Noi topologii urbane / New Urban Topologies in Chisinau

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

Noi topologii urbane în Chişinău

13-15 octombrie 2010

http://chiosc.oberliht.com

PROGRAM:

13 octombrie, 2010
17:00-20:00
Seminar cu acces public
Primăria Municipiului Chișinău, et. 2, sala consiliului nr. 13
(bd. Ştefan cel Mare 83, Chișinău)

14 octombrie, 2010

10:00-14:00 Tur al orașului (Chișinău, locații diferite)
15:00-17:00 Lucru colectiv în ateliere
(participantii la proiect)

15 octombrie, 2010

10:00-13:00 Lucru colectiv în ateliere (participantii la proiect)
16:00 Prezentarea publica a rezultatelor atelierului
(str. Bucuresti 68, Chisinau)

FARGFABRIKEN

Färgfabriken este un spaţiu pentru artă contemporană, cu o orientare internaţională, în care se lucrează experimental şi bazat pe proces. Deja mai mult de un deceniu, Färgfabriken a fost activă în domeniile planificării urbane şi arhitecturii, pentru că suntem interesaţi de posibilităţile create de aceste tipuri de proiecte. În Stockholm, Färgfabriken funcţionează atât ca spaţiu de expoziţii artistice, cât şi ca loc de întâlnire între discipline – o platformă de discuţie în care dezvoltarea oraşului e reflectată într-o reţea, în care sfera publică şi cea privată sunt provocate să creeze noi idei şi strategii prin colaborarea cu studenţi, cercetători, activişti, artişti şi arhitecţi, creând un creuzet pentru strategiile viitorului.

De exemplu, Färgfabriken  a realizat un proiect în câţiva paşi, numit „Stockholm în mare”, în cadrul căruia am privit la viitorul Stockholmului în perspectivă îndepărtată, luând în consideraţie o creştere a populaţiei cu 600 000 persoane. Acesta e unul dintre cele câteva proiecte în domeniul planificării şi dezvoltării urbane, toate cu diferite puncte de pornire şi perspective. Recent, la Färgfabriken au venit invitaţii la proiecte din diferite părţi ale lumii. Nu demult, am călătorit la Dakar, în Senegal, ca să facem o cercetare pentru un proiect, la invitaţia primarului oraşului. Mai discutăm lucrări în Orientul mijlociu şi, în ultimii ani, am realizat proiecte în Finlanda şi Germania.

Ceea ce ne rămâne acum e să lucrăm cu ţări din fosta Uniune Sovietică, în care a avut loc o dezvoltare rapidă, deşi acest fapt e rareori observat în occident. Aceste regiuni ale Europei nu sunt o parte a „hărţii mentale” pe care ne-am desenat-o noi, occidentalii. Iată de ce este important ca acum să înceapă un schimb de experienţă, cu ambiţia de a îndrăzni să încercăm şi să creăm noi contexte şi strategii. Oraşul şi cultura urbană nu ţin doar de planificarea spaţiului, ci ating şi probleme precum democraţia, dezvoltarea şi identitatea socială şi culturală.

Färgfabriken dispune de sprijinul financiar al IS (Institutului Suedez) pentru a iniţia un proces în Chişinău. Acesta este primul pas într-un proiect ce facilitează o extindere posibilă spre Minsk, Ucraina, Armenia, Georgia şi Azerbaijan. Färgfabriken are o tradiţie de lucru în fosta Uniune sovietică prin câteva proiecte diferite, educative şi expoziţionale. IS consideră că ar fi interesant să poată contribui la aplicarea aşa-zisei „Metode Färgfabriken” în aceste oraşe. În Chişinău, există organizaţii care lucrează în domeniul artei, şi care şi cunosc, şi sunt interesaţi de probleme urbane, din câteva perspective. Ele dispun de reţele sociale vaste în domenii precum arhitectura, planificarea urbană şi în mediile universitare.

SCOP

Obiectivul nostru principal este pornirea unui proces în cadrul căruia Färgfabriken, în colaborare cu alţi parteneri participanţi, să iniţieze o discuţie referitor la problemele şi posibilităţile celor două oraşe, într-un interval de timp scurt, dar intens. Un aspect important al acestui proiect este crearea de noi contacte şi noi condiţii pentru schimbul de experienţă.

În colaborare cu partenerii noştri, vrem să identificăm o serie de arii geografice interesante pentru dezvoltare şi/sau pentru discuţie generală şi rezolvare de probleme. Scopul nu e de a prezenta soluţii sau răspunsuri complete, dar de a evidenţia diferite moduri de a trata şi discuta probleme complexe.

Credem că este interesant să adunăm diferite tipuri de actori; să organizăm, de exemplu, întâlniri între activiştii angajaţi şi sectorul public. Rezultatele trebuie adunate, analizate şi demonstrate în diferite contexte, cum ar fi cel al unei prezentări sau expoziţii. Scopul nostru este şi de a putea reflecta procesul în materiale tipărite, de genul unei cărţi sau unui dosar. Partenerii noştri au mare nevoie de o metodă de a realiza proiecte şi a propune idei pentru politicieni, proprietari de terenuri, companii de construcţii şi pentru publicul interesat. Dacă procesul public ar fi făcut mai accesibil prin vizionări, idei şi naraţiuni despre cum s-ar putea dezvolta fiecare oraş, se vor implica mai mulţi oameni.

Europa de est e curioasă referitor la „modelul suedez”. Suedia e privită ca o ţară ce a reuşit să creeze un stat în care s-a pus baza unei societăţi egale, fără să compromită drepturile cetăţenilor. Prin urmare, este important ca proiectul să implice persoane din sectorul public, precum şi din instituţiile educaţionale şi ştiinţifice. Proiectul are o şansă unică de a lărgi discuţia. Partenerii, ajutaţi de „metoda Färgfabriken”, vor obţine un instrument educaţional pentru a continua dialogul deschis şi dezbaterea publică.

REALIZAREA

Am creat un model pentru realizarea proiectului. Constă din patru părţi:

Un seminar, în cadrul căruia reprezentanţi ai Municipiului Stockholm şi ai Institutului Regal de Tehnologie din Stockholm vor vorbi despre planificarea urbană în Stockholm şi Suedia, dublat de o prezentare similară a reprezentanţilor Chişinăului. Această parte a proiectului este, în principiu, un schimb de experienţă şi va fi deschisă pentru studenţi, arhitecţi, urbanişti şi persoane interesate de reţeaua fiecăruia dintre parteneri.
O excursie cu autobuzul prin Chişinău, în cadrul căreia vor fi evidenţiate posibilităţile şi problemele, prin discutarea istoriei şi domeniilor posibile de dezvoltare pentru atelierul viitor. Excursia va avea aproximativ 25 de participanţi, aceleaşi persoane care vor participa la atelier.
Un atelier în cadrul căruia vom amesteca, în 5-6 grupuri, participanţi veniţi din diferite domenii. Li se vor da o serie de întrebări diferite, care vor ţine, de exemplu, de probleme identitare, domenii problematice sau idei despre domenii ce merită dezvoltate. Întrebările vor fi formulate împreună cu partenerii proiectului.

Rezultatul acestui atelier va fi făcut public imediat după terminarea lui, sub forma unei prezentări ce va include schiţe, desene, texte, fotografii şi modele sau orice altceva produs în cadrul atelierului. Prezentarea va fi deschisă pentru public. Va mai fi organizată şi o prezentare orală. Rezultatele vor fi incluse într-o publicaţie viitoare, în care se vor descrie pe scurt proiectul şi ideile provenite de la cele două oraşe.

PARTENERI
Asociatia Oberliht
Primaria Municipiului Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova

CONTACT

tel: 286317, 069171010
email: vladimir@oberliht.org.md
detalii: http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com/2009/07/11/noi-topologii-urbane-new-urban-topologies

EN
- – - – -

New Urban Topologies in Chisinau
October 13-15, 2010

http://chiosc.oberliht.com

PROGRAM:

October 13, 2010

17:00-20:00 Public Seminar
Chisinau City Hall, 2nd floor, room nr. 13
(bd. Stefan cel Mare 83, Chisinau)

October 14, 2010

10:00-14:00 Field trip by bus (Chisinau, different locations)
15:00-17:00 Workshop
(project participants)

October 15, 2010

10:00-13:00 Workshop (project participants)
16:00 Public presentation of the workshop results
(str. Bucuresti 68, Chisinau)

FARGFABRIKEN

Färgfabriken is a space for contemporary art with an international approach, working experimentally and process-based. Since more than a decade Färgfabriken has been active in the fields of urban planning and architecture, because we are interested in the possibilities created by these types of projects. Färgfabriken in Stockholm functions both as an exhibition space for art and as a meeting place between disciplines – a platform for a discussion where the city’s development is mirrored in a network, where the public and private spheres are challenged to create new ideas and strategies through collaboration with students, scientists, activists, artists and architects, creating a melting pot for strategies for the future.

For example, Färgfabriken produced a project in several steps called “Stockholm at Large”, where we looked at Stockholm’s future from in a long term perspective, considering a growth in population by 600 000 people. This is one of several projects in the fields of urban planning and urban development, all with different starting points and perspectives. In recent times, Färgfabriken has been contacted with project invitations from different parts of the world. Recently we traveled to Dakar in Senegal to research for a project, invited by the city’s Mayor. We are also discussing work in the Middle East and have executed projects in Finland and Germany during the last years.

What now lies ahead is working with countries in the former Soviet Union, where a rapid development has taken place, although this is rarely noticed in the west. These parts of Europe are not part of the “mental map” of we in the west have drawn up. This is why it’s important that an exchange of experiences starts now, with the ambition to dare to try and create new contexts and strategies. The city and the urban culture is not only about spatial planning, it also touches upon issues like democracy, social and cultural development and identity.

Färgfabriken has financial support from SI (Swedish Institute) to initiate a process in the cities of Chisinau This is the first step in a project which facilitates a possible extension of the project towards Minsk, Ukraine, Armenia, Georgia and Azerbaijan. Färgfabriken has a tradition of working in the former Soviet Union with several different projects, educations and exhibitions. SI finds it interesting to be able to try the so-called “Fargfabriken Method” in these cities. In Chisinau there are organisations that work with art, who also has knowledge about and interest in urban issues, from several perspectives. They have wide social networks in areas such as architecture, urban planning and within academia.

Purpose

Our main objective is to start a process where Färgfabriken, in collaboration with participating partners, initiate a discussion about problems and possibilities in the two cities, during a short but intense time period. An important aspect of this project is to create new contacts and new conditions for exchange of experience.

In collaboration with our partners we want to identify a number of geographical areas interesting for development and/or general discussion and problem solving. The purpose is not to deliver complete solutions or answers, but to point out different ways of addressing and discussing complex matters.

We believe that it is interesting to gather different types of actors; to create meetings between engaged activists and the public sector for example. A foundation will be laid for communication between different groups and with the public. The results are to be gathered, analyzed and shown in different contexts, like in a presentation or exhibition. Our purpose is also to be able to show the process in print, like a book or folder. There is a great need amongst our partners for a method for executing projects and initiating ideas towards politicians, landowners, construction companies and an interested public. By making a complex process more accessible though visualizations, claims and stories about how each city could develop, more people will be engaged.

In Eastern Europe there is a curiosity about “the Swedish Model”. Sweden is seen as a country that has succeeded in creating a state that laid the foundation for an equal society, without compromising the rights of the citizens. Therefore, it’s important for the project to involve people from the public sector as well as from educational and science institutions. The project has a unique chance of widening the discussion. The partners, aided by “the Färgfabriken Method”, will be given an educational tool to continue the open dialogue and public debate.

Execution

We have created a model for execution that will be used. It’s divided into four parts:

A seminar, where representatives from the City of Stockholm and the Royal Institute of Technology in Stockholm talk about urban planning in Stockholm and Sweden, mirrored by a similar presentation by representatives from Chisinau. This part of the project is mainly an exchange of experience, and will be open for students, architects, urban planners and interested people in each partner’s network.
An excursion by bus through the city of Chisinau, where possibilities and problems are being highlighted, while discussing history and possible development areas for the upcoming workshop. This excursion has about 25 participants, the same people participating in the workshop.
A workshop where we mix participants with different backgrounds in 5-6 groups. They are given a set of different questions concerning for example identity issues, problem areas or ideas for development areas. The questions will be formulated together with the project’s partners.
The result of the workshop will be shown directly after the workshop as a presentation consisting of sketches, drawings, texts, photos and models or anything else produced in the workshop. This will be open for the public. There will also be an oral presentation. The results will be included in the future publication that will summarize the project and the ideas from the two cities.

PARTNERS
Oberliht Association
Chisinau City Hall
Moldova State University

CONTACT
tel: 286317, 069171010
email: vladimir@oberliht.org.md
details: http://chiosc.oberliht.com

http://arthotel.oberliht.com/2009/07/11/noi-topologii-urbane-new-urban-topologies


Sursa
2010-10-13 14:09:15Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

18:53:13PATIMILE DUPĂ DOSTOIEVSKI —» Leo Butnaru
05:24:1710 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11 —» Moldova Creștină
18:59:39Bugetul IP Gimnaziul "Victor Coțofană " pe anul 2023 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:54:44Informație cu privire la formarea bugetului pentru anul 2023, în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
18:48:13Raport referitor la executarea bugetului pentru anul bugetar 2022 —» Blogul elevilor din satul Chetrosu
14:36:50POEME PRIN ANI / ANTOLOGIE DE ETAPĂ #12 (30 de texte) —» Leo Butnaru
13:43:04Citit în ianuarie: „Iannis cel nebun pentru Hristos” (1 și 2) de Dionysios A. Makris —» Sunt MAMĂ!
10:00:51Să trăim prin credință! —» Moldova Creștină
02:41:36MOLDOVENI! NOI CUM IEȘIM DIN RĂZBOI? —» Daniel Lachi
17:19:4734 de ani. 34 de lecții —» Sunt MAMĂ!
16:04:13Cozi de TIR-uri spre porturile Ismail, Reni, Giurgiulești, Galați —» Curaj.TV | Media alternativă
10:00:02Este o cinste să te ferești de certuri —» Moldova Creștină
08:11:28Strada Evreiasca e doar la Odesa? —» Curaj.TV | Media alternativă
06:47:02Întâlnire cu Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania” —» BiblioCity
17:33:30Moldova – în NATO! Puneți leoparzii pe BECȘI! (1) —» Daniel Lachi
17:24:07”Credința strămoșească”, ia treci la tablă! Sau la Leopard (2) —» Daniel Lachi
16:18:07Fraze lungi – cum să urmărim gândul?  —» Moldova Creștină
13:01:49Nou: Pinot Noir Native, în conversie BIO —» Fine Wine
19:31:23Bare fixe și paralele pentru sport de sănătate într-un oraș asediat —» Curaj.TV | Media alternativă
12:42:14UN IMPORTANT POET FRANCEZ —» Leo Butnaru
05:52:43Весеннее настроение —» Бессарабские хроники
20:46:24Citit în ianuarie: „Viol, o poveste de iubire” de Joyce Carol Oates —» Sunt MAMĂ!
18:52:01Ucraina rezistă, reportaj de la Odesa #переможемо! —» Curaj.TV | Media alternativă
21:29:00Curiozități bibliofile eminesciene din colecția Carte veche și rară a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” —» BiblioCity
18:26:24GOP save the Queen! —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag