290043 cazuri COVID-19 în Moldova
283330 – cazuri active
– cazuri vindecate
6713 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 28 septembrie 2021 ora 09:21


 Blogul elevilor din satul Chetrosu

 Blogul elevilor din satul Chetrosu Blogul elevilor din satul ChetrosuRSS posts

Administratie locala


Comenteaza

Proiectul "Implicarea tinerilor din 5 localitățidin zona de nord a Republicii Moldova, în soluționarea problemelor de mediu" finanțat de Uniunea Europeană, cooperare Germană , coordonator de proiect Ungurean Daniela Agro-Cons DrochiaRezultatele concursului de desen/foto "Nu mai avem timp pentru gunoi"
 Proiectul "Implicarea tinerilor din 5 localitățidin zona de nord a Republicii Moldova, în soluționarea problemelor de mediu" finanțat de Uniunea Europeană, cooperare  Germană , coordonator de proiect Ungurean Daniela Agro-Cons DrochiaRezultatele Concursului de desen "Nuavem timp pentru gunoi". Au participat la concurs 29 elevi, care s-au învrednicit de diplome de participare. Trei elevi s-au învrednicit de diplome si cadouri de preț.Decada circulației rutiere.
                    Decada circulației rutiere.La 26 mai 2021 elevii clasei a IV-a au realizat un flash mob de atenționare a participanților la trafic referitor la respectarea vitezei în apripierea instituțiilor de învățământ.


 30 aprilie 2021- Ziua Protecției Civile în IP Gimnaziul "Victor Coțofană"În toate clasele elevii împreună cu diriginții au studiat cum trebuie să se comporte în caz de calamnități naturale: cutremur, inundații, electrocutare,  incendiu,  etc Au efectuat aplicații practice.

Învăț să fiu Om de la mama și tata Activitate realizată în cadrul proiectului „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitare”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, cu susținerea financiară a Fundației Oak.
 Activitate realizată în cadrul proiectului „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitare”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, cu susținerea financiară a Fundației Oak. Granturi miciProiect:Învăț să fiu Om de la mama și tataImagini din cadrul activităților realizate cu elevii și părinții

27 aprilie este marcată ZIUA DRAPELULUI DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA!
 Trei culori cunosc pe lume Ce le țin ca sfânt odor Sunt culori de-un vechi renume Amintind de- un brav popor Cât pe cer și cât pe lume Vor fi astea trei culori Vom purta un falnic nume Și un falnic viitor In fiece an pe data de 27 aprilie este marcată ZIUA DRAPELULUI DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA! La 23 aprilie 2010 Parlamentul de la Chişinău a investit Ziua Drapelului de Stat. Tricolorul a fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputații primului Parlament,fiind arborat în aceeaşi zi pe clădirea forului legislativ! Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranității şi independenței Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova şi străinii aflați în Republica Moldova sunt datori să manifeste respect față de Drapelul de Stat şi să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia. El simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.ZIUA DRAPELULUI DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA! Desenele 

https://youtu.be/Ut7GsD4DrMsConcurs pentru ocuparea funcției de director-adjunct pentru instruire al IP Gimnaziului ”Victor Coțofană”, s.Chetrosu.
 IP Gimnaziul ”Victor Coțofană”, s.Chetrosu, r.Drochia, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director-adjunct pentru  instruire al IP Gimnaziului ”Victor Coțofană”, s.Chetrosu. La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1.      Deţine cetăţenia Republicii Moldova 2.      Studii superioare universitare 3.      Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani; 4.      La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani; 5.      Cunoaşte limba română; 6.      Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; 7.      Nu are antecedente penale; 8.      Nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin (1) lit.l), m), n) din Codul Muncii al Republicii Moldova. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct pentru instruire IP Gimnaziul ”Victor Coțofană”, s.Chetrosu vor depune în anticamera instituției, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: cererea de participare  la concurs (anexa nr.1 din Regulament) copia actului de identitate; copia/copiile actului/actelor de studii copia carnetului de muncă curriculum vitae (anexa nr.2 din Regulament) certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; cazier judiciar/ declaraţia pe propria răspundere altele. Actele vor fi depuse la IP Gimnaziul ”Victor Coțofană”, s.Chetrosu, r.Drochia, antecamera instituției, poșta electronic ltchetrosu@gmail.com Telefon de contact: 025254288. Termenul limită de depunere  24 aprilie 2021 Informaţiile suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului sunt plasate pe blogul gimnaziului: http://eleviltchetrosu.blogspot.com/    
Concursul "Gerar"
        În luna decembrie 2020, în cadrul raionului Drochia, s-a desfășurat Concursul "Gerar". Eleva clasei a VIII-a, Pașa Mădălina, îndrumată doamna Cîșlaru Liliana,  profesoară de educația muzicală, grad didactic întâi, a realizat un filmuleț de 5 minute cu genericul "De la străbuni la oameni buni. Tradițiile și sărbătorile de iarnă", plasându-se pe locul III.https://doc-00-5c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/6tcqb1h5udr1e7qi5ncuno783v8a2ql0/7jqvii066pnd4vdb8npnh0mabgfvnbgo/1613564475000/17083098157557905815/17083098157557905815/1ovV72ymAfUntfjLgzNvdCNhNCUSldK0T?e=download&authuser=1
Concursul "Limba noastră-i o comoară"
           În luna octombrie 2020 s-a desfășurat Concrsul raional "Limba noastră-i o comoară". Elevele clasei a VIII-a Pașa Mădălina, Cojocaru Iana, Cucer Daniela, au realizat un film de 3 minute cu genericul "Miracolul cuvintelor", având drept motto  "Cuvintele sunt toată averea noastră", plasându-se pe locul II.Profesor coordonator, doamna Donici Lucia, profesoară de limba și literatura rămână, grad didactic doi. https://drive.google.com/u/1/uc?export=download&confirm=ysYh&id=1et50eo_hdNdihfSsCjxOycHUB55gpQQ8
Proiectul "Eforturi comune pentru a combate bullingul în Moldova", susținut de Fundația Terre des hommes
 I Consolidare de grup-Relaționarea eficientă în grup- Elaborarea Constituției grupului

Săptămâna nonviolenței în școală, IP Gimnaziul "Victor Coțofană", satul Chetrosu
 La 22.01.2021 în cadrul Săptămânii nonviolenței în școală au avut loc Discuții de grup "Analiza situațiilor riscante pentru viața copiilor".

Ziua Mondială a Drepturilor Omului
 La 10.12.2020 în IP Gimnaziul "Victor Coțofană" au avut loc Dezbateri cu subiectul "Cum sunt respectate drepturile copilului în RM"Planul de lucru al Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral pentru anul de studii 2020-2021
 Activitatea consiliului de administraţie Obiectiv specific: Implicarea tuturor factorilor decizionali în depistarea, gestionarea şi soluţionarea problemelor  identificate la nivel de comunitate  şcolară. Nr.d/o Acțiuni Termene de realizare Responsabili Indicatori de performanță Forma de totalizare Mențiuni 1 Şedinţa I . 1.Apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a gimnaziului reactualizt pentru anul 2020-2021 2. Aprobarea Planului-cadru pentru anul de studii 2020-2021 3.Aprobarea orarului sunetelor 4. Aprobarea statelor de personal 5. Reactualizarea Fișelor de post 6. Despre crearea cxondițiilor optime pentru anul de studii 2020-2021, 7.Aprobarea Raporului de autoevaluare privind pregătirea  pentru redeschiderea instituției în anul de învățământ. 8.Aprobarea Planului de desfășurare a  curățeniei 9.Raport despre efectuarea repoarației capitale a sistemului de preluare a aperlor pluviale august   Novac Elena, director Bîrnaz Svetlana,  director adjunct   Novac Elena, director Asistentul medical Sunt aprobate documentele de bază pentru funcționarea instituției.       Toți elevii din district sunt școlarizați Informație   2 Şedinţa II. 1. Şcolarizarea elevilor.Stabilirea listelor elevilor după categorii. Înscrierea elevilor în clasa I. 2. Asigurarea   elevilor  cu manuale 3.. Aprobarea orarului de bază, a orelor opţionale, cercurilor şi a secţiilor sportive,graficului de serviciu a cadrelor didactice/de conducere. 4. Aprobarea/reactualizarea  Regulamantului de funcționare a bibliotecii școlare. 5.Cu privire la sărbătoarea zilei elevului 6. Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional. 7. Cu privire la realizarea reparației capitale 8. Cu privire la Circulara cu privire la admiterea elevilor în instituție. septembrie Novac Elena, director   Cadrele didactice   Bibliotecarul   Bîrnaz Svetlana,  director adjunct   Novac Elena, director   Elevii nu absentează făfă motiv iar notarea este obiectivă și ritmică Cadrele didactice dispun de proiectare de lungă durată Este aprobat planul- cadru Informație   3 Şedinţa III. 1.Dezbaterea şi aprobarea proiectului de buget. 2.Raport despre executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2020, alimentaţia elevilor claselor I-IV. 3.Menţinerea regimului sanitar-igienic, controlul respectării normelor sanitare şi igienice a gimnaziului în condițiile de pandemie, pregătirea gimnaziului către sezonul rece. 4. Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la disciplina, consiliere și dezvoltare personală și a conducătorilor de cerc – accente pe implimentarea curricumului centrat pe competențe, inclusiv analiză și propuneri de eficientizare. 5. Catalogul şcolar – document de rigoare. Respectarea Instrucţiunii privind completarea documentaţiei şcolare (cataloage, dosare,) octombrie Novac Elena, director Furtuna Silvia, contabil Fortuna Valentina, asistentul medical Ciumac Angela, șef gosp Cadrele didactice Novac Elena, director Bîrnaz Svetlana,  director adjunct   Este aprobat proiectul de buget   Instituția este pregătită pentru sezonul rece   Cadre didactice încadrate în activitatea didactică. Documentația școlară se completează conform instrucțiunilor Informație   4 Şedinţa IV . 1. Totalurile concursului "Pedagogul anului". 2. Realizarea activităţilor conform  Lunarului cunoştinţelor juridice (delicvenţa juvenilă ). 3.CC.Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în  învățământul primar și gimnazial: continuitate și racordare la curricula 2019. 4. Reușita școlară a elevilor. Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii. Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar. noiembrie Bîrnaz Svetlana,  director adjunct Bologa Veronica, director adjunct Educație Novac Elena, director Bîrnaz Svetlana,  director adjunct Bologa Veronica, dir adj Educație Se respectă legislația referitor la alimentația elevilor din ciclul primar. Există Raportul privind rezultatele semestrului I Informație Control Complex   5 Şedinţa V. 1.  Raport privind situația la învățătura, absenteism, abandon școlar la sfârșitul semestrului I-îi. Analiză. Obiective pentru semestrul II. 2. Raport despre activitatea comisiilor Metodice 3.Raport  ANET. 4. Control personal a TS la disciplinile  l.engleză și ed. fizică decembrie Novac Elena, director Novac Elena, director Bîrnaz Svetlana,  director adjunct Bologa Veronica, director adjunct Educație Este stabilit lotul olimpic Există Raportul  despre activitatea CDS. Se respectă disciplina de muncă și cerinţele stipulate în fişa postului Informație   6 Şedinţa VI. 1.Raport despre executarea bugetului pentru anul bugetar 2020. Calitatea alimentaţiei elevilor în sem.I 2. Totalurile concursurilor şcolare pe discipline de studiu . 3.Raport despre activitatea CDS, pe domenii de activitate, probleme, analiză, căi de soluționare 4. Control personal: Evaluarea personalului nedidactic – îndeplinirea atribuțiilor de serviciu conform fișei postului.Informație  despre  disciplina de muncă,respectarea cerinţelor  stipulate în fişa postului ianuarie Bîrnaz Svetlana,  director adjunct     Novac Elena, director Novac Elena, director   Pedagogizarea părinților are un impact pozitiv în educarea elevilor Informație   7 Şedinţa VII . 1. Raport despre realizarea activităților cu părinții. Adunările de clasă și generale. 2.Respectarea cadrului legal prevăzut de Plan-cadru, a Codului de etică profesională 3 Control personal: Monitorizarea respectării cerințelor  de igienizare de către personalul auxiliar în condiție de pandemie. februarie Novac V., mentor Bologa V., director adjunct Educație Novac Elena, director, Consiliul de etică Fortuna Valentina, as. medical Analiza utilizării bazei didactice, impactul asupra calității instruirii Informație   8 Şedinţa VIII . 1Eficiența .utilizarii  materialelor didactice,TIC,.în cadrul activităților educaționale 2. Activitatea biblio. Parteneriat bibliotecr-cadre didactice 3. Aplicarea Nomenclatorului documentației școlare. martie Novac Elena,  Director,cadrele didactice   Novac E.,director   Informație   9 Şedinţa IX. 1. Raport despre rezultatele simulării evaluării finale pe cicluri de şcolaritate. Concluzii. Obiective trasate. 2.Raport despre implementarea proiectelor. 3.  Performanţele  elevilor şi profesorilor în cadrul  olimpiadelor raionale, concursurilor, competiţiilor sportive. 4. CR:Impactul orelor opționale, cercurilor și secțiilor sportive:succese și probleme aprilie Bîrnaz Svetlana,  director adjunct   Novac E.,director Cadrele didactice Bologa Veronica, director adjunct Educație . Informație   10 Şedinţa X. 1. Diagnosticarea doleanţelor elevilor şi părinţilor referitor la   orele opţionale, cercuri şi secţii sportive în gimnaziu. 2.CR Dezvoltarea personală “Portofoliul personal de dezvoltare- accent pe evaluarea autentică”. 3. Cu privire la organizarea reparaţie cosmetice şi pregătirea instituţiei de învăţământ pentru noul an de studii. 4. Organizarea odihnei de vară a elevilor 5.  Raportul privind situația la învățătura și purtare la sfârșitul semestrului al II-lea. mai   Bîrnaz Svetlana,  director adjunct Directorul adjunct educație Ciumac Angela, șef gosp Directorul adjunct educație Novac E.,director   Există opinia elevilor, exprimată prin cereri. Evaluarea predării disciplinei Dezvoltare personală Evaluarea sării clădirii   Aprobarea Raportului Informație               Raport   11 Şedinţa XI. 1. Odihna de vară a elevilor 2.Organizarea reparației curente. Reparații capitale 3.Respectarea normelor metodologice şi curriculare, codului de etică profesională iunie Contabilul instituției Directorul, intendentul   Informație   12 Şedinţa XII. 1.Îndeplinirea bugetului pentru semestrul I al anului bugetar 2021 2. Calitatea pregătirii instituției către noul an de studii. Probleme. Soluții. iulie Novac E.,director Ciumac Angela, șef gosp   Informație     Activitatea consiliului pedagogic Obiectiv specific: Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei decizionale în domeniul educaţional Nr.d/o Acțiuni Termene de realizare Responsabili Indicatori de performanță Forma de totalizare Mențiuni despre realizare 1 1. Bilanţul  activităţii  colectivului profesoral  în anul de studii 2019- 2020  şi  stabilirea obiectivelor pentru anul de studii 2020-2021 . 2.Aprobarea  secretarului Consiliului profesoral  . 3. Dezbaterea Planului managerial de activitate al instituţiei pentru anul de studii 2020-2021. 4.Aprobarea problemei de studiu –proeictul activităților pentru    anul I . 5.Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Gimnaziului, Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general. 6. Aprobarea  Regimului unic ortografic . 7. Cu privire la aprobarea Regulamentelor  concursurilor şi activităţilor extraşcolare. 8. Aprobarea orelor opţionale, cercurilor şi secţiilor sportive. 9. Aprobarea Comisiilor Metodice  şi a şefilor Comisiilor  Metodice  . 10 Aprobarea responsabilului de formare continuă şi atestare, a coordonatorului  de prevenire ANET. 11. Aprobarea comisiilor: multidisciplinară, a Grupului de Lucru Intraşcolar , comisia pentru drepturile copilului. 12. Aprobarea CEAC, aprobarea criteriilor de evaluare a cadrului didactic . 13. Cu privire la studierea   şi generalizarea experienţei relevante. 14. Aprobarea mentorului cadrelor didactice debutante şi diriginţi  15. Training “Politica de protecție a copilului” 16. Reactualizarea Politicii de protecție a copilului august   Novac Elena, director   Bîrnaz Svetlana, dir.-adj. Instr.   Novac Elena, director       Donici Lucia, prof. Lb. și lit. română  Bîrnaz Svetlana  dir.-adj. Instr.   Novac Elena, director   Novac Elena, director   Bîrnaz Svetlana dir.-adj. Instr.   Bîrnaz Svetlana dir.-adj. Instr. Bîrnaz Svetlana dir.-adj. Instr. Novac Elena, director   Sunt stabilite obiectiv ele pentru anul de  studii 2019- 2020 Există Regulamentului de organizare și funcționare a Gimnaziului     Există regulamentele concursurilor școlare       Funcționează comisiile: multidisciplinară, a Grupului de Lucru Intraşcolar , comisia pentru drepturile copilului.   Cadrele didactice sunt formate în domeniul Politicii de protecție a copilului.   Informație   2 1.Organizarea şi desfăşurarea  procesului de atestare a  cadrelor didactice 2. Aprobarea PEIurilor și Curiculele modificate  pentru elevii cu CES 3. Cu referire la interzicerea colectărilor ilicite de bani. septembrie Administrația instituției Cadrele didactice Josan Diana Bîrnaz Svetlana dir.-adj. Instr. Cadre didactice  încadrate în procesul de atestare.Rezultate bune a procesului educaţional Respectarea inst Informație   3 1.CT Activități de consolidare/ aprofundare, recuperare a curricula disciplinare realiuzată în perioada învățării la distanță în martie –mai.2020. Analiza progresului scolar în baza evaluărilor  initiale 2.Raport despre prevenirea absenteismului/ abandonului școlar la nivel de fiecare clasă. 3.CT.Oformarea și menținerea în ordine a dosarelor personale ale elevilor de la toate treptele de  învățământ. octombrie BÎRNAZ Svetlana, director adjunct Instruire   Bologa Veronica     Diriginții       Cadrele didactice cunosc Tehnici de susținere în formarea abilităților interpersonale în contexte variate. Informație   4 1.Atilier de formare Traing,,Managementul  implement[rii calitative a curriculumului, ediția 2019 prin utilizarea eficientă  a platformelor online în procesul educațional” 2. Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la  nivel  de instituţie  noiembrie Dir. adj. Instruire Cadrele didactice Respectarea cerințelor la  realizarea evaluărilor. Realizarea Matricei de specificații Informație   5 1. Generalizarea și promovarea experienței avansate  -Novac Valentina. 2. CT Eficiența utilizarii  TIC-ului în cadrul orelor din ciclul primar,  ca un mijloc de asigurare a calității educației Masă rotundă:Impactul aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare asupra calității instruirii decembrie Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire   Cadrele didactice Selectarea lotului olimpic pentru participare la olimpiadele raionale Cadrele didactice implementează Metodologia ECD Informație   6 1.Informaţie despre  rezultatele  procesului educaţional pentru semestrul I. 2.CS:Activitate de ludoterapie 3.Seminar-teoretico-practic,,Testul docimologic –instrument de evaluare’’   ianuarie Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire   Cadrele didactice Totalurile semestrului I Elevii utilizează TIC-ul la disciplinele geografia și istoria Informație   7 1. Raport despre procesul de formare   continuă a  cadrelor didactice   în instituţie  . 2. Totalurile  olimpiadelor  şi   concursurilor   şcolare  . 3.CT: ,, Monitorizarea managementului implementării calitative a Curriculumului 2019 ”, referitor la sănătate, siguranță și protecție în mediul școlar, participare democratică, incluziune. 4.Masă rotundă:,,Proiectul parte componentă a curriculumului 2019-experiență , probleme , soluții” februarie Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire           Novac Elena,director   Cadrele didactice Cadre didactice formate odată la 3 ani Aplic. în practică a curric.2019, referitor  la sănătate, siguranță și protecție în mediul școlar, participare democratică, incluziune. Implementarea metodei  Proiect- experiență , probleme , soluții Informație   8 1CR: Monitorizarea implementării ECD în clasele a V-VIII la disciplinile: EPS(V-VI), Ed. muzicală(V-VIII), ed. plastică(V-VII), ed. tehnologică(V-IX). Ed. fizică (V-IX). 2.CT:Monitorizarea implementării Currculumului 2019  disciplinile profil real. 3.Experiența avansată a dmnei parasii Tatiana, înv. clasele primare 4.Trainig,, Aspecte metodologice privind formarea competenței de formulare a problemelor de matematică” martie Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire     Novac Valentina, șef. Cm   Cadrele didactice   Cadrele didactice aplică Instrucțiunii Managementul  temelor pentru acasă din  ciclul primarși gimnazial” Cadre didactice cunosc și aplică diverse forme și metode de evaluare Schimb de experiență Informație   9 1.Totalurile  activităţii de atestare a cadrelor didactice în anul destudii   2018-2019. 2.Analiza  evaluării în complex a  elevilor claselor a IV-a   şi  a  IX-a. Stabilirea nivelului  de   pregătire a elevilor pentru susţinerea testărilor naţionale  şi a    examenelor de absolvire a treptei gimnaziale 3. Training: Mediul de creare /administrare rulare a unui test  în mediul online. aprilie Novac Elena-director Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire   Este finalizată atestarea cadrelor didactice pentru 2018-2019 Informație   10 1.  Despre promovarea  elevilor  claselor.I-IV, V- IX  şi admiterea la ex  de absolvire a gim.a elevilor claselor a  IX-a 2 . Evaluarea  documentaţiei şcolare. 3.Raport anual despre activitatea  instituţiei   4.Raport  despre   activitatea  educativă  şi Rapoatul  ANET . mai Bîrnaz Svetlana dir. adj. Instruire Novac Elena-director Bologa Veronica  dir. adj.Educație Toți elevii sunt promovați în  clasa următoare, iar elevii clasei a IX-a sunt admiși la examene. Informație     Raport   11. 1.Cu  privire  la rezultatele examenelor de  absolvire a  învăţământului gimnazial Iunie-iulie Directorul inst. Dir .adj   Instruire Sunt totalurile rezultatelor examenelor        
Realizarea Programului de dezvoltare a instituției 2015-2020
                                                                                               Transparența bugetară, bugetul 2021
  Deținatorul alocațiilor: Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu  La data de 01.01.2021 Denumire  ECO Suma Lei Cheltuieli, total   3482400.00 Invatamint gimnazial   3482400.00 Alocatii cu caracter general   3482400.00 Invatamint gimnazial   3482400.00 Invatamint gimnazial   3177000.00 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211180 2158200.00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 625900.00 Energie electrica 222110 22000.00 Gaze 222120 100000.00 Apa si canalizare 222140 2000.00 Alte servicii comunale 222190 2000.00 Servicii informationale 222210 9000.00 Servicii de telecomunicatii 222220 1700.00 Servicii de transport 222400 3000.00 Servicii de reparatii curente 222500 10000.00 Formare profesionala 222600 8000.00 Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 3000.00 Servicii medicale 222810 4000.00 Servicii bancare 222970 6500.00 Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 222980 4000.00 Servicii neatribuite altor aliniate 222990 12700.00 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 273500 10000.00 Reparatii capitale ale cladirilor 311120 120000.00 Procurarea altor mijloace fixe 318110 5000.00 Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 331110 2000.00 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 334110 2000.00 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 335110 6000.00 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 336110 25000.00 Procurarea materialelor de constructie 337110 20000.00 Procurarea altor materiale 339110 15000.00 Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant   275400.00 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211180 60700.00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 17600.00 Energie electrica 222110 4000.00 Gaze 222120 23000.00 Apa si canalizare 222140 2000.00 Procurarea produselor alimentare 333110 168100.00 Compensatii banesti pentru personalul didactic   30000.00 Compensatii 272500 30000.00 Conducător:    director    NOVAC ELENA      
Transparența bugetară. Executarea bugetului pentru anul 2020 IP Gimnaziul "Victor Coțofană"
  Transparența bugetară. 2020       din 31.12.2020       Denumire Aprobat Executat pe perioada de gestiune Sold acces         I. VENITURI 3 322 100,00 3 356 856,25 1 702,75 Finantare de la buget 3 322 100,00 3 356 856,25 1 702,75 Finantare de la buget 0 2 541,60 1 117,40 Finantare de la buget 0 17 300,00 0 Finantare de la buget 0 11 500,00 0 Finantare de la buget 0 4 000,00 0 II. CHELTUIELI 2 986 900,00 2 936 591,37 1 217,63 Invatamint gimnazial 2 849 900,00 2 800 982,12 1 176,88 Alocaţii cu caracter general 2 849 900,00 2 798 440,52 59,48 Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 107 000,00 105 609,25 40,75 Alocaţii cu caracter general 107 000,00 105 609,25 40,75 Compensatii banesti pentru personalul didactic 30 000,00 30 000,00 0 Alocaţii cu caracter general 30 000,00 30 000,00 0 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 2 075 100,00 2 060 749,47 0,53 Contributii de asigurari sociale de stat obligator 477 300,00 472 505,41 4,59 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 93 400,00 92 446,87 3,13 Energie electrica 22 000,00 19 950,00 0 Gaze 119 400,00 80 088,70 1,3 Apa si canalizare 2 000,00 0 0 Alte servicii comunale 2 000,00 0 0 Servicii informationale 7 100,00 7 985,00 5 Servicii de telecomunicatii 1 700,00 1 300,00 0 Servicii de transport 4 000,00 730,5 9,5 Servicii de reparatii curente 0 24 800,00 0 Formare profesionala 10 000,00 6 410,00 0 Deplasari de serviciu in interiorul tarii 4 000,00 1 950,80 9,2 Servicii medicale 4 000,00 3 984,00 6 Servicii bancare 5 900,00 5 384,77 5,23 Servicii postale si distrib.drep. sociale 4 000,00 1 997,42 2,58 Servicii neatribuite altor aliniate 10 000,00 10 657,00 3 Indemn pt incapacitatea temp de munca 8 000,00 7 500,58 9,42 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 57 200,00 59 369,90 10,1 Contributii de asigurari sociale de stat obligator 13 200,00 13 611,25 8,75 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 2 600,00 2 663,10 16,9 Energie electrica 4 000,00 4 000,00 0 Gaze 23 000,00 23 000,00 0 Apa si canalizare 2 000,00 1 755,00 5 Servicii de reparatii curente 5 000,00 1 210,00 0 Compensatii 30 000,00 30 000,00 0 Alocaţii cu caracter special 0 2 541,60 1 117,40 Compensatie pentru transport 0 2 541,60 1 117,40 III. ACTIVE NEFINANCIARE 335 200,00 420 264,88 485,12 Invatamint gimnazial 147 500,00 315 018,03 11,97 Alocaţii cu caracter general 147 500,00 282 218,03 11,97 Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 187 700,00 105 246,85 473,15 Alocaţii cu caracter general 187 700,00 105 246,85 473,15 Reparatii capitale ale cladirilor 60 000,00 152 689,94 0,06 Procurarea masinilor si utilajelor 8 000,00 42 443,00 7 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 0 15 200,00 0 Procurarea altor mijloace fixe 11 000,00 0 0 Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant 2 000,00 1 000,00 0 Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare 1 000,00 5 497,72 2,28 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 6 100,00 720 0 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 21 400,00 31 978,98 1,02 Procurarea materialelor de constructie 23 000,00 15 000,00 0 Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt 0 3 000,00 0 Procurarea altor materiale 15 000,00 14 688,39 1,61 Procurarea produselor alimentare 187 700,00 105 246,85 473,15 Alocaţii cu caracter special 0 32 800,00 0 Procurarea masinilor si utilajelor 0 17 300,00 0 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 0 11 500,00 0 Procurarea masinilor si utilajelor 0 4 000,00 0  
Politica de protectie a copilului
                     Ministerul Educației, Culturii și Crecetării al RM Direcția Educație Drochia           IP Gimnaziul “Victor Coțofană”, s. Chetrosu   Aprobat: Director Novac Elena În baza Deciziei CP din 24.08.2020 pr.-verbal nr.1 CP din 24.08.2020 pr.-verbal nr.7       POLITICA DE PROTECŢIE A COPILULUI A INSTITUȚIEI PUBLICE GIMNAZIUL „VICTOR COȚOFANĂ”, s. CHETROSU                                                                                             2020   Sumar Angajamentul scris al Gimnaziului “Victor Coțofană” de a proteja copiii de toate formele de abuz  2 Definirea fenomenului violenței 2 Elementele de bază ale Politicii de Protecție a Copilului (prevenire, protecție, asistență) 2 Principiile PPC.. 2 Cui se adresează PPC.. 2 Aprobarea și revizuirea PPC.. 4 Coordonarea, funcții și responsabilități 2 Managementul personalului, inclusiv auxiliar 5 Recrutarea personalului 5 Instrucțiunile de bază. 6       Instruire și suport........................................................................................................................6 Codul de conduită a personalului 2 Comportamente inacceptabile. 7 Comportamente dezirabile. 2 Principii aplicabile în cazul contactului fizic. 8 Consecinţele privind nerespectarea Codului de Conduită. 2 Prevenirea violenţei, dezvoltarea abilităților copiilor și părinților 9 Modalități de raportare a cazurilor de abuz de către copii, părinți 2 Proceduri de identificare și raportare a abuzului 11 Intervenția, asistenţa copiilor victime, colaborarea cu alte servicii 12 Managementul datelor personale. 13 Securitatea spaţiilor 13 Comunicarea despre copii 14 Instrucțiuni privind înregistrarea imaginilor de către instituție……………………..……….………...15 Instrucțiuni privind publicarea imaginilor de către instituție..................................................................15 Instrucțiuni privind utilizarea Internetului și TIC în instituție..................................................16 Instrucțiuni privind organizarea activităților unul la unul cu copiii, (cabinetele specialiștilor, CREI)........................................................................................................................................16 Instrucțiuni privind organizarea excursiilor, delegarea la evenimente, activități comunitare, voluntariat.................................................................................................................................17 Anexe Anexa 1. Legislație și acte normative..................................................................................18 Anexa 2. Definiția, formele de abuz, semnele, indicatorii 19 Anexa 3. Persoanele de contact 23 Anexa 4. Declarația de angajament a personalului 24 Anexa 5. Fișa de sesizare. 25             Anexa 6 Acordul informat din partea părinților .................................................................27 Anexa 7. Acordul informat al părinților pentru utilizarea imaginii copilului 29             Anexa 8 Acordul informat al părinților privind activitățile planificate...............................30     Angajamentul scris al Gimnaziului “Victor Coțofană” de a proteja copiii de toate formele de abuz Gimnaziul “Victor Coțofană” în continuare - Instituție) recunoaște și își asumă responsabilitățile față de copii, drepturile lor și, în special, dreptul de a fi protejat de orice formă de violență. Politica de față a fost concepută pentru a asigura că Gimnaziul “Victor Coțofană” întreprinde toate măsurile posibile pentru a preveni violenţa şi a proteja copiii de acest fenomen. În acest sens, Gimnaziul “Victor Coțofană” se bazează pe prevederile Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CDC), ratificată de Republica Moldova la 26 ianuarie 1993 și legislația națională în domeniul protecției drepturilor copilului (vezi Anexa nr.1) Datorită interacțiunii zilnice cu copiii, cadrele de conducere, cadrele didactice, auxiliare şi nedidactice sunt cele mai bine plasate pentru a constata semnele exterioare ale abuzului, schimbările comportamentale sau întârzierile în dezvoltarea copilului. Misiunea primordială a Gimnaziul “Victor Coțofană” este prevenirea violenței față de copii. În cazurile grave de abuz, obligaţia Instituţiei este să raporteze şi să refere cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic și în acelaș timp nu sintem responsabili de investigarea cazurilor. Principiile fundamentale ale CDC – non-discriminarea, interesul superior al copilului supravețuirea și dezvoltarea holistică și opinia copilului primează în toate deciziile și acțiunile noastre și nu imaginea Instituției sau a angajaților acesteia. Definirea fenomenului violenței Prin violenţă înţelegem fenomenul stabilit în CDC şi Comentariul General 13: “orice formă de violenţă fizică sau mentală, vătămare sau abuz, abandon sau neglijenţă, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual”. Legislaţia naţională defineşte violenţa împotriva copilului drept „forme de rele tratamente aplicate de către părinţi/ reprezentanţii legali/ persoana în grija căreia se află copilul sau de către orice altă persoană, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea sau moralitatea, care includ tipurile de violenţă definite  art. 2 din Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (art. 3, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi). Vezi Anexa nr.2privind tipurile de violenţă.   Elementele de bază ale Politicii de Protecție a Copilului (prevenire, protecție, asistență) Politica de protecție a copilului (PPC)  include trei elemente de bază: a)    Prevenirea violenţei prin crearea în cadrul Gimnaziul “Victor Coțofană” a unei atmosfere pozitive de învățare, sprijinirea și încurajarea copiilor (parte a prevenirii este considerat Codul de conduită, dezvoltarea competențelor sociale, conștientizarea problemelor cu referire la violența împotriva copilului, precum și informarea adulților privind cadrul legal și responsabilitățile lor de protejare a copiilor). b)   Protejarea copiilor prin respectarea procedurilor stabilite, asigurând instruirea și sprijinirea angajaţilor în vederea adoptării unei reacții corespunzătoare la apariția oricărei probleme ce implică protecția copilului. c)    Oferirea sprijinului necesar copiilor victime sau potențiale victime ale abuzului. Recunoaştem că un grad înalt de respect pentru propria persoană, încrederea în sine şi în alte persoane, stabilirea relaţiilor de prietenie şi perspectiva clară de comunicare cu un adult pe care poţi conta, sunt elemente importante pentru copiii/ elevii noştri, care contribuie la prevenirea abuzului. Din acest considerent instituţia noastră îndeplinește următoarele: a)    instruiește personalul instituţiei, voluntarii și partenerii privind îndeplinirea responsabilităților pe care le au referitor la protecția copilului. b)   stabilește şi menţine un mediu educaţional în care copiii/elevii se simt în siguranţă, sunt încurajaţi să-şi expună punctul de vedere şi sunt ascultaţi. c)    asigură informarea copiilor/ elevilor despre PPC și că în cadrul instituţiei există adulţi cărora se pot adresa în eventualitatea apariţiei unei dificultăţi sau probleme. d)   promovează activităţi care dezvoltă la copii abilităţile necesare pentru a preveni și a se proteja de abuz. e)    organizează activităţi care ajută elevii să-şi dezvolte atitudini responsabile pentru viaţa de adult, inclusiv abilităţi parentale şi de îngrijire a copiilor. f)    stabilește relaţii eficiente de conlucrare cu părinţii şi colegii din cadrul organizațiilor/ instituțiilor partenere. Principiile PPC Politica de față se bazează pe următoarele principii: -       Copiii au dreptul de a fi protejați de orice formă de abuz, neglijare, exploatare și trafic; -       Bunăstarea copilului trebuie protejată și promovată; -       Interesele superioare ale copilului trebuie să primeze atunci când există un conflict de interese; -       Opinia copilului este crucială în prevenirea abuzului și protecția copilului de abuz, neglijare, exploatare și trafic; -       Părinții, familia și alți îngrijitori au un rol crucial în asigurarea bunăstării copilului; -       Recunoașterea importanței parteneriatului cu alte instituții/ structuri cu atribuții în protecția copilului; -       Recunoașterea drepturilor angajaților și voluntarilor de a beneficia de formare și suport privind aplicarea Politicii de protecţie a copilului. Cui se adresează PPC Politica de protecţie a copilului se referă la:  toţi angajaţii, voluntarii și oaspeții liceului nostru, precum și la persoanele care prestează temporar servicii și intră în contact cu copiii (șoferi de autobuz, personalul de la cantină, asistenți la orele deschise, părinți, formatori, parteneri, donatori, reprezentanți mass-media etc.). Copiii, părinții și îngrijitorii sunt informați cu privire la sarcinile și responsabilitățile Instituției privind protecția copilului în conformitate cu procedurile în vigoare. Aprobarea și revizuirea PPC Politica de protecţie a copilului estei revizuită anual şi aprobată de Consiliul de Administrație. Respectarea politicii este monitorizată de către Coordonatorul desemnat pentru protecția copilului (în continuare Coordonator) și prin evaluarea performanțelor profesionale ale angajaţilor. Coordonarea, funcții și responsabilități Toţi adulţii care lucrează cu copiii sau îi reprezintă au responsabilitatea de a-i proteja. Cu toate acestea, există anumite persoane-cheie în cadrul Instituției care au responsabilități specifice stabilite de PPC. Numele și datele de contact ale celor care sunt responsabili de protecţia copilului în anul curent sunt menționate în Anexă nr.3. Directorul liceului este responsabil de adoptarea unor proceduri de angajare sigure. În procesul de recrutare și evaluare a angajaţilor se verifică toate cadrele şi, în mod special, cele care se află în contact permanent cu copiii fără a fi supravegheați.  Directorul Instituției numește prin ordin Coordonatorul pentru protecția copilului Coordonatorul este responsabil ca toate procedurile privind protecția copilului să fie respectate în cadrul Instituției, precum și să facă referiri, conform Instrucţiunilor intersectoriale, DE, Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din cadrul primăriei, Poliției, Centrului Medicilor de Familie din raion. De asemenea, este în competența Coordonatorului să se asigure că întreg personalul instituţiei, inclusiv persoanele angajate temporar și voluntarii, sunt la curent cu procedurile interne în vigoare ale instituţiei şi să ofere la solicitarea personalului consultanță și sprijin. Directorul Instituției și Coordonatorul prezintă un raport anual Consiliului de Administrație, explicând orice modificare adusă politicii și procedurilor, inclusiv instruirile urmate de angajaţi, precum și alte subiecte relevante. Directorul şi/ sau Coordonatorul solicită la necesitate asistență din partea specialiștilor DE/ SAP.   Managementul personalului, inclusiv auxiliar Recrutarea personalului Tot personalul didactic şi personalul suplimentar implicat în activități organizate de Instituție, remunerat financiar sau neremunerat, angajat cu norma întreagă sau cu normă parțială, interacționând în mod direct sau indirect cu copiii, participă la o procedură minuţioasă şi standardizată de recrutare. Procedurile de recrutare şi selectare nu pot oferi garanţii sigure. Cu toate acestea, aplicarea unor proceduri riguroase, care pun accentul pe importanţa protecţiei copiilor, au drept rezultat reducerea riscului, pe de o parte descurajând persoane indezirabile şi, pe de altă parte, contribuind la identificarea celor care prezintă un anumit risc pentru copii. Directorul Instituției este responsabil de elaborarea şi implementarea unor proceduri adecvate de recrutare şi selectare a personalului care să corespundă principiilor enunţate în PPC. Gestionarea riscurilor este principiul cheie în procesul de recrutare şi selectare, iar procedurile trebuie să se bazeze pe o analiză detaliată a responsabilităţilor fiecărei funcţii, precum şi pe evaluarea gradului de interacţiune cu copiii (efectuate de către Coordonator). Instrucţiunile de bază: ·      Angajamentul Gimnaziul “Victor Coțofană” privind protecţia copiilor trebuie să figureze în anunţul pentru ocuparea postului. ·      Formularea sugerată: “Procedura de recrutare a Gimnaziul “Victor Coțofană” se bazează pe angajamentul nostru cu privire la siguranţa şi protecţia copiilor în mediul școlar”. ·      Declaraţia de protecţie a copilului şi responsabilităţile specifice trebuie să fie incluse în descrierea funcţiei. Candidaţii selectaţi în rezultatul unei trieri iniţiale trebuie să obţină următoarea informaţie: ·      Formularul de declaraţie (vezi Anexa  nr.4) și procedura de raportare . În procesul de selectare candidatului i se vor solicita următoarele informații: ·      Buletinul de identitate sau un alt act de identitate. ·      Actele de studii în original solicitate în cerere. ·      Prezentarea carnetului de muncă şi verificarea istoricului profesional al candidatului. ·      Certificatul medical. ·      În cadrul interviului de angajare se vor discuta situații/aspecte referitoare la protecţia copilului relevante pentru funcţia dată. Instruire și suport Directorul Gimnaziul “Victor Coțofană” se obligă să[1]: a)    stipuleze în regulamentele de activitate, contracte şi în fişele de post ale salariaţilor, obligativitatea sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; b)   informeze salariaţii despre prevederile prezentei proceduri la momentul angajării şi la începutul fiecărui an şcolar; c)    pună la dispoziţia salariaţilor fişe de sesizare, registre; d)   să desemneze o persoană din rândul membrilor administraţiei Instituţiei în calitate de coordonator pentru protecția copilului și al activităţilor de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copii. Toţi angajaţii instituţiei sunt informaţi constant cu privire la responsabilitățile și procedurile de protecție a copilului prin intermediul unor sesiuni de instruire şi informare. Este obligaţia directorului să garanteze că aceștia cunosc Politica de Protecţie a Copilului și datele de contact ale Coordonatorului. Instruirile anuale contribuie la dezvoltarea/ îmbunătăţirea competențelor necesare îndeplinirii eficiente a responsabilităților cu privire la protecția copilului, după cum este stipulat în Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare[2]. Coordonatorul urmează anumite training-uri, împreună cu specialiştii din echipa multidisciplinară, oferite de către DE şi alte instituții, precum și instruiri anuale de actualizare a cunoștințelor și abilităților. Voluntarii și personalul angajat temporar care lucrează cu copiii în cadrul Instituţiei sunt informați despre procedurile prevăzute privind protecția copilului și responsabilitățile pe care le au în acest domeniu. Angajaţii primesc sprijinul necesar, în primul rând, din partea Coordonatorului şi din partea membrilor echipei manageriale de fiecare dată când există probleme referitoare la protecţia copilului. Toţi angajaţii cunosc Codul de Conduită al instituţiei şi primesc instrucţiuni cu privire la aplicarea comportamentală a acestuia. Aceste subiecte fac parte din programul de instruire inițială a angajaţilor[3].   Codul de Conduită a personalului Instituția noastră consideră drept inacceptabilă orice formă de violență săvârșită împotriva copiilor și recunoaște faptul că are datoria de a proteja copiii – de a-i menține în siguranță, de a promova bunăstarea lor și de a-i feri de cele mai răspândite forme de violență și vătămare, neglijare, violență fizică, psihologică/emoțională și sexuală. Orice formă de comportament deviant ce contravine acestui Cod de Conduită trebuie să fie raportat superiorilor în funcție. În cazul unor situații care nu sînt prevăzute de prezentul Cod, administrația liceului are toată convingerea că reprezentanții săi vor apela la bunul simț și vor proceda în conformitate cu interesul superior al copilului. Comportamente inacceptabile Comportamente inacceptabile ale angajaţilor şi partenerilor Gimnaziului “Victor Coțofană” (părinți, voluntari, stagiari, formatori, asistenți, experți, parteneri, donatori, mass-media, adulţi care intră în contact cu copiii în cadrul activităţilor, prestatori de servicii etc.) în relaţiile cu copiii: ·      lovirea sau aplicarea altor forme de abuz fizic faţă de copil sau incitarea unui copil să aplice violenţa asupra altui copil: îmbrânciri, pălmuiri, pişcături, trântiri, tragere de păr sau urechi etc. ·      abuzul emoţional: strigăte, umilire, luare în derâdere, intimidare, poreclire, înjurare, ameninţare verbală, distrugerea obiectelor personale etc. ·      impunerea sau incitarea unui copil de a se implica în orice fel de activitate sexuală (filme sau fotografii pornografice, relaţii sexuale, atingeri cu caracter sexual etc.) ·      abuzul sexual: comportament fizic, verbal sau nonverbal de natură sexuală care creează o atmosferă neplăcută, degradantă, umilitoare, insultătoare, lezează demnitatea copilului (priviri, comentarii vulgare, glume indecente, aluzii, atingeri în locurile intime). ·      implicarea sau încurajarea practicării de către copii a activităţilor ilegale de orice gen: exploatare prin muncă, procurarea, comercializarea sau consumul de alcool, tutun şi alte droguri. ·      tratamentul discriminatoriu faţă de anumiţi copii: excluderea unora şi favorizarea altora în bază de etnie, religie, limba vorbită, rezultatele la învăţătură, statutul social al familiei, reputaţia părinţilor etc. ·      petrecerea timpului unul la unul cu copilul (în sala de curs, camera de cămin, invitarea acasă sau în locuri izolate, vizite neînsoţite la domiciliu când copilul este singur acasă, etc.). Deşi noi recunoaştem că activităţile unul la unul cu copiii sunt uneori necesare, personalul/ voluntarul nu trebuie să petreacă o perioadă prea îndelungată de timp de unul singur, în compania unui copil/ tânăr. In cazul în care un adult necesită să se întâlnească de unul singur cu un copil/ tânăr, uşa trebuie să fie lăsată deschisă şi un alt adult trebuie să fie informat despre desfăşurarea acestei întâlniri sau acest lucru se poate întâmpla într-un spațiu public, care oferă suficientă protecție (de ex. o bancă din curtea sau din holul Gimnaziului “Victor Coțofană” etc.). Această listă nu este completă sau exhaustivă. Principiul de bază este că angajaţii Gimnaziului “Victor Coțofană” şi alţi adulţi care intră în contact cu copiii trebuie să evite acţiunile şi comportamentele care pot fi abuzive şi dăunătoare pentru copil în plan fizic şi emoţional. Comportamente dezirabile Este important ca în relaţiile cu copiii toţi cei enumeraţi: ·      să fie deschişi, să aibă o atitudine binevoitoare faţă de copii. ·      să asculte copiii şi să ia opinia lor în considerare, să-i implice în luarea deciziilor. ·      să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre copii, să nu divulge datele lor personale (cu excepţia cazului în care suntem obligaţi să raportăm (intern, extern); în această situaţie prin confidenţialitate vom înţelege faptul că informaţia trebuie să fie împărtăşită conform criteriului “doar persoanelor abilitate”, după cum este prevăzut în procedura de raportare. Confidenţialitatea reprezintă un subiect ce necesită a fi discutat şi înţeles în profunzime de către toţi cei ce lucrează cu copiii, în special în contextul protecţiei copilului. Singurul scop al confidenţialităţii în această privinţă este de a proteja copilul. Membrii personalului nu vor garanta confidenţialitatea şi nu vor face promisiuni de păstrare a anumitor secrete ale elevului atunci când este vorba despre protecţia copilului, deoarece, dacă există o asemenea problemă, aceasta trebuie raportată Coordonatorului şi, în caz de necesitate, investigată de organele abilitate. ·      să intervină pentru a opri orice act de violenţă sau discriminare faţă de copii pe care îl observă şi să-l raporteze responsabililor (conform procedurii de raportare). ·      să încurajeze independenţa copiilor, dându-le sarcini pe care copiii singuri le pot face, conform capacităţilor lor în evoluţie. ·      să organizeze mediul în care lucrează cu copiii pentru a minimaliza riscurile de abuz: să asigure vizibilitatea şi transparenţa activităţilor cu copiii, să lase uşa deschisă, să invite alt adult (profesor, părinte) să ia parte la discuţia cu copilul, să invite alţi copii etc. ·      să discute cu copiii despre protecţia lor faţă de abuz, care sunt comportamentele acceptabile şi cele inacceptabile şi ce pot face ei înşişi în cazul în care apare o problemă.   Principii aplicabile în cazul contactului fizic Este  necesar ca, în toate relațiile cu copiii de care avem grijă, să menținem un echilibru între drepturile copilului și necesitatea unei intervenții. Ca regulă generală, orice contact fizic între personalul Instituției și copil trebuie să fie ca răspuns la nevoile copilului și nu la nevoile adultului. În timp ce contactul fizic poate fi folosit pentru confortul, liniștirea sau ajutarea unui copil, următorii factori trebuie evaluați cumulativ pentru a determina oportunitatea contactului fizic: -       este acceptat de copil, -       este deschis și nu secretos, -       este adecvat vârstei și gradului de dezvoltare a capacităților copilului. Angajații Instituției nu ar trebui să facă lucruri de natură personală pentru un copil pe care copilul le poate face singur. Contactul fizic nepotrivit include, de asemenea, jocurile fizice dure și brutale, gâdilire, lupte etc. Toți copiii trebuie tratați cu același respect - favoritismul nu este acceptabil. Consecinţele privind nerespectarea Codului de Conduită Prezentul Cod de Conduită este obligatoriu pentru personalul Gimnaziului “Victor Coțofană”, precum şi pentru oricine acționează în numele Gimnaziului “Victor Coțofană”, (așa cum este definit în declarația de angajament). Cazurile de încălcare a Codului de Conduită urmează a fi raportate în conformitate cu procedura de raportare prevăzută de prezentul document şi pot avea drept consecinţă suspendarea provizorie, disciplinară, precum şi rezilierea contractului pe motivul violării integrităţii fizice şi/ sau psihice a copilului (spre exemplu, contact sexual/ încercare de a stabili un atare contact cu un copil; violenţă fizică; cazuri repetate de violenţă emoţională). Personalul Gimnaziului “Victor Coțofană” este încurajat să-şi împărtăşească preocupările privind propriul comportament şi să comunice regulat propriile nevoi de instruire. Dorinţa de a face acest lucru este percepută ca un semn că persoana îşi asumă angajamentul de a garanta siguranţa şi bunăstarea copiilor, precum şi că aceasta este pregătită să-şi consolideze competenţele. Instituția noastră va depune eforturi pentru a satisface necesităţile de instruire atât ale propriei echipe, cât şi ale personalului suplimentar și cel al partenerilor. Toate persoanele care vin în contact cu copiii, dar nu au o relație contractuală cu Instituția noastră sunt informate cu privire la Codul de Conduită și necesitatea respectării acestuia, chiar dacă ele nu pot fi obligate să o facă (spre exemplu, părinții, jurnaliştii, prestatorii de servicii etc.). Cazurile de nerespectare a acestuia vor fi raportate superiorilor/ managerilor acestora. Este obligaţia Gimnaziului “Victor Coțofană” de a informa imediat organele de poliţie despre o eventuală infracţiune în conformitate cu procedura de raportare.   Prevenirea violenţei, dezvoltarea abilităților copiilor și părinților Toate activităţile desfăşurate în Instituție au ca scop diminuarea factorilor de risc pentru copii şi adulţi de a deveni victime sau autori ai violenţei şi consolidarea factorilor care îi protejează faţă de asemenea situaţii. Acţiunile de prevenire primară sunt adresate tuturor elevilor şi urmăresc oferirea de informaţii şi dezvoltarea de abilităţi de bază şi atitudini cu referire la problema violenţei şi consecinţele acesteia, în conformitate cu Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională[4]. Competenţele de prevenire a violenței au un caracter proactiv și sunt dezvoltate în cadrul tuturor disciplinelor şcolare şi prin activităţile extracurriculare și extrașcolare. Toate cadrele didactice sunt obligate să contribuie la dezvoltarea acestor competențe. Programele de educaţie parentală constituie o parte importantă a activităţii de prevenire primară a violenţei faţă de copii. Gimnaziul “Victor Coțofană” conștientizează rolul părinților în prevenirea violenței, de aceea contribuie la dezvoltarea abilităților parentale în cadrul ședințelor cu părinții, îi informează despre drepturile copilului, Politica Gimnaziului “Victor Coțofană” referitoare la protecția copilului și rolul fiecărui cetăţean adult de a raporta cazurile suspectate sau cunoscute de abuz[5]. Acordăm o atenție sporită copiilor din grupuri cu risc sporit de a deveni victime ale violenţei sau de a manifesta comportament violent. Prevenirea secundară are ca scop identificarea timpurie a factorilor de risc şi prevenirea riscurilor de maltratare sau neglijare a copiilor[6]. Instituția noastră ar putea fi singurul element stabil, sigur şi predictibil în viaţa copilului aflat în situaţii de risc. În acest sens, susţinem elevii prin: -            Implementarea unui curriculum care încurajează dezvoltarea competenţelor sociale, respectului de sine şi motivarea elevilor. -            Adoptarea unui regulament care promovează un mediu pozitiv, încurajator şi sigur, care transmite tuturor copiilor şi adulţilor sentimentul de a fi respectat şi apreciat. -            Promovarea consecventă a unei abordări acceptate de toţi angajaţii, care presupune că aceştia întreprind toate acţiunile posibile pentru a convinge elevii că un anumit tip de comportament este inacceptabil/ intolerabil, însă nu şi persoana, potenţialul acesteia fiind mereu valorificat. -            Conlucrarea regulată cu alți profesionişti și instituţii/ organizaţii care susțin copiii și familiile acestora. -            Stabilirea relațiilor de susţinere şi colaborare cu părinții ori de câte ori acest lucru este necesar în interesul superior al copilului. -            Desemnarea unui grup receptiv, compus din angajaţii instituţiei, și ulterior instruirea și sprijinirea acestuia, pentru a putea reacționa profesionist în situații ce necesită protecția copilului. - Recunoașterea faptului că, din punct de vedere statistic, copiii cu comportamente problematice și cei cu dizabilități sunt cei mai expuși la abuz. Astfel, angajaţii sunt extrem de vigilenți la semnele abuzului în cazul copiilor cu dizabilități grave și multiple și/ sau cu probleme de ordin emoțional sau comportamental din instituţie. - Admiterea faptului că într-un mediu familial în care este prezentă violența domestică, abuzul de alcool și droguri, copiii se află, de asemenea, în situații de risc și ar putea avea nevoie de susținere și protecție. Avem grijă să oferim ajutor individualizat şi intensiv pentru copiii care au trăit experienţa unui abuz. De regulă, aceşti copii şi familiile lor se confruntă cu mai multe probleme serioase şi durabile, depăşirea cărora necesită participarea unei echipe de specialişti. Prin activităţile de prevenire terţiară, urmărim scopul de a reduce posibilităţile de repetare a situaţiei de abuz, precum şi a diminua consecinţele acesteia asupra copilului[7].   Modalități de raportare a cazurilor de abuz de către copii, părinți Obligațiile Instituției cu referire la raportare -       Directorul Instituţiei este obligat să pună la dispoziţia copiilor informaţii, mijloace şi instrumente, inclusiv care asigură anonimatul, specifice vârstei şi gradului de maturitate al acestora pentru a raporta cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic din partea semenilor şi din partea adulţilor[8]. -       Informarea sistematică a copiilor, tinerilor şi părinților acestora despre modalitățile prin care pot raporta cazurile de abuz faţă de copii (în cadrul orelor de dirigenție, ședințelor de pedagogizare) cât și a persoanelor de contact din Instituție: coordonatorul, psihologul, asistentul social şi instituţiile/ serviciile din comunitate la care pot apela atunci când întâlnesc o dificultate, devin victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului sau suspectează că un alt copil trece prin asemenea experienţe. -       Actualizarea cu regularitate a informației despre instituțiile și persoanele de contact din avizierele din sălile de curs și holul Instituției: Coordonatorul pentru protecția copilului, poliție, serviciul medical de urgență, pompieri etc. -       Tratarea cu maximă seriozitate a fiecărei îngrijorare semnalată de copii sau părinți. Copiii se pot adresa oral, direct sau prin telefon, sau în scris, ori de câte ori se simt ameninţaţi, intimidaţi, abuzaţi verbal sau fizic de semeni sau adulţi, dirigintelui, unui alt profesor în care au încredere, psihologului, Coordonatorului sau directorului instituţiei. Sesizarea despre cazurile de abuz poate avea loc atât în timpul orelor, cât şi pe perioada recreaţiilor, activităţilor extracurriculare sau extrașcolare. -       Consultarea opiniei copiilor și părinților prin intermediul chestionarelor, discuțiilor etc., referitor la dificultăţi pe care le întâlnesc în instituţie, în familie şi în alte medii. -       Instalarea Boxei cu bilețele anonime, în care pot fi raportate îngrijorările referitoare la protecția copilului. Conținutul Boxei va fi verificat zilnic de Coordonator sau reprezentantul administrației Instituției, care examinează sesizările și, în dependență de conținutul acestora, stabilește un plan de acțiuni. Un rezumat al sesizărilor din Boxăeste inclus în raportul anual referitor la implementarea Politicii de protecție a copilului. -       Informarea persoanelor care au sesizat cazul despre procesul de examinare și rezultatele sesizării, asigurînd confidențialitatea:        Proceduri de identificare și raportare a abuzului -       Angajații, voluntarii sau oaspeții Instituției care deţin informaţie despre un act de abuz, neglijare, exploatare, trafic sînt obligați să intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător[9]. -       Angajații, voluntarii sau oaspeții Instituţiei sunt obligați să raporteze imediat Coordonatorului, orice caz de abuz sau suspiciune de abuz asupra copilului. Dacă acesta nu este disponibil, cazul urmează a fi raportat membrului administraţiei care deține cea mai înaltă funcție. -       Coordonatorul urmează să refere cazurile grave suspecte de abuz autorității tutelare locale, în regim de urgență, prin telefon, iar în decurs de 24 ore să expedieze şi fişa de sesizare (vezi Anexa nr.5) a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului[10]. -       Coordonatorul desemnează pentru fiecare caz în parte un angajat al liceului care va realiza interviul de protecție a copilului în conformitate cu procedurile legale, ținând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate, pentru a constata, soluţiona nevoile imediate ale acestuia, implicând, după caz, alţi specialişti pentru soluţionarea problemelor de sănătate, emoţionale, altor probleme de relevanţă majoră, inclusiv, în caz de necesitate, limitarea accesului presupusului abuzator la alţi copii [11]. -       Directorul instituției va informa suplimentar coordonatorul pentru prevenirea și protecția copilului față de violență din cadrul Direcției Educație a Primăriei și MECC în cazurile de violenţă, exploatare, trafic al copilului, comise de cadrele didactice sau de alt personal al instituţiei de învățământ. -       Instituţia aduce la cunoștința părinților sau îngrijitorilor intenția de a referi cazul unui copil autorității tutelare, cu excepţia cazurilor în care divulgarea acestui lucru ar putea expune copilul unui grad sporit de risc, i-ar putea cauza prejudicii sau ar împiedica investigația. În aceste circumstanțe vor fi consultate autoritatea tutelară, asistentul social comunitar și organele de poliție.   Intervenția, asistenţa copiilor victime, colaborarea cu alte servicii La solicitarea autorității tutelare, un salariat al instituţiei este delegat de către directorul liceului pentru a participa la lucrările comisiei multidisciplinare la examinarea sesizării şi întocmirea planului individualizat de asistenţă[12]. Reprezentantul delegat din partea instituţiei trebuie să deţină informaţii complete cu privire la cazurile discutate şi să fie împuternicit să ia decizii la sfârșitul ședinței. Coordonatorul se desemnează responsabil să asigure realizarea acțiunilor stabilite de către echipa multidisciplinară în planul individual de asistență, inclusiv monitorizarea frecvenţei, bunăstării şi siguranţei copilului. Cazurile mai puțin grave (violenţă fizică, psihologică, între copii) sunt soluționate în cadrul Instituției. Coordonatorul va convoca și ghida activitatea grupului de lucru intraşcolar pentru examinarea cazului, în conformitate cu Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională[13].   Managementul datelor personale Păstrarea datelor cu caracter personal este un element esenţial al bunelor practici de protecţie a copilului. Instituţia noastră stabileşte clar necesitatea de a documenta orice suspiciune ce vizează un copil/ elev sau mai mulţi copii/ elevi din cadrul instituţiei, statutul acestor informaţii şi termenii în care acestea urmează a fi transmise altor agenţii. În cazul în care un angajat dispune de informaţii cu privire la un potenţial abuz sau observă semne/ indicii ai abuzului acesta trebuie să documenteze cazul cu acurateţe şi cât mai curând posibil, precizând cele văzute sau menţionate, contextualizând situaţia şi oferind detalii privind data, timpul şi locul producerii evenimentului, informaţii despre acţiunile întreprinse. Cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului sunt înregistrate în Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Coordonatorul ţine evidenţa Fişelor de sesizare expediate cu indicarea destinatarului, datei şi orei înregistrării, datei şi orei expedierii, specialistului care a primit sesizarea şi a celui care a expediat-o[14]. Aceste documente sunt păstrate într-un dosar confidenţial, separat de alte dosare, la care are acces doar directorul liceului și Coordonatorul. În acelaş mod, din motive de protecţie a copilului, urmează a fi păstrate toate informaţiile cu privire la orice copil în proces de monitorizare. În cazul în care un elev este transferat la o altă instituție, se face o copie a acestor documente care va fi expediată noii instituţii, informaţiile fiind marcate drept confidenţiale şi adresate Coordonatorului pentru Protecţia Copilului din noua instituţie. Instituţia oferă date cu caracter personal (caracteristica unui copil, certificat de reușită academică, liste de copii etc.) numai la solicitarea în scris din partea instituțiilor abilitate. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” poate refuza oferirea acestor date, în baza prezentului document, dacă consideră că demersul este nejustificat.   Securitatea spaţiilor Asigurarea securităţii încăperilor, terenurilor şi locurilor aferente Instituţiei este responsabilitatea noastră și contribuie la prevenirea abuzului față de copii[15]. Instituția noastră dispune de un registru de evidență a vizitatorilor, care este completat de un angajat al liceului. Oaspeții, vizitatorii Instituţiei nu sunt lăsați singuri cu copiii. Directorul/coordonatorul/ cadrul didactic, după caz are responsabilitatea de a verifica temeiul vizitei și a se asigura că conținutul/ materialele utilizate/ distribuite de vizitatori sunt adecvate și nu comportă riscuri pentru protecția copilului. Accesul elevilor, personalului didactic, auxiliar și nondidactic în Instituție este permis doar cu cardurile de acces. Instituția noastră se obligă să mențină în condiții potrivite (curățenie, iluminare, aerisire/ventilare, căldură pe timp de iarnă) sălile de clasă, holurile, laboratoarele, sălile de sport, vestiarele, cantina și alte încăperi din instituție, pentru ca sănătatea și integritatea copiilor să nu fie puse în pericol. Mobilierul și echipamentele (sport, destinate lecțiilor de educație tehnologică, fizică, chimie) să corespundă particularităților de vârstă și a normelor igienice de funcționare, cât și repararea imediată a acestora pentru prevenirea accidentelor. Instituția noastră: -            Rezervă spații speciale supravegheate destinate recreațiilor. -            Asigură veceuri separate pentru personal, fete, băieți, iar în interiorul acestora instalarea cabinelor cu uși, cu scopul de a proteja intimitatea acestora inclusiv dotarea veceurilor cu lavoare, apă curentă, săpun. -            Organizează supravegheri permanente a incintei instituției (cantină, vestiare, veceu, spații de depozitare) la pauze din partea unui cadru didactic de serviciu, pentru evitarea oricăror accidente sau evenimente nedorite. -            Organizează alimentația copiilor la cantină și a deplasării copiilor împreună cu dirigintele pe coridoare în funcție de program și flux al elevilor, pentru a evita busculadele, intimidarea copiilor mici de către cei mari și alte incidente cu potențial violent. -            Asigură curățenia și siguranța terenurilor aferente instituției . -            Nu implică elevii în supravegherea spațiilor, fiind conștientă că această practică poate pune în pericol atât siguranța lor, cât și a celorlalte persoane din instituție. -            Organizează ore de dirigenție, ședințe cu părinții cu referire la securitatea copiilor în timpul deplasării de acasa spre școlală, școală – acasă pentru a asigura  protecția copiilor precum și cunoașterea percepției copiilor despre locurile sigure și cu potențial riscant din cartier și împrejurimile instituției. -            Asigură transportarea copiilor spre și de la instituția de învățămînt sau la activități în afara acesteia (excursie, festival, concurs) în condiții de siguranță, atât din punct de vedere tehnic, cât și emoțional, precum și semnarea Acordului informat din partea părinților privind modalitatea de deplasare a copilului, delegarea responsabilităților privind viața și securitatea copilului unui cadru didactic pe perioada deplasărilor, acordul privind înregistrarea video, foto, audio a copilului în cadrul diferitor activități (vezi Anexa nr.6, 7, 8). Dacă Instituția noastră cunoaște despre o decizie judecătoarească în vigoare care împiedică pe cineva să aibă acces la un copil, o copie a acestei decizii este solicitată și păstrată de Instituție. Dacă persoana vizată nu respectă decizia de restricție, Coordonatorul solicită intervenția organelor de poliție. Comunicarea despre copii Comunicarea Instituției cu reprezentanții mass-media în cazurile care se referă la copii este ghidată de prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ME nr. 60 din 07 februarie 2014. Cuvintele şi părerile copiilor şi tinerilor sunt importante pentru noi. Le folosim pentru a înţelege mai bine ce probleme îi preocupă şi pentru a le face cunoscute celorlalţi. În aceste scopuri, discutăm cu copiii şi uneori îi filmăm sau îi fotografiem pentru a documenta mai bine situația. În materialele noastre, copiii şi tinerii apar într-o lumină pozitivă, fără a vorbi despre teme care îi fac să se simtă incomodaţi, ruşinaţi, să retrăiască amintiri neplăcute. În cazul subiectelor sensibile şi a situaţiilor cu conotaţie negativă, care pot afecta sănătatea şi bunăstarea copiilor (violenţă, accidente, infracţiuni, consumul de substanţe etc.), copiilor le este protejată identitatea (nu se dau detalii personale, cum este numele sau localitatea, se acoperă faţa, se schimbă vocea). În cadrul unor evenimente, organizăm întâlniri ale copiilor cu mass-media. Înainte de contactul cu copiii, informăm jurnaliştii despre regulile de comunicare cu copiii, politica noastră de protecţie a copilului și necesitatea protejării identității copiilor în cazul subiectelor sensibile şi a situaţiilor cu conotaţie negativă. De asemenea, pregătim copiii pentru întâlnirea cu jurnaliştii, le explicăm că este dreptul lor să discute cu presa, dar că nu sunt obligaţi să o facă, de aceea pot refuza să dea interviu în orice moment sau pot să nu răspundă la anumite întrebări. Reprezentanţii liceului sunt de faţă în timpul comunicării jurnaliştilor cu copiii (interviuri, filmări, sesiuni foto) şi pot întrerupe interviul dacă este cazul. În același timp, solicităm părinților/ îngrijitorilor un acord scris și copiilor un acord oral în cazul interviurilor și utilizării imaginilor (Anexă nr.7). Vom obține de fiecare dată acest acord înainte de interviu sau evenimentul în care preluăm imaginile.   Instrucțiuni privind înregistrarea imaginilor de către instituție -       Toți copiii trebuie să fie îmbrăcați adecvat. În situațiile când copiii sunt îmbrăcați sumar, vom acorda o atenție deosebită imaginilor pe care le selectăm.  -       Imaginile înregistrate trebuie să se focuseze pe o activitate (să surprindă o activitate) și, pe cât este posibil, să includă mai degrabă grupuri de copii, decât indivizi aparte. -       Ne vom asigura că fotografii sau cei care filmează nu sunt lăsați să petreacă timp cu copiii sau să aibă acces la copii fără supraveghere. -       Orice plângere sau îngrijorare referitoare la imagini inadecvate sau nepotrivite trebuie să fie raportată și înregistrată ca și orice suspiciune de abuz, conform procedurilor prezentei politici. -       Ne vom asigura că imaginile sunt stocate într-un loc sigur, la care au acces doar persoanele autorizate.   Instrucțiuni privind publicarea imaginilor de către instituție -       Vom utiliza doar prenumele copiilor sau pseudonime; vom fi atenți să nu dezvăluim prea multe detalii despre locul aflării, școala sau hobby-ul copilului. -       Vom solicita permisiunea copilului de a utiliza imaginea lui. -       În mod obligatoriu vom obține acordul părintelui/ îngrijitorului și îl vom informa despre ce, cum și unde vor fi folosite imaginile. Permisiunea primită de la adult va fi arhivată și păstrată pe un termen de 3 ani. -       Vom încerca să selectăm imagini care reprezintă diverși copii – fete și băieți, de diferite vârste, abilități și grupuri etnice. -       Per ansamblu, imaginea trebuie să transmită demnitate, optimism, emoții pozitive, chiar dacă reflectă și o nevoie/ problemă. -       Vom solicita sfatul unui specialist înaintea plasării imaginilor pe internet.   Instituția noastră nu subcontractează servicii de înregistrare a imaginilor copiilor, fiind conștientă că nu deține controlul asupra modului în care aceste imagini pot fi utilizate. Părinții care, în cadrul anumitor evenimente organizate de instituție, înregistrează imagini cu copiii sunt informați despre necesitatea respectării regulilor descrise în acest document. Părinții vor stabili reguli de utilizare a imaginilor în care sunt prezenți și alți copii din grup/ clasă/ școală.   Instrucțiuni privind utilizarea Internetului și TIC in instituție Sarcina instituției noastre este de a se asigura că preocupările legate de protecția copilului sunt abordate în Politicile Instituției de utilizare a Internetului și tehnologiilor de informare și comunicare. Multe aspecte ale acestor politici necesită o revizuire periodică, deoarece tehnologiile evoluează rapid. Instituția recunoaște că tehnologiile informaționale au beneficii semnificative pentru dezvoltarea copilului, dar în acelaș timp comportă anumite riscuri. În acest context accesul la Internet este posibil doar în sălile multimedia și biblioteca Instituției. Toate produsele media (CD-uri, DVD-uri, programe de calculator etc.) utilizate în cadrul orelor, activităților vor fi verificate pentru a stabili corespunderea acestora cu vârsta copiilor și caracterul adecvat al conținutului. În cazul în care există un dubiu în ceea ce privește caracterul adecvat al materialului, vor fi consultați specialiștii indicați în funcție de necesități. Telefoanele mobile, tabletele sunt deconectate în timpul orelor și reconectate după finalizarea programului școlar. Laptopurile, computerele personale, consolele video sunt utilizate în cadrul orelor, activităților extracurs  sub supravegherea cadrului didactic.   Instrucțiuni privind organizarea activităților unul la unul cu copiii, (cabinetele specialiștilor, Centrul de Resurse Educație Incluzivă (CREI)) . PPC își propune să prevină cazurile de abuz îndreptate împotriva copilului și reducerea numărului de incidente copil- copil, adult – copil în cadrul programelor și serviciilor unul la unul  oferite de instituție, iar personalul implicat în desfășurarea de activități cu copiii să-și folosească abilitățile necesare pentru a contribui la dezvoltarea și protejarea fiecărui copil, ținând cont de faptul că, în toate deciziile luate, principala grijă este interesul superior al copilului. Instrucțiunile propuse mai jos, în primul rând, au scopul de a proteja copiii, iar apoi de a reduce la minim riscul pentru cadrele didactice de sprijin, logopezi, psihologi, alți specialiști de a fi acuzați pe nedrept de comportament necorespunzător sau violență. -  Afișarea la un loc vizibil a orarului aprobat al activităților individuale și de grup. -  Transmiterea, cu cel puțin o săptămână înainte, profesorului și părintelui a orarului activităților individuale cu beneficarii CREI. -  Semnarea declarației de angajament, de către specialiști. -  Accesul părinților/îngrijitorilor este limitat, dacă acesta vine în contradicție cu interesul superior al copilului. -  Însoțirea peroanelor străine (voluntari, sponsori) în timpul desfășurării diferitor activități, informarea lor despre PPC, semnarea declarației de angajament,. -  Specialiștilor și persoanelor străine li se interzice de a filma, fotografia, înregstra copiii în timpul activităților fără permisiunea Instituției și cunoașterea prealabilă a instrucțiunilor privind înregistrarea și publicarea imaginilor. -  Dosarele personale ale elevilor ce conțin date confidențiale vor fi păstrate într-un loc sigur în cabinetele specialiștilor, CREI.   Instrucțiuni privind organizarea excursiilor, delegarea la evenimente, activități comunitare,   voluntariat Până la începerea activităților enumărate mai sus, Instituția: -          Promovează cu elevii și, după caz cu părinții, personalul implicat, ore privind  securitatea și sănătatea copilului, ajutând copiii să identifice potențialele riscuri și modalități de diminuare/depășire a acestora. -          Solicită părinților semnarea acordului informat pentru participarea copilului la eveniment (Vezi anexa nr.8). -          Desemnează prin ordin persoanele responsabile de securitatea  și bunăstarea copiilor pe parcursul evenimentului.         Anexe Anexa  nr.1 Legislație și acte normative: ·      Codul Educației (Cod nr.152 din 17.07.2014) ·      Legea Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi ·      Legea Nr.30 din 07.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei ·      Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal ·      Hotărârea de Guvern Nr. 270 din  08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,  referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului ·      Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020. Educația -2020 (Hotărârea Guvernului RM nr.944 din 14.11.2014) ·      Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013 ·     Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23 august 2013 ·     Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului (Ordinul MR nr. 970 din 11.10.2013) ·     Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și Ministerul Sănătătții nr.153/1043/1042/293 din 08.10.2014 ”Cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului.” ·      Ordinul ME nr.1049 din 10.10.2014 ”Cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind mecanismul interesectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.” ·     Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07 februarie 2014. ·     Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 861 din 07 septembrie 2015. ·      Instrucţiunea privind evaluarea şi dezvoltarea comportamentului elevului (proiect).     Anexa nr.2  Definiția, formele de abuz, semnele, indicatorii În conformitate cu Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 270 din 08.04.2014): Abuz faţă de copil - forme de rele tratamente produse de către părinţi/reprezentanţi legali/îngrijitori sau de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea. Abuz fizic - vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii copilului prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar; orice pedeapsă corporală şi oricare alte forme de tortură, tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă; agresiune fizică şi hărţuire fizică întreprinse de către adulţi sau alţi copii. Abuz psihologic - acţionare psihică asupra copilului, unică sau repetată, atitudine neglijentă sau ostilă, alte comportamente ale adulţilor sau ale altor copii (ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, şantaj, distrugere demonstrativă a obiectelor personale, ameninţări verbale, izolare de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învățământ, privarea accesului la informaţii), care provoacă copilului deformări ale autoaprecierii, pierderea încrederii în sine şi care complică procesul de dezvoltare şi socializare a copilului. Abuz sexual - incitarea sau constrângerea unui copil de a se implica în orice fel de activitate sexuală ilegală sau psihologic dăunătoare. Abuzul sexual include: -       incest - orice relaţie sexuală între rude unite prin legături de sânge sau prin alianţă; -       viol - raportul sexual săvârșit prin constrângere fizică sau psihică a copilului sau profitând de imposibilitatea acestuia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; -       hărţuire sexuală - orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea copilului ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare; -       prostituţie infantilă - folosirea copilului pentru activităţi sexuale, contra cost sau contra oricăror altor avantaje materiale; -       pornografie infantilă - producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică; -       molestare - mângâierea zonelor intime, sărutarea copilului, obligarea copilului de a atinge părţile intime ale abuzatorului; -       căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relaţii sexuale - căsătorie în care una sau ambele părţi sunt căsătorite fără acceptul ei sau al lui sau împotriva voinţei ei sau a lui, sau când acceptul nu este valid. Trafic de copii - recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimțământului unei persoane aflate în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, în scopul: -       exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică; -       exploatării prin muncă sau prin servicii forţate; -       practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice; -       exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale; -       folosirii în conflicte armate; -       folosirii în activităţi criminale; -       prelevării organelor sau ţesuturilor umane; -       abandonării în străinătate; -       vânzării sau cumpărării. Neglijarea copilului – omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului, de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme: -       neglijare alimentară - privarea de hrană, absenţa din meniul copilului a mai multor alimente esenţiale pentru dezvoltare, mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător vârstei copilului; -       neglijare vestimentară - haine nepotrivite pentru anotimp, haine nepotrivite mărimii copilului, haine murdare, lipsa hainelor; -       neglijarea igienei - igienă corporală necorespunzătoare, mirosuri respingătoare, prezenţa paraziţilor; -       neglijare medicală - absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, nesolicitarea serviciului de urgenţă la necesitate; -       neglijarea educaţională - neşcolarizarea copilului, interzicerea de a frecventa activităţile/instituţiile extraşcolare, neimplicarea în procesul de monitorizare a progreselor şcolare; -       neglijarea emoţională - lipsa atenţiei, a semnelor de afecţiune şi a cuvintelor de apreciere; -       lăsarea copilului fără supraveghere - acţiune prin care un copil este părăsit, lăsat fără îngrijire de către părinţii săi sau de către persoanele care au obligaţii legale de întreţinere faţă de copil; Exploatarea prin muncă a copilului - munca ce prin natura sa sau prin condiţiile în care se exercită este susceptibilă de a dăuna sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului.     Semnele abuzului, neglijării, exploatării copilului după  tipul de abuz[16]   Rareori un indicator este o dovadă concludentă că un copil a fost traumatizat. În cele mai multe cazuri, copiii prezintă un grup de indicatori comportamentali şi fizici.     Tipul de violență Indicatori fizici Indicatori psiho-comportamentali   Abuz fizic Leziuni (echimoze, tăieturi, arsuri, urme de muşcături, fracturi, etc.) care nu sunt în concordanţă cu explicaţia oferită (ex: echimoză extinsă pe o anumită zonă); Prezenţa mai multor leziuni într-o perioadă de timp ; Orice echimoză pe corpul copilului; Leziuni faciale la copiii preşcolari (ex. tăieturi, echimoze, răni, etc.); Leziuni incompatibile cu vârsta şi dezvoltarea copilului Nu-şi poate aminti cum au apărut leziunile sau oferă o explicaţie inconsecventă; Frică de adulţi sau nedorinţă de a merge acasă, absenteism şcolar; Se poate ghemui sau eschiva dacă este atins în mod neaşteptat; Poate afişa o privire lipsită de expresie sau rece; Extrem de agresiv sau de retras; Poartă mâneci lungi pe timp călduros pentru a ascunde leziunile; Extrem de ascultător/supus, trist, plânge frecvent   Abuz emoţional Enurezisul şi / sau diaree, care nu au origine medicală; Plângeri psihosomatice frecvente: dureri de cap, greaţă, dureri abdominale; Copilul nu reuşeşte să se dezvolte;   Izolare sau agresivitate extremă, schimbări ale stărilor de spirit; Prea ascultător; prea bine-manierat, prea îngrijit şi curat; Comportament demonstrativ (în scopul atragerii atenţiei); Afişează o inhibare extremă în timpul jocului; Relaţii proaste cu semenii; Depresii severe, tentative de suicid; Fuga de acasă; Îşi cere scuze în mod constant   Abuz sexual Prurit neobişnuit sau excesiv în zona genitală sau anală; Lenjerie de corp ruptă, pătată sau însângerată (poate fi observată când copilul merge la baie); Sarcină sau boală venerică; Leziuni în zonele vaginale sau anale (ex: echimoze, umflături sau infecţii). În timp ce indicatorii abuzului sexual de mai sus nu sunt concludenţi, unul sau mai mulţi ar putea fi un semn că copilul are nevoie de ajutor. Jocuri sexuale nepotrivite vârstei, cu jucării, cu sine însuşi, cu alţii (ex.-replicarea actelor sexuale explicite); Desene sexuale explicite şi / sau descrieri nepotrivite vârstei; Cunoştinţe sexuale bizare, sofisticate sau neobişnuite; Promiscuitate ;Prostituţie; Comportamente seducătoare; Teama de domiciliu, teama xcesivă faţă de bărbaţi sau femei; Depresii.   Neglijare Abandon; Necesităţi medicale / stomatologice nesupravegheate; Lipsa substanţială de supraveghere; Foame, haine necorespunzătoare, igienă precară; Condiţii persistente: scabie, păduchi, erupţii cutanate de la scutece sau alte tulburări ale pielii; Întârzieri în dezvoltare (limbaj, greutate). Afişează în mod regulat oboseală sau apatie, adoarme la ore; Fură alimente sau cere mâncare de la colegii de clasă; Raportează că nici un îngrijitor nu este acasă; Absenteism frecvent / întârzieri; Comportament autodistructiv (droguri, alcool, automutilare); Abandon şcolar (adolescenţi).   Semnele abuzului, neglijării, exploatării, traficului copilului pe vârste.     Semne psiho-comportamentale ale abuzului fizic, emoţional şi ale neglijării     7-12 ani  13-18 ani   Tendinţă de a ascunde cauza traumelor Nedorinţă de a se întoarce acasă după ore Izolare  Lipsă de prieteni,  Nereuşită şcolară,  Agresivitate Hoţie, Fuga de acasă, Autostigmatizare Culpabilizare Vagabondaj,Comportament, delincvent Consum de alcool şi droguri,Depresie Tendinţe suicidale Autostigmatizare Culpabilizare   Semne psiho-comportamentale ale abuzului sexual   7-12 ani 13-18 ani   Jocuri sexuale cu caracter obsedant Agresivitate sporită în raport cu semenii Frecventarea neregulată a şcolii Neîncredere în alţii  Lipsa concentrării atenţiei Nereuşită şcolară Autostigmatizare  Culpabilizare Depresie Anxietate   Semne ale depresiei clinice Anxietate Dereglări ale somnului Tendinţe suicidale Izolare Fuga de acasă Promiscuitate Comportament antisocial Comportament delincvent Consum de alcool şi droguri Autostigmatizare Culpabilizare     Anexa nr. 3  Persoanele de contact Persoane de contact la nivel de Instituție (24.08.2020) Coordonatorul desemnat pentru protecția copilului Nume, prenume: Tel. de contact:   Persoane de contact la nivel de DE/ SAP Direcţia raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport Nume, prenume: Tel. de contact: E-mail:                               Persoane de contact la nivel local Referirea la servicii Cînd instituția educațională are suspiciuni referitor la un pericol iminent pentru viaţa sau sănătatea copilului, apelează autoritatea tutelară locală la nr.   Pentru referiri URGENTE: Asistentul social comunitar: DE / Direcția protecție socială: Inspectoratul teritorial de poliţie:   Serviciul de asistenţă medicală de urgenţă: 112 Inspectoratul de stat al muncii:   Anexa nr. 4  Declarație de angajament Declaraţie semnată de către personalul (salariați sau voluntarii) ce activează în bază de contract/ mandat în cadrul Gimnaziului “Victor Coțofană” Eu, subsemnatul, _________________________________________________ prin prezentul document declar că: · nu am fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu responsabilitatea de a educa, îngriji sau supraveghea copii, precum şi că nu am fost supus unor măsuri administrative de investigaţie pentru acte criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor; · am primit şi am luat act de documentul referitor la Politica de Protecţie a Copilului şi mă angajez să respect prevederile acesteia; · am fost informat despre faptul că, în cazul în care vor apărea suspiciuni cu privire la un comportament incompatibil cu promovarea drepturilor copilului şi contrar politicii de protecție a copilului, adoptată de instituție, aceasta îşi rezervă dreptul de a întreprinde măsuri de protecţie, inclusiv suspendarea provizorie din funcţie; · am fost informat despre faptul că, dacă vor exista dovezi serioase contra mea şi incidente contrare principiilor protecţiei copiilor aflaţi în grija mea sau cu care intru în contact în cadrul atribuţiilor de serviciu, Gimnaziul “Victor Coțofană” va întreprinde măsurile administrative şi juridice corespunzătoare;   ___________________________ , ________________________ (data)                                                                  (locul) Semnătura:_________________________       Anexa nr. 5 Fișa de sesizareAnexa nr. 6  Acordul informat din partea părinților ACORD INFORMAT DIN PARTEA PĂRINȚILOR În cadrul serviciilor prestate de către instituție sunt oferite diferite activități care implică copilul. În activitatea noastră ne ghidăm după principiul conform căruia în orice situație interesele copilului sânt prioritare. Considerăm protecția drepturilor copilului ca fiind indispensabilă în deciziile noastre, de aceea avem nevoie de acordul Dvs. și de o serie de informații utile pentru a asigura siguranța și bunăstarea copilului în toate acțiunile Instituției. Informațiile vor fi confidențiale și vor fi împărtășite doar adulților implicați care au nevoie de ele pentru a asigura protecția corespunzătoare a copilului Dvs. Acordul privind activitățile planificate (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) □ Sunt/suntem de acord ca copilulul meu/nostru să se deplaseze singur de acasă -la școala, școală – acasă. Îmi asum/asumăm responsabilitatea că am elaborat și învățat împreună cu copilul meu/nostru traseul sigur de deplasare. □ Sunt/suntem de acord să conduc/conducem copilul meu/nostru pînă la ușa de intrare și să-l întâlnesc/întâlnim tot la intrare la sfârșitul activităților în scopul limitării accesului a persoanelor străine. □ Deleg/delegăm învățătorului, specialiștilor instituției responsabilitatea pentru copilul meu/nostru în timpul activităților școlare, extrașcolare și autorizez/autorizăm să ia decizii în cazul în care se impune un tratament medical de urgență pentru copilul meu/nostru. □ Declar/declarăm că am/avem autoritate deplină să acord/acordăm acordul la acest document. Acordul privind mass-media  (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) □ Sunt/suntem de acord cu participarea copilului meu/nostru în activități mass-media care pot include fotografierea, înregistrări video și audio sau alte forme de înregistrare, conținut care poate fi prezentat și în formă tipărită (de exemplu, în ziare) sau postate online. □ NU SUNT/NU SUNTEM DE ACORD cu participarea copilului meu/nostru în activități mass-media Confirm că am citit și înțeles Formularul de Acord informat din partea părinților  și sunt de acord să mă conformez prevederilor enunțate în acesta. Numele copilului …..……………………………………………………………………………… Data …… .... Numele și semnătura (numele părintelui/reprezentantului legal) .................................................................................................................................. Istoricul medical Informațiile din acest formular sunt confidențiale. La ele vor avea acces doar cadrul medical și persoanele nemijlocit responsabile.  Numele, prenumele copilului..................................................................................... Data nașterii................................................................................................................. Alergii cunoscute (la alimente, condiții, înțepături de insecte, medicamente)............ ..................................................................................................................................... Se află în prezent sub tratament medicamentos (subliniați)              Da                   Nu Dacă da, indicați tipul/doza.................................................................................................... ............................................................................................................................................... Afecțiuni existente (de ex. astmă, epilepsie, handicap, tensiune mică, diabet, predispoziție pentru migrene/leșin, amețeală, depresie/anxietate). .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Intervenții chirurgicale și spitalizări anterioare ............................................................................. ....................................................................................................................................................... Vă rugăm să indicați tot ce considerați necesar să știm pentru a asigura securitatea și protecția copilului Dvs. și după caz pentru a oferi îngrijire corespunzătoare în scopul implicării depline a copilului pe durata activităților. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       Anexa nr. 7 Acordul informat al părinților pentru utilizarea imaginii copilului Cuvintele şi părerile copiilor şi tinerilor sunt importante pentru noi. Le folosim pentru a înţelege mai bine ce probleme îi preocupă şi pentru a le face cunoscute celorlalţi. În aceste scopuri, discutăm cu copiii şi uneori îi filmăm sau îi fotografiem pentru a documenta mai bine situația. În materialele noastre, copiii şi tinerii apar într-o lumină pozitivă, fără a vorbi despre teme care îi fac să se simtă incomodaţi, ruşinaţi, să retrăiască amintiri neplăcute. În cazul subiectelor sensibile şi a situaţiilor cu conotaţie negativă, care pot afecta sănătatea şi bunăstarea copiilor (violenţă, accidente, infracţiuni, consumul de substanţe etc.), copiilor le este protejată identitatea (nu se dau detalii personale, cum este numele sau localitatea, se acoperă faţa, se schimbă vocea). În cadrul unor evenimente, organizăm întâlniri ale copiilor cu mass-media. Înainte de contactul cu copiii, informăm jurnaliştii despre regulile de comunicare cu copiii, politica noastră de protecţie a copilului și necesitatea protejării identității copiilor în cazul subiectelor sensibile şi a situaţiilor cu conotaţie negativă. De asemenea, pregătim copiii pentru întâlnirea cu jurnaliştii, le explicăm că este dreptul lor să discute cu presa, dar că nu sunt obligaţi să o facă, de aceea pot refuza să dea interviu în orice moment sau pot să nu răspundă la anumite întrebări. Reprezentanţii Gimnaziul “Victor Coțofană”  sunt de faţă în timpul comunicării jurnaliştilor cu copiii (interviuri, filmări, sesiuni foto) şi pot întrerupe interviul dacă este cazul. Noi, subsemnații, mama __________________________________,   tutorele/ îngrijitorul (după caz) (nume, prenume) tatăl ____________________________________,       ____________________________________,                          (nume, prenume)                                                                                                    (nume, prenume) copilului ____________________________________,           (nume, prenume)                                                                                               suntem de acord ca citate ale copilului nostru şi imagini foto/ video cu el să fie folosite în diferite materiale ale Gimnaziul “Victor Coțofană” broşuri, postere, rapoarte, filmuleţe, articole pentru ziare sau pagini web, reviste etc. (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________. Sunt informat/-ă că este posibil ca, în timpul activităților desfășurate de Instituție, copilul meu să comunice cu jurnaliştii pe teme legate de drepturile sale. Îmi dau acordul pentru ca în timpul acestor întâlniri copilul meu să fie fotografiat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, filmat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, intervievat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, iar materialele ce conţin foto/ video şi interviuri cu copilul să fie difuzate la TV, radio, publicate în ziare sau postate pe internet. Date de contact În caz de necesitate, ne puteţi contacta la numerele de telefon: Mobil: _____________________________ Domiciliu (scrieţi codul):___________________________ Dacă încercarea de a mă contacta eşuează, puteţi să contactaţi următoarea persoană: Nume, prenume:_________________________ Telefon de contact: _____________________ Am primit un exemplar al prezentului document. Semnături: Mama                            ________________________ Tata                               ________________________ Tutorele (după caz)____________________   Data:   ________________________   Localitatea:______________________   Anexa nr. 8  Acordul informat al părinților privind activitățile planificate (cercuri, ansambluri, secții, , seminare, întruniri, ateliere de lucru organizate de către partenerii educaționali, excursii, vizite de studiu, delegare pentru participare la festivaluri, concursuri, expoziții, excursii și călătorii în țară cât și în afara frontierilor republicii)   În cadrul serviciilor prestate de către instituție sunt oferite diferite activități care implică copilul. În activitatea noastră ne ghidăm după principiul conform căruia în orice situație interesele copilului sunt prioritare. Considerăm protecția drepturilor copilului ca fiind indispensabilă în deciziile noastre, de aceea avem nevoie de acordul informat din partea Dvs. Eu/Noi, subsemnatul, subsemnații __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ □ Sunt/suntem de acord cu  participarea/deplasarea copilului meu/nostru                                                   .........................................................................................................................................................                                                Numele prenumele copilului                și cu participarea acestuia la activitatea ____________________________________ desfășurată în perioada______________, locul__________________________. Sunt/suntem informați despre obiectivele, conținutul și metodele de lucru, condițiile de organizare ale activității la care participă copilul meu/nostru. □ Deleg/ delegăm  D-ei..................................................................................................................                                      numele prenumele cadrului didactic         responsabilitatea pentru copilul meu/nostru în timpul acestor activități .     Confirm că am citit și înțeles Acordul informat al părinților.   Date de contact. În caz de necesitate, ne puteți contacta la numerele de telefon: Mobil____________________________________________ Domiciuliu (scrieți codul)____________________________ Dacă încercarea de a mă contacta eșuiază, puteți să contactați următoarea persoană: Nume, prenume______________________________________________________ Telefon de contact:___________________________________________________ Am primit un exemplar al prezentului document.   Data …… .... Numele și semnătura (numele părintelui/reprezentantului legal) ..................................................................................................................................       [1] Pct. 39, 44 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 2, 3 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [2] Pct. 39, 44 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 2, 3 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [3] Detalii în pct. 1.2 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [4] Detalii în pct. 2.1 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [5] Detalii în pct. 2.2 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [6] Detalii în pct. 2.3 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [7] Detalii în pct. 2.4 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [8] Pct. 39 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 2 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [9] Pct. 59 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 4 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [10] Pct. 61 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 6 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [11] Pct. 9 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); [12] Pct. 63 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 7 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [13] Pct. 64 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 8 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013); pct. 3.2 din Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională (Ordinul ME nr. 858 din 23.08.2013 [14] Pct. 34-35 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 12-13 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [15] Pct. 43 din Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare(HG 270 din 08.04.2014); pct. 1 din Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de abuz (Ordinul ME nr. 77 din 22.02.2013) [16] Document preluat din GHID DE APLICARE PRACTICĂ. Mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, 2012, CNPAC & CIDDC
Transparența bugetară
Transparență bugetarăDeținatorul alocațiilor: 15114 I.P.Gimnaziul "Victor Cotofana" s.Chetrosu Eco K4 Executarea bugetului2018 mii lei Executarea bugetului2019 mii lei Aprobatbugetul2020 mii lei 2111 - Remunerareamunciiangajatilor conform statelor 1522,8 1922.8 2132.3 2121 - Contributii de asigurarisociale de stat obligatorii 328,2 441.9 490.5 2122 - Prime de asigurareobligatorie de asistentamedicala 68,5 86.4 96.0 2221 - Serviciienergetice 20,2 20.5 26.0 222120-Gaze 109,2 133.1 142.4 222140-Apa sicanalizare 4.0 6.5 6.0 2222 - Serviciiinformationalesi de telecomunicatii 7,5 8.4 8.8 2224 - Serviciidetransport 4,1 4.5 4.0 2225 - Serviciidereparatiicurente 25,7 160.0 5.0 2226 - Formareprofesionala 10,7 18.1 10.0 2227 - Deplasarideserviciu 2,8 3.5 4.0 2229 - Alteservicii 17,2 20.8 23.9 2725 - Compensații 24.0 30.0 2735 –Indemn.pentruincap.temporara de muncaachitate din mijloacelefinanciare ale angajatorului 8,5 6.2 8.0 3111 – Reparatiicapitale acladirilor 180,3 22.4 60.0 3141 - Procurareamasinilorsiutilajelor 33,6 89.0 8.0 3161 - Procurareauneltelorsisculelor, inventarului de produceresigospodaresc 61,7 125.7 0 3181 - Procurareamijloacelor fixe 5,0 5.0 11.0 3311 - Procurareacombustibilului, carburantilorsilubrifiantilor 1,5 1.5 2.0 3341 - Procurareamedicamentelorsimaterialelorsanitare 1,5 1.5 1.0 3351 - Procurareamaterialelorpentruscopurididactice, stiintificesialtescopuri 4,1 15.0 6.1 3361 - Procurareamaterialelor de uzgospodarescsirechizitelor de birou 20,3 26.0 21.4 3371 - Procurareamaterialelor de constructie 41,0 20. 23.0 3391 - Procurareaaltormateriale 16,4 36.4 15.0 3331 - Procurareaproduseloralimentare 158,9 201.0 187.7 Total 2653,7 3400.2 3322.1    Director                                   Novac ElenaContabil-sef                              Furtuna SilviaКонецформы

                                         Revelion clasele primare 2020„Micuții din ciclul gimnazial din IPGimnaziul,,Victor Coțofană,, vă urează ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”
Balul  lui Moș Crăciun  2020Tradițiile și obiceiurile de iarna capătă un farmec aparte în IPGimnaziul ,,Victor Coțofană,,Vă dorim tuturor un nou an fericit și sărbători frumoase tuturor alături de cei dragi......


                                                                 SĂPTĂMÂNA VOLUNTARIATULUI                          ,,SĂ FII VOLUNTAR E LA MODĂ,,

ZIUA PROFERORULUI 2019
                                      ZIUA PROFERORULUI 2019Învăţătorul... cîtă înţelepciune şi cîtă meditaţie. Rege şi filozof,înger şi creştin, sclav şi aristocrat, muză şi zeu. Iubite dascăl, su- fletu-ţi cere frumosul ce arde ca o lumînare în vid. Ai crescut şi creşti plugari, fîntînari, medici şi economişti, jurişti. Ai semănat şi semeni un lan de lumină în inimile noastre.

Generat în 0.286 secunde.