ACATISTUL SFÎNTULUI IERARH GRIGORIE DASCĂLUL (varianta iniţială)


icoana-tuturor-sfintilorTextul de faţă a fost scris la invitaţia scrisă a Patriarhului Teoctist şi a fost supus examinării de către comisia pentu validarea textelor liturgice de pe lîngă Sfîntul Sinod al BOR, din care mi s-a întîmplat să fac şi eu parte în 2005. Totuşi varianta tipărită a slujbelor sfinţilor Grigore Dascălul şi Gheorghe de la Cernica, deşi specifică participarea mea la scrierea lor, păstrează foarte puţin din varianta iniţială. Public aici Acatistul Sfîntului Ierarh Grigorie Dascălul, pe care l-am descoperit cu ocazia studierii arhivei puse la dispoziţie de ierarhul responsabil pentru procesul de canonizare al sfîntului. Ţin să precizez că varianta de faţă a Acatistului Sfîntului Grigorie Dascălul nu are valoare liturgică, ci doar literară, dar poate doar sentimentală. O public la cererea unor credincioşi care şi-au exprimat curiozitatea de a cunoaşte această scriere.

Condacul 1

Apărător neînfricat al dreptei credinţe şi mijlocitor preamilostiv pentru popor înaintea stăpîniilor străine te-a avut pe tine Biserica, Sfinte Părinte Grigorie, că suindu-te tu în scaunul mitropoliei, s-a înseninat cerul cel întunecat al Ţării Româneşti şi s-au cutremurat vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, iar poporul cel binecredincios a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 1

Dascăl te-a numit pe tine poporul încă din vremea vieţii tale pămînteşti, Sfinte Părinte Grigorie, că întru toate ai fost pildă tuturor, învăţînd cu fapta şi cu cuvîntul cele întru adevăr plăcute lui Dumnezeu, iar prin tălmăcirea scrierilor celor părinteşti te-ai făcut ca un potir pururea curgător din care sorbim apa cea vie a Sfîntului Duh, cîntînd:
Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi teologule preadulce.
Bucură-te, cap sfinţit care ai luminat cerul Ţării Româneşti.
Bucură-te, gură ce izvorăşti dulceaţa dumnezeieştilor învăţături.
Bucură-te, sabie cu două ascuţişuri care tai pe vrăjmaşii dreptei credinţe.
Bucură-te, toiag în care se sprijină poporul cel împovărat.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 2

Din pîntecele maicii tale ai fost ales de Dumnezeu ca să paşti turma cea cuvîntătoare, pentru aceasta ţi-a rînduit Chivernisitorul a toate să te desăvîrşeşti în cunoaşterea învăţăturii elineşti şi latineşti, care ca o podoabă a înfrumuseţat sufletul tău cel ce strălucea de frumuseţea fecioriei şi a dorului dumnezeiesc, cîntînd: Aliluia!

Icosul 2

Avînd cunoştinţă de lucrurile cele dinafară, în tălmăciri şi în potrivirea cuvintelor ai fost neîntrecut, dar mai vîrtos i-ai covîrşit pe toţi cu smerenia şi cu ascultarea, că încă şi surghiunit pe nedrept ai primit a fi, fără împotrivire, ca şi oarecînd Sfîntul Ioan Gură de Aur, pe care l-ai urmat cu învăţătura şi cu obiceiul. Iar acum petrecînd în lumina cea neapropiată, primeşte de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, mitropolite blînd şi fără de răutate.
Bucură-te, coroană sfinţită a Ţării Româneşti.
Bucură-te, soare care risipeşti întunericul necunoştinţei.
Bucură-te, scaun în care s-a odihnit poporul cel ostenit.
Bucură-te, scăldătoare sfinţită din care se adapă turma cea cuvîntătoare.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 3

Mare a fost mirarea tuturor cînd te-au văzut părăsind cinstea ce o aveai în Bucureşti ca să te duci în ucenicie la Stareţul Paisie de la Mănăstirea Neamţ, dar întru aceasta te-ai asemănat Marelui Arsenie care, avînd toată învăţătura latinească şi grecească, s-a dus să înveţe buchiile păstorilor din Pustia Egiptului, cei ce cîntau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Iubitor al smereniei şi al lucrării celei de taină fiind, întru ascuns ţi-ai ţesut podoaba cea de aur a sufletului, căci ca o fecioară iubitoare de înţelepciune, nerisipit ai petrecut în iatacul cel tăinuit al minţii, Sfinte Părinte Grigorie. Însă Cel ce vede întru ascuns şi răsplăteşte fiecăruia după faptele sale, te-a chemat la vrednicia de mitropolit, ca să păstoreşti turma cea cuvîntătoare, de la care auzi:
Bucură-te, cel ce în blîndeţe te-ai asemănat marelui David.
Bucură-te, cel fără de răutate ca şi Moise.
Bucură-te, cel răbdător ca Avraam.
Bucură-te, că ai avut rîvna lui Ilie.
Bucură-te, cel înţelept şi feciorelnic ca şi Iosif.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 4

Avînd toiag luminos mintea ta cea de Dumnezeu însuflată, ca un alt Moise ai izvorît din piatra cea seacă a limbii româneşti apa dumnezeieştilor învăţături pentru turma ta, Sfinte Ierarhe Grigorie, dintru care şi noi adăpîndu-ne, cu mulţumire cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Stîrnindu-se răscoală în Ţara Românească, păstorii cei plătiţi au fugit care încotro, lăsînd turma în primejdie, iar Stăpînul Hristos, luminînd pe Domnitorul Grigorie Ghica, te-a chemat pe tine ca să stai bărbăteşte împotriva lupilor care de peste tot năvăleau asupra turmei celei cuvîntătoare. Iar noi minunîndu-ne de o rînduială ca aceasta, îţi cîntăm:
Bucură-te, păstorule cel bun care ţi-ai pus sufletul pentru oile tale.
Bucură-te, că din dragoste pentru turma ta te-ai primejduit.
Bucură-te, că surghiunia cu blîndeţe ai primit-o ca şi marele Gură de Aur.
Bucură-te, că prin pătimirile cele de multe feluri te-ai desăvîrşit în cunoaştere.
Bucură-te, că suferinţa te-a învăţat bogăţia teologiei.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 5

Venind boierii cei trimişi de Domnitor spre a te chema la mitropolie, te-au aflat în chilia ta cea sărăcăcioasă, îndeletnicindu-te cu citirea cărţilor, şi întru aceasta s-a arătat înălţimea smereniei tale, că ai fost chemat de Dumnezeu la arhierie pe neprins de veste, ca şi oarecînd David, care a fost chemat să călăuzească pe Israil de la turmele tatălui său, căci a ştiut să cînte plăcut lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ca pe un fagure preadulce şi izvorîtor de lumină te are pe tine neamul românesc, Sfinte Ierarhe Grigorie, că întru tine s-a strîns mierea cea vie a Duhului Sfînt, culeasă din grădina cea minunat înflorată a cărţilor Sfinţilor Părinţi, pe care tălmăcindu-le cu dulce slovă, ai hrănit stupul cel cuvîntător al Bisericii, de la care auzi unele ca acestea:
Bucură-te, fagure care izvorăşti mierea cea dulce a teologiei.
Bucură-te, tălmăcitorule dumnezeiesc al Sfinţilor Părinţi.
Bucură-te, că tălmăcind pe marii dascăli ai creştinătăţii şi cu faptele te-ai sîrguit a urma acelora.
Bucură-te, dreptarule al ortodoxiei şi al vieţii celei plăcute lui Dumnezeu.
Bucură-te, vistierie a Duhului Sfînt care îmbogăţeşti pe cei ce scapă la tine.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 6

Agonisind belşug de învăţătură omenească şi desăvîrşindu-te în ştiinţele cele elineşti, n-ai săturat setea sufletului tău, Sfinte Părinte Grigorie, că tînjirea ta era după cele înalte, pe care nici o iscusinţă omenească nu o poate dobîndi. Pentru aceasta, pe toate socotindu-le deşertăciune, ai plecat la Stareţul Paisie de la Neamţ, care te-a îmbrăcat în chipul îngeresc şi te-a învăţat tainele veacului ce va să fie, ca să poţi cînta cu înţelegere lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cu totul de mirare este petrecerea ta, căci iubind învăţătura cea cu osteneală, întru desăvîrşită smerenie şi linişte ai petrecut, pînă la bătrîneţe iubind sărăcia chiliei celei călugăreşti, de unde Însuşi Hristos te-a scos, prin poruncă domnească, spre păstorirea turmei Sale, pe care cu mînă tare ai povăţuit-o la pămîntul mîntuirii. Pentru aceasta auzi unele ca acestea:
Bucură-te, iubitorule al rugăciunii şi al liniştei călugăreşti.
Bucură-te, vistierule al tainelor dumnezeieşti.
Bucură-te, teologule cel luminat cu lumina cea de sus.
Bucură-te, lăcaş bineînmiresmat al Duhului Sfînt.
Bucură-te, că din prisosul inimii tale ai vorbit doar cele dumnezeieşti.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 7

Creştetul tău cel sfinţit cînd a stat în scaunul arhieresc, s-a luminat cerul cel înnegurat al Ţării Româneşti, că prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii ai răspîndit razele tainelor dumnezeieşti, iar prin rîvna ta ai curăţat Casa lui Dumnezeu de tîlharii şi vînzătorii cei ce nu ştiau să cînte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Mare apărător al dreptei credinţe şi al poporului celui nevoiaş te-ai arătat, Sfinte Părinte Grigorie, că pe învăţătorii cei mincinoşi i-ai zdrobit cu toiagul dogmelor celor de Dumnezeu însuflate, iar pe lupii cei cu piei de oaie, care răpeau turma pe dinăuntru, i-ai ruşinat. Pentru aceasta şi poporul, cel izbăvit prin tine, îţi cînta:
Bucură-te, apărătorule al poporului nevoiaş.
Bucură-te, mustrătorule al preoţilor necredincioşi.
Bucură-te, toiag care baţi pe vrăjmaşii Bisericii.
Bucură-te, trîmbiţă a Duhului care înfricoşezi pe vrăjmaşii cei nevăzuţi.
Bucură-te, praştie din care s-a ucis Goliathul cel din adîncuri.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 8

Mergînd spre palatul domnesc spre a fi hirotonit mitropolit, un preot oarecare neiubitor de călugări, socotind că eşti un călugăr hoinar, te-a închis în grajdul animalelor celor rîmătoare, unde toată noaptea petrecînd, nicidecum nu te-ai tulburat, Sfinte Ierarhe Grigorie. Iar noi văzînd înălţimea smereniei tale, lui Dumnezeu, Celui ce te-a ales, Îi cîntăm: Aliluia!

Icosul 8

Călugăr între călugări şi ierarh între ierarhi ai fost, Părinte Grigorie, că în smerenie şi în ascultare desăvîrşită ţi-ai petrecut zilele vieţii tale, iar prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii te-ai asemănat marilor dascăli ai Bisericii, pe care i-ai tălmăcit pe înţelesul turmei tale. Iar acum împreună cu aceia stînd împrejurul Împăratului ceresc, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, om ceresc şi înger pămîntesc.
Bucură-te, că ne-ai arătat frumuseţea minţii celei luminate de Dumnezeu.
Bucură-te, că ne-ai învăţat înălţimea smereniei.
Bucură-te, că avînd belşugul blîndeţii, te-ai arătat ocîrmuitor temut celor fărădelege.
Bucură-te, surpătorule al obiceiurilor celor străine de Biserică.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 9

Ritorii cei mult grăitori nu se pricep să spună cum, noian de învăţătură elinească şi latinească avînd, ai ales calea cea smerită a călugăriei, Sfinte Ierarhe Grigorie, căci toată slava cea omenească lepădînd-o, ai mers să te dai în ascultare la Stareţul Paisie, cel neinstruit în şcolile omeneşti, dar bogat în cunoaşterea cea dumnezeiască, cel ce cu îngerii cînta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Pe latinii ce teologhiseau strîmb despre purcederea Duhului Sfînt şi pe împotrivitorii ce huleau măreţia fecioriei, cu înălţimea cuvintelor tale i-ai înfruntat, Sfinte Ierarhe Grigorie. Căci ridicînd zid din scrierile cele de Dumnezeu însuflate ale Sfinţilor Părinţi, ai apărat turma cea cuvîntătoare de apele cele întunecate ale ereziei. Iar noi aprinzîndu-ne de focul rîvnei tale, cîntăm:
Bucură-te, mielule care ai stat împotriva lupilor celor furioşi.
Bucură-te, zid al dreptei credinţe de care se sfărîmă apele ereticeşti.
Bucură-te, că apărînd măreţia fecioriei, pe Născătoarea de Dumnezeu ai mărit-o.
Bucură-te, Evanghelie vie în care s-au scris literele cele de aur ale Duhului Sfînt.
Bucură-te, sălaş al Sfintei Treimi din care au răsunat cuvintele dreptăţii dumnezeieşti.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 10

Iubit-ai podoaba casei lui Dumnezeu mai mult decît toată slava omenească, Sfinte Ierarhe Grigorie, pentru aceasta încă din pruncie ţi-ai închinat viaţa ta Domnului, pe Care L-ai slujit pînă la moarte, păzind întreg trupul şi sufletul tău, pe care le-ai înfăţişat Mirelui Hristos fără de pată şi fără zbîrcitură. Iar acum în ceruri stînd, împreună cu îngerii cînţi: Aliluia!

Icosul 10

În postiri şi în privegheri ţi-ai săvîrşit vremea vieţii tale pămînteşti, Sfinte Părinte Grigorie, luminîndu-te cu lumina dumnezeieştilor învăţături, căci cărţile cele cu bună mireasmă ale Sfinţilor Părinţi tălmăcindu-le în limba turmei tale, ai răsărit lumină peste neamul românesc, dăruind tuturor bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi noi îţi cîntăm:
Bucură-te, bună mireasmă a sufletului iubitor de smerenie.
Bucură-te, păstrătorule al fecioriei.
Bucură-te, privelişte minunată a îngerilor.
Bucură-te, fulger care risipeşti taberele vrăjmaşilor.
Bucură-te, cel ce ne-ai arătat frumuseţea cea pierdută de neamul omenesc.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 11

Iubind pe Dumnezeu din tot sufletul şi din tot cugetul tău, ai părăsit casa părintească şi ca unul ce nu ar avea obîrşie pămîntească, niciodată nu ai vorbit de părinţii tăi trupeşti, arătîndu-te întru totul cetăţean al cerului, Sfinte Părinte Grigorie. Căci rîvnind după bunătăţile cele viitoare, neîncetat în adîncul inimii cîntai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Cuvintele cele despre preoţie ale Marelui Gură de Aur tălmăcindu-le, mai vîrtos cu fapta te-ai arătat pe tine carte deschisă pentru toţi, căci întru toate ai fost pildă vrednică de urmat, purtînd cu vrednicie cinstea cea arhierească. Iar acum stînd la Jertfelnicul cel mai presus de ceruri, cere iertare de păcate celor ce îţi cîntăm:
Bucură-te, tălmăcitorule şi următorule al Marelui Gură de Aur.
Bucură-te, cel de un cuget şi de o rîvnă cu marii dascăli şi ierarhi ai lumii.
Bucură-te, dreptarule al preoţiei.
Bucură-te, lauda Bisericii.
Bucură-te, bucuria Stăpînului Hristos.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 12

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă, însă tot cel ce se îmbracă cu naşterea cea de sus, în Duhul Sfînt se îndulceşte de atingerile cele de taină ale Sfintei Treimi. Pentru aceasta şi tu te-ai ostenit în tălmăcirea dumnezeieştilor învăţături ale Sfinţilor Părinţi, ştiind că nu este mai mare fericire decît aceea de a împărtăşi aproapelui bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu, care în cer şi pe pămînt aude neîncetat cîntarea: Aliluia!

Icosul 12

Tot cel ce iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe aleşii Săi, precum şi Psalmistul a zis: „Iar mie foarte îmi sînt cinstiţi prietenii Tăi, Doamne”. Pentru aceasta şi tu te-ai ostenit a pune înaintea turmei tale Vieţile Sfinţilor ca pe o privelişte binecuvîntată şi atrăgătoare, ştiind că prin pildele bune se schimbă obiceiurile rele. Iar acum tu însuţi alăturîndu-te acelora, primeşte ofranda cea smerită a inimilor noastre:
Bucură-te, cel ce ai păzit neîntinată haina Sfîntului Botez.
Bucură-te, cel ce ai murit lumii prin legămîntul călugăriei.
Bucură-te, cel ce ai cinstit taina sfîntă a preoţiei.
Bucură-te, podoabă aleasă a arhieriei.
Bucură-te, prietene al sfinţilor şi mirarea îngerilor.
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie, păstorule şi dascăle al Ţării Româneşti!

Condacul 13

O, întru tot lăudate şi preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor şi coroană sfinţită a Ţării Româneşti, cel ce prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii ne-ai luminat pe toţi cu scrierile Sfinţilor Părinţi pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde şi acum mîna ta cea sfinţită şi ne binecuvîntează pe toţi: pe cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei îndureraţi îi mîngîie, pe cei bătrîni îi sprijineşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cîntăm în Împărăţia cea neînserată: Aliluia!

(Acest Condac se zice de 3 ori. Apoi iarăşi Condacul 1 şi Icosulul 1).
la invi

Posted in Ortodoxie      

Sursa
2009-02-06 16:28:19Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

21:13:54Busul armatei nu încăpea de mașini parcate ilegal —» Curaj.TV | Media alternativă
21:00:27Consilierii au votat de frica blestemelor —» Curaj.TV | Media alternativă
16:10:37Рыбка в духовке —» XStrafer's WebPlace : unconformable point of view.
15:32:32Moldoveneasca. Mircea V.Ciobanu trișează —» Gheorghe Erizanu
15:04:35În Spania furtuna Gloria a mai făcut două victime. Numărul morţilor a ajuns la şase —» Elena Robu
13:17:20DESPRE „PERIMETRUL CUȘTII” ÎNTR-O NOUĂ CARTE DE ANASTASIA DUMITRU —» Leo Butnaru
13:12:35Amendă colosală pentru o companie care vindea medicamente contra cancerului în România —» Elena Robu
12:22:32În Iordan, Botezându-Te Tu, Doamne —» Iulian Proca
11:45:41De ce să lucrezi în companii mari? —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
10:47:23Biblioteca și micii promotori ai culturii —» BiblioCity
10:44:15Cyberbullying – Siguranța copiilor online —» BiblioCity
10:34:41Happy Light Reviews —» Andrei Fornea
10:31:29STUDIU: COPIILOR CĂRORA LI SE CITESC REGULAT POVEȘTI LI SE DEZVOLTĂ CREIERUL MAI RAPID —» Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării
10:29:39Modern Glass Dining Room Sets —» Andrei Fornea
09:00:44В Кишиневе состоится митап "Ключевые тренды SMM — 2020. Что надо знать инфлюенсерам, медиа и организациям" —» Заметки Начинающего Журналиста
08:18:37Noua Calatorie Gastronomica —» Bucataria Talinei - condimentat cu dragoste
22:33:09Yahoo Small Business Web Hosting - Build a great web site with our easy-to-use tools —» Informaţii pentru studenţi !
22:33:04Top 10 Advantages When Using HotelPlanner —» Informaţii pentru studenţi !
22:24:07Yahoo Small Business Web Hosting - Build a great web site with our easy-to-use tools —» plop andrei
22:06:24Top 10 Advantages When Using HotelPlanner —» plop andrei
21:29:05Factorii și oamenii care au influențat pe minorul de 14 să comită crima odioasă la Orhei —» Moldova Creștină
21:10:41Pilonii unei munci oneste —» Victor Timotin | creează, inovează, dezvoltă și fii exemplu
20:57:30Virusul gripal din China a alarmat omenirea. OMS vrea să declare „urgență internațională” —» Elena Robu
20:21:14Geană a pogorît la Timișoara în centru —» Curaj.TV | Media alternativă
20:06:49Protest la Primăria Bălți contra cheltuielilor iraționale —» Curaj.TV | Media alternativă