101203 cazuri COVID-19 în Moldova
15205 – cazuri active
83789 – cazuri vindecate
2209 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 26 noiembrie 2020 ora 02:26


Martorii lui Iehova

Martorii lui Iehova au pornit din aceleasi rãdãcini cu adventistii lui Miller, fondatorul sectei fiind Charles Taze Russell (1852-1916). În perioada adolescentei acesta si-a negat traditia prezbiterianã de care apartinea si s-a alãturat mai-liberalei “Biserici Congregationiste”, sectã pe care de asemenea a pãrãsit-o. În aceastã perioadã el a aflat despre învãtãtura Scripturii cu privire la iad, un subiect care i-a stârnit o preocupare intensã. Cu trecerea timpului, dupã “studii aprofundate”, el si-a rezolvat teama de iad ajungând la concluzia cã iadul nici nu existã! La vârsta de 24 de ani l-a întâlnit pe Nelson Barbour, redactorul unei reviste si conducãtorul unui grup dizident din secta adventistilor, care i-a stârnit lui Russell interesul pentru studierea profetiilor vremurilor din urmã. Dupã preziceri false si diferente de pãreri, cei doi s-au despãrtit, Russell începând sã-si publice propria revista, “Turnul de Veghere”, revistã care si azi încearcã sã zguduie temeliile Bisericii, dându-l la o parte pe Mântuitorul Iisus Hristos din centrul învãtãturii crestine.

De la Barbour a împrumutat Russell ideea cã Iisus Hristos urma sã revinã invizibil pe pãmânt în 1874 si cã anul 1914 avea sã fie anul în care lumea avea sã fie distrusã, dupã care s-ar inaugura “Împãrãtia de 1000 de ani” a lui Hristos pe pãmânt. Negarea iadului si interpretarea profetiilor biblice au devenit subiectele de predicã ale noului predicator, care cu mândrie se autointitula “Pastorul”. Un jurnalist, în urma întâlnirii cu Russell, a scris: “În locul unui cãutãtor smerit al Adevãrului, l-am întâlnit pe cel mai destept propagandist al vremurilor noastre.” Cercul de adepti s-a numit “Studentii în Biblie” (’cei care studiazã Biblia’, denumire fãrã nici o conotatie academicã). Denumirea a fost schimbatã în 1927 în “Martorii lui Iehova”. Russell a murit în 1916, lãsându-si adeptii deziluzionati de prezicerile sale neîmplinite cu privire la anul 1914. Frâiele sectei au fost preluate de bogãtasul Joseph Franklin Rutherford, care a trebuit sã reinterpreteze repede profetiile neîmplinite, pentru a opri plecarea membrilor din sectã. Sub conducerea lui Nathan Knorr (1924-1977) secta a cunoscut cea mai mare crestere a numãrului de adepti, de la 115.000 la peste 2.000.000. Actualul conducãtor este Frederick W. Franz. Numele “Iehova” reprezintã o varianta de citire a celor patru litere ebraice prin care este desemnat Dumnezeu în Vechiul Testament. Pentru evrei numele lui Dumnezeu era atât sacru, încât nici nu trebuia pronuntat. Cu timpul pronuntia (citirea) celor patru litere a fost uitatã, iar evreii au folosit alte sintagme pentru a face referire la Dumnezeu (Adonai, Elohim, etc.). Trebuie mentionat ca “Iehova” este doar una dintre variantele de citire, o altã variantã propusã de lingvisti fiind Iahve. Martorii lui Iehova au preferat-o pe prima, deoarece este mai usor de pronuntat în limbile moderne. Pretentia Martorilor cã ei i se adreseaza lui Dumnezeu pe nume este deci discutabila, întrucât nu este cert cã asa se pronunta în vechime numele lui Dumnezeu! Russell a fost dat în judecatã la un moment dat din cauza teoriilor religioase pe care le rãspândea. Întrebat în instantã, sub prestare de jurãmânt, dacã cunoaste greaca veche – limba Noului Testament – el a rãspuns afirmativ, însã nu a putut traduce nimic când i s-a pus în fatã un text. Conducãtorii Organizatiei au înteles destul de repede cã inovatiile lor religioase nu pot fi sustinute cu Sfânta Scripturã, astfel cã au creat în 1961 o nouã traducere a Biblie, în limba englezã, denumitã “Noua Traducere Mondialã a Scripturilor Grecesti”. În realitate, aceasta nu este o traducere, ci o versiune modificatã a Scripturii, în asa fel încât teoriile sectei sã capete sustinere. Iatã câteva dintre mãsluirile introduse de ei în noua “traducere”: „Traducerea” Martorilor lui Iehova Sfânta Scripturã Ioan 1:1 “La început Cuvântul era, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era un dumnezeu.” Schimbarea a fost fãcutã cu scopul de a sprijini, chipurile biblic, negarea de cãtre Martori a dumnezeirii lui Iisus Hristos. Ioan 1:1 “La început era Cuvântul, si Cuvântul era la Dumnezeu, si Cuvantul Dumnezeu era.” Aceasta este o declaratie limpede a faptului ca Iisus Hristos (Cuvantul) este Dumnezeu. Coloseni 1:16 “cãci prin intermediul lui toate celelalte lucruri au fost create…Toate celelalte lucruri au fost create prin el si pentru el.” Cuvântul “celelalte” a fost adãugat cu scopul de a sprijini invatatura falsa a Martorilor cum cã Iisus este, la randul Lui, un înger creat. Coloseni 1:16 “Pentru cã în El au fost zidite toate… Toate prin El si pentru El s-au zidit.” Acest verset afirmã cã Iisus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor, si nu o fiinta creata. Evrei 1:8 “Dar cu referire la Fiul: Dumnezeu este tronul tãu pentru totdeauna si pe veci…” Ordinea cuvintelor a fost schimbata abuziv deoarece secta doreste sã ascundã faptul cã Iisus (Fiul) este numit Dumnezeu. Evrei 1:8 “dar despre Fiul: “Scaunul Tau, Dumnezeule, este în veacul veacului…” A se observa cã în acest verset Dumnezeu Tatal îl numeste pe Fiul Iisus “Dumnezeule”.

Erezii ale Martorilor lui Iehova

Martorii lui Iehova au o aversiune deosebitã fatã de Cruce si Sfânta Treime. Ei sunt varianta actualã a vechii erezii a lui Arius, învãtând cã Iisus Hristos nu este Dumnezeu. In schimb, Martorii sustin cã Iisus Hristos este un înger creat. Mai exact, El ar fi una si aceeasi persoanã cu Arhanghelul Mihail! Versetele din Scripturã care aratã dumnezeirea Domnului Iisus Hristos sunt Evrei 1:8, Ioan 1:1, 14, Ioan 20:26-28, Faptele Apostolilor 20:28, Romani 1:3, 8-9 si II Petru 1:1. Martorii lui Iehova neagã învierea cu trupul a Domnului Iisus Hristos, ei sustinând cã trupul Lui s-a dizolvat în gaze (!). Charles Taze Russell, fondatorul sectei, afirma cã “Omul Iisus este mort, mort pentru totdeauna” (“Studii din Scripturi”, vol. 5, 1899, pag. 454). Cu toate acestea, Sfânta Scripturã ne învatã clar cã trupul Mântuitorului a fost readus la viatã (înviat). De pildã, la Luca 24:39, Iisus spune “Uitati-vã la mâinile si picioarele Mele, Eu sunt; pipãiti-Mã si vedeti: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeti cã am Eu”. A se vedea si Ioan 2:19-21, Ioan 20:26-28, I Corinteni 15:6, 14. Martorii lui Iehova neagã cã Duhul Sfant este Dumnezeu. In schimb ei învatã cã Duhul Sfânt este o fortã impersonalã, asemenea curentului electric. În falsa lor traducere, în loc de „Duhul Sfânt” scrie „forta activã a lui Dumnezeu”. Sfânta Scripturã ne învatã cã Duhul Sfânt este Dumnezeu. În multe locuri citim cã Duhul Sfânt are atribute personale, specifice unei persoane: El se întristeazã, vorbeste sau este mintit (Faptele Apostolilor 5:3 si 4). A se vedea si Ioan 14:16-17; 16:13-15, Romani 8:26-27, II Corinteni 3:6, 17-18 sau Efeseni 4:30. Martorii lui Iehova neagã si pedeapsa vesnicã a celor pãcãtosi. Astfel, ei nu cred în Iad, toate referirile din Scripturã fiind pentru ei alegorii. In schimb, ei învatã cã cei „nelegiuiti” (cei care nu sunt Martori ai lui Iehova) vor fi anihilati si vor înceta sã mai existe. Sfânta Scripturã învatã însã despre pedeapsa vesnicã a celor necredinciosi. A se vedea Matei 25:41, 46, Matei 18:8, II Tesaloniceni 1:8-9, Apocalipsa 14:10, 11; 20:10, 15. Martorii lui Iehova nu cred în nemurirea sufletului. Ei cred cã omul, asemenea animalelor, înceteazã sã existe dupã moarte. Cu toate acestea, Biblia învatã cã sufletul omului continuã sã aibã o existentã constientã dupã moarte: II Corinteni 5:8, Luca 16:19-31, Filipeni 1:23-24, Apocalipsa 6:9-11. Martorii lui Iehova sustin si învatã cã viata vesnicã în prezenta lui Dumnezeu este rezervatã doar unui grup select. Astfel, ei spun cã doar un grup special de 144.000 de Martori ai lui Iehova pot trãi vesnic alãturi de Dumnezeu, în ceruri. Toti ceilalti Martori vor rãmâne pe pãmânt. Martorii lui Iehova neagã Sfânta Treime si sustin cã Satana este cel care a inventat învãtãtura despre Sfânta Treime. Ei resping toate versetele biblice care-l identificã atât pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, cat si pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia învatã limpede cã atât Fiul, cât si Duhul Sfânt sunt alãturi de Dumnezeu Tatãl. La Matei 28:19, Iisus Hristos vorbeste la singular despre numele Tatãlui, Fiului si al Duhului Sfânt, si vedem cã Dumnezeu este o Treime, adicã o Fiintã care existã ca trei Persoane.

Profetiile neîmplinite ale Martorilor lui Iehova

Având aceleasi rãdãcini cu adventistii, Martorii lui Iehova s-au hazardat sã calculeze sfârsitul lumii. Mai întâi a fost Russell care a fixat, pe rând, mai multe date “precise” privind sfârsitul lumii: 1874, 1914 si 1915. Urmare a neîmplinirii profetiei legate de anul 1914, secta a început sã propovãduiascã cã în acel an Mântuitorul si-a instaurat un Regat în ceruri. Dupã moartea lui Russell în 1916, J. F. Rutherford, noul conducãtor, s-a aventurat sã afirme cã “milioanele care trãiesc acum nu vor muri niciodatã”, anuntând sfârsitul lumii pentru anul 1925. Pânã atunci însã, Rutherford prevedea învierea din morti ca având loc în 1918. Pentru anul 1925 el a anuntat cã cei trei patriarhi Avraam, Isaac si Iacov vor reveni pe pãmânt, evident ca Martori ai lui Iehova. În acest sens, secta a strâns bani si a construit o vilã luxoasã în apropiere de Los Angeles, pentru a-i caza pe cei trei. Presedintele Knorr a renuntat la închipuirea cã cei trei patriarhi vor reveni pe pãmânt, afirmând în schimb cã acesti “conducãtori” existã deja, ei identificându-se cu conducerea organizatiei lor (!). Knorr a refãcut calculele si în 1961 a început sã anunte anul 1975 ca datã sigurã pentru întemeierea Împãrãtiei lui Dumnezeu. Trecând si anul 1975 fãrã sã se întâmple nimic, în cadrul sectei s-a declansat o crizã puternicã si aproximativ un milion de membri au plecat. Criza se pare cã nu a fost încã depãsitã, întrucât secta nu îndrãzneste sã lanseze un alt termen pentru sfârsitul lumii, pentru a tine aprins zelul si entuziasmul adeptilor. Potrivit Scripturii, profetia neîmplinitã este caracteristica de bazã a unui profet mincinos (vezi Deuteronomul 18:21-22). În ciuda numeroaselor ei profetii false, organizatia Martorilor lui Iehova pretinde ca ea este singura religie adevãratã si cã doar membrii ei sunt crestini adevãrati. Organizatia afirmã cã nimeni nu poate afla adevãruri spirituale dacã nu face parte din ea. De asemenea, mai sustine ca mântuirea se obtine doar intrând în organizatie si cã toti ceilalti vor fi distrusi la Armaghedon. Organizatia pretinde ca membrii ei sã asculte si sã accepte fãrã discutie orice poruncã si interpretare înaintatã de cãtre organizatie. Spre exemplu, organizatia interzice membrilor ei primirea sângelui prin transfuzii. Martorul preferã mai degrabã sã moarã, el sau copiii lui, decât sã încalce aceasta poruncã a sectei, desi Scripturile nu afirmã nicãieri cã transfuziile de sânge ar fi un pãcat. Pretinsul temei al sectei privind aceastã poruncã absurdã sunt versetele din Vechiul si din Noul Testament referitoare la consumarea de sânge animal odatã cu alimentele. Oricãrui Martor al lui Iehova care nu respectã aceastã interdictie i se atrage atentia cã va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, la vremea judecãtii finale. O alta absurditate a sectei este interdictia de a sãrbãtori ziua de nastere. Explicatia oferitã este aceea cã Irod cel Mare i-a tãiat capul lui Ioan Botezãtorul cu prilejul unei astfel de petreceri. In plus, motiveazã secta, în Scriptura nu se pomeneste de nici o sãrbãtorire a vreunei zile de nastere. In felul acesta liderii folosesc frica si intimidarea pentru a-i tine pe membrii în supunere fatã de organizatie. De asemenea, liderii Martorilor lui Iehova au fãcut preziceri ale sfârsitului lumii pentru a inspira teamã urmasilor lor. Zelul lor misionar este determinat de credinta cã nu vor primi un loc în paradisul pãmântesc dacã nu fac prozeliti. Revistele lor, “Turnul de Veghere” si “Treziti-vã!”, contin prezentãri pline de culoare ale promisiunilor lui Iehova pentru cei care se alãturã organizatiei lor. Vehiculând sume uriase provenite de la membri, secta pune un accent mare pe propaganda scrisã. Anual sunt tipãrite milioane de carti, reviste, brosuri si pliante în peste 30 de limbi ale globului, publicatii vândute sau oferite gratuit de “ministrii” organizatiei (misionari din usã în usã). Odatã câstigati noii adepti, acestia devin o sursã garantatã de venit permanent. Sub masca acestei organizatii religioase se ascunde una dintre cele mai mari întreprinderi economice bazatã pe o fantasticã exploatare a credulitãtii membrilor ei, transformati printr-o strategie bine pusã la punct în fiinte fãrã vointã proprie, care executã orice dispozitii venite de sus, cu un fanatism rar întâlnit si periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci si social. În iulie 2003, secta a obþinut în România statutul de “cult religios recunoscut”, anterior ea functionând ca asociatie. Diferenta de statut implicã, printre altele, faptul cã acum secta este scutitã de la plata impozitelor si cã copiii Martorilor vor putea beneficia oficial de educatie religioasã în cadrul sectei, în locul orelor de religie de la scoalã.

http://www.orthoblog.ro/


Sursa
2010-01-01 21:26:33Comenteaza

Ultimele 25 posturi adăugate

16:02:08Igor Șarov —» Gheorghe Erizanu
07:57:57DOI POEȚI AI AVANGARDEI —» Leo Butnaru
15:33:37Vinerea Neagră pe shop.cartier.md. Preț 60% —» Gheorghe Erizanu
13:55:02Portret de candidat. Valentin Făgărășian, candidat PNL pentru Camera Deputaților, Diaspora: „Lupt pentru o Românie mai bună, din care românii să nu mai fie nevoiți să plece, așa am făcut eu la tinerețe” —» Elena Robu
11:20:04Cristina Frolov și-a anunțat obiectivele pentru șefia ONVV —» Fine Wine
10:45:14Român stabilit la Lyon, Franța: ”Mi-ar plăcea ca noi, românii, să fim mai solidari” —» Elena Robu
22:56:56arata-mi-te —» turn up the silence
18:29:55©️ Jumătatea ta ești tu —» Licurici de suflet
16:42:42Cum va proceda România în relația cu R. Moldova, după victoria Maiei Sandu în alegeri? Viziunea deputatului PNL, Matei Dobrovie —» Elena Robu
15:29:36Doliu în lumea teatrului: s-a stins din viață artistul Vlad Ciobanu —» Elena Robu
13:24:17Mike Berners-Lee – How bad are bananas —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
22:27:37Reclamă poluare pe strada Carpați —» Curaj.TV | Media alternativă
18:36:52Am fost la plantat Pădurea București —» Curaj.TV | Media alternativă
15:11:25©️ Uneori oamenii sunt îngeri fără aripi —» Licurici de suflet
14:59:35Bonjour Paris! Je suis moldave! —» Corina Cojocaru
13:29:46Insolvențe desenate (27): care-s creanțele salariale din raporturile asimilate? —» Drept MD
10:24:55CU CAPUL ÎN LAȚ. Federalizarea, pe înțelesul tuturor —» Nicolae Federiuc
09:58:00Despre educație sexuală în școli – Întreb pentru o prietenă —» Curaj.TV | Media alternativă
23:42:12Ante la ventana (Dincolo de geam*) de ANDRÉ CRUCHAGA —» Andrei LANGA. Blogul personal
21:49:13©️ Primii fulgi, 2020 —» Licurici de suflet
21:02:21East Side Story? —» APort | "Pentru un român care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie." I.L. Carag
19:02:46Caz unic – Activistul a pus poliția M.A.I. și poliția locală să se sancționeze reciproc —» Curaj.TV | Media alternativă
19:02:00ÎMPREUNĂ AM REUȘIT! —» Curaj.TV | Media alternativă
18:17:40Motivațiе de a face ceva bun pentru lumea din jur —» Curaj.TV | Media alternativă
17:46:04TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII (Episodul 2)! —» Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Călăraşi