Tamara Zlobina și/and Elena Hall – prezentare publică/public presentation

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

CHIOŞC – program de reşedință pentru curatori şi artişti
30 septembrie – 9 octombrie 2010

Tamara Zlobina şi Elena Hall – prezentare publică
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
str. Bănulescu Bodoni nr. 5. ap. 2, Chişinău

Marţi, 5 octombrie 2010, ora 19:00

http://chiosc.oberliht.com

Tamara Zlobina. ”Alţii” post-sovietici ale centrelor istorice din oraşele Europei Centrale. Cracovia versus Nowa Huta, Lvov versus Sîhiv.

Prezentarea mea e bazată pe cercetările urbane pe care le-am organizat cu Anastasia Ryabchuk în Cracovia şi Lvov (http://commons.com.ua/archives/7628). Două ”cartiere dormitoare” socialiste în Lvov şi Cracovia au fost construite în vremurile sovietice pentru a corespunde ideii de zonă rezidenţială ideală. În anii ‘90 aceste cartiere au devenit simbolic opuse centrelor istorice ale oraşelor, cu descrieri antagoniste gen ”frumos – urât”, ”cultură urbană înaltă – cltură proletariat-rurală combinată”, ”istoric – sovietic”, ”distractiv – plictisitor”. Voi vorbi despre strategiile sovietice şi cele contemporane de reprezentare a acestor spaţii şi de asemenea despre proiectele artistice care le vizează.

În prezentarea sa, Elena Hall va vorbi despre cele mai recente proiecte ale sale, din 2009-2010. Ea a experimentat cu un spaţiu şi o poveste într-un performance video, Naufragiul, şi a explorat probleme existenţiale şi biografice într-o sculptură de durată, Salcia. În performance-ul său public, Eliberarea, Elena a creat un loc de contemplare, antrenându-şi audienţa într-un joc.

-

Elena Hall şi Tamara Zlobina – Formularea în cuvinte a Spaţiului Urban, performance
Holul Direcţiei Cultură, Chişinău (în spatele Teatrului Licurici)
str. Bucure
ști 68, Chişinău

Vineri, 8 octombrie 2010, ora 18:00
http://chiosc.oberliht.com

În performance-ul public discursiv Formularea în cuvinte a Spaţiului Urban, Elena Hall şi Tamara Zlobina invită publicul la discuţii despre poducerea de spaţiu în Chişinăul contemporan, implicaţii post-sovietice şi trăsături ale tranziţiei unui spaţiu cândva socialist transformat într-un mediu urban capitalist neoliberal. Discuţia va avea forma unui joc unde participanţii îşi vor putea exprima opiniile şi reflecţiile în scris. Se va putea utilize atât româna, cât şi engleza.

- – -

Tamara Zlobina CV

Tamara ZLOBINA este o cercetătoare independentă, curatoare şi critic de artă, stabilită în Kamenets-Podolsky, Ucraina. A obţinut diploma în istoria artelor, titlul de masterat în studii culturale şi doctoratul în filozofie. Principalele câmpuri de explorare sunt feminismul, studiile gender, despre naţionalism şi arta contemporană. Tamara a publicat mai multe articole în reviste locale şi internaţionale de cultură contemporană, studii despre naţionalism, filozofie, artă, literatură. Din cei patru ani ai săi de experienţă în curatoriat au rezultat câteva proiecte în galeriile ucrainene, în mare parte conectate cu arta feministă. Recent şi-a finisat doctoratul despre spaţiul cultural şi politica naţională în Ucraina, în Universitaea Naţională de Studii Strategice, Kiev, o instituţie de cercetare.

Acum, Tamara încearcă să conecteze sfere din arta contemporană şi cercetări academice, propunând studii profunde la subiectului, precum şi proiectul comun CASE: ”Practici artistice feminine: antropologia vieţii zilnice post-sovietice în Ucraina şi Belarus”. (titlul studiului: ”Strategii ale succesului feminin în arta contemporană ucraineană”).
Deasemenea, este membră a Platformei Gender-Expert (Centrul informaţional-analitic Gender ”Krona”, Harikov, Ucraina ), editor al site-ului http://feminismis.com, dedicată activismului feminist din Ucraina, edior al departamentului de artă al site-ului ”Commons” (critică socială şi teorie de stânga, http://commons.com.ua).

Elena Hall CV

Născută în 1979 în Kamensk-Podolisk, Elena Hall a studiat pictura la Colegiul de Stat de Arte, unde a fascinat-o iconografia şi arta folclorică. Din această pasiune au rezultat o serie de lucrări grafice expuse solo sau în grup, în mai multe galerii din Kiev între 2003-2007. Pe parcursul rezidenței la Centrul de Artă Contemporană din Kiev, între 2006-2007, a început lucrul în spaţiu tri-dimensional, în mare parte focusându-se pe imagistica fetişistă descoperită în cultura naţională şi pop. Pentru a căpăta abilităţile necesare, a aplicat la Fulbright Graduate Student Program şi  avut oportunitatea să studieze tehnici şi idei din arta contemporană la Universitatea de Stat din New York la New Platz. Axându-se pe sculptură, a realizat o serie de performance-uri şi instalaţii video în sculptura de mediu, unele dintre care au fost expuse în muzeul Samuel Dorsky din New Platz şi în Universitatea Ucraineană din America, la New York. A fost în special interesată de fundalul comun al artei contemporane şi ritualurilor religioase, la fel ca şi de transformarea trupului  în mediu al existenței umane. Aceste explorări au adus-o la o largă gamă de practici multimedia cu privire la natură şi scopul artei în sine, pe care-l explorează în prezent.

——————————–

PARTENERI

Vizura Aperta, Zagreb
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Asociaţia Slobodne Veze
, Zagreb
http://slobodneveze.wordpress.com
Fundaţia Centrul de Artă Contemporană
, Kiev
http://cca.kiev.ua
Studio – Asociaţia Tinerilor Artişti
, Budapesta
http://studio.c3.hu
UNAgaleria, Bucureşti
http://unagaleria.blogspot.com
AREA Chicago
http://www.areachicago.org

Parteneri media – Revista la PLIC http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. Este conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, intenţionînd să promoveze arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public prin strierea şi contaminarea informaţională a teritoriului urban, să încurajeze participarea activă a diverselor categorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate şi oferindu-le o platformă de manifestare publică, să întărească rețelele locale şi cele internaţionale de operatori şi profesioniști din domeniul culturii, să influențeze politicile publice în vederea extinderii accesului şi utilizării mai puţin restricţionate a spaţiul public.
Proiectul intenţionează să prezinte diversitatea şi bogăţia unor practici artistice din majoritatea ţărilor care formează continentul european, astfel unul dintre obiective este de a invita artişti, teoreticieni, operatori culturali să participe în activităţile CHIOŞC-ului cu expoziţii, ateliere, proiecţii, prezentări, întâlniri ş. a.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC.
Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public.
Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va funcţiona ca punct de informare şi diseminare a informaţiei cu caracter cultural, în timp ce spaţiul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncţional şi va servi drept o platformă deschisă pentru prezentări publice şi evenimente culturale.

Proiectul CHIOȘC cuprinde şi rezultatele proiectului INTERVENŢII3 realizat în 2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Proiectul CHIOȘC beneficiază de sprijinul Fundaţiei Culturale Europene, Direcţiei Cultură al Municipiului Chişinău, Preturii sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Alianței Franceze din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România precum şi a CEC ArtsLink şi programului Gulliver Connect.

—————————————————————————-

Asociaţia Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republia Moldova
+ (373 22) 286317

EN
- – - – -

CHIOSC – curator & artist in residency program
September 30 – October 9, 2010


Tamara Zlobina & Elena Hall – public presentation

Center for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k]
Banulescu-Bodoni str. nr. 5. apt. 2, Chisinau

Tuesday, Octombrie 5, 2010, 7 pm
http://chiosc.oberliht.com

Tamara Zlobina. Post-soviet ‘Others’ of historical city centers in Central Europe. Krakow versus Nowa Huta, Lviv versus Syhiv.

My presentation is based on the urban research we conducted together with Anastasia Ryabchuk in Krakow and Lviv (http://commons.com.ua/archives/7628).
Two socialist “sleeping districts” in Lviv and Krakow were constructed during the Soviet times to fulfil the notion of ideal residential area. In 1990s these districts became symbolic oppositions to historical city centers, with antagonistic descriptions like “beautiful – ugly”, “high urban culture – mixed proletarian-rural culture”, “historical – soviet”, “entertaining – boring”. I will talk about soviet and contemporary strategies of representation of these spaces and also about artistic projects concerning it.
In this presentation, Elena Hall will introduce you her most recent projects made in 2010-2009. She experimented with a place and its narrative in a multimedia video performance Shipwreck and explored existential and biographical issues in her durational sculpture piece Willow. In her public performance, Release, Elena Hall created a site of contemplation, engaging her audience through the game.

-

Elena Hall & Tamara Zlobina – Wording a City Space, performance
The entrance hall of Cultural Department of Chisinau (behind Licurici Theatre)
68 str. Bucuresti, Chisinau

Friday, October 8, 2010, 6 pm
http://chiosc.oberliht.com

In a public discursive performance, Wording a City Space, Elena Hall and Tamara Zlobina will invite their audience to the discussion about the production of space in contemporary Chisinau, post-soviet implications, and transitional features of a once socialist space turned into neoliberal capitalist urban milieu. The discussion will happen in a form of a game when the participants will be able to express their opinions or reflections via writing. There will be a possibility of using both Romanian and English.

– - -

Tamara Zlobina CV

TAMARA ZLOBINA is an independent researcher, curator and art critic based in Kamenets-Podolsky, Ukraine. She holds a BA degree in history of arts, MA degree in cultural studies and a PhD in Philosophy. Main fields of expertise are feminism, gender and nationalism studies, contemporary art. Tamara has published a number of articles in local and international magazines on contemporary culture, nationalism and gender studies, philosophy, art and literature. Her four years long experience in curatorial practice has resulted in few projects in Ukrainian galleries, mainly connected with feminist art. She recently finished her PhD about cultural space and political nation in Ukraine in one of the state research institutes, the National Institute for Strategic Studies, Kyiv.
Now Tamara tries to connect spheres of contemporary art and academic research by proposing profound studies of the subject in university projects like joint CASE project “Artistic practices of women: anthropology of post-soviet everyday life in Ukraine and Belarus” (research title: “Strategies of woman’s success in Ukrainian contemporary art”).

She is also a member of Gender Expert Platform (Informational-analytical Gender Center “Krona”, Kharkiv, Ukraine), editor of http://feminismis.com web site, dedicated to feminist activism in Ukraine, and editor of art department at “Commons” web-site (social critique and leftist theory, http://commons.com.ua).

Elena Hall CV

Born in 1979 in Kamianets-Podilsky, Ukraine, I studied painting at the Kharkiv State Art College where I got fascinated in iconography and folk art. It resulted in several series of graphics exhibited in solo and group shows in the galleries of Kiev in 2003-2007. During my residency at the Center for Contemporary Art in Kyiv in 2006-2007, I started working in three-dimensional media mainly focusing on the fetishistic imagery found in national and popular culture. In order to gain the necessary skills, I applied to Fulbright Graduate Student Program and got the opportunity to study contemporary art techniques and ideas at the State University of New York at New Paltz. Majoring in Sculpture, I developed a number of environmental sculpture performances and video installations, some of which were exhibited in the Samuel Dorsky Museum in New Paltz and the Ukrainian Institute of America in New York. I was especially concerned with the common background of the contemporary art and religious rituals, as well as transformation of flesh as a medium of human existence. These explorations brought me to a wide range of multimedia practices questioning the nature and purpose of art itself which I am currently exploring.

——————————–

PARTNERS

Vizura Aperta
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Slobodne Veze
, Zagreb
http://slobodneveze.wordpress.com
Foundation Centrer for Contemporary Art
, Kiev
http://cca.kiev.ua
Studio of Young Artists Association
, Budapest
http://studio.c3.hu
UNAgaleria
, Bucharest
http://unagaleria.blogspot.com
AREA Chicago
http://www.areachicago.org

Media partners – POSTBOX magazine http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

The CHIOŞC project, a cultural info-point and a public platform for participation is being launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space by contaminating the urban territory with relevant information. It is meant to encourage active participation of diverse social groups representing often marginalized or less visible domains by putting at their disposal a public platform for manifestation, to strengthen local and develop regional and international network of cultural operators and professionals, to influence the existing public policies and local authorities to extend the access to public space and allow it’s less restricted usage.
This project intends to present the diversity and richness of various art practices carried out in different parts of European continent, thus one of its objectives is to invite artists, theorists, cultural workers to participate in CHIOŞC’s activities with exhibitions, workshops, screenings, talks etc.

The FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan RUSU commissioned to represent the identity of CHIOSC project.
The point of departure for the design of the FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project was to publically display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society, which still is a strong visual element within the contemporary urban and social landscape of East European countries.

The transparency and the openness of the flat give the exposure to an architectural model extracted from the flat building that is composed from few basic elements characteristic to societies in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic windows, dining room, kitchen and bathroom. The balcony is a key element, which will function as a cultural info point and will distribute information with cultural content. The rest of the space that is exposed to the public will bear a multifunctional character and will serve as an open platform for public presentations and cultural events.

The CHIOȘC project includes the results of the INTERVENTIONS3 project realized in 2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

The CHIOȘC project receives support from the European Cultural Foundation, Cultural Department of the city of Chisinau, Center and Buiucani districts of city of Chisinau, Ministry of Culture of Republic of Moldova, Latin Union (Republic of Moldova office), Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and Henkel Romania.

—————————————————————————-

Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028, Republica Moldova
+(373 22) 286317
email: vladimir@oberliht.org.md
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com


Sursa
2010-10-04 00:27:37Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

18:18:10DIALOG DESPRE AVANGARDĂ —» Leo Butnaru
10:39:06The Red Can Diet Culture Popular in Korea —» Curat Murdar, Coane Fanica
10:53:32Luni, W17 – Coolplay —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
20:34:25Nu o sugestie, doar o mirare —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
16:55:00AI powered human greed (2) —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
14:08:02Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Grigore Chiper —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
10:49:56Întâlnire cu scriitoarea Maria Pilchin —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
09:36:59STELE DE MARE —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:23:25Este sau nu Dodon trădător de țară? Asta și alte câteva întrebări de precizare. Retorice, desigur —» Nicolae Federiuc
05:44:47SCRISORI DE MAI - ECOURI BISTRIȚENE —» Leo Butnaru
19:38:32fetele —» turn up the silence
08:42:42,,Comunitatea mea în obiectiv european” - Totalurile concurs de postere —» Biblioteca Publică or.Rîşcani
17:14:02Vine schimbarea. Din lac în puţ. —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
15:28:30Românii din Republica Moldova nu sunt „diasporă”, ci parte aproape integrantă a României. Votul de ieri a arătat asta —» Nicolae Federiuc
14:09:32Opera este cununa tuturor muzelor… —» CHIŞINĂU MUZICAL | Blogul Bibliotecii de Arte "Tudor Arghezi"
10:43:53Zilele Arghezi —» Biblioteca de Arte 'Tudor Arghezi'
02:38:55".....she'll be on drugs, I'll be drunk, it'll be just like old times..." —» turn up the silence
18:03:00Află singur gradul de evoluție spirituală cu care te-ai încarnat —» codul omega
17:31:53AI powered human greed (1) —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
17:43:002026 – război civil, revoluție sau război mondial? —» codul omega
16:30:17UN ALTFEL DE RĂZBOI —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:39:58POEMUL APUSULUI —» Andrei LANGA. Blogul personal
15:38:31El Dorado —» Andrei LANGA. Blogul personal
13:09:46Test/text de supraviețuire —» Andrei LANGA. Blogul personal
09:42:51Prima pistă ciclabila din Chișinău așteaptă să fie folosită —» Curaj.TV | Media alternativă