lună în Polonia fără să fie plătit —» Curaj.TV | Media alternativă
15:01:03În R. Moldova, poliția a descoperit o rachetă căzută în apropierea orașului Briceni —» Elena Robu
14:58:07Dumitru – primul moldovean în echipa politici Google/Youtube —» Curaj.TV | Media alternativă
14:52:11Cum evităm E-urii din alimentație și alte substanțe periculoase pentru sănătatea noastră —» Elena Robu
14:19:05Lena Chilari la atelierul Vlad Ioviță, Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă
14:11:00Acțiune unionistă la Chișinău —» Curaj.TV | Media alternativă
14:07:02Fărădelegi pe strada Armenească, cu complicitatea poliției —» Curaj.TV | Media alternativă
13:45:42Despre impact —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
09:45:36Ce să faci când continuu visezi pe cei morți? —» Moldova Creștină
06:48:03Idealul unității naționale - 1 decembrie 1918: Expoziție virtuală tematică —» BiblioCity
06:44:00Laboratorul internațional „Noi perspective asupra designului instituțional al finanțării publice pe bază de proiect pentru cultură în țările Parteneriatului Estic" —» BiblioCity
14:14:53DE CE MOR CA PROȘTII UCRAINENII?! —» Sergiu Mocanu
07:38:16Micile și marile bucurii ale lunii noiembrie 2022 —» Sunt MAMĂ!
06:39:45DIN POEZIA RUSĂ ȘI CEA UCRAINEANĂ —» Leo Butnaru