252604 cazuri COVID-19 în Moldova
3466 – cazuri active
243195 – cazuri vindecate
5943 – cazuri fatale
Actualizarea datelor: 8 mai 2021 ora 23:20


 Biblioteca Publică or.Rîşcani

 Biblioteca Publică or.Rîşcani Biblioteca Publică or.Rîşcani


Trăieşte clipa cu Biblioteca Publică or.Rîşcani
RSS postsRSS comments

Arta si Cultura


Comenteaza

Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Rîșcani: realizări și perspective. (Cu ocazia - 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului).
 

La 23 aprilie se marchează Ziua Bibliotecarului (conform Decretului Preşedintelui RM nr. 189-V din 8 februarie 2010). În multe ţări din lume, inclusiv SUA, Marea Britanie, România ş.a. profesia de bibliotecar este sărbătorită la 23 aprilie, de Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, instituită de către UNESCO în 1995, la Conferinţa Generală de la Paris, sau în date apropiate acestei zile.   Această zi are drept scop promovarea dreptului şi a libertăţii lecturii, încurajarea şi stimularea lecturii, atragerea tinerilor spre instituţiile de cultură, spre bibliotecă, spre carte şi lectură. De asemenea, oferă posibilitatea de a aprecia importanţa bibliotecarilor ca mediatori între lumea cărţii, a informaţiei şi cea a cititorilor. Ziua bibliotecarului se sărbătorește în cel mai frumos anotimp al anului -  primăvara. Bibliotecarul este ghidul principal al utilizatorului în lumea cărţilor. El este agentul schimbărilor pozitive în comunitatea sa. Misiunea bibliotecilor, în etapa modernă a informatizării societății, este de a fi disponibilă ca instituție socială, îndeplinind trei funcții principale: informațională, culturală, educativă, care contribuie la  satisfacerea nevoilor de informare, asigurarea drepturilor membrilor comunității la acces liber și nelimitat la informații, care își are aportul la dezvoltarea culturii generale a utilizatorilor prin desfășurarea celor mai diverse forme de activitate. Biblioteca Publică Orășenească, având  statut de Centru Biblioteconomic Teritorial, împreună cu cele 44 biblioteci publice teritoriale, pentru a îndeplini această misiune contribuie la: unirea bibliotecii tradiționale cu cea virtuală;integrarea utilizatorilor în era digitală și eficientizarea accesului la informații;oferirea utilizatorilor săi o gamă variată de servicii, care răspund nevoilor de informare;furnizarea serviciilor de calitate;diversificarea și dezvoltarea resurselor info-documentare la care oferă acces biblioteca;elaborarea programelor de dezvoltare profesională a personalului din rețeaua bibliotecilor publice teritoriale.       Dezvoltarea colecțiilor constituie baza principală a existenței unei biblioteci. Prin dezvoltarea și organizarea colecțiilor, bibliotecile răspund cerințelor complexe și diverse de informare necesare pentru toate categoriile de utilizartori.  Pentru a asigura completarea continuă și reînnoirea colecțiile bibliotecilor publice din raion s-au înnoit cu 3975 u.m. ( anul 2020 ). Surse de completare pentru dezvoltarea colecţiilor în anul de referinţă  au fost:  donații, achiziții din bugetul local, cărți restituite de la utilizatori, din proiecte.  Conform datelor statistice, la începutul anului  2021, colecțiile bibliotecilor publice teritoriale din raionul Rîșcani constituie 315379 unități materiale. Biblioteca publică ca instituţie socială trebuie să asigure utilizarea eficientă şi în bune condiţii a resurselor informaţionale, acumulate pe parcursul mai multor ani, prin oferirea şi prestarea unui spectru larg şi divers de servicii de înaltă calitate şi la un nivel operativ şi optim utilizatorilor săi. Datorită faptului că intervin schimbări permanente, atât în necesităţile informaţionale ale utilizatorilor, cât şi în mediul în care biblioteca îşi desfăşoară activitatea, este necesar ca biblioteca să se preocupe în mod deosebit de înnoirea gamei de servicii, atât prin crearea de produse noi, cât şi prin modernizarea celor existente. Dacă utilizatorilor li se vor pune la dispoziţie produse şi servicii deosebite, de calitate, care să le satisfacă necesităţile, ei îşi vor îndrepta preferinţele anume către această instituţie. Bibliotecile publice oferă multiple resurse info-documentare,  pentru a răspunde la necesităţile informaţionale ale utilizatorilor. Conform Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice /2020/, utilizatorii  au acces gratuit la informaţia conţinută în toate documentele, consultarea lor gratuită, consultarea colecțiilor în sălile de lectură cu acces direct la publicații, împrumutul publicațiilor la domiciliu, informaţii bibliografice privind utilizarea instrumentelor de informare în bibliotecă; acces la Internet, WI-FI. Participarea la proiecte contribuie la dezvoltarea și promovarea bibliotecilor publice, sporește atractivitatea lor și crează noi oportunități pentru mărirea numărului utilizatorilor noi.       BPT au fost implicate în următoarele proiecte internaționale: -          Conexiuni multiculturale – societate unită (BPO Rîșcani); -          Ora să știm (BP Grinăuți, Corlăteni și Biblioteca Publică filiala copii or. Rîșcani); -          Photovoice un alt mod de implicare a cetățenilor (BP Horodiște) Conform datelor statistice BPT pe parcursul anului 2020 au deservit 14170 de utilizatori, din care 6289 sunt copii. Menținerea unui flux mai intens al intrărilor la bibliotecă a fost influențat de calitatea serviciilor oferite utilizatorilor, de actualitatea conținutului documentelor achiziționate, precum și de programele și proiectele culturale, atât cele proprii, cât și cele realizate în parteneriat. Bilanțul anului 2020 consemnează un număr total de 71343 de intrări /dintre care copii – 40480/. Numărul intrărilor la bibliotecă a influenţat numărul de documente difuzate, prin împrumut sau prin studiu în sălile de lectură. Anul 2020 se încheie cu următoarea situaţie statistică, privind documentele difuzate: -       total documente difuzate (împrumutate, consultate)   123182 unităţi de bibliotecă  /65739 copii/; -       din care în limba de stat – 77851. Serviciul modern de bibliotecă este un sistem legal de activităţi prestat cetăţenilor la solicitarea acestora (sau la solicitarea unor instituţii interesate), care are drept scop formarea competențelor și abilităților membrilor comunității precum sunt: competențe digitale, antreprenoriale, de dezvoltare personală, de angajare în câmpul muncii, de comunicare și lingvistice, în domeniul culturii informării. Bibliotecarul modern nu atât trebuie să fie abil în utilizarea Internetului, cât și mai ales trebuie să se familiarizeze cu informaţia digitală în toate formele sale - imagini, text, softuri, etc. Mai important, pentru a rămâne modern, bibliotecarii de astăzi trebuie să se angajeze într-un program de învăţare pe tot parcursul vieţii, care să le permită să utilizeze în mod optim avantajele oferite de tehnologiile moderne. Biblioteca și bibliotecarul modern oferă servicii moderne. În total pe parcursul anului 2020 bibliotecile din raion au implementat 70 (47 pentru copii) servicii moderne.  Numărul de participanți a atins cifra 2082, din care 1893 copii. Anul 2020 a fost declarat în cadrul Forumului Managerilor din SNB drept Anul Lecturii. Programul Național LecturaCentral a inițiat diverse activităţi în scopul de a consolida rolul cărţii şi lecturii în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei în comunitate, a valorilor naţionale şi locale, de a stimula/încuraja activitatea bibliotecilor în această direcţie. A fost elaborat Programul Național de activități consacrate promovării lecturii aprobat prin ordinul cu privire la promovarea lecturii  nr. 291 din 10.03.2020 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Rîșcani,  ghidați de Secția Raională Cultură, Centrul Biblioteconomic Teritorial al Bibliotecii Publice Orășenești  activ  au participat la realizarea obiectivelor în cadrul Anului Lecturii, desfășurând activități în vederea stimulării interesului pentru lectură,  dezvoltării și activizării vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. Antrenarea utilizatorilor în activităţile cât mai variate şi bogate în conţinut au contribuit la cultivarea interesului pentru lectură, au facilitat integrarea lor în mediul social. Utilizatorii BPT au beneficiat de 1191 de evenimente culturale, din care pentru copii 691. Resursele umane determină nivelul de dezvoltare a domeniului. În acest sens este important promovarea, susţinerea profesiei de Bibliotecar. Ghidate spre linii generale de orientare şi acţiune, conţinute în documentele fundamentale, care valorifică prevederile cadrului legislativ şi strategic european şi care identifică formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă drept o prioritate naţională, instituţională şi chiar personală. Legea cu privire la biblioteci nr.160 din 20.07.2017 include în capitolul 4 „Managementul şi personalul bibliotecilor publice” două articole privind formarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci (de bază şi continuă) -  articolul 26 şi 27.       Pandemia a afectat activitatea bibliotecilor. Însă, în perioada stării de urgență, biblioteca s-a adaptat la situație și a propus utilizatorilor săi o gamă largă de diverse activități în spațiul virtual. Prin urmare, bibliotecile, prin intermediul paginii Facebook, a promovat proiecte, evenimente și colecții. În izolare bibliotecarii s-au orientat și au schimbat stilul de lucru, modalitatea în care s-a păstrat legătura cu utilizatorii săi. Biblioteca a fost pusă în situația să demonstreze utilitatea ei  în starea excepțională, fiind în slujba comunității. Bibliotecarii au conștientizat faptul, că funcțiile vechi, tradiționale a bibliotecilor se reduc și apar funcții, proceduri de lucru și  metode noi de diseminare.   Fiind un an dificil, fiind izolați de comunicare, bibliotecile au identificat pe lângă Facebook cele mai eficiente surse de interacționare cu utilizatorii, cum ar fi platformele MEET și ZOOM. În această perioadă aplicarea platformelor Zoom și Meet, a fost o oportunitate pentru bibliotecarii din rețelele de biblioteci, unde s-a creat posibilitatea fără  deplasări de asistat la seminarele organizate de Secția Cultură Rîșcani și de participat la trainingurile, atelierele profesionale organizate de Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani, participând la concursuri naționale și în cadrul unor proiecte.             Pe viitor, ca și în anii trecuți,  prioritățile profesionale în bunul mers al activităţii bibliotecilor publice vor fi: centrarea atenţiei asupra serviciilor bibliotecii, asupra satisfacerilor cerinţelor utilizatorilor într-un mod profesionist,  asupra evenimentelor culturale ca mod de promovare a cărţii, a instituţiei, de cinstire a unor personalităţi şi de atragere, mai ales a tinerilor, spre lectură. Iar metodele pentru a atinge aceste scopuri sunt variate, ele depinzând de mijloacele financiare, de calitatea resurselor umane, de toată activitatea culturală a bibliotecilor.  Ziua Bibliotecarului – 23 aprilie este un minunat prilej de a aminti comunităţii, o dată în plus, despre importanţa bibliotecii în viaţa noastră, despre specificul muncii de bibliotecar, o activitate care în ultimul timp a căpătat noi valenţe. Cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua bibliotecarului, adresăm tuturor angajaţilor cele mai frumoase felicitări şi călduroase urări de sănătate, noi împliniri în activitatea aleasă, căreia se consacră cu dăruire,  devotement și credinţă.   Sacaliuc Galina, directorul Bibliotecii Publice Orășenești Rîșcani  
3 februarie 2021 - Ziua Internaţională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day)
         3 februarie 2021 - Ziua Internaţională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day) este o campanie de promovare a bucuriei, frumuseţii şi beneficiilor lecturii. A fost iniţiată de LitWorld (litworld.org), o organizaţie nonprofit fondată în 2007. Programele oferite de LitWorld sunt adresate tuturor instituţiilor şi persoanelor care au tangenţă cu promovarea lecturii: şcoli, instituţii preşcolare, biblioteci, lucrători din sectorul social, părinţi, etc.) 

        Din 2009, la 1 februarie, în toată lumea se celebrează Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare. Lectura cu voce tare trebuie să fie prezentă în viaţa copilului chiar din primele zile după naştere. Părinţii nu vor aştepta timpul când copilul începe să vorbească pentru a-i citi. Ar fi bine ca lectura să fie ca un ritual, care se petrece în locuri special amenajate sau stabilite în casă şi se produce zilnic, cel puţin 10-15 minute. Lectura cu voce tare fortifică abilităţile lingvistice ale copilului.         Lectura cu voce tare stimulează curiozitatea şi dezvoltă memoria nu doar la copii, dar şi la adulţi. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, susţine activităţile din cadrul Zilei Mondiale a Cititului cu voce tare şi a iniţiat Campania Naţională ,,Citim cu voce tare împreună" desfăşurată pe 3 februarie 2021.     Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani s-a alăturat la campanie prin realizarea unui program de o zi. Pentru sensibilizarea comunităţii a fost creat posterul de invitaţie, care împreună cu programul special au fost postate pe pagina de Facebook a BPO Rîşcani.     Activităţile din cadrul programului au fost mediatizate pe canulul de You Tube al Bibliotecii Publice Orăşeneşti Răşcani şi pe pagina şi contul de Facebook al bibliotecii. Perioada de dimineaţă a fost dedicată grupului-ţintă adulţi/bibliotecari, iar cea de după amează copiilor şi tinerilor. Cu voce tare ei au lecturat din operele îndrăgiţilor poeţi şi scriitori, cum ar fi: Gr. Vieru, N.Dabija, A.Puşkin ş.a. https://youtu.be/D8-ogDGZ40ghttps://youtu.be/9TK4ehDHwXghttps://m.facebook.com/Biblioteca-Publica-Oraseneasca-Riscani-524321207726976/community/?ref=page_internal&mt_nav=0
Campania „Delectează-te prin lectură”
           

      Dezvoltarea competenţei de cultură a lecturii le revine mai multor actori sociali: familie, şcolii, bibliotecii, comunităţii în ansamblu şi, implicit, utilizatorului. Gustul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă asiduă a factorilor educaţionali. Lectura este o muncă dificilă, iar cultivarea deprinderii citirii este un proces complex şi continuu, dar care satisface dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor, contribuind esenţial şi la educarea sentimentelor morale şi estetice. Locul şi rolul social al bibliotecilor se amplifică odată cu noile implicări în dezvoltarea cunoaşterii şi în creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţii. Utilizarea mijloacelor contemporane de promovare a informaţiei demonstrează deschiderea bibliotecilor către modalităţi complexe de promovare a lecturii, de abordare a metodologiilor prin care pot să ofere utilizatorilor o mai bună înţelegere a informaţiilor. Bibliotecarii au fost mereu şi continuă să rămână mediatorii lecturii, mediatorii transmiterii informaţiilor. Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani  în parteneriat cu Secţia Raională Cultură Rîşcani, a inițiat Campania „Delectează-te prin lectură”, care se va desfăşura în perioada ianuarie - octombrie 2021. Campania are ca scop atragerea utilizatorilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase pentru copii şi adolescenţi, adulţi ale scriitorilor autohtoni şi români, prin dezvoltarea practicilor de lecturi comunitare şi augmentarea rolului bibliotecilor în valorificarea resurselor cognitive ale lecturii, prin implementarea formelor şi metodelor inovative de promovare. Campania se înscrie în contextul Programului Naţional LecturaCentral ediţia a 4-a, cu genericul ,,Promovarea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multiculturală”. La campanie vor participa toate bibliotecile din rnul Rîşcani, care vor promova scriitorii basarabeni şi români din Republica Moldova şi din raionul Rîşcani prin diverse activităţi. A fost elaborat regulamentul de organizare şi desfăşurare al campaniei şi transmis spre infromare bibliotecilor publice teritoriale. Pentru buna vizibilitate şi  personalizare  a fost creat posterul campaniei, care va juca rolul de promotor al acesteia.   Efortul şi dorinţa spre lectură continuă, sistematică reprezintă condiţia oricărui succes personal, valorificând astfel şi competenţa de învăţare pe parcursul întregii vieţi.   Foliuşneac Tatiana Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani.
Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului la BPO Rîşcani


Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului a fost instituită de ONU în anul 2005 la 27 ianuarie, pentru a înţelege generaţia tânără, ce înseamnă lecţia Holocaustului şi a preveni orice acte viitoare de genocid. Holocaust – un termen care înseamnă ucidere, ardere a unui foarte mare număr de oameni, a celor 6 mln de evrei de toate vîrstele în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în urma programului de exterminare a evreilor condus de Adolf Hitler şi colaboratorii acestuia. Lichidarea evreilor se făcea de către trupe specializate germane odată cu înaintarea frontului. Evreii urmau să fie internaţi în lagăre de concentrare şi exterminaţi în camere de gazificare. Deţinuţii erau trimişi în încăperi speciale, li se spunea ,,la baie” dar în loc de apă, erau gaze toxice. Victimele Holocaustului s-au numărat 1,5 mln. de copii. Holocaustul a cuprins şi victime care nu erau evrei: romi, polonezi, slavi, bolnavi mintal, handicap fizic, prizonieri de război, homosexuali, martorii lui Iehova, adversari politici a naziştilor. Evreii au fost victimele Holocaustului pentru că, Hitler şi aliaţii săi i-au declarat duşmani de moarte pe motiv că ameninţau puritatea rasei ariene. Ei erau consideraţi vinovaţi şi de înfrîngerea Germaniei în Primul Război Mondial. Prin legile de la Niirenberg din 1935 evreilor li se interzicea căsătoriile cu etnii germani. Germanii care aveau un bunel ori o bunică, ori străbunei de origine evreiască erau declaraţi şi ei evrei şi întemniţaţi în lagăre. Această tragedie istorică a fost resimţită din plin şi pe teritoriul Republicii Moldova. În vara anului 1941 în Moldova existau 49 de lagăre şi ghetouri, iar în Transnistria 189 la număr. Un profesor de istorie, vârstnic Andrei Vulpe, martor ocular din satul Pepeni r-nul Sângerei, având pe atunci 10 ani povestea: era o comunitate de evrei –majoritatea fiind, comercianţi, au fost ucişi în vara anului 1941 - tineri, bătrâni, copii, mulţi erau colegi de clasă a acestuia. Au fost ucişi în jur de 300 de persoane şi îngropaţi în cariera de lîngă sat. Acum pe acel loc se află un monument, pe care scrie în 3 limbi (română, rusă, ebraică) ,,În memoria Victimelor regimului nazist”. Cele mai mari lagăre din Moldova, unde au suferit şi au murit oameni nevinoveţi au fost localităţile: Vertujeni, Edineţ, Secureni, Chişinău.

Se împlinesc 76 de ani de la tragicul fenomen. Pe motivul acestei amintiri tragice în Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani s-a desfăşurat ora  informativ – istorică cu genericul ,,Ce înseamnă tragicul eveniment Holocaust”. La activitate au participat elevii Şcolii Profesionale Rîşcani împreună cu bibliotecara Tatiana Edu şi profesoara Diana Guzun. Elevii au fost familiarizaţi cu literatură şi fotografii de la expoziţia de carte, documente,  sub denumirea de ,,Holocaust durerea omenirii” organizată de noi bibliotecarii BPO Rîşcani. Sub monitorizarea bibliotecarei Olga Burac elevii au vizionat un film despre tragicul eveniment Holocaust.

Procesul de la Niirenberg din 1946 a calificat aceste acte drept ,,Crime împotriva umanităţii” şi i-au condamnat pe liderii nazişti la moarte sau la ani grei de detenţie.

 ,,Pe măsură ce comemorăm victimele Holocaustului, trebuie să recunoaştem şi necesitatea de a preveni reapariţia antisemitizmului şi a tuturor formelor de ură şi descriminare rasială şi religioasă. Trebuie să realizăm că, numai dacă ne vom considera unul pe celălalt ca deplin egali în demnitate şi drepturi vom fi capabili să stăm împreună şi să depăşim numeroasele provocări cu care se confruntă omenirea” a spus Zeind Ra, ad Al Hussein.      Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este un apel  pentru consolidarea  angajamentului tuturor ţărilor faţă de Pace. Elaborat: Zinaida Fazlî, bibliograf, BPO RîşcaniOlga Burac, bibliotecar, BPO Rîşcani                                                    
Resursele informaționale - element indispensabil al culturii generale


Anul 2020 va rămâne cu siguranță în istoria bibliotecii, fiiind declarat Anul Lecturii, prioritat a fost promovarea lecturii ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare. În pofida tuturor dificultăților, a fost un an generos la capitolul dezvoltarea colecției, deoarece colecțiile de carte nu sunt doar surse informaționale,dar și un element indispensabil al culturii generale.       Rolul Bibliotecii Publice în comunitate și funcția ei patrimonială favorizează recepționarea unui număr sporit de resurse informaționale. Astfel în anul curent, Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani a achiziționat gratis, cu titlul de donație, 441 de unități materiale, generos oferite de  Biblioteca Națională a Republicii Moldova și a proiectului international Conexiuni multiculturale – societate unită, precum  și de  la utilizatorii bibliotecii,  autori de cărți, recepționări de la cititori în schimbul cărților  pierdute și 155 de resurse informaționale achiziționate din bugetul bibliotecii finansată de Primăria orașului Rîșcani. Deci, utilizatorii Bibliotecii Publice Orășenești Rîșcani vor avea fericita  ocazie de a sintetiza lista cărților clasice,  contemporane, de dragoste, de ficțiune istorică și cărți amuzante. Lista cărților de citit nu ar trebui să se rezume la un anumit gen, iar alegerea unui roman clasic sau a unui nou apărut reprezintă întotdeauna o provocare pentru un iubitor al lecturii.

Naționalul, sacrul și umanul elevii liceelor și gimnaziului îl vor descoperi în operele druțiene Biserica alba,  Căsuța de la răscruce, Clopotnița, Grădina Domnului, Horodiște, Păsările tinereții noastre, dar și în cărțile lui Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Vasile Romanciuc, Aureliu Busuioc. Aceste opere  merită să fie citite, fiind pline de sensibilitate, de forță de pătrundere în momentele și problemele critice ale vieții. Ele rămân a fi un model de profesionalism și de perfecțiune artistică, care vor dăinui mereu în sufletele noastre. Un înțelept a spus Nu citiți cărțile bune... Fiindcă n-o să vă ajungă timp să le citiți pe cele foarte bune, acestea sunt cărțile de istorie care ne intrigă curiozitatea și ne dezvoltă cultura generală, sunt subiecte și personalități care au marcat evoluția umanității, deci, pe rafturile bibliotecii au apărut  cele 10 volume a cărții Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, la fel și Basarabia necunoscută  de Iurie Colesnic în 3 volume. Despre artă, arhitectură, film, despre evoluție, stiluri, personalități din sec. XX sunt și cele 5 volume din seria Raftul de cultură generală O carte foarte valoroasă cu caracter enciclopedic universal, de cultură generală este lucrarea lui Iurie Roșca Cartea de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, care sperăm să devină un imbold pentru tânăra generație de a fi mai curajoasă  în acțiuni, deoarece au în față peste 1800 de biografii ale personalităților din Moldova , care au reușit să realizeze ceea ce n-au reușit alții.

Nu te poți numi un om care investește în dezvoltarea lui personală dacă nu ești și o persoană care învață să își folosească emoțiile în avantajul lui și al celor din jur.În acest context vă recomandăm să lecturați Receta fericirii , Cum să dai peste fericire, Dicționar ilustrat al gesturilor, Calm cum să-ți găsești liniștea într-o lume stresată și agitatăetc. Un bun ghid pentru părinți și profesori vor fi cărțile Comunicarea eficientă cu copii acasă și la școală, Psihologia copilului, Încrederea emoțională etc.

Cărțile care te  fac să meditezi, să-ți pui multe întrebări la care răspunsurile nu-ți sunt foarte sigure sunt și unele romane de dragoste noi apărute pe rafturile bibliotecii.Cei care doresc să citească o poveste  emoționantă despre dragoste, pierderi, speranță și credință că nu trebuie să renunțe niciodată, îi așteaptă romanul de dragoste a Charlotei Lucas Anul tău perfect,în două volume. Iar pentru micii utilizatori cărțile din noua colecție  vor prezenta un mare interes, deoarece se vor putea distra efectuând diverse sarcini interesante, aflând despre lucruri complicate în mod accesibil, despre lucruri serioase într-un mod vesel, iar desenele viu colorate și foarte atractive facilitează înțelegerea celor citite.

Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani, pentru prima data, grație proiectului Conexiuni multiculturale – societate unită,a oferi o donație  de carte  cu titlul gratuit,  în număr de 37 unități materiale, Centrului de zi pentru copii și tineri cu dezabilități Phoenix  și Centrului pentru adolescenții din famiile social vulnerabile Pelerin. Suntem într-o epocă în care setea oamenilor pentru nou și cunoaștere pare să nu cunoască margini. Are loc o revoluție a minții și a spiritului dusă de  omul care nu mai e mulțumit să rămână în comun. El caută îndrumare,învățătură. Pentru a satisface această migrare în masă a îmbunătățirii de sine, pășiți  pragul bibliotecii, unde cu  certitudine că pentru fiecare cititor se va găsi o carte  pe potrivă, deoarece lectura îți face viața mai ușoară și mai intensă, și mai colorată, și mai parfumată, și mai....https://www.youtube.com/watch?v=Im8EoXYds_0https://www.youtube.com/watch?v=Hww21YFQw18https://www.youtube.com/watch?v=y0L3JG4RjuA Lilia Șveț bibliotecară,BPO Rîșcani    
Atelierul profesional online ,,Raportarea 2020. Indicatori de performanță”
 

Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat atelierul profesional online ,,Raportarea 2020. Indicatori de performanță” desfăşurat la 2 decembrie 2020. Formabilii trainingului au fost 33 bibliotecari din bibliotecile: Alexandreşti, Aluniş, Borosenii Noi, Corlăteni p/u copii, Costeşti /2/, Costeşti p/u copii, Damaşcani, Druţă,

Duruitoarea Nouă, Grinăuţi, Horodişte, Mihăilenii Noi, Mihăilenii Vechi /2/, Moşeni, Nihoreni /2/, Pîrjota, 

Pociumbăuţi, Răcăria, Recea, BP filiala copii Rîşcani /2/, BPO Rîşcani /4/, Singureni, Şaptebani,

Văratic, Zăicani, Zăicani p/u copii.

Formatorii trainingului au fost Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate şi Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani. Axele de conţinut au fost: documente necesare la raportarea 2020, clasificarea indicatorilor, prezentarea Ghidului ,,Indicatori de performanţă (Relaţionali) pentru biblioteci”.

Trainingul online ,,Raportul anual: design și conținut”


     Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat trainingul online ,,Raportul anual: design și conținut”  desfăşurat la 20 noiembrie 2020. Formabilii trainingului au fost 28 bibliotecari din bibliotecile:  Alexandreşti, Aluniş, Balanul Nou. Borosenii Noi, BP filiala copii Rîşcani, Corlăteni p/u copii, Corlăteni,

Costeşti, Cucuieţii Vechi, Druţă, Duruitoarea Nouă, Grinăuţi, Hiliuţi Horodişte, Mihăilenii Noi, Mihăilenii Vechi, Moşeni, Nihoreni, Pîrjota,  Pociumbăuţi, Răcăria, Recea, Singureni, Sturzeni, Şaptebani, Vasileuţi, Văratic, Zăicani.

                Formatorii trainingului au fost Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate şi Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani. Axele de conţinut au fost: Actualităţi în lumea biblioteconomică, Raportul analitic anual: design şi conţinut, graficul de prezentare a raportului analitic anual.
Proiectul ”Conexiuni multiculturale – societate unită” într-o nouă etapă de desfășurare – evenimente regionale.


Din ianuarie 2020, Biblioteca Publică Orășenească  din Rîșcani a început să implementeze partea informativă a proiectului „Conexiuni multiculturale - societate unită”.     S-au desfășurat săptămânal diferite evenimente pentru a promova diferite naționalități, dar mai detaliat cultura, istoria, tradițiile minorităților din Republica Moldova. Programul info-cultural ”Unitate prin diversitate”din raionul Rîșcani a fost organizat în cadrul proiectului ,,Conexiuni multiculturale - societate unită" care favorizează un context de cunoaștere a multiculturalității și etniilor din Republica Moldova. Proiectul este implementat în Cadrul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, de către AO Centrul Multifuncțional de Educație, Informație, Cultură /director Maria Furdui, orașul Telenești/ în colaborare cu 5 biblioteci publice din Republica Moldova: Telenești, Soroca, Rîșcani, Comrat, Taraclia. Biblioteca Publică Orășenească  a promovat istoria, cultura și tradițiile etniilor din Moldova la maxim,  în diferitele sale manifestări, după ce a desfășurat un frumos program cultural de parcursul a patru zile 14 – 17 septembrie 2020. Prima zi din componența programului info-cultural a fost consacrată vizitei cultural-virtuale, la care  78 de participanți de pe platforma ZOOM au admirat frumusețea meleagurilor rîșcănene, au beneficiat de informații interesante și foarte utile despre destinațiile turistice din raion, instituțiile din teritoriu și personalitățile remarcabile din acest spațiu. Prezentările digitale au fost atractive și deosebite. Vizita a fost ghidată de moderatorul Șveț Lilia, care a dăruit energie pozitivă tuturor călătorilor virtuali. Cu cuvânt de salut către internauţi s-a adresat domnul Veaceslav Spătaru, vice-primar orașului Rîșcani. Vizita s-a încheiat cu videoclipul muzical – imnul orașului, interpretat de lucrătorii Casei raionale de Cultură. Această melodie frumoasă a transmis publicului o dispoziție bună și o doză de optimism.https://www.youtube.com/watch?v=0QICb737rfchttps://www.youtube.com/watch?v=ST7VYtaDp0wFestivalul interregional „Unitate prin diversitate”  a fost cea dea II-a  activitate  din cadrul programului info – cultural „Unitate prin diversitate ”, care este parte din acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung.  Noi, avînd posibilitate de a răsfoi fonoteca festivalurilor precedente al Secției raionale Cultură  am pregătit și am prezentat  online un variat program de numere artistice ale reprezentanților tuturor etniilor conlocuitoare din acest oraș.  Publicului s-a demonstrat  o măiestrie artistică deosebită și o pregătire profesională la cel mai înalt nivel a colectivelor artistice al raionului nostru, majoritatea cărora poartă titlu ”model”: ansamblul de dansuri populare ”Moștenitorii”, ansamblul de dansuri moderne ”Aisedora”, ansamblul vocal ”Brăndușele”, soliștii Francesca Cucuruzneac, Ana – Maria Țîbuleac, etc. A inaugurat festivalul ”Unitate prin diversitate”/online/ șefa Secției raionale Cultură doamna Emilia Garbuz.  La acest frumos eveniment din raionul Rîșcani, în programul Festivalului Etniilor din acest an, care se află la cea dea 19- a ediție, au fost incluse numere artistice prezentate de formații artistice de cântece și dansuri din raioanele Telenești, Soroca, Comrat și Taraclia, implicate în acest minunat proiect.  Moderatorul Festivalului doamna Foliușneac Tatiana a subliniat coloritul deosebit al folclorului multinaţional, care a persistat în cadrul acestui festival și a dat  o nuanţă frumoasă şi un farmec aparte acestui eveniment.https://www.youtube.com/watch?v=Y5JMzX9HICMhttps://www.youtube.com/watch?v=FkZZq4NSwc8Ziua a III-a din cadrul proiectului s-a organizat conferința tematică on-line: „Armonizarea dialogului interetnic și intercultural în R. Moldova. Realitate și perspective”. Cu cuvânt de salut a venit în fața numerosului public, numit internauți, doamna Uliana Calistru, spețialist principal al Secției raionale Cultură. În cadrul conferinței au fost prezentate 7 comunicări ample și interesante referitor la tematica propusă, atât ale colaboratorilor din BPO Rîșcani, cât și reprezentanților din raioanele Telenești, Soroca, Comrat și Taraclia, implicate în acest proiect. Materialele prezentate în cadrul lucrărilor conferinței a fost o muncă de cercetare enormă și constituie un suport deosebit pentru cunoașterea și încurajarea dialogului multicultural dintre etniile convețuitoare din Republica Moldova în spiritul valorilor democratice europene. Acest proiect ne demonstrează încă odată în plus, că deși suntem diferiți trebuie să fim uniți  și să trăim în armonie. Numai prin prietenie și colaborare vom contribui la prosperarea Casei noastre comune – Moldova.  https://www.youtube.com/watch?v=KNkVHzo3HbI În cea de-a  4-a zi din cadrul acestui program a fost organizat  un Master class online ”Elementele distinctive ale costumului național ucrainean”. Cu o prezentare interesantă despre costumul național ucrainean, despre tradițiile acestei etnii a venit în fața publicului doamna Natalia Iliina, metodistul Casei raionale de Cultură. Participanților a fost propusă metodologia de confecționare a coroniței tradiționale ucrainene prezentată de profesoara de educație tehnologică de la Liceul Teoretic „Liviu Damian” doamna Eugenia Doroș . Participanții  acestui atelier de instruire, elevi din gimnaziile și liceele raioanelor Telenești, Soroca,Comrat și Taraclia inclusiv și Rîșcani, implicate în acest deosebit proiect  au beneficiat de abilități de confecționare a unei coronițe, care este parte componentă a costumul tradițional ucrainean. Elevii au avut la dispoziție materialele necesare cu ajutorul cărora, grație indicațiilor primite în cadrul acestei ședințe, au confecționat câte o coroniță și câte o mini compoziție florală din hârtie colorată. Efortul depus de copii a dat rezultate frumoase, ei au realizat niște produse deosebite, care au fost apreciate de publicul prezent online prin aplauze.

https://www.youtube.com/watch?v=Fdti3isq_lPotrivit directorului de proiect  doamnei Maria Furdui:  „Acesta este unul dintre cele mai interesante și provocatoare proiecte pe care le-am avut vreodată. Am acoperit un număr foarte mare - mai mult de 500 de persoane din diferite regiuni ale Moldovei. Și, desigur, un proiect foarte important. Astăzi cunoașterea culturii și tradițiilor oamenilor de alte naționalități este absolut esențială și putem spune cu încredere, că astfel de evenimente sunt utile și capabile să promoveze dialogul intercultural în țara noastră. Proiectul în sine are cu adevărat o misiune importantă și relevantă - armonizarea apropierii interetnice a diferitelor naționalități care trăiesc în Moldova: moldovean, ucrainean, rus, găgăuz, bulgar, rom, etc.  Acesta este al doisprezecelea proiect implementat de biblioteca noastră, la care participă utilizatorii de diferite vârste, îndeosebi și copiii  de peste 14 ani. Sondajul nostru în rândul beneficiarilor bibliotecii a arătat că această categorie este mai puțin informată despre minoritățile naționale din republică . Pentru aceasta, Biblioteca Publică Orășenească a creat condiții favorabile studiului naționalităților și grupurilor etnice care locuiesc în Republica Moldova. Astfel de proiecte ne permit să aflăm mai multe despre naţionalitățile care trăiesc în Moldova, precum și să promovăm cultura și istoria noastră, tradițiile și obiceiurile.    Suntem la finele proiectului. Aș dori să aduc mulțumiri  echipei de bibliotecari din BPO, partenerilor: Liceul Teoretic ”Liviu Damian”, Liceul Teoretic ”Constantin Popovici” comuna Nihoreni, Școala Profesională or. Rîșcani, Primăria or. Rîșcani, Secția raională Cultură, Casa raională de Cultură pentru colaborare de succes a proiectului. Sunt recunoscătoare pentru munca și dedicația imensă investită în implementarea unui astfel de eveniment inovator online și a unui proiect important în general.https://www.youtube.com/watch?v=tRd8LwTV2H4&feature=youtu.be Coordonatorul proiectului or. Rîșcani, directorul BPO Sacaliuc Galina          
Master class online ”Elementele distinctive ale costumului național ucrainean” la Rîşcani - 17 septembrie 2020 ora 10-00
     

 Proiectul ”Conexiuni multiculturale – societate unită” cu evenimentul cultural "UNITATE prin DIVERSITATE" organizat online. În cea de-a  4-a zi din cadrul acestui program a fost organizat  un Master class online ”Elementele distinctive ale costumului național ucrainean”. Cu o prezentare interesantă despre costumul național ucrainean, despre tradițiile acestei etnii a venit în fața publicului doamna Natalia Iliina, metodistul Casei raionale de Cultură. Participanților a fost propusă metodologia de confecționare a coroniței tradiționale ucrainene prezentată de profesoara de educație tehnologică de la Liceul Teoretic „Liviu Damian” doamna Eugenia Doroș . Participanții  acestui atelier de instruire, elevi din gimnaziile și liceele raioanelor Telenești, Soroca,Comrat și Taraclia inclusiv și Rîșcani, implicate în acest deosebit proiect  au beneficiat de abilități de confecționare a unei coronițe, care este parte componentă a costumul tradițional ucrainean. Elevii au avut la dispoziție materialele necesare cu ajutorul cărora, grație indicațiilor primite în cadrul acestei ședințe, au confecționat câte o coroniță și câte o mini compoziție florală din hârtie colorată. Efortul depus de copii a dat rezultate frumoase, ei au realizat niște produse deosebite, care au fost apreciate de publicul prezent online prin aplauze.https://www.youtube.com/watch?v=Fdti3isq_lConferința tematică on-line: „Armonizarea dialogului interetnic și intercultural în R. Moldova. Realitate și perspective” la Rîşcani - 16 septembrie 2020 ora 10-00
     

 Proiectul ”Conexiuni multiculturale – societate unită” cu evenimentul cultural "UNITATE prin DIVERSITATE" organizat online. Ziua a III-a din cadrul proiectului s-a organizat conferința tematică on-line: „Armonizarea dialogului interetnic și intercultural în R. Moldova. Realitate și perspective”. Cu cuvânt de salut a venit în fața numerosului public, numit internauți, doamna Uliana Calistru, spețialist principal al Secției raionale Cultură. În cadrul conferinței au fost prezentate 7 comunicări ample și interesante referitor la tematica propusă, atât ale colaboratorilor din BPO Rîșcani, cât și reprezentanților din raioanele Telenești, Soroca, Comrat și Taraclia, implicate în acest proiect. Materialele prezentate în cadrul lucrărilor conferinței a fost o muncă de cercetare enormă și constituie un suport deosebit pentru cunoașterea și încurajarea dialogului multicultural dintre etniile convețuitoare din Republica Moldova în spiritul valorilor democratice europene. Acest proiect ne demonstrează încă odată în plus, că deși suntem diferiți trebuie să fim uniți  și să trăim în armonie. Numai prin prietenie și colaborare vom contribui la prosperarea Casei noastre comune – Moldova.  https://www.youtube.com/watch?v=KNkVHzo3HbI

Festivalul interregional „Unitate prin diversitate” la Rîşcani - 15 septembrie 2020 ora 10-00
     

 Proiectul ”Conexiuni multiculturale – societate unită” cu evenimentul cultural "UNITATE prin DIVERSITATE" organizat online. Festivalul interregional „Unitate prin diversitate”  a fost cea dea II-a  activitate  din cadrul programului info – cultural „Unitate prin diversitate ”, care este parte din acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung.  Noi, avînd posibilitate de a răsfoi fonoteca festivalurilor precedente al Secției raionale Cultură  am pregătit și am prezentat  online un variat program de numere artistice ale reprezentanților tuturor etniilor conlocuitoare din acest oraș.  Publicului s-a demonstrat  o măiestrie artistică deosebită și o pregătire profesională la cel mai înalt nivel a colectivelor artistice al raionului nostru, majoritatea cărora poartă titlu ”model”: ansamblul de dansuri populare ”Moștenitorii”, ansamblul de dansuri moderne ”Aisedora”, ansamblul vocal ”Brăndușele”, soliștii Francesca Cucuruzneac, Ana – Maria Țîbuleac, etc. A inaugurat festivalul ”Unitate prin diversitate”/online/ șefa Secției raionale Cultură doamna Emilia Garbuz.  La acest frumos eveniment din raionul Rîșcani, în programul Festivalului Etniilor din acest an, care se află la cea dea 19- a ediție, au fost incluse numere artistice prezentate de formații artistice de cântece și dansuri din raioanele Telenești, Soroca, Comrat și Taraclia, implicate în acest minunat proiect.  Moderatorul Festivalului doamna Foliușneac Tatiana a subliniat coloritul deosebit al folclorului multinaţional, care a persistat în cadrul acestui festival și a dat  o nuanţă frumoasă şi un farmec aparte acestui eveniment.https://www.youtube.com/watch?v=Y5JMzX9HICMhttps://www.youtube.com/watch?v=FkZZq4NSwc8Vizita cultural-virtuală în raionul Rîşcani - 14 septembrie 2020 ora 10-00.


    Proiectul ”Conexiuni multiculturale – societate unită” cu evenimentul cultural "UNITATE prin DIVERSITATE" organizat online. I zi din componența programului info-cultural a fost consacrată vizitei cultural-virtuale, la care  78 de participanți de pe platforma ZOOM au admirat frumusețea meleagurilor rîșcănene, au beneficiat de informații interesante și foarte utile despre destinațiile turistice din raion, instituțiile din teritoriu și personalitățile remarcabile din acest spațiu. Prezentările digitale au fost atractive și deosebite. Vizita a fost ghidată de moderatorul Șveț Lilia, care a dăruit energie pozitivă tuturor călătorilor virtuali. Cu cuvânt de salut către internauţi s-a adresat domnul Veaceslav Spătaru, vice-primar orașului Rîșcani. Vizita s-a încheiat cu videoclipul muzical – imnul orașului, interpretat de lucrătorii Casei raionale de Cultură. Această melodie frumoasă a transmis publicului o dispoziție bună și o doză de optimism.https://www.youtube.com/watch?v=0QICb737rfchttps://www.youtube.com/watch?v=ST7VYtaDp0w

 
Trainingul online ,,Instruirea în ZOOM”
      

               Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat trainingul online ,,Instruirea în ZOOM” a desfăşurat la 07 septembrie 2020. Formabilii trainingului au fost 4 bibliotecari din bibliotecile:  Hiliuţi,  2 bibliotecari din BPO Rîşcani,   un bibliotecar din filiala copii Rîşcani.       Formatorii trainingului au fost Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate şi Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani. Axele de conţinut au fost: De ce avem nevoie ca să ne conectăm la ZOOM, cum ne conectăm la o sesiune, lucrul în interiorul aplicaţiei; redenumire participanţi; chat-ul; alte setări.  
Trainingul online ,,Utilizarea aplicației ZOOM”
     Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat trainingul online ,,Utilizarea aplicației ZOOM” desfăşurat la 25 august 2020. Formabilii trainingului au fost 8 bibliotecari din bibliotecile comunale:  Grinăuţi,  Singureni,  Pîrjota,  Borosenii Noi,  Druţă,  Mihăilenii Vechi (2 bibliotecari),  Cucuieţii Vechi       Formatorii trainingului au fost Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate şi Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani. Axele de conţinut au fost: De ce avem nevoie ca să ne conectăm la ZOOM, cum ne conectăm la o sesiune, lucrul în interiorul aplicaţiei; redenumire participanţi; chat-ul; alte setări.Training online ”Inițierea în aplicația ZOOM”
 

    În contextul pandemiei cu COVID-19, bibliotecile și-au redirecționat activitatea în spațiul virtual,   contribuind la dezvoltarea serviciilor online pentru bibliotecari.    Astfel, Biblioteca Publică Orăşenească Rîşcani a organizat trainingul online ,,Inițierea în aplicația ZOOM” desfăşurat la 22 iulie 2020. Formabilii trainingului au fost 7 bibliotecari din bibliotecile comunale: Recea, Pociumbăuţi, Aluniş, Moşeni, Sturzeni, Văratic, Costeşţi, şi un bibliotecar din BPO Rîşcani.      Formatorii trainingului au fost Foliuşneac Tatiana, bibliotecar, Serviciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate şi Sacaliuc Galina, director BPO Rîşcani. Axele de conţinut au fost: De ce avem nevoie ca să ne conectăm la ZOOM, cum ne conectăm la o sesiune, lucrul în interiorul aplicaţiei; redenumire participanţi; chat-ul; alte setări.
Tatăl lui Guguţă - Spiridon Vangheli la 88 de ani.


Vangheli Spiridon (14 iunie1932, Grinăuţi, Bălţi). Prozator, poet, traducător şi editor. Absolveşte şcoala primară din comuna natală. Clasele următoare le face în oraşul Bălţi şi în comuna Pelinia. Absolveşte Institutul Pedagogic „Ion Creangă” (azi, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, 1955). Profesor, apoi redactor la editurile „Cartea Moldovenească” şi „Lumina”. Debutează în 1962 cu placheta „În ţara fluturilor”. Volume: „Soarele” (1963), „Pe lume” (1964), „Băieţelul din coliba albastră” (1964), „Balade” (1966), „Isprăvile lui Guguţă” (1967), „Ministrul bunelului” (1971), „Columb în Australia” (1972), „Primiţi urătorii” (1975), „Guguţă − căpitan de corabie” (1979), „Steaua lui Ciubotei” (1981), „Calul cu ochi albaştri” (1981), „Privighetoarea” (1985), „Pantalonia − ţara piticilor” (1989), „Ghiocica” (1991), „Guguţă şi prietenii săi”, vol. I-II (1994), „Copii în cătuşele Siberiei” (2001) ş.a. A tradus din poezia şi proza universală pentru copii: „Iepuraşul albastru” (1968), „Fetiţa din Hiroşima” (1981), „Peter Pan şi Wendy” de James Barrie (1975, 1988) şi „Pepi Ciorap-lung” de Astrid Lindgren (1973, 1984). 

Spiridon Vangheli este unul din coautorii „Abecedarului” (1970, 1990). În 2006 realizează un proiect de proporţii „Carte de citire şi gîndire” pentru clasele I-IV în 4 volume. Poet al universului copilăriei prin excelenţă, S. Vangheli. se remarcă printr-un mod original de interpretare, copilăria fiind văzută printr-o prismă universală. Eroul său, Guguţă, este îndrăgit atît de micul cititor, cît şi de cel matur. „Isprăvile lui Guguţă şi Steaua lui Ciubotei” au fost traduse în engleză, franceză, germană, rusă, ucraineană, cehă, slovacă, japoneză, chineză, armeană, letonă, maghiară, bielorusă, turcă, lituaniană, bulgară, finlandeză, estonă, arabă, georgiană, hindi, italiană ş.a., înregistrînd tiraje de milioane de exemplare. A obţinut numeroase distincţii naţionale şi internaţionale: Diploma Internaţională de Onoare „Andersen” (1974), Premiul de Stat al RSSM (1980), Premiul Ministerului învăţământului (1982), Maestru Emerit al Artei din RSSM (1982), Premiul de Stat al URSS (1988), Scriitor al Poporului (1992), Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române (1996), Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România (2002).„Naratorul şi poetul dispune de o imaginaţie prodigioasă, de o inventivitate epică extraordinară, de un simţ al compoziţiei, de un dar al istorisirii vrednice de povestitorii moldoveni de frunte care ştiu să nareze perfect vioiciunea şi gravitatea, umorul şi duioşia, descrierea încîntătoare şi tensiunea dramatică, relatarea comică şi punctarea momentului tragic”. (Dumitru Micu)Opere:„În ţara fluturilor”, Chișinău, 1962;„Soarele”, Chișinău, 1963;„Băieţelul din coliba albastră”, Chișinău,1964;„Balade”, Chișinău, 1966;„Isprăvile lui Guguţă”, Chișinău, 1967, Buc, 1985;„Ministrul bunelului”, Chișinău, 1971;„Columb în Australia”, Chișinău, 1972;„Primiţi urătorii?”, Chișinău, 1975;„Guguţă-căpitan de corabie”, Chișinău, 1979;„Steaua lui Ciubotei”, Chișinău, 1981;„Calul cu ochi albaştri”, Chișinău, 1981;„Privighetoarea”, Chișinău, 19S5;„Scrieri alese”, Chișinău, 1985;„Isprăvile lui Guguţă”, Bucureşti, 1985;„Pantalonia - ţara piticilor”, Chișinău, 1989;„Băieţelul din coliba albastră”, miniaturi, Chișinău, 1990;„Ghiocica, povestiri, nuvele, snoave, balade, basme”, Chișinău, 1991;„Guguţă şi prietenii săi”, proză, versuri, scrisori de la copii, în 2 vol., Chișinău, 1994;„Tatăl lui Guguţă când era mic”, Chișinău, 1999;„Copii în cătuşele Siberiei”, Chișinău, 2001;„Taina inelului” (piesă, Teatrul municipal de păpuşi „Guguţă”), Chișinău, 2003.
Claudia Partole - mereu în lumea copiilor
  „Sunt un copil ce ţine lumea Ca un atlant în ochii săi.”                                                                                                          

Poeta, prozatoarea Claudia Partole s-a născut în s. Cotova, Drochia, în familia lui Afanasie şi Elizaveta-Lidia Partole, la 14 iunie 1955.Şcoala medie o face în satul de baştină (1962- 1972). După absolvire este înmatriculată la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, Secţia Ziaristică (1972-1977).După terminarea studiilor universitare este angajată la redacţia programelor cinematografice a Comitetului de Stat al Teleradiodifuziunii din Moldova în calitate de redactor. Activează redactor la Editura „Cartea moldovenească” (1979-1981); colaborator la ziarul„Învăţământul public” (actualmente „Făclia”) (1981-1985); colaborator literar la revista „Alunelul” (1985-1994); redactor-şef la revista „Festina lente” a Şcolii de Limbi Moderne şi Management, îndeplinind şi funcţia de învăţător de etică şi estetică la aceeaşi şcoală (1994-1997).Din 1994 este moderatoarea Cenaclului literar (azi Salonul literar-artistic) „La Creangă” de pe lângă Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi realizator al almanahului „La Creangă”, editat de aceeaşi instituţie. A mai activat la ziarul „Moldova Suverană” (1997), la revista „Universul credinţei” (2000-2001), redactor-şef la revista „Univers muzical” (2002), colaborator al buletinului informativ BioSynopsis (2004).Dragostea pentru scris o are încă din copilărie.Prima poezie a scris-o când învăţa în clasa a patra.Debutul editorial s-a produs în anul 1982 cu volumul de basme şi povestiri pentru copii Mahalaua veselă, urmat de alte cărţi pentru copii: În aşteptarea mamei (1989), Are mama fată mare (1992), Un mare calendar pentru tine, mic ştrengar (1994), Cea mai aşteptată întâlnire (2000), Grăbeşte-te încet (2002), Salba cu mărgele care plâng (2004), Şi la mare vine Dumnezeu (2005), Învaţă de la toate (2005), Domniţa-Păstoriţă (2006), De la facerea lumii citire (2006), Copilul din colivie (2010), Floarea iubirii (ediţii bilingve: 2010, romănă-engleză; 2012, romănă-rusă), Când eram înger (2013), Bună dimineaţa, Dimineaţă! (2015), Domnişoara Cineluţa Ioana-Ionela-Ionuţa (2015) ş. a.Pentru maturi a editat cărţile: Păsări suntem când ne naştem (1992), Psalmii Mariei Magdalena (1995), O clipă (1999), Eu sunt (2001), ReCulegere (2005), Îmblânzirea câinilor (2009), Viaţa unei nopţi sau Tötentanz (2009, reeditată în 2011), Peisaj cu Dimineţi şi Clipe (2011), Ultima amantă (2011), 101 Poeme (2011)ş. a.Este autoarea a mai multor piese dramatice: Păziţi copiii, sufletul şi animalele (1995), Unde eşti, Iren? (2001), Ochiul care se uită în lume sau Cine l-a răpit pe Tonto (2002), Când zorii s-au trezit (2003) ş.a.Lucrările scriitoarei au fost apreciate la justa lor valoare. Autoarea a obţinut mai multe premii la diferite ediţii ale Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău: Premiul „Cea mai bună carte cognitivă” (2002, pentru cartea Grăbeşte-te încet); Premiul„Cartea anului” (2005, pentru Salba cu mărgele care plâng); Premiul Ministerului Culturii şi Turismului (2006, pentru cartea Domniţa-Păstoriţă); Premiul Comisiei Naţionale UNESCO (2007, pentru cartea De la facerea lumii citire); Premiul Ministerului Educaţiei al RM (2010 pentru cartea Copilul din colivie); Premiul pentru poezie„Grigore Vieru” (2014, pentru întreaga creaţie poetică pentru copii).Piesele Claudiei Partole s-au învrednicit de premii şi menţiuni în cadrul Concursului Republican de Dramaturgie (1994, 2001, 2002, 2003), iar romanul Viaţa unei nopţi sau Tötentanz a fost apreciat cu Premiul„Vasile Vasilache” pentru proză acordat la ediţia a XVIII- a, 2009, a Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău şi cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru proză (2010).I-a fost decernat Premiul „Cartea pentru copii” în cadrul Salonului Internaţional de Carte (ediţia a XXII-a, 2013, Chişinău, pentru cartea Copilul din colivie).În anul 2008 scriitoarea a primit Diploma de Onoare IBBY pentru cartea Domniţa-Păstoriţă, iar în 2010 i s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu” pentru activitate literară. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂOpera          Bună dimineaţa, Dimineaţă! / Claudia Partole. – Ch.: Prut Internaţional, 2015.       Când eram înger / Claudia Partole; des.: Nona Mândrescu, Violeta Zabulica-Diordiev; cop.: Iurie  Canaşin. – Ch.: Pontos, 2013. – 152 p.       Copilul din colivie / Claudia Partole; il.: Violeta Zabulica-Diordiev; cop.: Roman Staşcov. – Ch.: Lumina, 2012. – 128 p.: il.       Grăbeşte-te încet...: (Şapte ani de-acasă) / Claudia Partole; pict.: Nona Mândrescu. – Ch.: Pontos, 2002. – 61 p.: il. color. Salba cu mărgele care plâng: poveste romanţată / Claudia Partole; pict.: Vasile Movileanu. – Ch.: Prag-3, 2004. – 64 p.: il.Referinţe critice De la facerea lumii citire / Claudia Partole; cop., il.: Violeta Diordiev, Radu Diordiev. – Ch.: Universul, 2006. – 80 p.Claudia Partole: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Sabina Dodul. – Ch.: Pontos, 2005. – 88 p.; 4 p. fotogr.Busuioc, Nicolae. De la poezie la proza de analiză psihologică // Busuioc, Nicolae. Basarabia de suflet: lecturi şi dialoguri esenţiale. – Ch., 2010. – P. 60-62.Cimpoi, Mihai. Optzeciştii: Cearta dintre tradiţionalişti şi (post)moderni // Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 1997. – P. 251.
Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică
     În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,HOTĂRĂŞTE: 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.2. Punctul 12 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică:2.1. subpunctul 12.5. va avea următorul cuprins „12.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.  Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;”;2.2.  se completează cu sub punctele 12.6-12.8 cu următorul cuprins:„12.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);12.7. lucrătorii transfrontalieri;12.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.”.3. Punctul 14 din Hotărîrea nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:„14. Excepție de la prevederile pct.13,în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:14.1. conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;14.2.persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);14.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;14.5. lucrătorii transfrontalieri;14.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;14.7. persoane în tranzit.”.4. Reluarea graduală, din data semnării a Ordinelor comune ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, a activității  punctelor de trecere a frontierei de stat, ținând cont de relansarea treptată a transportului de persoane și mărfuri în trafic internațional; de restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova; de regimul de autoizolare a persoanelor ce intră pe teritoriul Republicii Moldova și de restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.5. Reluarea, începând cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:5.1. asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii)  dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății)al personalului angajat;5.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;5.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;5.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;5.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;5.6. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic  internațional, care nu trebuie să depășească 370 grade Celsius;5.7. dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.6. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie 2020, a activităţii pieţelor din or. Chișinău și or. Bălți.7. Activitatea piețelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va realiza în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19în cadrul piețelor comerciale, conform Anexei nr. 1.8. Reluarea, începând cu data de 15 iunie 2020, a activității unităților de alimentație publică, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19în activitatea instituțiilor de alimentație publică, conform Anexei nr. 2.9. Reluarea, începând cu data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și fitness, fără vestiar, baie, piscină, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de sănătate publică:9.1. respectarea distanței fizice;9.1. limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament;9.2. amplasarea echipamentului sportiv respectând distanța de 2 metri între ele;9.3. asigurarea personalului cu echipament de protecție;9.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării igienei mâinilor;9.6. asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare antrenament/ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință,cu substanțe dezinfectante pentru igienizare.10. Reluarea, începând cu data de 01 iunie, a activității bibliotecilor și muzeelor, fără organizarea evenimentelor culturale în masă, asigurând respectarea următoarelor măsuri:10.1. respectarea distanței fizice;10.2. limitarea numărului de persoane;10.3. amplasarea locurilor de lectură respectînd distanța de 2metri între ele;10.4. asigurarea personalului cu echipament de protecție;10.5. verificarea temperaturii fiecărui vizitator la intrare;10.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare;10.6. asigurarea aerisirii și dezinfecției suprafețelor la fiecare 2 ore.11. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.13. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICUVicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica DUMBRĂVEANUSecretar al Comisiei, Nicolae FURTUNĂAnexa nr. 1 la Hotărârea nr.12 din 25.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publicăInstrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comercialeAdministrația piețelor și operatorii economici de pe teritoriul piețelor comerciale vor asigura:1. Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a dezinfecției întregului utilaj de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.2. Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu ieșiri și intrări separate.3. Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piață a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieței a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.    6. Instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși). În halele/pavilioanele de comerț de tip închis, suplimentar vor fi instalate, după posibilitate, ecrane de protecție sau vor fi utilizate viziere.8. Organizare locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2metri între ele.9. Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru respectarea igienei mâinilor.10. Asigurarea bunei funcționalități al unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul  piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții/substanțe dezinfectante, conectarea la rețele de apeduct rece/caldă, sistem de canalizare.11. Organizarea măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără  deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare.12. Comercianții/vânzătorii vor solicita cumpărătorilor respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.13. La finele fiecărei zile se va efectua dezinfecția utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.14. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID 19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.15. Administrația piețelor va aduce la cunoștință măsurile stipulate în prezenta instrucțiune tuturor operatorilor economici care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor comerciale.16. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucțiune.
Recuperarea zilelor declarate de către CSE zile libere
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale ca zile libere, care a fost discutat în cadrul ședinței Secretarilor de Stat. Conform proiectului, pentru recuperarea a 12 zile declarate libere, se stabilesc următoarele zile lucrătoare pe parcursul anului 2020: 23 mai, 13 iunie, 20 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 22 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie și 31 octombrie. În aceste zile activitatea salariaților cu durata normală a timpului de muncă se propune a fi organizată după următorul regim de muncă – de la 8.00 până la 16.30, cu pauza de masă de la 12.00 până la 12.30 Suplimentar, orele de lucru echivalente cu 10 zile libere, se preconizează a fi recuperate, începând cu 25 mai 2020, prin majorarea în zilele de luni până vineri a timpului zilnic de muncă cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 min. Graficul de muncă în aceste zile în instituțiile/autoritățile publice din subordinea Guvernului pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă va fi următorul: de la ora 8.00 până la 17.30, cu pauza de masă de la 12.30 până la 13.00. Proiectul stabilește că evidența zilelor/orelor necesare spre recuperare se va ține de către angajator individual, pe fiecare salariat, inclusiv pe salariații care în perioada imediat următoare vor avea raporturile de serviciu suspendate, până la recuperarea deplină a zilelor libere. Ordinul privind zilele/orele necesare de a fi recuperate urmează a fi adus la cunoștința salariaților sub semnătură. În caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu până la recuperarea deplină a zilelor/orelor libere, angajatorul, în caz că proiectul va fi aprobat de Guvern, va reține din plățile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate. Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție lunare, munca efectuată în zilele prevăzute pentru recuperare, precum și orele recuperate în zilele de luni până vineri, nu se vor remunera și nu se vor considera muncă suplimentară. Prevederile nu se vor aplica salariaților care în zilele de 30 martie–3 aprilie, 7 aprilie–17 aprilie, 21 aprilie–24 aprilie și 27 aprilie–30 aprilie nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză; aveau suspendate contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu; s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, concediu neplătit; au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența în oficiu). Acești salariați nu vor avea obligația de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate lucrătoare, corespunzător zilelor/orelor lucrate în perioada respectivă. Totodată, proiectul prevede că, în caz de necesitate, atragerea la muncă a salariaților respectivi în zilele indicate supra poate fi dispusă de angajator, această muncă fiind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimțământul salariatului poate fi acordată o altă zi liberă, sau oferită retribuție în conformitate cu prevederile Codului muncii din contul și în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele respective.Instituție:Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD", Guvernul Republicii Moldova
Diversitatea multiculturală, pacea tuturor etniilor din Republica Moldova prin implementarea proiectului ,,Conexiuni multiculturale – societate unită”.


Diversitatea etnică a Republicii Moldova este parte a istoriei şi culturii ţării. S-a format o tradiţie ca reprezentanţii diferitor etnii să convieţuiască în cooperare şi înţelegere. Constituția Republicii Moldova, documentul fundamental recunoaşte  elementele principale ale identităţii etniilor, pe care statul trebuie să le respecte: „Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase” (art. 10 alin.)Proiectul ,,Conexiuni multiculturale – societate unită”  elaborat de Asociația Obștească Centrul Multifuncțional de Educație, Cultură, Informație din or. Teleneşti /directorul dna Maria Furdui/ şi care urmează să fie implementat  în cadrul programului ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS),  încurajează dialogul multicultural în spiritul valorilor democratice între 5 raioane din R. Moldova: Telenești, Comrat, Taraclia, Soroca, Rîșcani, armonizarea coexistenței interetnice: moldovenească, ucraineană, găgăuză, bulgară, romă, rusă, prin cunoaștere, implicare, conectare.Din partea raionului Rîșcani proiectul se implementează de către Biblioteca Publică Orășenească. Startul s-a  dat  pe data de 26 decembrie 2019. La acest eveniment au fost invitați reprezentanții: APL, Secției Raionale Cultură, mass media și partenerii bibliotecii cu ajutorul cărora se vor desfășura activități: Liceul Teoretic ,,Liviu Damian”, Liceul Teoretic ,,Dmitrie Cantemir”, Liceul Teoretic ,,Constantin Popovici” c. Nihoreni, Școala Profesională din orașul Rîșcani.Cum s-a menționat, Republica Moldova din punct de vedere etnic este un stat multinațional. Regiunile cu cea mai mare diversitate etnică din republică sunt nordul /ucraineni, ruși,  romi/,  sud-estul /gagauzi și bulgari/ și estul  țării/ruși, ucraineni/.      Structura etnică a raionului Rîșcani prezintă următoarele cifre:·        Moldoveni și Români (55,36%)      ·        Ucraineni (29,84%)·        Ruși (8,39%)                                    ·        Romi (5,06%)·        Alte etnii (1,35%)Lucrătorii din domeniul culturii au fost permanent preocupați de consolidarea relațiilor de prietenie între reprezentanții diferitelor etnii.De aceea, este binevenit faptul că anume bibliotecile publice din aceste 5 raioane vor implementa acest proiect,  vor dezvolta dialogul intercultural, vor valorifica tradițiile minorităților naționale în contextul integrării europene a Republicii Moldova.Unele din evenimentele desfășurate în anul curent poartă un caracter multietnic: concursuri, festivaluri, serate literare, mese rotunde, cum ar fi:La 24 mai, comunitatea slavă din întreaga lume celebrează fondatorii alfabetului chirilic - sf. Chiril şi Metodiu, care au tradus Sfînta Scriptură în limba slavonă. Cu acest prilej în bibliotecile publice raionului nostru s-au desfășurat o serie de acțiuni culturale consacrate Zilelor Scrisului și Culturii Slave ce contribuie la dezvoltarea relațiilor interculturale, de prietenie dintre reprezentanţii diferitor naţionalităţi ce conlocuiesc pe teritoriul țării noastre.Unul din cele mai îndrăgite festivaluri la care participă toți reprezentanții etniilor din raionul nostru este festivalul republican cu genericul ,,Unitate prin Diversitate”. La acest festival fiecare etnie prezintă un colaj artistic combinat cu elementele tradiționale ale culturii sale: expoziţii de artă decorativ-aplicativă, arte plastice şi artizanat. De asemenea, reprezentanţii etniilor prezintă și bucătăria naţională.        Este  semnificativ faptul,  că la ediția următoare a festivalului  etniilor, care se  va desfășura   în orașul Rîșcani pe data de 21 septembrie  anului 2020 vor veni în vizită delegațiile din raioanele participante a proiectului.                                     Coordonatorul proiectului  Sacaliuc Galina.
RisBookL@B
RisBookL@B(Книжная лаборатория, по продвижению, изучению и хранению  информации о писателях г. Рышканы) Почему я пишу? вопрос, который задаёт себе каждый пишущий человек, сидящий перед экраном монитора или письменным столом. Правильно ли я поступаю, выставляя на показ свои мысли?Страшно, что моя работа окажется осужденной, невостребованной….

Эти и многие другие мысли посещают людей, взявшихся за «перо».Всем известно, что каждый человек воспринимает мир по-разному, — кому-то ближе зрительное восприятие, кто-то не может понять, что происходит, если не слышит звуков. То же происходит и с творческими людьми, которые привыкли выражать себя, свои мысли, описывать ощущения доверяя бумаге. Для человека, пишущего важно мнение окружающих его друзей, родни, коллег.Постараться найти ответ на эти, и многие другие вопросы предназначена новая библиотечная услуга, RisBookl@b организованная Рышканской городской библиотекой, в связи с годом чтения.Услуга, которая поможет раскрыться начинающим авторам, а тем, которые посвятили себя этому ремеслу довольно длительное время ознакомить со своим творчеством всех желающих.На своих презентациях авторы смогут услышать мнение людей профессионалов, членов Союза писателей Молдовы имени А. С. Пушкина, а также узнать мнение граждан далёких от литературы, но с богатым жизненным опытом.Мы поможем вам понять, зачем одни пишут, а другие читают!В феврале этого года (07.II.2020) состоялась инаугурация библиотечной, услуги RisBookl@b, не случайно первым авторомпожелавшим рассказать о своём творчестве была выбрана Двойцева Мария, которая является активным пользователем библиотеки на продолжении длительного времени, которая уже публикуется и выпустилав „свет” два сборника книг: «Память сердца», «Din trecut și prezent».  Сборники состоят из воспоминаний, посвящённых истории её родного села Скинень, Сорокского района, его традициям, которые тесно переплетаются с судьбой его жителей – родных и близких многодетной семьи Вакарь. Мария Двойцева готовит к выпуску третий сборник, на презентации зачитывались уже знакомые читателям стихи из выпущенных сборников, но были представлены и новые стихи, которые только будут опубликованы.Дорога домойЛюблю село своё родное

Люблю среди садовЛюблю село среди озёрных береговЛюблю по тихим улочкам бродитьСо старожилами о том, о сём поговоритьСредь них знакомых находитьИ долго сними говорить……..Тропинкой узкою я к кладбищу пройдуК родительским могилкам подойдуИ им цветы любимым положуО жизни нашей расскажуПрощенья попрошу… за то, что редко к ним хожу.Они, надеюсь, не осудят, а поймут!И на прощание скажу: Помню, люблю, за всё благодарю!              М. ДвойцеваЖелающим принять участие в новой библиотечной услуге RisBookl@b и поделится своим творческим опытом могут обращаться по адресу: 

Городская библиотека, г. Рышканы, ул. Индепенденцей/56,   тел.:0-256-2-49-61.                         Бурак Ольга                                                                                                  
,,Grigore Vieru - poetul valorilor esențiale "


  ,, Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi” – aşa se definea poetul Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă şi de neam. A iubit poporul român până la lacrimi şi şi-a consacrat întreaga sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturilor, lăsându-ne o operă monumentală, de o muzicalitate şi-o frumuseţe rară. Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii sufletului omenesc. Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre, aşa e definit Grigore Vieru.      Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererâta, în familia lui Pavel şi Eudochia Vieru. De-a lungul timpului, Grigore Vieru a scris sute de poezii, pe care copiii le învață începând de la grădiniță și până în clasele absolvente,  și a luptat pentru limba română. În limba lui Grigore Vieru ne vom mângâia astăzi sufletele, ne vom delecta cu cele mai frumoase poezii și vom gusta din roadele creației sale.      La 14 februarie  2020  în incinta Bibliotecii Publice or. Rîșcani a fost organizată serata literar-muzicală cu genericul  ,, Grigore Vieru - poetul valorilor esențiale” consacrată aniversării a 85-a ani de la naștere. Invitații seratei literar- artistice au fost elevii cl.VIII însoțiți de  profesoarele   Batîr Elena și Aliona Roșu și alți utilizatori a bibliotecii.           Moderatorii, bibliotecara Albot Inga și studenta Colegiului Agroindustrial Rîșcani Stanțier Daniela ne-au dus într-o călătorie imaginară a vieţii şi activităţii marelui scriitor. Capodopera  lui Grigore Vieru a devenit sinonim cu mama, Patria, credinţa, copilăria, casa părintească, istoria şi limba acestui neam. Pe parcursul evenimentului au fost audiate  poezii și cîntece. Bibliograful  Zinaida Fazlî  a menționat   date bibliografice  a scriitorului Grigore Vieru.       Această  activitate ne-a lăsat amintiri duioase legate de copilărie, casă părintească și sentimente de mândrie pentru țară, neam, limbă. Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuși sufletul Basarabiei”.

      Ne mândrim mult cu Grigore Vieru, cred că moştenirea care ne-a lăsat-o o vor admira multe generaţii mângâindu-şi sufletele cu versurile lui.El a fost poetulDragostei de viaţă,Dragostei de Ţară, Dragostei de neam, Dragostei de Adevăr. Să-l aducem copiilor şi nepoţilor noştri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne şi noi prin vremi, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează şi le păstrează cu sfinţenie.   Realizat de: Albot Inga             Bibliotecar BPO Rîşcani.
Trainingul ,,Anul Lecturii - activitatea primordială a anului 2020 pentru bibliotecile publice."
Anul Biblioteconomic 2020 a fost declarat de Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) (30 octombrie 2019) drept Anul Lecturii.

Anul Lecturii – 2020 se înscrie în contextul prevederilor cadrului legislativ, strategic și de recomandare național privind bibliotecile.

În contextul Anului Lecturii 2020, Centrul Biblioteconomic Teritorial din cadrul BPO Rîșcani în parteneriat cu Secția raională Cultură  a desfășurat trainingul ,,Anul Lecturii - activitatea primordială a anului 2020 pentru bibliotecile publice".  Dna Uliana Calistru, specialist principal al Secției raională Cultură a salutat personalul de specialitate din bibliotecile teritoriale  a raionului și a exprimat încrederea în buna organizare și desfășurare a Anului Lecturii.  Formatorii trainingului Sacaliuc Galina, director BPO şi Foliuşneac Tatiana, bibliotecar serviciu Asintenţă de Specialitate au prezentat comunicări, materiale metodologice urmărind următoarele obiective:Ø  de a orienta bibliotecile teritoriale pentru coeziunea și împărtășirea valorii lecturii, necesității dezvoltării competențelor de cultura lecturii a utilizatorilor acestora,Ø  de a axa cooperarea între biblioteci și alți factori (instituții educaționale, asociații și uniuni de creație etc.) privind asistența de întărire a competenței de lectură și cultura acesteia, diminuarea analfabetismului funcțional,Ø  de a promova lectura ca un catalizator, ca o prezență indispensabilă proceselor democratice și de transformare.Axele de conținut a trainingului au fost:Ø  abordare conceptuală: Anul Lecturii – activitatea primordială a anului 2020 pentru bibliotecile publice;Ø  Comunicarea ,,Istoria lecturii”.Ø  Comunicarea ,,Cât de îndrăgită este lectura de către moldoveni?”.Ø  Directorii şi iniţiative pentru Anul Lecturii – 2020 elaborate de BNRM.Ø  Programul activităţilor prilejuite de consemnarea anului 2020 – Anul Lecturii elaborat de BNRM.Ø  Activitatea practică pentru bibliotecari: Elaborarea programului activităţilor prilejuite de consemnarea anului 2020 – Anul Lecturii. Temă pentru acasă.Legea cu privire la biblioteci, aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova în iulie 2017, chiar în Articolul 1. Scopul şi obiectul legii stipulează că: ,,Scopul prezentei legi este consolidarea rolului bibliotecii în societatea modernă prin dezvoltarea ei ca un serviciu public de asigurare a accesului la lectură şi a interesului pentru informare”. O altă piatră de fundament pentru lectură este Articolul 3. Noţiuni de bază potrivit căruia biblioteca este,,un serviciu şi o instituţie sau o subdiviziune structurală a unei instituţii, al cărei scop principal este oferirea accesului la resurse informaţionale, servicii şi facilităţi pentru a satisface necesităţile de lectură, informare, instruire, cercetare, educaţionale, culturale şi de recreere ale utilizatorilor săi”.  Deci, promovarea lecturii v-a fi o activitate prioritară în organizarea şi desfăşurarea gamei bogate de activităţi din bibliotecă preconizate în cadrul Anului Lecturii, conform legislaţiei în vigoare. Foliuşneac Tatiana, bibliotecarServiciul Asistenţă Metodologică şi de Specialitate,BPO Rîşcani.

Generat în 0.532 secunde.