Denis Iachimovschi

Denis IachimovschiDenis Iachimovschi


Blog politic, social-economic si istoric.
RSS posts

Politica si Politici


Comenteaza

Din raportul de evaluare a Strategiei Nationale a Tineretului 2009-2013


Asigurarea accesului tinerilor la educație și informare prin prisma primei priorității a SNT „Asigurarea accesului tinerilor la educație și informare” a fost una minimă, numărul locurilor bugetare pentru tineri a scăzut, iar cuantumul burselor a rămas la valoarea celor din anul 2008. Baza tehnico-materială a instituțiilor de învățământ și infrastructura de cazare și alimentare pentru elevi și studenți a fost slab dezvoltată. Acțiunile de îmbunătățire a nivelului de orientare profesională a tinerilor nu au înregistrat progrese, din contra – rata de angajare a tinerilor în câmpul muncii a scăzut cu 0.5 puncte procentuale în perioada 2009 – 2012 pentru categoria de vârstă 15 – 24 ani și cu 3.3 puncte procentuale pentru categoria de vârstă 25 – 34 ani, iar sistemul educațional, conform Transparency International – Moldova, este printre cele mai corupte trei domenii. Eforturile depuse de ONG și structurile neguvernamentale în recunoașterea și validarea educației non-formale nu au înregistrat progrese semnificative. Strategia Educației Non-Formale elaborată în anul 2008 nu a fost aprobată și nici discutată de către Guvern, în schimb, Ministerul Educației a prezentat în anul 2013 o Concepție de validare a educației non-formale și informare, pentru a recunoaște competențele muncitorilor. Specialiștii de tineret încă au nevoie de instruire și suport în dezvoltarea serviciilor de educație non-formală. Condițiile de oferire a serviciilor pentru tineri au rămas la același nivel ca în anul 2009. A doua prioritate strategică – Dezvoltarea serviciilor de sănătate și de protecție socială pentru tineri. În perioada de raportare, a fost majorată anual indemnizația unică la nașterea copiilor. Tinerii aboslvenți care au mers să activeze în instituțiile publice din localitățile rurale au beneficiat de suport financiar din partea statului, însă începând cu anul 2009 s-a înregistrat o descreștere continuă a numărului de beneficiari, din cauza lipsei de infrastructură și a oportunităților reduse în satele și comunele din Republica Moldova. În perioada de referință nu au existat careva acțiuni pentru facilitarea procurării de către tineri a locuinței prin intermediul programelor ipotecare. „Asigurarea oportunităţilor economice pentru tineri” este cea de a treia prioritate a SNT. Conform ANOFM, pe parcursul anilor 2009-2013, ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani cu statut de şomer a scăzut de la 39% în 2009 la 36%. Cu toate că rezultatele incluse în această prioritate sunt în mare măsură realizate, dacă e să raportăm la numărul total de tineri din Republica Moldova, se poate constata că există un număr mare de tineri care nu au fost acoperiţi de măsurile de asigurare a oportunităţilor economice pentru tineri incluse în această prioritate. Tinerii absolvenţi ai instituţiilor superioare continuă să fie un grup vulnerabil. Pe parcursul interviurilor, respondenții au menționat calitatea joasă a învățământului vocațional-tehnic. Drept rezultat, tinerii, în special din mediul rural, în mare măsură au un nivel scăzut de orientare profesională şi calificările lor nu corespund cerinţelor companiilor din mediul de afaceri. Percepţia este că mediul de afaceri din Republica Moldova nu este intocmai unul „prietenos” tinerilor. În acelaşi timp, pe parcursul interviurilor, respondenţii au menţionat că anume corupţia sistemică este un fenomen vicios şi descurajant pentru tinerii care depun eforturi în crearea unor afaceri. Pe de altă parte, tinerii au uneori aşteptări prea mari cu privire la salarii şi percepţii eronate, cu privire la cunoştinţele şi calificările deţinute versus cerinţele angajatorilor şi cele de pe piaţa muncii. Cea de a patra prioritate a SNT – Participarea tinerilor la viața pubică și promovarea cetățeniei active. În pofida faptului că SNT pentru anii 2004 – 2008 a asigurat impulsionarea și crearea mai multor structuri de participare a tinerilor, cum ar fi Rețeaua Consiliilor Locale ale Tinerilor, Rețeaua Centrelor de Resurse pentru Tineri, Rețeaua Presei Tinerilor, Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal în domeniul HIV/SIDA, Consiliul Coordonator în domeniul Tineret, precum și crearea organizațiilor-resursă pentru oferirea de suport în stimularea participării tinerilor, atunci în procesul de implementare a SNT pentru anii 2009 – 2012 nu au existat acțiuni consolidate de dezvoltare și asigurare a durabilității instituționale a Rețelei CLT, de suport a CRRT și fortificarea comunicării la nivel de rețea, lucru remarcat, atât de către cei intervievați, cât și prin analiza numărului structurilor de participare a tinerilor existente în prezent. „Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului” este cea de- a cincea prioritate a SNT. Astfel, în perioada de implementare a SNT şi a Planului de acţiuni, MTS a depus eforturi în consolidarea, perfecţionarea cadrului normativ în domeniul tineretului şi consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului. Cu toate acestea, rezultatele atinse în acest sens pot fi calificate ca fiind modeste. Trei din rezultate nu au putut fi evaluate obiectiv. Aceasta în mare parte se datorează faptului că există o corelare slabă şi pe alocuri repetitivă între activităţi, rezultate şi indicatori din cadrul acestei priorităţi ceea ce nu a permis o evaluare obiectivă a rezultatelor atinse. Neadoptarea Legii cu privire la tineret nu a permis o reglementare eficientă a infrastructurii politicii de tineret în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale. Elaborarea şi implementarea mecanismului de susţinere şi finanţare a structurilor de tineret din fonduri publice este o iniţiativă plauzibilă. Cu toate acestea, în formatul propus, mecanismul nu permite o abordare sistemică în atingerea unor rezultate durabile de consolidare a structurilor de tineret. Deşi, s-au implementat activități de instruire profesională pentru specialiştii din domeniul tineretului, acestea în mare măsură au avut un caracter ad-hoc, fiind implementate cu suportul altor organizaţii, nefiind bazate pe un plan de acţiuni şi un program de instruire continuu de dezvoltare a capacităţilor instituţionale de implementare a politicii de tineret. Recomandări generale: Pentru sporirea eficienți procesului de monitorizare ș evaluare, precum ș pentru analiza progreselor îregistrate î sectorul de tineret, urmăorul document strategic trebuie să aibăla bază puncte de reper (baseline) ș țnte la mijloc de termen ș sfârștul perioadei de implementare a strategiei.  Planul de monitorizare ș evaluare trebuie săfie parte component a Strategiei. Acesta trebuie săaibă o descriere detaliată care să ofere informați suficiente despre rezultatele anticipate, indicatorii de monitorizare ș evaluare. De asemenea, este recomandat săfie utilizate 3 seturi de indicatori – de monitorizare ș de evaluare, de progres ș de impact.  Asumarea rolului de coordonator în implementarea SNT din partea unei singure instituți ș facilitarea implicăii altor instituți, pentru a spori angajamentul sectorului public ş non-guvernamental în atingerea țntelor SNT.  Desfășrarea întâlnirilor periodice (cel puțn semestriale) în implementarea Strategiei cu Ministerele ș alte instituți publice centrale, specialișii de tineret, Centrele de Resurse pentru Tineri ș alț actori din sectorul de tineret.  Ajustarea sistemului națonal de statisticăș colectare a datelor în sectorul de tineret la sistemul UE prin lărgirea număului de indicatori care să prezinte evoluța situației tinerilor în diferite domenii ce afectează viața acestora, cum ar fi antreprenoriat, sănătate, participarea în procesul de luare a deciziilor, voluntariat, inluziunea socială creativitatea ș inovața. Sursa:http://mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Raport%20de%20evaluare%20a%20Strategiei%20Nationale%20a%20Tineretului%202009-2013.42973FEC373B415A9669E1AD4FA744B4.pdf
Почему МВФ и Правительство не договорились?


Миссия Международного Валютного Фонда, после двух недель переговоров с правительством Лянкэ  о заключении новой программы финансирования Молдовы на следующие полтора года, 29 января спешно покинула Кишинев. Все стало понятно, после того, как намеченная пресс-конференция премьера Юрия Лянкэ и главы миссии МВФ по Молдове Макса Альера, не состоялось. Пресс-конференция была отменена без объяснения причин. Что стало камнем преткновения ?! 1 .Ставка НДС на сельхозпродукцию и сахар. Одним из главных требований МВФ было повышение ставки НДС  на сельхозпродукцию и сахар до 20%. С начала этого года ставка НДС в этой отросли была снижена до 8%. МВФ настаивал на том что бы 20% НДС распространялся на всех экономических агентов, в том числе и на аграриев. В итоге резкая критика со стороны миссии в адрес правительства Лянкэ за подобные послабления в бюджетно-налоговой политике привело к тому что Молдова не получила последний транш из трехлетней программы финансирования в размере 76 миллионов долларов. Очевидно что наши Европейские партнеры совсем не благородны в своих требованьях, потому как 20% ставка НДС окончательно убьет наше сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Также в ближайшее время войдет в силу соглашение о свободной торговли с ЕС, при такой бюджетно-налоговой политике наши экономические агенты станут абсолютно не конкурентно способными. Это все приведёт к тому что Европейские партнеры будут требовать принять новый законопроект позволяющий продавать землю иностранным компаниям, впрочем это уже другая тема.   2 .Тарифы на теплоэнергетику.   Вторым требованием миссии ставшим камнем преткновения были тарифы.  Международный Валютный Фонд требовал повысить тарифы на теплоэнергетику  до такового уровня, что бы у Молдовы не возникали новые долги перед поставщиками газа. В нынешней ситуации требованья МВФ приведут Молдову к апокалипсису. Граждане Молдовы не в состояние и сегодня оплатить счета за тепло, за двух комнатную квартиру приходит 800-1300 лей в месяц, при условие что средняя заработная плата 2000-3000 лей а пенсия 800-600 лей, притом что уже сейчас еженедельно появляются новости в прессе о том как у пенсионеров отбирают квартиры за долги.   Возникает вопрос. Почему Правительство Лянкэ которое так сильно рассчитывало на внешнее финансирование (не стоит забывать что выполнение бюджета, полностью зависим от внешних займов), Правительство которое все время без укоризненно соглашалось со всеми условиями МВФ, Правительство которое всячески демонстрировало свое верноподданичество международным финансовым институтом, будь это МВФ, МБ или ЕБРР, в этот раз решило отстоять свои интересы?! Но как отмечают источники близкие к переговорам, в своих аргументах в пользу сохранения сниженной ставки налога чиновники правительства Лянкэ, а также лидеры правящей коалиции открыто заявили, что в конце года должны состоятся очередные парламентские выборы и они растеряют электорат, если будут предпринимать непопулярные меры.   источник: http://botanika.md/wp/?p=4029

Коричневая Европа


Уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, не дискриминация, терпимость, справедливость и солидарность. Все эти ценности являются фундаментом Европейского Союза. Но насколько это так и является ли сегодня Европа той, что была после войны? К сожалению сегодня, мы видим совсем другую Европу, нетерпимость, дискриминация по религии, расе или национальности, все чаще мы слышим разговоры о том кто понаехал, а кто истинный гражданин ЕС. И так все по порядку. Норвегия  14 октября, 2013 года, оставил свой пост премьер-министр Йенс Столтенберг от левой Норвежской рабочей партии. Столтенберг с 2005 года успешно строил «Скандинавский Социализм» Однако на смену социализму пришел крайне правый национализм. Кабинет министров и парламент Норвегии теперь контролирует консервативный блок, состоящий из партии «Хейре» (правые) -26,8 %  ультраправые партия Прогресс — 16,4 % членом молодежного крыла которой не так давно являлся Андерс Беринг Брейвик(!). Партия Брейвика в новом правительстве получила два ключевых министерства — нефти и финансов. Также в блок вошли либералы «Венстре» — 5,2% и Христианская Народная Партия — 5,6%. Приоритетом нового правительства стало ужесточение прав иммигрантов, особенно мусульман. Интересный факт, одним из первых законопроектов принятых в парламенте было разрешение полиции носить огнестрельное оружие при патрулирование улиц. Дания Количество выигранных националистами в Европе избирательных кампаний показывает тенденцию к увеличению голосов ультраправых партий даже в таких странах как Норвегия, Швейцария и Дания.  Мусульмане всего мира еще не забыли  оскорбительных датских карикатур на пророка Мухаммеда. На смену художникам пришли политики. Лидер датских националистов Пиа Кьескоф шел на выборы с лозунгом «Свобода слова — это по Датски, глупость нет» с намеком на карикатурный скандал. Противостояние мусульманам, датский националисты рассматривают не иначе как «свешенная война», а сами все больше походят на религиозных фанатиков.  »Исламу удалось захватить часть Дании. Мы находимся в состоянии религиозной войны», заявил пастор Серен Краруп, депутат от ДНП. Италия В Италии не утихает антирумынская кампания, толчком которой стала волна преступности, накрывшая Италию с января 2007 года, когда Румыния вошла в Европейский Союз. Интересно то ,что сами Румыны себя называют «Потомками Римлян», но так называемые потомки симпатии со стороны итальянцев явно не испытывают. По словам Вальтера Вельтрони, бывшего мэра Рима, 75% уличных преступлений в Вечном Городе совершается румынами. «Они не иммигранты, приехавшие сюда жить, а преступники», — прямо констатировал Вельтрони. После серии ужасных убийств, итальянское правительство спешно приняло специальный декрет, разрешающий мэрам итальянских городов в 24 часа высылать из страны неблагонадежных граждан ЕС. А итальянская полиция приступила к ликвидации «картонвил» — многочисленных самовольно построенных из картона лачуг румынских иммигрантов в Риме и других городах страны. Одновременно власти начали массовую депортацию. Греция На мой взгляд, сегодня Греция это некая лаборатория, самая ожесточенная борьба между демократическими силами и крайне правым национализмом происходит именно в Греции.  Сегодня в Греции знаменитая неонациская партия  «Золотая Заря» вне закона. Однако еще в начале сентября прошлого года правительственные чиновники и члены правящей парламентской коалиции Греции открыто обсуждали возможность создания правительственной коалиции с откровенно неонацистской партией «Золотая Заря». Спустя две недели спецслужбы Греции внезапно начали спецоперацию против этой партии и арестовали её лидера Николауса Михалолиакоса. Также были арестованы трое депутатов парламента, глава партийной организации афинского пригорода Никая и еще 12 членов партии. Кроме этого, были выданы ордеры на арест нескольких депутатов и членов партии. Уголовного преследования фашистов давно не происходило, что провоцировало распространение неонацистского насилия в отношении иммигрантов, антифашистов и левых активистов в течение многих лет. Однако после того как лидеры партии арестованы а работа партии парализована, угроза неонацизма в Греции совсем не уменьшилась. Большое количество сотрудников полиции и верхушка армии страны до сих пор поддерживают и придерживаются насильственной и откровенно расистской идеологии партии. В недавнем прошлом расследование финансовых преступлений показало, что неонацистская партия финансируется группой богатых бизнесменов, судовладельцами и владельцами Греческой масс — медиа. Тяжело сказать, что будет дальше, но, то, что это не конец, это понимают все, особенно сторонники Золотой Зари. Конечно ультра правые Европы очень разные, например националисты Швейцарии могут показаться умеренными по сравнению с Золотой Зарей, но все, же у них очень много общего. Вот что интересно, если ультра правые в западной Европе борются с Мусульманами с Исламом например как во Франции, Дании, Германии, Швейцарии и Норвегии то в восточной Европе борются с историей и всем что Русское, это может быть Русскоязычное население или памятники красным войнам освободителям. Это четко наблюдается в Польше, Румынии, Латвии, Украине и конечно в Молдове.  Вот и еще один интересный факт, те страны, которые входят в Европейский Союз, там ультра правые борются за так называемую независимость, аргументируя тем, что ЕС все больше походит на СССР, это можно увидеть и в Германии и Венгрии и даже в Румынии, исключение страны Балтии. А вот украинские бандеровцы или румынские легионеры в Молдове являются ярыми борцами за европейскую интеграцию, пример тому евромайдан в Киеве и 7 апреля 2009 года в Кишиневе. И все, же какая она Европа? Не хочется верить, что мультикультурализм изжил себя. Скоро в Европейском Союзе выборы, посмотрим, что выберут граждане ЕС. источник: http://botanika.md/wp/?p=3973
Sistemul de învăţământ din Republica Moldova


Potrivit unei analize efectuate de către Ministerul Educaţiei, în instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară, necesarul de cadre didactice pentru anul de studii 2013-2014 îl constituie 1052 de specialişti, cu 30% mai mult decât în anul 2012. Cele mai multe locuri vacante, 219 la număr, vizează specialiştii în pedagogie preşcolară. De asemenea, şcolile au nevoie de peste 120 de profesori de matematică, aproape o sută de profesori de educaţie fizică, peste 60 de profesori de fizică şi de educaţie muzicală. În acelaşi timp, lipsesc şi cadre de limba franceză, specialişti de fizică/matematică, profesori de limbă şi literatură română, istorie şi informatică. Cele mai multe solicitări de suplinire a locurilor vacante au parvenit de la Chişinău, iar cea mai mare insuficienţă de pedagogi se atestă în Chişinău, Străşeni, Hânceşti şi Cimişlia. Fiecare al cincilea profesor e de vârstă pensionară, iar fiecare al 14-lea se va pensiona în cel mult trei ani. 92 de copii dintr-o sută, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani, merg la şcoală, iar 13 elevi dintr-o sută părăsesc sistemul educaţional după absolvirea gimnaziului. Salariile profesorilor nu constituie nici măcar un salariu mediu pe economie, acestea fiind, în medie, de 3024 de lei. Peste 40 la sută din edificii necesită reparaţii capitale, iar 30% — nu dispun de sisteme moderne de încălzire. Una dintre problemele importante ale sistemului de învăţământ rămâne a fi rata redusă de încadrare în grădiniţe. Conform datelor Ministerului Educaţiei, 176 de localităţi nu dispun de grădiniţe. Un alt aspect important rămâne a fi accesul la educaţie al copiilor cu nevoi speciale. Factorul principal ce împiedică incluziunea este lipsa condiţiilor necesare integrării acestor copii. Cadrele didactice nu sunt pregătite pentru a lucra cu copiii ce au cerinţe educaţionale speciale, infrastructura şi materialele didactice nu sunt adaptate, iar unii manageri şcolari, cadrele didactice şi chiar părinţii manifestă rezistenţă la schimbare. În pofida numărului mare de absolvenţi, în instituţiile de învăţământ persistă deficitul de cadre. Deşi necesarul de profesori a constituit în anul trecut peste o mie de posturi, doar 781 de cadre didactice au solicitat un loc de muncă.
3 noiembrie faliment politic ai Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană


 Marian Lupu, Vladimir Filat şi Ion Hadârcă, au chemat lumea la o „amplă manifestare”, pe 3 noiembrie, pentru a demonstra „unitatea forţelor pro-europene din Republica Moldova” . Doleanţa guvernării ca la acţiunea de susţinere a „parcursului său european” să participe cât mai multă lume, nu doar membri şi simpatizanţi ai partidelor de la putere, a fost percepută, evident, ca un imperativ. Activiştii zeloşi de prin toată ţara s-au pus serios pe treabă pentru ca numărul susţinătorilor zâmbăreţi să nu-i dezamăgească pe potentaţii zilei. Care, aşa cum ne sugera liberalul nereformat Mihai Ghimpu, trebuie iubită „cu toată corupţia, hoţiile şi mârşăviile pe care le-au făcut”.

Şi tot în spiritul tradiţiilor de tristă pomină, zilele acestea au curs din toate părţile declaraţii de sprijin şi îndemnuri la „unitatea forţelor pro-europene din Republica Moldova”, au fost întocmite liste ale susţinătorilor acţiunii din 3 noiembrie. Uniunea Scriitorilor bate alarma şi ne îndeamnă să punem interesul naţional mai presus de viziunile şi divergenţele politice, pentru că „guvernarea proeuropeană are nevoie ca niciodată de sprijinul ferm al majorităţii electoratului”. După cum observăm, lucrurile sunt spuse pe şleau, fără ocolişuri – sprijinul electoratului şi nu pur şi simplu al populaţiei. Adică, apelul scriitorilor este cu bătaie lungă şi ţinteşte viitoarele alegeri parlamentare. Prin urmare, nu „parcursul european” are nevoie de sprijin, ci guvernarea compromisă şi coruptă, care a pierdut iremediabil încrederea cetăţenilor. Veteranii conflictului de pe Nistru au anunţat şi ei că se vor ridica „în apărarea viitorului nostru comun în Europa”, pentru a le da o ripostă „duşmanilor integrării europene a Republicii Moldova”. Şi asta în pofida faptului că politicienii au declarat spăsiţi că nu au în vedere o contramanifestaţie, o acţiune împotriva cuiva, ci una în susţinerea „viitorului acestei ţări”.  Asociaţia „Parlamentul 90” a fost şi ea prezentă la apel, chemând cetăţenii să spună „un „Nu” hotărât trecutului şi un „Da” la fel de hotărât viitorului european al ţării noastre!” Şi Academia de Ştiinţe a Moldovei va susţine acţiunea din 3 noiembrie, ca, de altfel, şi alte instituţii ale statului. Chiar dacă multe dintre acestea nu-şi declară deschis participarea. Majoritatea funcţionarilor însă au fost practic obligaţi să facă act de prezenţă pe data de 3 noiembrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dându-li-se de înţeles că lipsa lor de la manifestare ar putea fi calificată drept lipsă nemotivată de la serviciu.

Cursul european, pe care tot actuala guvernare l-a compromis şi l-a dus în derizoriu, rămâne acum singurul atu al acesteia, panaceul universal pentru toate bolile societăţii. În lipsa unor realizări reale, altele decât cele enumerate de Filat, refrenul despre integrarea europeană este reluat ostentativ şi la turaţii maxime. Acest refren trebuie să ne creeze iluzia că actualii guvernanţi sunt fără de alternativă. Cel puţin până la viitorul scrutin. Partidele aflate astăzi la putere mizează pe această ultimă carte, în perspectiva viitoarelor alegeri, aşa cum au mizat în trecut pe lozincile anticomuniste şi promisiunile de reformare a societăţii. Guvernarea, care a uitat definitiv de lozinca „Moldova fără sărăcie”, în loc să ia măsuri urgente prin care să ajute populaţia sărăcită, să adopte legi viabile în favoarea acesteia, nu doar a propriului buzunar, să încerce să realizeze măcar ceva din ceea ce a promis, ne ia tot cu patriotismul şi cu „parcursul european”. Astfel, acţiunea „benevolă” din 3 noiembrie este menită să confere legitimitate guvernării înglodate în corupţie, să le menajeze orgoliile oligarhilor şi hoţilor de la putere. Povestea cu vectorul european nu este decât un pretext, un ultim atu al guvernării, care nu mai are cu ce veni în faţa alegătorilor.
The Big Brother is Watching You


Anume în acest mod putem descrie succint cum sau simțit elevii susținînd examenul de BAC.  Noua modalitate de susţinere a testelor la BAC, anunţată de către Ministerul Educaţiei (ME), prin utilizarea echipamentelor de supraveghere video la nivel naţional, precum şi aplicarea unor alte mijloace tehnice în scopul anihilării copiatului, minimizării corupţiei şi asigurării unor şanse echitabile tuturor elevilor este adoptată.  Astăzi putem afirma la sigur că reforma ME a eșuat totalmente. Rezultatele din cadrul sesiunii de bacalaureat din acest an au indispus mulți liceeni, doar 58% din candidați au trecut examenele de bacalaureat. Aceasta înseamnă că fiecare al doilea abiturient nu afost capabil să susțină examenul măcar pe nota trecătoare (adică 5). Este incorect să afirmăm că supravegherea video în calitate de soluţie tehnică pentru combaterea copiatului şi a corupţiei nu implică probleme etico-morale, axiologice sau de eficienţă. Este evident că prin intermediul camerelor video în sala de examinare este dificil dacă nu imposibil şi neproductiv de a lupta cu corupţia din moment ce actul de măsluire se produce în afara sălii de studiu şi cu siguranţă nu în momentul examinării propriu zise. În ce măsură este justificată lupta împotriva corupţiei în sistemul educaţional şi anume în perioada BAC-ului prin intermediul camerelor atunci când corupţia este prezentă în toate instituţiile statului? Mai mult decât atât, este oare posibilă şi fezabilă lupta cu corupţia în subsistemul educaţional atunci când ea este prezentă în alte subsisteme sociale? Nu ar trebui mai întâi de toate îmbunătăţită baza tehnico-materială a instituţiilor de învăţământ preuniversitar creînd condiţii favorabile pentru stimularea elevilor să studieze, descurajînd implicit copiatul şi alte metode frauduloase de obţinere a unor note mai mari? Astfel, ordinea priorităţilor să fie inversată, mai întâi furnizarea unor servicii educaţionale de calitate şi doar apoi introducerea unor metode de supraveghere mai sofisticate care ar fi deja moral fundamentate/argumentate. Supravegherea video mai creează o problemă, deşi aceasta trebuie plasată într-un context social mai larg şi nu vizează doar domeniul educaţiei. Este vorba despre funcţia de control social a supravegherii şi nu de capacitatea ei de a afecta „psihicul labil” al adolescenţilor. Contextul este cel care contează şi ar fi inadecvat să comparăm funcţia supravegherii într-o discotecă şi într-o sală de examinare chiar dacă în aparenţă nu există diferenţe. Totodată, supravegherea, indiferent de natura ei, este esenţială din moment ce modelează interacţiunea socială dintre stat şi individ. În acest sens, camera video are rolul de gardian avînd o funcţie socială disciplinară. Funcţia disciplinară a supravegherii a fost valorificată de către francezul Michel Foucault pentru a explica emergenţa societăţilor moderne preocupate de impunerea unei discipline totale prin supraveghere, normalizare, uniformizare şi standardizare. Prin urmare, vizibilitatea permanentă la care eşti expus, precum şi cunoaşterea/conştientizarea faptului că eşti permanent supravegheat poate inculca şi induce un anumit model de comportament care creează o relaţie structurală de dominaţie favorabilă supraveghetorului. Iar şcoala este un laborator şi un exemplu perfect care confirmă viabilitatea acestui model. Este vreo tangență între optimizarea școlilor și rezulatatele de la examenul de BAC? Recent, deputatul din opoziție Inna Șupac a abordat un subiect important într-o rețea de socializare. Optimizarea școlilor direct influențează rezultatul examenelor de bacalaureat. 2011, 5 iulie - a fost adoptată Hotărîrea Guvernului cu privire la optimizarea instituțiilor de învățămînt; 2011: 24 şcoli închise, 14 şcoli – reorganizate, 8% au picat BACul;  2012: 57 şcoli închise, 61 - reorganizate, 12% au picat BACul; 2013: 42% pică examenele. Pînă la finele acestui an se planifică, conform planului, sa fie optimizate înca 220 de instituţii de învăţămînt. La final, putem constata că ultimele reforme ME au eșuat, conducerea ministerului  trebuie să conștientizeze că, începînd cu învățămîntul primar pînă la cel universitar, respectivul sistem este unul de relaționare. În cele din urmă, mă întorc la cei 42% care au picat BACul, apare o simplă întrebare, ce va fi cu acești tineri, ce îi așteaptă în viitor și de ce reforma nu prevede instruirea lor în acest caz? 

Я экстремист!


Оказывается что я экстремист,  и вся моя семья, друзья и даже соседи- экстремисты.  По словам лидера молодежной организации Демократической партии, все те,  кто празднуют День Победы над фашизмом, ЭКСТРЕМИСТЫ!  В интервью румынскому изданию InfoPrut молодой человек похвастался тем, что 9-го мая Демпартия, не отмечает ни день оккупации, ни День победы, но празднует исключительно день Европы. И вот он весь такой умеренный и настоящий ”левоцентрист” рассказывает, как он гордится тем фактом, что именно Демпартия способствовала становлению первого и второго Альянса "За европейскую интеграцию", а Мариан Лупу этакий, спаситель нации, покинул ряды ПКРМ после событий 7 апреля 2009 года и возглавил демократический процесс в нашей стране.

"Мы присутствуем на каждом национальном празднике. Молодежная организация демократов поздравляет женщин и девушек с 8 марта, с первым днем весны, с Днем Независимости, с Днем национального флага,  9 мая - Днем Европы. Но Демократическая партия более взвешена и не ввязывается в чувствительные для населения вопросы - либералы говорят, что это был День оккупации, ПКРМ говорит, что День Победы. Мы не вмешиваемся в идеологическую борьбу между крайностями. Мы взвешены, как часть левоцентристов. Все мы хотим знать правду, но не следует вводить народ в заблуждение тем, что было много лет назад", - сказал он. Так и хочется спросить - (не)уважаемые демократы, а что по вашему было много лет назад?! Может по вашему, не было не какого Холокоста или Нюрнбергского процесса?! И что значит быть умеренным?! Молчать, делать вид что все хорошо, когда ломают памятники войнам освободителям, когда по улицам маршируют бритоголовые легионеры, когда историки по телеканалам рассказывают о том что Холокоста в Молдове не было, а Атнонеску вообще был национальным героем и конечно надо молчать и всячески поощрять антисемитов и русофобов.  Вот это умеренность, ничего не скажешь. Так вот, лучше я буду экстремистом, чем таки умеренным и  конструктивным псевдодемократом. История уже не один раз показывала чем заканчивается эта умеренность и конструктивность.  Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер,   пастор протестантской евангелической церкви.
Бабло побеждает Все!


Именно так можно объяснить решение апелляционной палаты оставить в силе отзыв лицензии на вещание у оппозиционного телеканала NIT. Плахотнюк – он же Улинич, он же Пэпушар еще раз доказал, что в нашей стране Бабло побеждает Все. И ни о какой демократии, свободе слова и, тем более, правовой реформе речи идти не может. Плахотнюк развеял окончательно миф о том, что якобы Альянс за Европейскую Интеграцию принес свободу четвертой власти (масс медии). Вспомните, как все эти годы, так называемые ”политические аналитики” в дорогих костюмах на всех телеканал горлопанили во все горло: «Наконец-то мы можем вздохнуть свободно, мы можем говорить, что думаем и не бояться!». Пэпушар показал, кто в стране хозяин, и что плевать он хотел на закон, на рекомендации Жозе-Мануэля Баррозу и Штефана Фюле, а также на мнение посольство США, которое в своём пресс-релизе высказалось за соблюдение демократического процесса, то есть, по сути, за восстановление вещания NIT.

  Дорогой Баррозу, дорогой Фюле! Вот она, Молдова! Повесте де сукчес! И Грузия вас ни чему не научила. From Plahotniuc with love!
«Мир без нацизма» Мониторинг социальной основы возрождения нацистских настроений, ксенофобиии экстремизма Ноябрь 2012


Вступление В ноябре в Республике Молдова снова проявились последствия принятого парламентским большинством в июле закона о запрете советских символов серпа и молота. Предпринимались также попытки «отмены» молдавского языка в пользу румынского. Отмечались также факты открытого использования представителями власти (в основном на низовом уровне) ксенофобской риторики.   В то же время, представители гражданского общества, в том числе Еврейская община Молдовы и Ассоциация бывших узников гетто и концлагерей в ноябре высказали жесткую критику в отношении содержания курса «Истории румын», поскольку в учебниках ничего не сказано о Холокосте на оккупированных Румынией территориях.Законодательство28 ноября стало известно, что депутаты правящей коалиции внесли законопроект, определяющий механизм наказания тех, кто использует советскую символику. Те, кто будет использовать серп и молот в целях пропаганды обяжут заплатить штраф - от 150 до 1000 условных единиц или заставят бесплатно работать на благо общества. Документ также предусматривает и наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет для физических лиц, и до 3-х лет - для государственных должностных лиц. Чем больше таких нарушений совершит человек, тем суровее будет наказание. Еще один законопроект на ту же тему подготовили либерал-демократы. Согласно предложенному законопроекту, например, ветеранов войны, которые носят советские награды с коммунистической символикой, наказывать не будут[1].Преступления на почве ксенофобии2 ноября, в Кишиневе был избит оператор телеканала СТС за то, что говорил на русском языке[2]. 6 ноября в самом центре молдавской столицы появились унионистские[3] надписи. Неизвестные написали на заборе перед зданием парламента Moldoveni deci romani ("Молдоване, значит румыны")[4].Деятельность представителей властиВ основном ксенфобные проявления со стороны представителей власти были связаны с попытками «замолчать» молдавский язык и преследованиями лиц, использовавших советскую символику. Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков (Dumitru Diacov) 1 ноября заявил, что часть его однопартийцев склонна поддержать идею, что в Молдове государственным языком является румынский[5]. Председатель Демократической партии Мариан Лупу 2 ноября предложил ввести в Молдове два государственных языка – молдавский и румынский[6]. В начале ноября стало известно, что в конце октября Демократическая партия не поддержала инициативу представителей ПКРМ[7] по объявлению молдавского рабочим языком комитета парламентского сотрудничества ЕС-Молдова и, тем самым, сорвали легализацию государственного языка Молдовы[8]. При этом, по данным опроса, проведенного по заказу Института IMAS в начале ноября две трети граждан Республики Молдова желает, чтобы государственный язык в Конституции назывался «молдавским», и лишь 22,7% выступают за его наименование «румынским»[9]. Можно отметить ряд случаев неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Прежде всего это относится к случаям преследований за применение советской символики. 7 ноября Центральная избирательная комиссия запретила кандидатам от ПКРМ на выборах в селах Дану, района Глодень, и Албина (Albina), района Чимишлия использовать партийную символику и запретил печатать ее в избирательных бюллетенях. 9 ноября это решение поддержали Высшая судебная палата и Апелляционная палата Кишинёва, отклонившие иски ПКРМ к ЦИК[10]. 15 ноября стало известно, что Первый секретарь Коммунистического союза молодежи Молдовы Николай Кухаренко был приговорен к штрафу за демонстрацию серпа и молота[11]. 20 ноября стало известно, что согласно Барометру общественного мнения, 46,1% граждан выступает против решения парламента о запрете коммунистической символики, а 39,9% положительно относятся к этому решению[12]. 15 ноября возник скандал вокруг преподавателя географии Виктора Кравченко, работающего в профессиональном училище № 5 г. Бельцы. В Интернете появился видеоролик, на котором он угрожал "выгнать всех русаков" из страны и выслать из города русскоязычных учеников, которых он называл оккупантами[13].При этом после возникновения скандала руководство училища предпочло уволить Кравченко «по собственному желанию»[14]. В ходе пленарного заседания 16 ноября, спикер парламента, председатель Демократической партии Молдовы Мариан Лупу отключил микрофон во время выступления депутата от ПКРМ, члена президиума МПД "Мир без нацизма" Инны Шупак, потребовавшей вмешательства правоохранительных органов в связи с ксенофобскими высказываниями и разжиганием межнациональной розни педагогом бельцкого училища[15]. Президент Молдовы Николае Тимофти в начале ноября обвинил гагаузов в недостаточной лояльности молдавскому государству, а также осудил их за изучение русского языка. Это вызвало жесткую реакцию со стороны Турции. Спикер Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек на встрече в Анкаре с премьер-министром Республики Молдова Владимиром Филатом заявил, что Турция рекомендует молдавским властям не посягать на гагаузскую идентичность В. Филат в свою очередь высоко оценил поддержку турецкими властями процесса интеграции гагаузского населения в молдавское общество и подчеркнул роль автономии в налаживании молдово-турецких связей[16]. 11 ноября вице-председатель Ассоциация бывших узников гетто и концлагерей Иосиф Белоус, выступая на конференции об угрозе возрождения ксенофобии и неонацизма осудил Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Молдова. "У нас есть такая организация, Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Молдова, возглавляемая со стороны Евросоюза, румынкой по фамилии Маковей. Так вот, на заседании, она заявила, что в обязательном порядке нужно преподавать историю румын. Кроме того, Иона Антонеску надо считать национальным героем Румынии. Таким образом, представитель Европарламента дезавуировала решение Нюрнбергского трибунала, признавшего Иона Антонеску военным преступником» - сказал он. И. Белоус также выступил против изучения предмета "История румын", изучение которого активно лоббирует Минпрос. «Если бы вы почитали Историю румын, то увидели бы интересные вещи. Там пишется в открытую, что все национальные меньшинства мешали румынам жить, процветать и пахнут» - подчеркнул вице-председатель Ассоциация бывших узников гетто и концлагерей[17]. 21 ноября стало известно, что в школе в Атаках ученики-цыгане собраны в отдельных классах, при этом их подготовка оказывается более слабой, чем у учеников-молдаван[18].Представители Молдовы 26 ноября воздержались от поддержки проекта резолюции Генассамблеи ООН, направленной против героизации нацизма[19]. 27 ноября стало известно, что работники государственных учреждений Республики Молдова признаются в социальных сетях в ксенофобии и желании притеснить русскоязычных граждан. Подобные записи в социальной сети Facebook оставили президент университета медицины и фармации Николае Тестимицану, работник больницы скорой медицинской помощи Даниел Москаленко и сотрудник аппарата Министерства внутренних дел Серджиу Пую. Медик жаловался на то, что при приеме пациентов те не понимают государственного языка, по поводу чего он сам "еле сдерживает спокойствие". В ходе дальнейшего развития дискуссии Серджиу Пую предложил выписывать таким пациентам слабительное, а прочие участники беседы даже рекомендовали давать пощечину или припасти биту или клюшку для гольфа, чтобы наказывать тех, кто не говорит на государственном языке. В дальнейшем выяснилось, что в отношении С.Пую в 2007 г. подавали жалобу за аналогичные проявления ксенофобии[20]. Протесты против ксенофобных заявлений и действий в основном были сосредоточены в оппозиционном секторе. Представители ПКРМ выступили с антиксенофобскими заявлениями по «делу» бельцского преподавателя-ксенофоба В.Кравченко. Вице-мэр Бельц Александр Усатый 16 ноября заявил, что преподаватель-националист В.Кравченко должен был быть уволен именно за ксенофобские высказывания по статье «нарушение норм этики», с передачей материалов об этом в правоохранительные органы, а не «по собственному желанию»[21]. 16 ноября, выступая на заседании парламента депутат от ПКРМ Константин Старыш отметил, что считать инцидент в Бельцах частным случаем было бы ошибочно. По мнению депутата, согласие на подобные высказывания было дано депутатами правящей коалиции, в частности представителями Демпартии, которые одобрили инициативу ЛП об «осуждении тоталитарного коммунистического режима» и запрете советской символики – «серпа и молота»[22]. 19 ноября депутат парламента от ПКРМ Владимир Витюк перед началом пленарного заседания потребовал публичных извинений за произошедший в Бельцах инцидент с учителем географии, который оскорблял перед учениками русскоязычное население страны. Витюк также потребовал увольнения руководства профессионального училища №5, подчиняющегося напрямую министерству просвещения, а также передачи всех материалов дело в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни[23]. 22 ноября заместитель председателя фракции ПКРМ в городском совете Бельц Александр Понятовский объявил, что при бельцком городском комитете Партии коммунистов будет работать горячая линия, на которую можно будет оставлять жалобы о ксенофобских высказываниях преподавателей[24]. 29 ноября муниципальный совет Бельц принял решение направить руководству страны письмо с требованием наказать виновных в инциденте с В.Кравченко.Все 28 советников, присутствовавших на заседании в четверг, высказали единогласное мнение – осудить поступок Кравченко, который позволил себе высказывания русофобского характера, нецензурную лексику и оскорбления в адрес учеников.Присутствующие отметили, что «проявление агрессии и высказывание фашистских лозунгов наносят вред не только населению Бельц, Молдовы, но и всему обществу в целом»[25].Министерство просвещения 16 ноября принесло публичные извинения за высказывания В.Кравченко и сообщило о проведении служебной проверки в профессиональном училище № 5. "Поведение педагога вызывает тревогу, так как является проявлением дискриминации... Тяжесть данного поступка усугубляется тем, что он имел место во время образовательного процесса, что недопустимо и не совместимо с национальными и международными стандартами системы образования, которая должна быть корректной, транспарентной и целостной" – говорилось в сообщении, размещенном на сайте министерства[26]. 21 ноября Верховный суд Молдовы обязал Апелляционную палату г. Кишинёва принять иск Ассоциации историков и политологов «Pro-Moldova» против Министерства просвещения Республики Молдова с требованием отмены приказа министра № 124 от 7 марта 2012 года «В связи с организацией исторического образования в до университетской системе образования» (предусматривающего введение ксенофобской школьной дисциплины «История румын»)[27]. 1 ноября Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук, реагируя на письмо представителей еврейских общин, дал поручение Комитету государственной безопасности изучить обращение и предпринять необходимые меры реагирования. "Президент Приднестровья твердо стоит на позициях недопустимости разжигания межэтнической и религиозной розни, осквернения памятных мест. Глава государства защищает конституционные права и свободы граждан, убежден в фундаментальной важности религиозных свобод и терпимости. Президент ПМР считает, что в стране, где проживают представители различных этнических групп и конфессий, межнациональное согласие и межрелигиозное уважение являются основой сохранения мира и стабильности в жизни общества", - говорилось в соответствующем заявлении пресс-службы Шевчука[28].Гражданское обществоВ адрес президента Приднестровской Молдавской Республики[29] Евгения Шевчука 1ноября поступило обращение от руководителей еврейских общин ряда городов Приднестровья, в котором сообщается о фактах проявления вандализма и надругательства над памятником жертвам Холокоста, а также националистических настроений[30]. 1 ноября Президент ПМР Евгений Шевчук, реагируя на письмо представителей еврейских общин, дал поручение Комитету государственной безопасности изучить обращение и предпринять необходимые меры реагирования. "Президент Приднестровья твердо стоит на позициях недопустимости разжигания межэтнической и религиозной розни, осквернения памятных мест. Глава государства защищает конституционные права и свободы граждан, убежден в фундаментальной важности религиозных свобод и терпимости. Президент ПМР считает, что в стране, где проживают представители различных этнических групп и конфессий, межнациональное согласие и межрелигиозное уважение являются основой сохранения мира и стабильности в жизни общества", - говорилось в соответствующем заявлении пресс-службы Шевчука[31]. 6 ноября в Кишиневе перед зданием Министерства внутренних дел прошел митинг против репрессий в отношении лидера Коммунистического союза молодежи Молдовы (КСММ) Николая Кухаренко, приговоренного к штрафу за использование советской символики.Участники протеста скандировали лозунги «Знайте, я коммунист!», «Долой диктатуру!», «Долой Речана!», «Серп и молот!»[32].Сопредседатель еврейской общины Республики Молдова Александр Билинкис заявил 12 ноября в интервью радиостанции Europa Libera, что обеспокоен искаженной подачей информации в стране о Холокосте."К сожалению, ученики и молодежь в целом знают очень мало об этой трагедии. Более того, эта страница истории проходится обычно в молчании или исторические события того периода представляются искаженно", - сказал он.В то же время, декан факультета истории и международных отношений Международного свободного университета Молдовы Людмила Коадэ призвала не ставить проблему Холокоста выше других бед, имевших место на территории страны."Если мы сравниваем Холокост с некоторыми другими проблемами или ситуациями, через которые прошло населения Республики Молдова, то их ставят практически на один уровень. То есть, чтобы не снимать проблему Холокоста и поднять ее на достаточно высокий пьедестал. Это правда, что погибло очень много людей. Но не будем забывать, что был геноцид и в случае республики Молдова - депортации, организованный голод", - сказала она[33].СМИНа портале Publika TV 14 ноября была опубликована антиеврейская заметка праворадикала Николае Гырбу), который обвинял евреев в развязывании двух мировых войн и во всех «отрицательных результатах Европы в XX-ом веке». По словам Н.Гырбу Холокост якобы был ответом нацистов на экономическую блокаду товаров из Германии, организованную евреями во всем мире[34].ЗаключениеВ ноябре подтвердилось предположение о том, что одной из главных целей принятого молдавским парламентом 12 июля закона об осуждении коммунистической идеологии и советских символов является политическая борьба правящего альянса с оппозиционной Партией коммунистов. Это проявилось в ноябрьском решении ЦИКа отказать кандидатам ПКРМ на досрочных местных выборах в праве использовать партийную символику, а также в выписывании первых штрафов за использование символики серпа и молота в общественных акциях. Можно отметить жесткую реакцию оппозиции и представителей общественности на случай с учителем-ксенофобом в Бельцах. Но этот случай также демонстрирует желание представителей власти спустить скандал «на тормозах», что представляется достаточно печальным симптомом.
«Мир без нацизма» Мониторинг социальной основы возрождения нацистских настроений, ксенофобиии экстремизма Октябрь 2012


Основные октябрьские события и дискуссии как в Молдове, так и о Молдове за ее пределами исходили из того факта, что с 1 .10 2012 года вступил в силу закон об осуждении тоталитарного коммунистического режима и о запрете советской символики. Также, в октябре в Молдове фактически была легализована идея румынского унионизма, посредством окончательного решения Высшей судебной палаты о регистрации изменений в устав Национал-либеральной партии, в котором содержатся открытые призывы к уничтожению молдавской государственности и объединению с Румынией. Впервые свою позицию по вопросу запрета советской символики высказали ряд чиновников Европейского союза.   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОРешение об осуждении тоталитарного коммунистического режима и запрете его символов вступило в силу 1.10. Таким образом, за использование серпа и молота в политических и пропагандистских целях придется заплатить штраф в размере от 2 до 10 тысяч леев (200-1000 долларов США) . ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ1.10 лидер Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин заявил, что партия коммунистов не откажется от своей символики, даже после вступления в силу закона о запрете их использования. «Что будет после 1 .10? А ничего не будет. Будет символика. Пусть они судят, пусть штрафуют. Мы не должны сдаваться», - заявил Владимир Воронин. Также он добавил, что ПКРМ обратилась в Конституционный Суд по данному вопросу, и если запрет будет принят, то коммунисты дойдут до Страсбургского суда . Необходимо напомнить, что официальный символ молдавской Партии коммунистов – серп, молот и раскрытая книга. Председатель Демократической партии, спикер Парламента Мариан Лупу готов пойти на запрет в Республике Молдова оппозиции. Об этом он заявил 2.10 в эфире молдавского общественного телевидения. Спикер парламента уточнил, что Партия коммунистов должна подчиниться требованиям закона и отказаться от символа «серп и молот», так как в противном случае ПКРМ рискует понести наказание. «Парламент принял закон, предусматривающий запрет коммунистических символов в политических целях, а также сопутствующие законы. Они уже в действии, таким образом, это означает, что они должны исполняться. Все принятые законы должны соблюдаться», - подчеркнул Мариан Лупу, добавив, что Партия коммунистов рискует столкнуться с последствиями, предусмотренными законом .15 .10 Партия коммунистов представила выдержки из решений Европейского суда по правам человека, связанных с объявлением незаконным запрета на коммунистическую символику. В частности, оппозиция представила дела, проигранные правительствами Венгрии, Румынии и Франции. Так, 8 июля 2008 года Страсбургский суд рассмотрел обращение Аттилы Вайнаи против Венгрии, наказавшей гражданина за ношение на одежде символа международного рабочего движения - пятиконечной звезды. ЕСПЧ высказался в контексте, что наказание является необоснованным вмешательством в право на свободу выражения, закрепленного Европейской конвенцией по правам человека. Суд, рассмотрев дело, отметил, что сужение прав на выражение возможно лишь при «неотложных социальных обстоятельствах», а когда свобода выражения используется в политическом выступлении - чем и являлся случай - то ограничение оправдано лишь в случае, в котором существует специфическая общественная надобность, очевидная и неотложная. «Другими словами, запрет может применяться в точности с преследуемыми целями, особенно когда символы могут иметь множественное значение», - отмечено в решении, где подчеркивается, что в случае сохранения запрета есть риск его применения в абсолютно необоснованных ситуациях. Учитывая, что красная звезда имеет несколько значений, запрет не может быть введен на ее использование, а отношение к данному символу некоторых людей не оправдывает ограничение ее использования. В этих условиях, наказание за ношение красной звезды не отражает неотложную надобность общества и потому правительство Венгрии проиграло дело.В деле «Леидо и Изорни против Франции» Европейский суд по делам человека (ЕСПЧ) установил, что в демократическом обществе законодатель не может регламентировать исторические события. Суд отметил, что «свобода выражения применяется не только к информации или идее, которые воспринимаются благожелательно или нейтрально и безвредно, но и к случаям, которые провоцируют, шокируют или раздражают нормы плюрализма, толерантности и открытого духа, без чего демократического общества не существует». Суд, рассмотрев дело, постановил, что хоть истцы и защищали свои взгляды, однако они не оправдывали преступлений, совершенных фашистским режимом (суд сделал ссылку на дело Йерсилда против Дании от 1994 года), осужденных соответствующим образом в ходе Нюрнбергского процесса. Таким образом, в данном деле правовой основой являлись решения трибунала в Нюрнберге, осудившего режим нацистов, чего в отношении коммунизма так и не произошло. При этом в постановлении парламента приводится абсурдная точка зрения, что нарушение положений запрета приведет и к нарушению норм «общественного порядка». В 2005 году ЕСПЧ рассмотрел дело Партии коммунистов Румынии против правительства Бухареста, осудив последнего за нарушение прав, предусмотренных статьей 11 европейской конвенции, когда юридические органы страны отказались регистрировать политическое формирование на основе мер по обеспечению национальной безопасности, исторических событий и возможности их повторения. Суд посчитал, что исторический контекст не может служить основой вмешательства в право на свободу выражения, учитывая, что коммунистические партии с марксистской идеологией существуют в страна, подписавших конвенцию. Инстанция указала, что следуя статье 10 Конвенции, право на свободу мнения является целью права на собрания. В первую очередь суд определил, что это касается партий, учитывая их роль сохранения плюрализма мнений и функционирования демократии. ЕСПЧ указал, что без плюрализма демократии не существует. При этом плюрализм может не только благостно восприниматься, но также шокировать общественность (были также сделаны отсылки на дела Хэндисайд против Великобритании от 1976 года и дело Йерсилд против Дании 1994 года). Принимая во внимание, что участие людей в коллективном действии по свободе выражения, политические партии, по мнению ЕСПЧ, могут основываться на статье 11 конвенции (суд сделал ссылку на дело Объединенной коммунистической партии Турции против правительства Анкары от 1998 года). В этом контексте инстанция указала, что политическая партия может начать кампанию по изменению законодательства или законных и конституционных структур при двух условиях: ее методы законны и демократичны, а цель кампании совместима с основными демократическими принципами. Также в ПКРМ напомнили, что одним из громких последних дел по защите свободы выражения в Европе стало решение Конституционного совета Франции об отмене закона, предусматривающего наказание за отрицание геноцид армян в Османской Империи. Совет решил, что закон нарушает конвенцию по правам человека и вводит ограничение на свободу выражения . 23 .10 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила, что все кандидаты от Партии коммунистов, желающие участвовать в местных выборах, не смогут внести в бюллетень символику своей партии. Коммунисты квалифицировали это решение ЦИКа как политический заказ и заявили, что обжалуют его в судебных инстанциях. Дело в том, что в ноябре 2012 г. в 5 населенных пунктах пройдут досрочные выборы мэров. Соответственно, кандидаты от ПКРМ будут вынуждены участвовать в них без партийной символики .Демократическая партия в четвертый раз передумала в отношении названия государственного языка. Как заявил 19.10 лидер партии Мариан Лупу - формирование все-таки не поддерживает переименование языка в румынский. «Есть консолидированная позиция Демократической партии. Я ее повторю еще раз сегодня. Все, что касается решений, которые приводят не к консолидации гармоничности в рамках общества, все инициативы, которые приводят только к розни в обществе, к отсутствию элементарного уважения к праву другого человека иметь другое мнение, они не поддерживались и не будут в дальнейшем поддерживаться Демократической партией», - сказал он . При этом спикер парламента отказался дать четкое пояснение, почему его однопартиец Адриан Канду на заседании парламентской комиссии по правовым вопросам поддержал переименование праздника Limba Noastra («Наш язык») в Limba noastra cea romana («Наш язык – румынский»). «Мы за то, чтобы находить и применять те решения, да, сложные решения, которые требуют толерантности, которые требуют нормального, я бы сказал, чувствительного отношения к людям, к их праву на самоопределение, с этнической и с лингвистической точки зрения. А это есть ни что иное как европейские принципы, принципы Европейского союза. Вот мы – за настоящую европейскую интеграцию в Республике Молдова», - сказал Канду.Отметим, что изначально Мариан Лупу заявлял, что молдавский язык является румынским и сам он говорит на румынском. Затем спикер в одной из телепередач сообщил, что «передумал» и из конъюнктурных соображений теперь считает государственным языком «молдавский». В то же время, после его заявления Адриан Канду поддержал инициативу либералов по переименованию праздника и начала процесса легитимизации румынского языка в Молдове . Академия наук Республики Молдова заявила, что «правильное название государственного языка Республики Молдова – это румынский язык», а все дискуссии по этому поводу являются просто способом дестабилизировать внутреннюю обстановку и отвлечь внимание общества от действительно важных проблем. «Люди науки высоко оценивают вклад СМИ в возрождение национального самосознания, продвижении общечеловеческих и демократических идеалов. При этом, в последнее время средства массовой информации зачастую прибегают к недостойным репликам» по поводу названия языка, что, по мнению ученых, является совершенно надуманной проблемой, которая отвлекает от действительно важных для общества вопросов. Академия наук Молдовы еще раз отмечает, что «правильное название государственного языка – это румынский»: «Академия наук подтверждает еще раз решения общих собраний 1994 года, 1996 года и последующих, согласно которым правильное название государственного языка – это румынский язык». В пользу своего решения молдавские академики также приводят фамилии лингвистов, которые придерживаются такой же точки зрения – это Евгений Кошериу, Р. Будагов, Р. Пиотровский и др. Заявление подписали такие академики как Г. Дука, Т. Фурдуй, М. Чимпиу, И. Тигиняну, Г. Руснак, А. Рошка и другие .Президент Республики Молдова Николае Тимофти заявил, что его языком является румынский. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава государства отказался отвечать на русском языке, являющемся рабочим языком ассамблеи, предпочтя ответить на румынском. «Я отвечу вам на своем языке - на румынском», - сказал он, говоря о своей позиции в вопросе использования серпа и молота, который, по его словам, был запрещен на территории страны оправданно. Напомним, что ранее лидер социалистов Игорь Додон заверил общественность, что Николае Тимофти прошел тест на государственность. Пункт №6 данного теста, который Тимофти, по мнению Додона прошел, заключается в том, что президент обязался «сохранять и соблюдать официальный статус молдавского языка в качестве государственного языка Республики Молдова».Кроме того, Президент Молдовы подчеркнул, что гагаузы напрасно слишком много времени и средств уделяют изучению русского языка. «Я уроженец Республики Молдова. Я родился в молдавском селе. Я жил в украинском селе и русском. Вместе с русскими и украинцами. Никогда я не знал межэтнических конфликтов на местном уровне и даже на республиканском уровне. Все, что говорится сегодня о том, что в независимой Молдове есть проблемы на этой почве - это придуманные и искусственные проблемы, используемые политиками в политических целях. Я это говорю как человек изнутри страны», - сказал он. По словам главы государства, даже «Приднестровский конфликт не имеет в основе этнических причин. А лишь политические». «В Гагаузии мы осуществили, поскольку было заключено соглашение, чтобы на определенной территории они развивались, изучали историю, культуру, язык. И мы используем из бюджета средства в этом направлении», - заметил он. Николае Тимофти подчеркнул, что «к сожалению, гагаузы не используют эти средства на изучение собственного языка. Там на очень низком уровне изучение гагаузского и это означает, что они его изучать не хотят. Вместо гагаузского они изучают русский» . Напомним, что ранее Николае Тимофти обвинил гагаузов в недостаточной лояльности к государству Республика Молдова.Генеральная прокуратура завершила расследование дела по случаю беспорядков в Бельцах, случившихся 5 августа этого года во время проведения марша объединения, организованного гражданской платформой «Actiunea 2012». В результате было возбуждено 16 уголовных дел, еще 154 человека оштрафованы на общую сумму 100 тысяч леев. Как заявил прокурор муниципия Бельцы, три уголовных дела уже переданы в суд. В одном случае речь идет о нанесении легких телесных повреждений полицейскому. Еще два – нарушения права на свободу собраний с причинением телесных повреждений, угрожающих здоровью. До конца ноября этого года и остальные дела будут переданы в суд. Обвиненным грозит штраф в размере до 16 условных единиц, неоплачиваемая работа в пользу государства или три года тюремного заключения. Уголовное дело, возбужденное против лидера Социально-демократической партии Виктора Шелина будет в ближайшее время передано в суд. Он обвиняется в нанесении телесных повреждений участникам марша посредством подготовки и использования оружия. «Виктор Шелин написал на своей странице в социальной сети, что поедет в Бельцы и не позволит манифестантам пройти намеченный ими маршрут. Во время марша запугиванием он заставил большое количество человек заблокировать марш», - заявил прокурор Виорел Туряк. В данный момент Шелину запрещено покидать страну без разрешения прокурора. Против лидера Партии «Патриоты Молдовы» Михаила Гарбуза и председателя Лиги русской молодежи Игоря Тулянцева возбуждены дела об административном правонарушении. Их обвиняют в участии в протесте без предварительного оповещения бельцкой примэрии. Мера наказания для них пока не установлена .Министр обороны Виталий Маринуца заявил, что румыны и молдаване - один народ, а Кишиневу интересен опыт Румынии по присоединению к блоку НАТО. Такое мнение он высказал в интервью румынскому изданию Ziua Veche. «Наши отношения с коллегами из румынской армии, в сравнении с военными из других стран, особенные. Мы один народ и не думаю, что нужно говорить что-то еще», - сказал министр .Спустя три месяца после вступления в должность нового министра просвещения Майи Санду одной из самых «острых» проблем образовательной системы остается название двух предметов - «Истории румын» и «румынского языка». Министр просвещения утверждает, что решение об изучении истории румын было принято ее прежним коллегой, экс-министром просвещения Михаилом Шляхтицким и до сих пор остается в силе. «Название дисциплины осталось прежним. Решение об этом было принято еще до моего прихода. Для нас очень важно содержание дисциплины, важно, что бы дети знали историю и историческую правду», отметила Майа Санду в ходе одной из телевизионных передач. Министр просвещения также коснулась темы румынского языка, который, по ее мнению, должен называться так, и никак иначе. Обсуждая проблему незнания русскоязычных школьников государственного языка, глава минпросвещения подчеркнула, что необходимо, в первую очередь, создать план улучшения преподавания румынского языка в школах с преподаванием на русском. «Я посетила некоторые учебные заведения и была приятно удивлена тому, что в русских школах обеспокоены низким уровнем преподавания румынского языка и хотят повысить этот уровень. Тут необходимо решить проблему подготовки кадров. Также необходимо мотивировать учеников», отметила министр . Депутат от Либеральной партии Анна Гуцу, известная своими антигосударственными заявлениями и унионистскими взглядами, выдвинута на представление к высшей государственной награде Республики Молдова – Ордену Республики. Соответствующее выдвижение обсуждалось в профильной парламентской комиссии 10 .10 .С октября в Республике Молдова официально разрешен румынский унионизм. Национал-либеральная партия выиграла в Высшей судебной палате дело о внесении изменений в устав организации. Согласно решению инстанции, закону не противоречат устремления ликвидации молдавской государственности и независимости. Вердикт суда является окончательным. Так, согласно уставу национал-либералов – «партия продвигает императив воссоединение румынского народа через ликвидацию юридических последствий пакта Молотова-Риббентропа, чтобы восстановить историческую правду для части румынского народа, который проживает в законных границах Молдовы, признанных ООН, после провозглашения независимости от СССР. НЛП выступает за объединение - мирным, демократическим путем - двух румынских государств, то есть за присоединение Республики Молдова к Румынии, что является самым кратким путем по разъединению со сферой российского влияния и скорейшего присоединения к НАТО и ЕС». Напомним, что легитимизация унионизма нынешними молдавскими властями началась с решения Министерства юстиции не отказывать во внесении изменений в устав, а отправить дело на рассмотрение в суд. В своем ответе по данному вопросу, министр Олег Ефрим сообщил, что «де-юре предложенные изменения идут в противоречие с предписаниями Основного и специальных законов, но не тогда, когда являются лишь простыми политическими декларациями, а тогда, когда они становятся заявлениями для изменения в документах об учреждении партии. Де-факто, изменения с момента их воплощения в новом уставе переходят границы простых заявлений, сделанных в контексте общественных дебатов и политического плюрализма» .21 .10 лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко опубликовала в своем блоге пост, в котором называет виновными в Холокосте в Приднестровье «русских и украинцев». По мнению, Павличенко, «если евреи страдали в этой области (Приднестровье), то не по вине румын». В качестве доказательств Павличенко приводит текст румынского историка Иона Кожа, который пишет, что румынский диктатор Антонеску организовал в Приднестровье концентрационные лагеря и гетто для евреев, чтобы защитить их от украинцев и русских: «в Транснистрии села, в которых жили депортированные евреи, охранялись не для того, чтобы евреи не сбежали, а для того, чтобы защитить их от украинцев, жаждущих расправы». А в том, что украинцы якобы «жаждали расправы» над евреями, виноват сталинский режим, который якобы во время голодного года в Украине, именуемый историком «голодомором», распространил среди украинского населения слухи, что в голоде виновны евреи . То есть, по мнению Кожа и Павличенко, военный преступник Ион Антонеску и не преступник вовсе, и не массовый палач, а защитник евреев от диких украинцев и русских, которые «для развлечения убивали партиями» евреев. Но апогеем этой лжи является тот факт, что Павличенко и псевдоисторик Кожа называют израильский институт «Яд ва-Шем», занимающийся исследованиями по вопросу Холокоста, «храмом лжи», и оспаривают число убитых евреев даже нацистским режимом: «цифра в 6 миллионов евреев погибших во время Холокоста оспаривается, и справедливо оспаривается», - переопубликовывает слова профессора Кожа унионистка Павличенко в своем блоге. Досталось даже румынскому мемориалу Холокоста в Бухаресте, который был воздвигнут в 2009 году, и на котором представлены официальные извинения румынских властей евреям за геноцид режима Антонеску на территории Молдовы и Украины в период 1941-1944 гг.Напоминаем, что Виталия Павличенко является председателем Национал-Либеральной партии, а так же организатором маршей унионистов, которые проводились на протяжении нескольких лет в Молдове. Блог националистки Виталии Павличенко работает на платформе Vox веб-сайта провластного телеканала Publika. Чтобы вести блог на платформе телеканала Publika, необходимо получить разрешение администрации сайта телеканала. Сам телеканал не раз предоставлял националистам площадку для радикальных заявлений о необходимости ликвидировать молдавскую государственность, путем объединения с Румынией и другие идеи румынских унионистов. Напомним, что историк Вячеслав Ставилэ, телеведущий на общественном телеканале «Молдова 1», член скандально известной «комиссии Гимпу», осудившей «тоталитарный коммунистический режим», и по рекомендации которой парламент Молдовы запретил коммунистическую символику, ранее также отрицал факт Холокоста, который проводил режим Антонеску, а также участвовал в кампании героизации фашистских преступников: румынского диктатора Иона Антонеску и лидера румынских легионеров 30-х гг. Корнелиу Зеля Кодряну.Две унионистские партии – одна в Румынии и другая в Республике Молдова – надеются попасть в румынский и молдавский парламенты после очередных парламентских выборов. Лидер зарегистрированной в РМ Национал-либеральной партии Виталия Павличенко пишет в своем блоге, что, хотя на сегодня ни одна из парламентских партий двух государств не ставит перед собой задачу объединения Молдовы с Румынией, кажется, это состояние дел изменится после очередных парламентских выборов. В Румынии народная правоцентристская партия, которая сейчас находится вне парламента, получит, согласно опросам, более 10% голосов избирателей. Выборы состоятся осенью нынешнего года, и они приведут в парламент 10% людей, выступающих за объединение Румынии и Молдовы. То же самое произойдет и в Республике Молдова, если учитывать развитие событий последнего времени. У НЛП здесь большие шансы получить голоса тех, кто хочет объединения с Румынией, и попасть в парламент с вполне солидным процентом, превышающим процент иных из тех, кто сегодня находится в правительстве», – утверждает она. По ее мнению, «практически за несколько лет этот курс на фоне роста числа адептов интенсифицируется, и существуют большие предпосылки, что объединение состоится, вопреки мнению кое-кого в Кишиневе» .ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОВласти Молдовы должны принять срочные меры против искусственного вытеснения русского языка из различных областей жизнедеятельности государства и общества. Об этом заявил председатель Совета учредителей Славянского университета, депутат и один из лидеров партии «Возрождение» Олег Бабенко, комментируя поступивший на рассмотрение Госдумы России законопроект, который обяжет трудовых мигрантов сдавать экзамен на знание русского. «Русский язык необходим нашим гражданам, более трети которых безработица выгнала из страны. Подавляющее большинство из них уезжают на заработки в Россию и страны СНГ, где русским владеет около 300 млн. человек. Между тем, если еще несколько лет назад русским в нашей стране активно пользовались почти 80 процентов населения, то сегодня при попустительстве, а порой и поддержке властей, этот показатель снизился до 50. И эта тенденция не меняется, так как в стране с каждым годом растет число молодых людей, не владеющих русским», - сказал Бабенко. Он указал, что в молдавских школах русский изучают как иностранный по выбору. А в русских, которые составляют сейчас примерно четверть от общего числа школ, государственный язык является обязательным с первого класса. «Проводимая в последнее время политика искусственной ассимиляции не характерна для полиэтничной Молдавии, где русский всегда объединял молдаван, украинцев, русских, гагаузов, болгар, евреев, представителей других национальностей. Представители молдавского руководства постоянно твердят, что русский даже слишком защищен. А когда приводят неопровержимые факты о его притеснении, это расценивается, чуть ли не как вопиющий шовинизм», - подчеркнул Бабенко. Он выразил возмущение тем, что власти всячески уклоняются от обсуждения предложенной депутатами партии «Возрождение» инициативы переиздания закона о функционировании языков в республике. «Если раньше не было острой необходимости защищать русский как язык межнационального общения, то теперь необходимо спасать его от возможного вымирания. В последние годы русский вытесняется из обычного общения, что в первую очередь затрагивает интересы простых людей, которым все чаще отказываются отвечать на русском в государственных структурах, судебных органах, медицинских учреждениях, что может привести к тяжелым, даже трагическим последствиям», - сказал Бабенко . В Дондюшанском районе больной скончался, так как врач по политическим причинам отказался его лечить - об этом в социальной сети Facebook написал депутат от Партии коммунистов Марк Ткачук: «Степан Ткачук не приедет на прием к министру здравоохранения. Человек умер только от того, что его фамилия Ткачук. Ему было 54 года. Осталось четверо детей». Супруга скончавшегося Раиса Ткачук проинформировала СМИ, что врач дондюшанской районной больницы Василий Хырбу отказался оказывать помощь пациенту из-за дальних родственных связей больного с лидером оппозиции .Глава молдавской диаспоры Украины в Кишиневе заявил о том, что правящий альянс ведет страну к потере государственности. Анатолий Фетеску прибыл в Кишинев для участия в пятом конгрессе молдавской диаспоры. «Альянс поставил перед собой цель разрушить души молдаван в стране. Необходимо сохранить молдавский язык. Руководство Молдовы продвигает язык и литературу другого государства. Внедряет историю румын вместо истории Молдовы, власти закрывают глаза, когда маршируют унионисты под лозунгами «Бессарабия - румынская земля», - заявил он. Напомним, что ранее молдаване Украины уже обращали внимание на тот факт, что посол Кишинева занимается агитацией среди диаспоры с тем, чтобы при переписи они называли себя румынами. Отказ же молдавских властей от реакции на марши унионистов привел к акции протеста представителей диаспоры в Одессе .2-3.10 на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представлены факты усиления ксенофобии и нетерпимости в Республике Молдова. Доклад по ситуации в стране, в ходе совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, сделала депутат парламента, руководитель организации «Молдова без нацизма» Инна Шупак. Парламентарий отметила, что «за два последних года в Молдове были закрыты около 100 школ. Большая часть из них – с преподаванием на языках национальных меньшинств – русском, украинском, болгарском, гагаузском. В ВУЗах с каждым годом становится все меньше групп с обучением на русском языке», кроме того, «в апреле 2012 года в Молдове был закрыт частный телеканал национального покрытия, вещавший преимущественно на русском языке». Среди прочих негативных явлений, Шупак подчеркнула, что 2 апреля 2012 года в парламенте была зарегистрирована законодательная инициатива, которая обязывает все государственные институты страны отвечать на письма и запросы граждан только на государственном языке, независимо от языка, на котором они были адресованы, а спустя три дня парламент принял закон, который предусматривает штрафы за рекламу на русском языке. Через два месяца, 22 июня 2012 года, парламентское большинство приняло в первом чтении проект закон о прекращении выпуска удостоверений личности гражданина Молдовы на русском языке. «В парламенте есть также инициатива об отмене Концепции национальной политики. Эта концепция была принята парламентом в 2003 году. Согласно документу, молдаване – государствообразующая национальность – вместе с представителями других этносов: украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, румынами, белорусами, цыганами (ромами), поляками и другими – составляют народ Молдовы, для которого Республика Молдова является общей родиной. Так вот, сейчас эта данность – под большим вопросом», - отметила она. «Такие факты можно продолжить. Вывод один. Последние несколько лет в Молдове ведется осознанная политика по ущемлению прав национальных меньшинств. Параллельно, в стране идет целенаправленный процесс реабилитации нацистских преступников, чьи преступления против человечности, в том числе геноцид, замалчиваются. В связи с этим, предлагаю ввести пост специального представителя ОБСЕ по борьбе с агрессивным национализмом и неонацизмом, а также создать консультативный комитет из представителей гражданского общества и академических кругов для оказания экспертной поддержки по вопросам борьбы с неонацизмом БДИПЧ и личному представителю действующего председателю борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией», - заключила она .8-9.10 в Страсбурге прошла Первая Генеральная Ассамблея международного правозащитного движения «Молдова без нацизма». В ее работе участвовали 11 делегатов из Молдовы, а также несколько депутатов молдавского Парламента. Также, в работе этого форума принял участие третий президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин. В своем выступлении он отметил, что «Оккупационной советскую власть в Молдавии стали называть только после фашистского переворота в Румынии и прихода к власти Иона Антонеску, то есть с 5 сентября 1940 года. С 28 июня 1940 года до 5 сентября того же года никто в Румынии себе такого позволить не мог, ибо Румыния вернула Бессарабию Советскому союзу фактически добровольно, решением своего правительства» . 21 .10Унионисты провели в Бухаресте марш за объединение Молдовы с Румынией, требуя провозгласить эту идею «национальным приоритетом». Три тысячи человек от гражданской платформы «Acţiunea 2012», одетые в синие, красные и желтые жилеты, прошли колонной в виде живого триколора по улицам румынской столицы с транспарантами «Бессарабия - это Румыния», «Бессарабия – румынская земля» и румынскими флагами. Учитывая тот факт, что Румыния готовится к парламентским выборам, демонстранты приготовили резолюцию для кандидатов на выборы, так называемый Пакт для Бессарабии, с просьбой, чтобы он был подписан кандидатами на выборах. Среди требований - упрощение предоставления румынского гражданства, отмена гарантированной суммы в 500 евро для молдавских граждан, желающих посетить Румынию, создание отдела по воссоединению Молдовы. Манифестанты потребовали, чтобы бюджет Департамента румын за рубежом был равен сумме, которую Румыния дает для национальных меньшинств, а также открытие студии румынского ТВ в Кишиневе.«Мы требуем от румынских политиков ответственности, возвращения в национальные границы более 3 млн. румын, которые живут за Прутом и лишены Родины, благосостояния, безопасности и национальной идентичности. Мы считаем, чтобы все ответственные лица из Молдовы и Румынии были сторонниками воссоединения румын с обеих сторон Прута», - говорится в резолюции .25 .10 в День чествования румынской армии группа священников из Бессарабской митрополии провела богослужение на кладбище румынских солдат из сел Циганка, Кантемир и Каниа. На мероприятие присутствовали посол Румынии в Молдове Мариус Лазуркэ, полковник Даннику Тэнасэ, военный атташе, представители Генерального консульства Румынии в Кагуле .В Бухаресте мужчина, угрожая топором и ножом, требовал о сотрудников почтового отделения произвести объединение Румынии и Бессарабии. Инцидент произошел в шестом секторе румынской столицы. Мужчина вошел в отделение госпредприятия «Почта Румынии» в квартале Друмул Таберей, где, угрожая топором и ножом, заявил, что желает срочного объединения Бессарабии с Румынией. При этом он угрожал, что зарежет всех работников, которые уже вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение и обезоружили нападавшего. Его действия классифицируют, как взятие заложников. Для дальнейших показаний мужчину отвезли в полицейский участок .Экс-президент Румынии Эмиль Константинеску в ходе встречи с президентом РМ Николаем Тимофти заявил, что хочет создать в Кишиневе совет выдающихся уроженцев Республики Молдова. По словам Константинеску, совет призван продвигать и поддерживать евроинтеграционные устремления Молдовы. Кроме того, он отметил, что инициативу создания совета выдающихся уроженцев Республики Молдова со всего мира разделяют президент Академии наук Георге Дука и композитор Еуджен Дога .Социалисты Игоря Додона и либералы завершили процедуру присуждения экс-председателю Союза писателей Молдовы Михаю Чимпою звания почетного жителя Кишинева. В ходе храма молдавской столицы Михай Чимпой, являющийся одним из идеологов унионизма, получил перевязь в виде триколора и удостоверение почетного жителя перед камнем жертв советской оккупации, установленному напротив здания дома правительства. Напомним, что присуждение статуса почетного гражданина стал возможным исключительно благодаря социалистам Игоря Додона, поддержавшим данный проект в ходе секретного заседания муниципального совета .1 .10 в селе Гура Быкулуй Ново-Аненского района состоялось торжественное открытие восстановленного мемориала воинской славы. Памятник советским воинам, который несколько месяцев назад был осквернен неизвестными вандалами, был полностью отреставрирован благодаря усилиям местных властей и экономических агентов, а также при поддержке общественных организаций «August» и «Русский историко-патриотический клуб» .6 .10 в Кишиневе прошла акция протеста в защиту запрещенной правящим режимом коммунистической символики. В ходе акции протеста, манифестанты нарисовали на асфальте в виде граффити большой логотип Партии коммунистов Республики Молдова, а так же прошли маршем, в ходе которого расклеивали листовки ПКРМ, на которых был изображен запрещенный символ «серп и молот» .3 .10 председатель Европейской комиссии за демократию через право Джанни Букиккьо провел встречу с президентом РМ Николае Тимофти в Страсбурге. По словам Букиккьо, Венецианская комиссия Совета Европы считает недопустимым приравнивать серп и молот к символам фашизма. В ответ Николае Тимофти заявил, что «не видит разницы между фашистскими концентрационными и тюрьмами советского, коммунистического ГУЛага, в которых погибли миллиона невинных людей». Глава государства заметил, что считает оправданным решение парламента по осуждению коммунизма и советского периода в истории Молдовы .«Правящий режим в Молдове перешел все границы дозволенного, он не имеет ничего общего с ценностями Совета Европы, который закрывает глаза на происходящее» - об этом в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил член ПАСЕ, депутат молдавского Парламента Григорий Петренко. «Прошло 6 месяцев обсуждения после закрытия телеканала НИТ, однако 1 миллион зрителей телеканала до сих пор лишены доступа к информации, лишены права высказать и услышать альтернативную точку зрения, не приукрашенную и не скорректированную провластными пропагандистами и цензурой», - сказал он. Депутат отметил, что «Бездействие и отсутствие малейших положительных результатов мониторинга Молдовы, в том числе в вопросе соблюдения прав и свобод граждан, дискредитирует Совет Европы, процедуру мониторинга, как таковую, и способность эффективно влиять на происходящие в странах Совета Европы антидемократические проявления. Отсутствие должной реакции со стороны институтов Совета Европы неминуемо приводит к новым, более дерзким и чудовищным нарушениям демократических свобод». В этой связи, Петренко напрямую обратился к председателю ПАСЕ Жан-Клоду Миньону с предложением инициировать реакцию ассамблеи на события в Молдове .СМИТелеканал Publika ведет фальсификаторскую пропаганду реваншистских идей. После того, как 9 мая с.г., в эфире этого канала были оскорблены ветераны Великой Отечественной войны, а позже т.н. «историк» Вячеслав Ставилэ оправдывал фашистский режим военного преступника Антонеску и отрицал Холокост, это средство массовой фальсификации объявило о том, что в период голодного 1946-1947 года в Молдове было съедено «более 300 000» людей. Новость с такой цифрой была опубликована на сайте телеканала. Телеканал Publika tv ссылается на некий секретный документ, который внезапно обнаружил историк Александру Морару, член скандально известной «комиссии Гимпу», которая в 2010 году вынесла решение о необходимости осудить «тоталитарный режим советской Молдавии», «вынести запрет коммунистической символики», и «потребовать компенсацию от России за полувековой советский режим в размере 28 миллиардов долларов США». Напомним, что в послевоенные годы, после разрухи оставленной от фашистской оккупации Молдова еще страдала и от засухи. В год, когда пришел продовольственный кризис, действительно было зарегистрировано около 40 случаев каннибализма. Однако правящий в Молдове режим фальсифицирует факты, заявляя о якобы «более 300 000 жертв каннибализма». Ранее депутат праворадикальной Либеральной партии Анна Гуцу, ссылаясь на результат работы «комиссии Гимпу», заявляла о 250 000 «жертв сталинской политики» .ЗАКЛЮЧЕНИЕОктябрьские события и высказывания выявили следующее. Во-первых, реакция на принятие закона о запрете советской символики крайне неоднозначна как в самой Молдове, так и в глазах мировой общественности. Руководитель Венецианской комиссии и представителя Еврокомиссии в Молдове высказали свою отрицательную позицию относительно целесообразности и правильности принятия данного закона. Они недвусмысленно дали понять, что такой метод борьбы с политическим оппонентом не является приемлемой практикой для европейских структур. Во-вторых, несмотря на это, руководители правящего в Молдове альянса тем не менее продолжают настаивать на своем решении. Более того, никто из представителей власти так и не отреагировал на принятое в октябре решение Высшей судебной палаты о регистрации антигосударственного устава Национал-либеральной партии. Безусловно, это решение является неутешительным прецедентом и в то же время сигналом к более активным действиям для унионистов. В-третьих, в октябре ситуация соблюдения прав человека и фальсификации истории в Молдове стала предметом обсуждения на различных европейских площадках. Этими площадками стала конференция ОСБЕ в Варшаве, заседание ПАСЕ в Страсбурге, и Генеральная ассамблея Мира без нацизма в Страсбурге. 
„The Economist”: Moldova încă nu este „o poveste de succes”


Prim-ministrul Vladimir Filat a plecat la Bruxelles, pentru a prezenta primul raport de implementare a condiţionalităţilor fazei II a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. În baza raportului, o misiune a Uniunii Europene urmează să sosească la Chişinău pentru a stabili perioada liberalizării regimului de vize de către UE pentru Republica Moldova. În cadrul vizitei au fost stabilite întrevederi cu Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, şi cu comisarul european pentru Justiţie şi Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom. Totodată, presa străină atenţiona, chiar în ajunul vizitei premierului Filat, că Moldova încă nu a devenit „o poveste de succes”, iar moldovenii nu ar trebui să se aştepte la evoluţii spectaculoase în timpul apropiat. Aprecierile se conţin într-un articol  publicat de „The Economist” cu o zi înainte de prezentarea la Bruxelles a raportului referitor la reformele efectuate de Guvernul moldovean. Potrivit publicaţiei, Moldova a devenit, indubitabil, o destinaţie populară pentru liderii europeni, dar nu poate fi numită încă cu certitudine “o poveste de succes”. „The Economist” menţionează că Moldova are încă multe probleme. Această ţară este una dintre cele mai sărace din Europa, chiar dacă beneficiază de cel mai mare sprijin în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, care se cifrează la 41 de dolari pe cap de locuitor. Corupţia înfloreşte, iar problema transnistreană rămîne nerezolvată, în ciuda progreselor obţinute în acest an. Timp de trei ani, pînă în luna martie a acestui an, Moldova nu a avut preşedinte. „The Economist” mai constată că în pofida declaraţiilor optimiste ale unor diplomaţi europeni cu privire la aderarea Moldovei la UE, moldovenii nu ar trebui să spere că anumite lucruri se vor întîmpla foarte curînd. Agenţia de ştiri aminteşte că preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, s-a arătat rezervat în afirmaţiile sale cu privire la perspectivele Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Aflat în vizită la Chişinău la 30 noiembrie, oficialul european a declarat că, în prezent, nu este indicat să se vorbească despre o dată concretă de aderare, dar că Moldova deja este o ţară europeană. Barroso a menţionat că acum Moldova trebuie să-şi concentreze eforturile pe continuarea reformelor pentru a atinge valorile pe care este clădită Uniunea Europeană.
«Мир без нацизма» Мониторинг социальной основы возрождения нацистских настроений, ксенофобиии экстремизма Сентябрь 2012


Большая часть событий сентября в Республике Молдова являются следствием решения парламентского большинства от 12 июля 2012 года о запрете использования серпа и молота и об осуждении «тоталитарного коммунистического режима». Это предложения об изменении ряда законодательных актов, предложенных партиями правящего альянса, активные дискуссии относительно вопроса изменения названия государственного языка в Конституции страны (румынский вместо молдавского), выдвижение руководителя государственной комиссии по осуждению тоталитарного коммунистического режима в качестве сопредседателя российско-молдавской комиссии историков и т.д. Кроме того, в очередной раз, в сентябре, с разрешения властей, был проведен марш унионистов. Законодательство 17 сентября в "Официальном мониторе" опубликованы поправки в Закон о политических партиях, предусматривающие запрет символа серп и молот. Так, "запрещается использование политическими партиями символики тоталитарного коммунистического режима (серп и молот, любой носитель с такой символикой), а также пропаганда тоталитарных идеологий". При этом за неподчинение указанному акту предусмотрено наказание "за повторное правонарушение, связанное с нарушением положений настоящего закона". Кодекс о правонарушениях дополняется статьей, согласно которой "пропаганда и/или использование на территории Республики Молдова в политических и пропагандистских целях символики тоталитарного коммунистического режима (серп и молот, любой носитель с такой символикой), а также пропаганда тоталитарных идеологий влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, а на должностных лиц и юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц". При этом Закон о свободе выражения мнений предлагается дополнить статьей о запрете "пропаганды и/или использования в политических целях символики тоталитарного коммунистического режима (серп и молот, любой носитель с такой символикой), а также пропаганды тоталитарных идеологий. Указанные действия наказываются в соответствии с действующим законодательством". Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2012 года. Напомним, что данный закон, принятый правящим Альянсом "За европейскую интеграцию", фактически направлен на ограничение политических прав крупнейшей оппозиционной партии Молдовы - Партии коммунистов. 5 сентября в Парламенте была зарегистрирована законодательная инициатива, запрещающая использование политическими партиями официально незарегистрированных символов. В тексте говорится, что использовать в политических целях можно лишь символы, зарегистрированные в Министерстве юстиции. "Принимая во внимание, что политические партии делают вклад в развитие демократических ценностей и выступают за консолидацию общества в стране, в последнее время фиксируются случаи частого использования символов страны, мнимых или изображенных, в ходе публичных встреч. Таким образом, продвижение мнимых символов вводит в заблуждение население и снижает патриотический дух и приводит к осквернению символов государства", - заявил Юрий Болбочану (Iurie Bolboceanu), депутат от Демократической партии. Фактически, депутат повторил официальную точку зрения властей на исторический биколор, что вывешивание символов молдавских господарей является попыткой осквернения триколора, скопированного с флага Румынии. Также депутат - демократ Юрий Болбочану предлагает запретить политическим партиям "использование символов несуществующих государств". Таким образом, Демократическая партия создает еще один юридический повод для запрета символа серп и молот, бывшего ранее символом СССР и ныне в измененном виде используемого Партией коммунистов. Либеральная партия готова ввести уголовное наказание за символы оппозиции. Как заявил глава парламентской комиссии по правовым вопросам Виктор Попа (Victor Popa), с 1 октября демонстрация в политических целях символа серп и молот может стать уголовным преступлением. Согласно очередным поправкам, инициированным Альянсом "За европейскую интеграцию", за демонстрацию символа серп и молот физических лиц ожидает сначала штраф, а в случае повторного проявления - и до 3 лет тюрьмы. Либералы не видят в данной норме проявления антидемократических норм. Либеральная партия намерена расширить число коммунистических символов, запрещенных в Республике Молдова. Об этом в эфире телеканала JurnalTV заявила депутат парламента Анна Гуцу (Ana Guțu). Парламентарий отказалась вступать в дискуссию о том, почему в Европе исповедуется толерантность по отношению к символам коммунизма, в том числе и в международных институтах, вроде Парламентской ассамблеи Совета Европы, где сама Анна Гуцу является делегатом от Молдовы. При этом Анна Гуцу заявила, что не видит признаков дискриминации в запрете серпа и молота и в будущем такой же запрет на использование в политических целях ждет и пятиконечную звезду. "Мне не нравится и пятиконечная звезда. Если надо будет - мы и ее запретим", - сказала она. Исполнительный комитет Гагаузии представил текст поправок к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за призывы к ликвидации молдавской государственности. Документы направлены на рассмотрение в Народное собрание Гагаузии для обращения с законодательной инициативой в Парламент Молдовы. Законопроект предусматривает введение в статью 341 Уголовного кодекса пунктов, позволяющих привлекать к уголовной ответственности лиц, выступающих за ликвидацию молдавской государственности. Этот законопроект является вполне актуальным, учитывая набирающих популярность в стране унионистов, требующих объединения с Румынией. Кроме того, в законопроекте указаны дополнения в статью 347 УК РМ, которые предусматривают ужесточение наказания для граждан, надругавшимися над государственными символами. В сентябре Министерство юстиции отказалось зарегистрировать общественную ассоциацию, выступающую за защиту молдавского языка, государственности и культурно-патриотического наследия. Инициатор создания организации - Иван Мунтян (Ivan Muntean). "В министерстве выдвигают аргумент, что название общественной ассоциации "Eu sint moldovan, еu graiesc moldoveneste" (перевод – «Я – молдаванин, я говорю на молдавском») - это не на молдавском, не на государственном, языке. По их мнению, это не государственный язык. Это их аргумент", - сказал он. Иван Мунтян отметил, что по его предположению, нынешние чиновники "реагируют как черт на ладан на все, что связано со словом "moldovan", "moldoveneste" и так далее". "Я думаю, что тут какой-то политический, идеологический вопрос… Не знаю, какие у них могут быть внутренние мотивы отказать мне в регистрации организации, которая повторяет в своем названии корень названия страны и названия языка, указанного в Конституции", - отметил он. Документы на регистрацию были поданы 15 июля, а 7 сентября был получен официальный отказ. "Проходя все этапы, мы дошли уже в первых числах сентября до специалиста, он сказал, что, в конечном итоге, все документы готовы и уже поставлены на подпись, на разрешение министру. Одним словом, это прошло тяжело, были внутренние сопротивления, по поводу терминологии свое неприятие высказывали, свое несогласие, но, в конечном итоге, они признались, что они не могут отказать, потому что они являются чисто консультативным органом, научно-дидактическим, и они просто консультируют и выдают разрешение, а все в руках министерства, все зависит от него. Если министерство захочет – зарегистрирует, не захочет – не зарегистрирует", - подчеркнул общественный деятель. Иван Мунтян добавил, что "в принципе, специалисты министерства довели вопрос до разрешения, не смогли найти мотива, к чему прицепиться и отказать. Исходя из телефонных разговоров, специалисты говорили, что завтра можно прийти за разрешением, которое на подписи министра, так продолжалось некоторое время, а потом оказалось, что ответ негативный". "В моем случае отказ в регистрации произошел, потому что министерству не понравилось название организации, а не то, чем будет, согласно уставу, заниматься ассоциация. В законодательстве об общественных организациях не сказано, что может быть отказ на основании названия, а указываются совершенно другие мотивы, очень четко перечисленные. Я прихожу к выводу, что все эти аргументы министерства субъективны и абсолютно незаконны. Приводится аргументы не из закона об ассоциациях, а из закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, еще с 1989 года. Если уже говорить о том, на госязыке это название или нет, то откройте любой словарь, молдавский, даже румынский, они все признают существование этих слов. Самое противоречивое слово в названии – это слово "moldovan", потому что в румынском варианте это слово звучит как "moldovean". Но даже тут они признают, что в Молдавии пишется и говорится "moldovan". Поэтому я не вижу никаких законных причин мне отказать в регистрации только из-за слова "graiesc". Тут уже что-то другое включилось: политика или идеология, но не слово", - заключил он. Депутаты фракции Либеральной партии зарегистрировали инициативу, в которой требуют, чтобы праздник «Limba noastră» (Наш язык), учрежденный парламентом в 1990 году и празднуемый ежегодно 31 августа, был переименован в «Limba noastră cea română» (Наш язык румынский). Авторы инициативы – депутаты Ион Хадыркэ (Ion Hadîrcă) и Валерий Мунтяну (Valeriu Munteanu) – утверждают, что «является очевидной необходимость восстановления истинного значения празднования в честь румынского языка», в связи с чем «предложенный к принятию проект призван исправить с опозданием историческое упущение большого значения для распространения национальной правды». Напоминаем что согласно ст.13 Конституции, государственным языком в Республике Молдова является молдавский язык на основе латинской графики. Партия коммунистов подала протест в Конституционный суд на запрет символа серп и молот и не намерена исполнять нормы закона, противоречащие конституции. Об этом заявил депутат ПКРМ Сергей Сырбу (Serghei Sîrbu). "Сегодня от имени ПКРМ мы подали запрос в Конституционный суд по закону, который был опубликован недавно. Речь идет об изменениях в закон о партиях, в Кодекс о правонарушениях. Речь идет о запрете на законодательном уровне использования серпа и молота в политических целях. Опять-таки, на законодательном уровне были новые нормы, по которым партия может быть ликвидирована, если получает два штрафа за использование этих символов. Мы, конечно, считаем, что этот закон грубо противоречит всем нормам, как конституционным, так и международным: это и конвенция по правам человека, нарушение прав на свободу выражения, права на собрание, права на равенство всех партий. Конечно же, цель ясна и цель одна - убрать самую сильную партию с политической арены, чтобы граждане больше не могли голосовать за ПКРМ", - сказал он. Суд отказывается рассматривать жалобу Ассоциации историков и политологов Pro-Moldova на предмет "История румын", преподаваемый в молдавских школах. Апелляционная Палата Кишинева отказалась рассматривать жалобу гражданского общества, поданную на Министерство просвещения, восстановившего указанную учебную дисциплину. Как сообщил представитель Ассоциации Сергей Назария (Serghei Nazaria), согласно предоставленным заявлениям, 8 июня текущего года, на Министерство просвещения был подан иск, в связи с принятием закона №124 о введении в список школьных дисциплин, предмета "Истории румын". Таким образом, в пятницу 7 сентября, было проведено первое заседание, результаты которого огорчили истцов. "Само заседание продлилось минут 10, и в это время, судья неоднократно покидал заседание для консультации. В итоге, Апелляционная палата постановила, что данное дело не находится под юрисдикцией судебной инстанции", - сообщил историк. По словам присутствовавшего адвоката Романа Аронова (Roman Aronov), Апелляционная палата не имела права отказывать в рассмотрении иска. Также юрист заявил, что будет подана жалоба на решение Апелляционной палаты с целью его отмены, для последующего разбирательства. Председатель Конституционного суда Александр Тэнасе (Alexandru Tănase) допускает, что синтагма "молдавский язык" может исчезнуть из новой Конституции. Вместе с тем, Тэнасе утверждает, что эта проблема – политическая, и она может быть решена лишь политическим методом. «Вариантов много. Есть множество формул, которые могут быть применены. Важно лишь, чтобы те, кто проголосуют за текст Конституции, пришли к компромиссу. Но, конечно, нужно не отступать от духа Декларации Независимости, являющейся основным актом, от которой берет начало нашая страна, Республика Молдова», - таким был ответ Александра Тэнасе в интервью Europa Liberă на вопрос о возможности того, что в новой редакции Конституции не будет фразы «официальный язык». Напомним, ранее председатель Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу(Mihai Ghimpu) предложил не указывать в новой Конституции название официального государственного языка, если единое решение по этому вопросу так и не будет найдено. «Я выступаю за правду, за румынский язык. Но это будет проблематично. Не думаю, что те, кто размахивают серпом и молотом, проголосуют за Конституцию, в которой будет прописан румынский язык в качестве официального. Нам нужен референдум, чтобы решить, как действовать дальше. А в случае, если поймем, что румынский язык не подходит, тогда исключим эту неопределенность из основного закона. В мире немало конституций, где не указан язык», - сказал Гимпу. Деятельность власти Премьер-министр Владимир Филат (Vlad Filat) в передаче одного из частных телеканалов заявил, что в средних учебных заведениях страны изучается предмет «История румын», и он останется в школьной программе. «Преподается «История румын», как и должно быть, хотя этот период времени был покрыт множеством спекуляций и очень многими эмоциями»,- сказал премьер, после ряда попыток избежать произнесения названия соответствующей дисциплины, которая с 1 сентября преподается в школах страны. Ранее экс-министр образования Михаил Шляхтицкий (Mihai Șleahtițchi) настаивал на обязательном преподавании данной дисциплины в доуниверситетских учебных заведениях Молдовы, не обращая внимания на вызванное этим недовольство большей части населения. Данное решение Шляхтицкого вызвало, в частности, глубокое возмущение в гагаузском регионе, руководство которого отказалось вводить указанный предмет в школьную программу. Предмет «История румын» изучается по учебникам, подаренным Молдове властями Румынии. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) проведет мониторинг качества разговорного и письменного языка на телевизионных каналах страны. Специалисты Академии наук Молдовы будут отслеживать передачи на 12-13 телевизионных каналах. В первую очередь это телеканалы, имеющие национальное покрытие, транслирующие отечественные выпуски новостей и развлекательные программы. Кроме того, специалисты будут следить за качеством государственного языка в субтитрах к кинофильмам. Мониторинг охватит по 12 выпусков новостей и будет продолжаться в соответствии с режимом вещания телевизионных каналов. Цель мониторинга – улучшить разговорный язык на телевидении и выявить ошибки, после чего будет разработано руководство для средств массовой информации, которое будет размещено на сайте КСТР198. Сотрудники Генеральной прокуратуры затягивают расследование действий вице-министра внутренних дел Валерия Чебану (Valeriu Cebanu), в ходе антигосударственных акций, прошедших в Бельцах (Bălți) 5 августа. После того, как вице-министр внутренних дел во время марша унионистов в Бельцах был замечен в колонне манифестантов, выступающих против молдавской государственности, а также в то время, как он координировал посадку реваншистов в автобусы, депутат парламента от Партии коммунистов Республики Молдова Александр Петков (Alexandr Petcov) направил в Генеральную прокуратуру запрос с требованием квалифицировать действия вице-министра Чебану. Cотрудники Генеральной прокуратуры сообщили, что запрос депутата Петкова был получен и прикреплен к заведенному по «августовским событиям» в Бельцах уголовному делу, которым на данный момент занимается прокуратура муниципия Бельцы. В то же время, представители Генпрокуратуры добавили, что ответ на запрос депутата Петкова был направлен отправителю. При этом, по словам самого депутата, ответа на свой запрос он не получал. В свою очередь, прокурор муниципия Бельцы Виорел Туряк (Viorel Tureac) заявил агентству, что данного запроса от депутата с требованием о квалификации действий Валерия Чебану из Генпрокуратуры не поступало. «Я лично ничего не получал, и никто в бельцкой прокуратуре не получал, так как вся почта проходит через меня», - подчеркнул Туряк. Напомним, что 5 августа 2012 года, в муниципии Бельцы прошел марш унионистов, который перерос в массовые беспорядки. В тот же день, агентство OMEGA разместило на своем сайте видеоматериал, на котором запечатлен зам-министра внутренних дел Чебану среди колонны демонстрантов, выступающих за свержение молдавской государственности. Во время той же акции, вылившейся в активное противостояние, руководитель МВД был замечен, координируя посадку антигосударственников в автобусы полиции и объясняющийся с руководителями «Патриотов Молдовы» и «Лиги русской молодежи». После этого, депутат парламента от ПКРМ Александр Петков направил по этому поводу официальные запросы в Генеральную прокуратуру и СИБ. Валерий Чебану был назначен заместителем министра внутренних дел 25 июля 2012 года199. По словам председателя парламента, как Бухарест (București), так и Кишинев (Chișinău) боятся унионистских маршей, произошедших недавно в Молдове. «Знаете, сколько проблем доставляют нам эти унионистские марши? И не только нам? И бухарестские власти признают, что боятся этих маршей. Они создают препятствия на пути двустороннего сотрудничества», - заявил Лупу. Спикер отмечает, что некоторые участники марша своими действиями напоминают фашистов и события 7 апреля 2009 года. «В большинстве своем перед Академией наук собирались крепкие парни в черных майках с определенной символикой. И тогда становится ясным, что большинство из 2000 собравшихся не представляют собой однородную массу, как это было и 7 апреля. И когда они жестикулировали и орали, я увидел прототипы нацистов и фашистов», - отметил Мариан Лупу. Молдавское правительство одобрило документ о запрете маршей унионистов. Согласно нему, «пропаганда объединения Молдовы с другим государством, проводимая политическими партиями или общественными организациями, будет расцениваться как попытка подрыва суверенитета и независимости страны». Премьер Влад Филат призвал граждан 16-го сентября не принимать участия в унионистском марше. "Рекомендую инициаторам манифестации отказаться от проведения акции 16 сентября. Прошу граждан Республики Молдова воздержаться от участия в этих событиях, независимо от того, кого они поддерживают. Не позволяйте недругам проекта европейской интеграции себя использовать», - отметил премьер. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (Dorin Chirtoacă) считает законопроект, разработанный правительством, и осуждающий «пропаганду политических партий или организаций за объединение Молдовы с другим государством», неуместным и надеется, что он не будет принят парламентом. «Нет, этого не может произойти. Думаю, что это вопрос часто был только формальным, но не думаю, что он пройдет через парламент. Нельзя голосовать за подобный законопроект в Молдове, это будет означать, что мы серьезно нарушим Европейскую конвенцию о правах человека, которая предусматривает, что любое мнение имеет право быть выражено в обществе, а власти должны позаботиться о том, чтобы любое публичное выражение проходило мирно. Каждый может говорить все, что хочет - от актуальных и логичных вещей до чуши и ерунды», - заметил Киртоакэ в интервью радио Europa Liberă. Почетный председатель входящей в правящую коалицию Демократической партии Думитру Дьяков (Dumitru Diacov) выступил против маршей сторонников и противников объединения Молдовы с Румынии. "Нужно немедленно вмешаться и запретить и те, и другие манифестации. Они лишь расширяют пропасть, которая образовалась в обществе. Это процесс, который мы не сможем остановить, если не вмешаемся сейчас. Экстремисты не имеют ничего общего с интересами страны", - сказал Дьяков203. Премьер-министр Владимир Филат (Vlad Filat) заявил, что не позволит сам себе "глумиться над священной памятью победивших фашизм солдат". С такими словами он выступил в интервью агентству ИТАР-ТАСС. Комментируя намерение партий Альянса "За европейскую интеграцию" ликвидировать советские воинские мемориалы, глава правительства заявил, что чтит память погибших в войне с фашизмом. "Глумиться над священной памятью победивших фашизм солдат, среди которых много и наших соотечественников, мы не никому не позволим. Я отдал распоряжение главе МВД взять под особый контроль этот вопрос, чтобы не допустить актов вандализма, расследовать имевшие отдельные случаи и строго наказать виновных", - сказал премьер. Данное заявление премьер-министра Владимира Филат российскому новостному агентству противоречит практическим действиям руководимой им Либерал-Демократической партии. До закрытия весенне-летней сессии парламента, ЛДПМ выступила со следующей инициативой - в Закон № 1530-XII от 22 июня 1993 г. об охране памятников ЛДПМ предлагает внести новую статью "Не могут обладать статусом памятника и не могут быть включены в Регистр памятников объекты или группы объектов, которые представляют собой идеологические экспонаты периода тоталитарных режимов: коммунистического (большевистского), сталинского, нацистского, а также военная техника и ее имитация, размещенная в публичных местах с целью продвижения тоталитарных милитаристских идеологий". Кроме того, ЛДПМ предлагает "В целях предупреждения нанесения ущерба объектам, указанным в ст.1 пункте (1¹), учредить музей тоталитарных режимов в подчинении Министерства культуры". Румынский фактор Румынский либерал-демократ и один из руководителей уездного партийного отделения Ботошань Джикэ Маноле (Botoșani Gică Manole) установил бюст военного преступника Иона Антонеску (Ion Antonescu). Бюст маршала воздвигнут в молдавском селе Тэтэрэшень (Tătărășeni). На открытии скульптуры, профессор истории заявил, что "и потому, что уже два века, как у нас оторвали Бессарабию, я чувствую необходимость воздвигнуть монумент тому, кто освободил Бессарабию и Северную Буковину". "Если у него нет в его стране памятника, то будет лучше, если поставлю я в его честь и всех товарищей его, погибших на фронте, за два века, как напоминание. Не забывайте! Наш долг объединить Румынию (т.е. присоединить Молдову, а также северо-западную и юго-западную Украину - прим.)", - заявил Джикэ Маноле. Историк известен тем, что отрицает преступления на расовой почве режима маршала, а также считает, что Румыния в ходе обеих мировых войн не была чьим-либо союзником, а лишь отстаивала собственные интересы. "В ХХ веке два миллиона румын пожертвовали собой, чтобы мы воздвигли из Румынии малой - Румынию великую и святую, от Днестра до Тисы", - подчеркнул он. Влияние ультраправых и националистов на общественно-политическую жизнь Республики Молдова. Марши унионистов и манифестации их противников стали темой жарких споров в эфире программы VoxPublika. Некоторые гости считают, что унионистские акции нужно запретить, так как они ведут к расколу страны. Другие же говорят, что объединение Молдовы с Румынией - самый надежный путь вступления в Европейский союз. «Объединение с Румынией - это естественный процесс, и оно произойдет, потому что объединение с Румынией - самый короткий путь для вступления в НАТО и ЕС», - считает председатель Национально-Либеральной партии Виталия Павличенко (Vitalia Pavlicenco). «Вы не объединяете общество, а раскалываете его, расчленяете, разделяете. Государство - молдавское. Народ, или граждане, проживающие в Молдове – молдаване», - отметил секретарь клуба "Scutul moldovenesc" Игорь Сырбу (Igor Sîrbu). По мнению некоторых экспертов, властям проведение таких акций выгодно. «Нынешней власти выгодно, чтобы люди выходили на улицы, дрались между собой, а мы в то же время все это обсуждали, - а между тем миллионы уходят», - сказал бывший посол Молдовы в Совете Европы Алексей Тулбуре (Alexei Tulbure). По итогам голосования, 84% телезрителей высказались против проведения унионистских акций. Активист Национал-либеральной партии Василе Синигур (Vasile Sinigur), расписавший унионистскими лозунгами стеллу при въезде в город Комрат (Comrat), считает, что имел на то полное право и "не сделал ничего плохого". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с лидером формирования Виталией Павличенко (Vitalia Pavlicenco). Сам Василий Синигур является жителем муниципия Комрат, однако считает, что территория Гагаузской автономии является частью "румынской земли". По го словам, по пути в Кишинев, он написал "на нескольких стенах" унионистский лозунг "Великая Румыния", но ничего предосудительного в этом не видит. "Что за преступление я совершил? Да, я написал "Великая Румыния". Это издавна была румынская земля и не вижу ничего плохого в том, что я это написал", - сказал активист Национал-либеральной партии. При этом, говоря с сотрудниками полиции, Синигур даже пытался объяснить, что надпись "Gagauziya Komrat dolayı" (Гагаузия, Комратский район – прим.) является "неправильной". "Там должно было быть написано "Республика Молдова, город Комрат, Гагаузская автономия". Я им это объяснил и некоторые даже со мной согласились", - указал он, добавив, что считает "незаконным" и флаг Гагаузии. "Нет такого государства – Гагаузия. Вам дали автономию, развивайте свой язык и все. Большего у вас, пока что, нет", - заключил унионист. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 287 часть 3 УК РМ "Злостное хулиганство". За свое деяние Синигуру грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Акции антифашистов. Председателю Социал-демократической партии Молдовы Виктору Шелину (Victor Șelin) было предъявлено обвинение в нарушении права на свободу собраний во время марша унионистов в Бельцах (Bălți), состоявшегося 5 августа этого года. Если Шелина признают виновным, ему грозит срок до пяти лет заключения. К настоящему времени по факту столкновений в Бельцах было заведено три уголовных дела в отношении трех человек. Еще четырнадцать лиц фигурируют в качестве подозреваемых. В то же время 154 человека были привлечены к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила около ста тысяч леев. По словам прокурора муниципия Бельцы Виорела Туряка (Viorel Tureac), заведенное дело по факту хулиганства было передано в суд, а уголовное дело в отношении Виктора Шелина попадет в судебную инстанцию в ближайшее время. Он также сообщил, что председатель партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз (Mihai Garbuz) фигурирует в деле в качестве подозреваемого. В Бричанах (Briceni) одна из улиц переименована в память об освобождении Молдовы от румынской оккупации в 1940 году. 14 сентября городской совет своим решением вернул прежнее название одной из центральных улиц районного центра. Улице, носящей с 1991 года название "Приетения" было возвращено её историческое наименование - улица "28 июня". Такое название улица носила в советское время в честь Дня освобождения Молдовы от румынской оккупации - 28 июня 1940 года. 16 сентября у посольств и консульств Румынии в Москве, Петербурге, Киеве и Одессе прошли массовые митинги в поддержку молдавской государственности “За Молдову! Митинги организованы патриотически настроенными гражданами Молдовы, которые считают, что Румыния ведёт крайне агрессивную антимолдавскую политику в регионе210. Также 16 сентября в Кишинёве прошел митинг “За Молдову!” организуемый политической партией “Патриоты Молдовы”. Напомним 16 сентября, прорумынская организация “Acțiunea 2012” наметила проведение в Кишинёве “Марша объединения с Румынией”. В сентябре стали известны планы правящей коалиции по дальнейшей фальсификации истории в Молдове. В интервью российским масс-медиа представители молдавской власти отрицают свои намерения пойти по прибалтийскому пути и начать демонтаж советских памятников, в том числе монументов борцам против фашизма. В то же время, их слова противоречат их собственных законопроектам, зарегистрированным в Парламенте, согласно которым "Не могут обладать статусом памятника и не могут быть включены в Регистр памятников объекты или группы объектов, которые представляют собой идеологические экспонаты периода тоталитарных режимов: коммунистического (большевистского), сталинского, нацистского, а также военная техника и ее имитация, размещенная в публичных местах с целью продвижения тоталитарных милитаристских идеологий". По отношению к маршам унионистов представители власти, в частности, спикер Марианн Лупу и премьер Влад Филат публично высказались отрицательно. Однако данные марши с антигосударственными лозунгами и легионерскими символами продолжают проводиться в разных городах Молдовы, с разрешением местных органов.
Despre Vlad, Vlad Raider


În vara anului trecut, în urma unor decizii judecătoreşti ilegale, mai multe pachete de acţiuni ale Băncii de Economii, Moldova Agroindbank, Victoriabank şi ale societăţii de asigurări ASITO au ajuns, în mod fraudulos, în posesia unor companii off-shore. Ulterior presa, liderii de opinie și chiar unii politicieni au declarat că în spatele acestor acţiuni stă Vlad Plahotniuc. Anterior, Înalta Curte de la Londra a deconspirat o serie de documente de la mai multe companii din Anglia și Scoția, care demonstrează clar că acestea au fost implicate în atacurile raider din vara anului trecut și că beneficiarul final a fost Vlad Plahotniuc. Zilele trecute a fost publicat pe un portal european un articol al unui jurnalist german, care dădea de înțeles că urmărirea penală pe numele lui Plahotniuc este pe cale să înceapă. Ce a întreprins Procuratura Generală în urma publicației în presă a unor materiale privind implicarea lui Plahotniuc Ilinici în aceste scheme frauduloase?! Nimic!

Investiția pe care a făcut-o Plahotniuc, cumpărînd postul de Procuror General  de la Serafim Urechean a dat, roade bune. Vicepreședintele Parlamentului ar trebui să-și dea demisia din funcție. Ar ar fi bine să viziteze Marea Britanie și să dea depoziții organelor de drept. De ce televiziunile nu dezbat subiectul dat?! E simplu! Moldova acum nare televiziune, în proprietate lui Plahotniuc Ilinici sunt 4 posturi de televiziune: Publika TV, Prime, Plus 2, Canal 3. De ce tace Parlamentul?! Cîteva zile la rînd deputatul communist Grigore Petrenco, i-a cerut socoteală lui Plahotniuc. Nici un deputat din Alianță și cei ne afiliați nu au susțenut propunerea opoziției. Chiar și marele luptător cu Păpușar, Vlad Filat acum tace. Ce facem mai departe? Încotro ne îndreptăm? Nu vă este rușine, deputaților?

   
Marx, Engels, Lenin & Plahotniuc


În ultima vremea și anume în timpul de criză, stînga este iarăşi la mainstream. Situaţia economică dificilă din lume nu putea să nu genereze şi schimbări de ordin politic. Noile tendinţe se manifestă prin revenirea la putere a partidelor de stînga în mai multe ţări europene, după o perioadă îndelungată în care acestea au avut conduceri de centru-dreapta. Alegerile din ultimul timp arată că procesul respectiv ar putea continua şi în perioada următoare. În primul rînd, victoria socialistului Francois Hollande la alegerile prezidenţiale din Franţa, dar şi faptul că Partidul Socialist condus de acesta, împreună cu stînga radicală şi cu alte forţe politice de stînga, au obţinut o majoritate absolută în parlamentul francez.   Stînga a înregistrat o ascensiune neaşteptată şi în Grecia. Chiar dacă dreapta a ieşit învingătoare la alegerile repetate, aceasta a cîştigat la o diferenţă foarte mică de stînga radicală. Germania, alegerile pentru parlamentele regionale din trei landuri federale au demonstrat o creştere substanţială a popularităţii social-democraţilor. În Westfalia, regiunea germană cu cea mai numeroasă populaţie, partidul condus de Angela Merkel a fost învins categoric de Partidul Socialiştilor. Potrivit analiştilor, acest rezultat denotă că Merkel ar putea pierde, peste un an şi jumătate, alegerile pentru cel de-al treilea mandat. Italia a arătat că stînga cîştigă teren, cel puţin la conducerea instituţiilor din administraţia locală. În Slovacia, alegerile parlamentare din martie au fost cîştigate categoric de socialişti. În România, Uniunea Social-Liberală a reuşit să formeze un nou guvern, după votarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu şi a cîştigat categoric la alegerile locale din iunie curent. În America, Brazil, Venezuela, Cuba, Mexico, etc.   Evident fenomenul nu putea să treacă neobservat de politicienii moldoveni. Iată de ce, pe segmentul de stînga agitaţia şi înghesuiala este tot mai mare, iar unele formaţiuni care pînă mai ieri se postau, cel puţin declarativ, ca centriști, acum se deplasează, cu paşi mari, spre stînga şi chiar îşi revendică rolul de partid dominant pe respectivul segment. Singurul în măsură să-i facă concurenţă Partidului Comuniştilor.

  Partidul Democrat, aflat acum în plin proces de reformare. Artizanul reformei, Vlad Plahotniuc, afirma la ultimul congres al PD că partidul care „priveşte în viitor” trebuie să observe „ce succese înregistrează partidele de stînga din Europa”. Dar pentru ca toată lumea să fie liniştită, el a explicat că „a fi de stînga nu înseamnă că eşti comunist. Nu înseamnă că te îndepărtezi de la obiectivele europene”.   Animat de setea de „europenizare” este şi Marian Lupu, care consideră că PD „trebuie să devină cel mai puternic partid de centru-stînga din Moldova”, pentru că în Europa, social-democraţia redevine curentul politic principal. „Aşa vom cîştiga şi noi”, gîndeşte Lupu. Mai mult decît atît, el consideră că misiunea democraţilor este de a consolida stînga fragmentată a „politicului moldovenesc”.   „Uşile Partidului Democrat sunt deschise pentru toţi cei care vor dori să ni se alăture şi care împărtăşesc valorile noastre”, i-a îndemnat pe reprezentanţii „stîngii fragmentate” şi Plahotniuc. The Best of the best

Acum, cînd democraţii s-au săturat să se tot bîţîie fără rost „pe centru”, dar şi pentru că, după trei ani de guvernare dezastruoasă, după conflictele interminabile din Alianţă, după epopeea „candidatului veşnic” la preşedinţie, după scandalurile de corupţie în care a fost vehiculat constant numele celui mai reformator dintre democraţi, iar şansele electorale ale formaţiunii au început să se topească văzînd cu ochii, ideea de partid dominant şi de consolidare a stîngii a fost reanimată. Prin urmare, democraţii îşi propun să-i unifice şi să-şi si adune sub aripa lor protectoare pe toţi cei care orbecăiesc prin hăţişurile stîngii (PSRM lui Dodon, Moldova Unită, credcă partidul lui Vadim Mișin Vozrojdenie, Patrioții Moldovei sub semnul întrebării).  Remanieri pe segmentul stîng Aceste formaţiuni, care se califică pe sine drept partide de stînga, au decis să se unească. E un fapt cunoscut. Dar să se unească nu cu PCRM, nu să consolideze eforturile pentru lupta comună cu Alianţa, ci să se unească împotriva PCRM, de a se răfui cu cîmpul politic de stînga. Logica Democraților - ”Noi vom interzice PCRM, şi atunci tot electoratul lui va fi al nostru. Anume pentru asta, noi urgent trebuie să facem aşa ca PCRM să se pomenească în totală izolare”. P.S.

 Întrebarea este dacă poate un partid de felul celui condus şi reformat astăzi de Plahotniuc, Lupu şi Diacov să fie de stînga. Şi ne gîndim la principalele poziţii asociate acestui segment al spectrului politic, cum ar fi economia controlată sau parţial controlată de stat, atitudinea revoluţionară faţă de ordinea politică actuală, susţinerea intereselor muncitorilor şi nu pe cele ale proprietarului etc. Se regăseşte oare Partidul Democrat în respectivele deziderate? Cîtă „stîngă” poate să încapă în unul ca Plahotniuc, Guma, Diacov, Candu sau alţii? Cum se leagă grija pentru cei mulţi şi săraci cu fastul şi etalarea ostentativă a luxului de la ultimul congres marca PD, de exemplu, unul „simplu şi în stil european”, cum l-a caracterizat Marian Lupu. Şi crede oare Vlad Plahotniuc că a fi de stînga înseamnă să umbli cu împărţitul sacoşelor cu daruri pe la potenţialii alegători? Sau poate că acesta are de gînd să-şi împartă şi proprietăţile?      
Ați votat extrema dreaptă? Poftim!


Liderii coaliţiei de guvernare din Grecia au ajuns la un acord privind planul de austeritate cerut de creditorii internaţionali. Atena va face economii de 11,5 miliarde de euro în 2013 şi 2014 prin reduceri de salarii, pensii şi alte beneficii sociale. Măsurile au fost convenite după mai multe zile de discuţii şi vor fi prezentate reprezentanţilor creditorilor internaţionali, aflaţi la Atena din data de 24 iulie. Liderii celor 3 partide din coaliţia de guvernare a Greciei vor face pe plac creditorilor internaţionali, arată The Money Channel. Chiar şi socialistul Evangelos Venizelos, care insistase pe ideea amînării unora dintre măsurile de austeritate pentru 2015 şi 2016, a cedat pînă la urmă. “Primul ministru a propus să existe un acord asupra faptului că o condiţie pentru ca Grecia să rămînă în zona euro şi să aibă posibilitatea de a negocia în continuare este un nivel al tăierilor bugetare de 11,5 miliarde de euro. Propunerea a fost acceptată”, a precizat ministrul grec de Finanţe, Yannis Stournaras.  Premierul Antonis Samaras şi ministrul de Finanţe, Yannis Stournaras, au declarat că nu vor să pună în discuţie cu creditorii internaţionali renegocierea planului de finanţare înainte ca Grecia să îşi recîştige credibilitatea, după doi ani de ratare a ţintelor şi încălcare a promisiunilor. “În orice caz, toată lumea a fost de acord că povara asupra claselor sociale vulnerabile trebuie să fie redusă. Noi nu vom lua măsuri care să împovăreze şi mai mult societatea”, a spus liderul Partidul Democrat, Fotis Kouvelis. Grecia este presată de timp să obţină bani din acordul de salvare de 130 de miliarde de euro, semnat cu FMI, CE şi BCE. Şi asta deoarece are de rambursat în august datorii de 3,2 miliarde de euro. Troica creditorilor internaţionali aflată la Atena trebuie să decidă dacă deblochează sau nu o nouă tranşă de împrumut, în funcţie de progresul reformelor la care Grecia s-a angajat.
Altă viziune


"Пацаны ваще Ребята"  Deputații Moldoveni pe 13 iulie au pleact în concediu, care va dura pînă în luna septembrie. Sincer, au meritat pațani odihna. Au ales pe Timofti președinte din a 4 încercare, violînd constituția și uzurpînd puterea în stat, în numele "democrației și libertații". Au adoptat legea antidiscriminare (Legea PiLeDzeMiei) scuipînd în Religia Ortodoxă, în Cultura Moldovenească și în sufletele Cetățenilor Repulicii!!! Clar că legea era adoptată în numele "democrației și libertații"!!! Foștii komuneaji alde Hadârcă, Hotineanu, Diacov, Lupu, foștii KGB-iști securiști alde Filat și cîțiva indivizi din PL, au condamnat regimul "TOTALITAR COMUNIST". Au înterzis utilizarea simbolului Secera și Ciocanul în scopuri politice. Credeţi că era făcut special, pentru a elimina opoziţia de pe scena politică?!  Nu vreau să scriu mult despre această condamnare. Deoarece în primu rînd nu cred în sinceretatea acestor pseudo-luptători cu Comunism. În al doilea rînd este evident dorinţa liberalelor de a exclude opoziţia din viaţa politică. Trei, scopul puterii actuale este dezbinarea societății și nici decum consolidarea. Patru, condamnarea Comunismului și eroizarea criminalilor naziști de la Garda de fier, Corneliu Zelea Codreanu pînă la  mareşalului Antonescu, încă o dată dovedește că în Moldova la putere este regim Oligarh-Nazist. Și patru, despre care condamnare noi putem vorbi cînd însuși PCRM a condamnat totalitarismul Stalinist încă în 2006. Pațani au întîrziat cu condamnarea cu 20 de ani. Iacătă și Timofti nu se lasă de lume. Timofti va primi îndemnizaţia de concediere în valoare de peste 300 mii de lei.  Normal?! Normal!!! Şi iată eu stau şi mă uit la tăt kktu ăsta şi mi-se face greaţă.  Haideți să vedem care este situație reală în stat. Agricultura

Săptămâna trecută, premierul Vladimir Filat a prezidat şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale în cadrul căreia s-a discutat despre pagubele provocate de seceta din acest an, dar şi de vijeliile şi ploile cu grindină care au urmat arşiţei. Responsabili din cadrul ministerelor şi serviciilor abilitate i-au raportat primului ministru despre măsurile luate în vederea prevenirii altor prejudicii şi au făcut o evaluare a pagubelor provocate pînă acum de intemperii. Dincolo de măsurile trasate şi indicaţiile date, premierul a avut şi bănuiala că miniştrii ar trage cu ochiul, mai mult decît ar fi cazul, la Fondul de Rezervă al Guvernului, suspectîndu-i pe aceştia de gînduri ascunse în legătură cu respectivul fond. „Toţi miniştrii vă gîndiţi numai la Fondul de Rezervă”, i-a admonestat acesta. Ba mai mult, Filat nu exclude că chiar se exagerează în privinţa sumelor necesare pentru lichidarea pagubelor provocate de secetă şi de ploile puternice din ultima perioadă. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a estimat că au fost provocate pagube în valoare de aproximativ 900 de milioane de lei. Primul ministru nu pare să fie de acord cu această evaluare. „Eu nu ştiu despre ce vorbeşte domnul Bumacov. El urmează să prezinte cifre probate, fără evaluări generale”, a punctat Vladimir Filat în faţa presei. El a mai declarat că o parte din cheltuieli trebuie să şi le asume agricultorii înşişi, precizînd că pagubele nu vor fi acoperite integral de la bugetul de stat sau de partenerii străini: „Cifra enunţată nu presupune obligatoriu finanţare de la bugetul de stat sau de la partenerii de dezvoltare. Sunt anumite pierderi pe care trebuie să şi le asume agricultorii”.

Agrarienii din Republica Moldova planifică să iniţieze la finele lunii iulie proteste în masă împotriva politicii promovate de guvern în sfera Agriculturii. Producătorii agricoli se pronunţă împotriva deciziei autorităţilor de a majora taxa pe valoare adăugată de la 8 la 20 procente. Se preconizează că la 31 iulie în Chişinău şi în centrele raionale vor ieşi agricultorii care vor scoate maximum de tehnică agricolă pe drumurile principale ale ţării. Potrivit unor informaţii, agrarienii sunt dispuşi să ceară convocarea sesiunii extraordinare a parlamentului pentru modificarea legislaţiei fiscale. În vara anului curent, producătorii agricoli s-au confruntat nu doar cu refuzul autorităţilor de a constitui politica fiscal-bugetară bazată pe realităţi, nu pentru a menţine deficitul bugetar, dar şi cu seceta urmată de ploi torenţiale, care a compromis în mod considerabil recolta. Conform datelor Federaţiei Naţionale a patronatelor din agricultură şi industrie, recolta de grîu s-a redus cu 50 la sută, de orz — cu 70 la sută, rapiţă — cu 90 la sută. Eu îndemn pe cei care mai sunt adecvați, să susținem și să ieșim împreună cu agrarienii!!!
Moldova poveste despre Păcală și Tîndală


Pînă cînd moldovenii poluează creier cu fel de kkt informaţional. Mujiși din PiLeDzeMie fac ”dvijenii realinîe”. Așa dar 400 de mii de euro din Bugetul de Stat, adică din buzunarul nostru, va fi în buzunarul preşedintelui Asociaţiei Parlamentul 90 şi membru al PLDM, Pantelei Sandulache. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea de Apel Chişinău, care a dispus încasarea sumei prin intermediul Ministerului Finanţelor. În 2002, pe numele lui Sandulache au fost intentate două dosare penale, a căror examinare a durat ani de zile. În final, liberal-democratul a fost achitat, iar în 2011, el a acţionat în judecată statul, solicitînd prejudicii de peste două milioane de euro. La începutul acestui an, judecătorii Curţii de Apel Chişinău au decis că Ministerul Finanţelor să-i achite lui Sandulache despăgubiri în valoare de 400 de mii de euro. Ministerul nu a atacat decizia instanţei. Hotărîrea a fost contestată însă, de procurori. Procurorii au cerut anularea deciziei Curţii de Apel. Până la pronunţarea verdictului de către Curtea Supremă de Justiţie, ei au cerut suspendarea hotărîrii de a-i achita lui Sandulache 400 de mii de euro. Magistraţii CSJ au respins cererea. Astfel, în timp ce magistraţii vor continua să examineze dosarul, Sandulache are dreptul să-şi ridice bani. Așa dar, combinație simplă: Pantelei Sandulache – PiLeDzemist activist, Curtea de Apel, Ion Pleșca - fost membru al Alianței „Moldova Noastră”, actualmente PiLeDzemist nou, Ministerul Finanțelor – unul dintre sediile al PiLeDzeMiei. P.S. Moldova poveste de succes?! Nu, nu am auzit. Moldova poveste despre Păcală și Tîndală!
Prognozele pentru anul 2012


Pronosticurile experţilor nu sunt deloc optimiste. Expert-Grup a făcut o analiză a vulnerabilităţii economiei moldoveneşti la şocurile economice externe, între care: recesiunea din Uniunea Europeană sau Federaţia Rusă, reducerea remitenţelor, deprecierea monedei naţionale, creşterea deficitului comercial etc. În funcţie de aceste evoluţii, experţii prognozează pentru 2012 o creştere economică de numai 2,1%, însă nu exclud nici un scenariu recesionist, în cazul în care criza datoriilor suverane din zona euro se va agrava substanţial. Potrivit analiştilor situaţia economică din regiune se înrăutăţeşte încet, dar constant, pe fondul crizei nesoluţionate a datoriilor suverane din zona euro şi a măsurilor ineficiente sau insuficiente de austeritate implementate de unele guverne. Eterogenitatea de viziuni şi interese la nivelul factorilor de decizie şi, respectiv, procesul decizional foarte lent, cuplat cu disparităţile economice şi fiscale, au alimentat un adevărat ghem de crize în Uniunea Europeană. Astfel, criza economică a generat una fiscală, care, în scurt timp, s-a transpus în una politică şi, finalmente, în una de încredere faţă de zona euro. Deloc surprinzător, această criză multidimensională a alimentat un imens grad de incertitudine şi aşteptări negative din partea consumatorilor şi firmelor. Prin urmare, mai mulţi indicatori anticipatorii de la finele anului 2012 au anunţat intrarea ciclului economic în faza de recesiune. Deoarece aceasta implică răcirea cererii şi tensionarea situaţiei pe piaţa muncii din Europa, economia moldovenească, în mod inevitabil, devine expusă la încetinirea ritmului de creştere a remitenţelor sau chiar la reducerea absolută a volumului acestora, la creşterea mai lentă a exporturilor şi la îngheţarea planurilor investiţionale a mai multor companii.  În cadrul intern şi extern actual, învăluit de incertitudine, este absolut evident un lucru: anul 2012 va fi unul din cei mai problematici din perioada de după recenta criză economică mondială. În asemenea context, prognozarea devine şi mai dificilă, iar marja de eroare este mult mai mare. Totuşi, tendinţele începute în ultimul trimestru al anului precedent, care continuă şi în prezent, nu sunt de bun augur pentru situaţia economică internă. În aceeaşi perioadă, parcursul mărfurilor pe teritoriul Moldovei s-a diminuat cu 7,9%, tendinţă ce s-a accentuat în ianuarie 2012 (-14,8%). Ratele de creştere a exporturilor, importurilor, remitenţelor şi, respectiv, consumului au încetinit considerabil, iar băncile comerciale majorează treptat şi primele de risc incluse în dobânzile la credite. Indicatorii respectivi, de regulă, determină variaţiile ulterioare ale ciclurilor economice, ceea ce sugerează prezenţa unor riscuri recesioniste pronunţate în economia moldovenească. Având în vedere dependenţa masivă a ţării de influxurile de remitenţe şi pieţele de desfacere slab diversificate, materializarea acestor riscuri va depinde în mod direct de situaţia economică din regiune. Producţia industrială Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie de 3,9 la sută faţă de perioada respectivă a anului trecut. Diminuări esenţiale au fost înregistrate la fabricarea produselor de morărit – cu 43,8%, fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 33%, prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 23,3%, fabricarea vinului – cu 6,7%, fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 5,8% etc. În luna de raport a fost înregistrată o descreştere substanţială la fabricarea produselor de tutun – cu 77%. Volumului producţiei în sectorul energetic s-a redus cu 8,9%. De asemenea, au fost înregistrate descreşteri şi la activităţi, între care producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 35,5%; industria metalurgică – cu 33,1%; industria chimică – cu 15,5%; fabricarea hârtiei şi cartonului – cu 10,1%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 10,1%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 9,5%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 7,3%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 6,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 4,6%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 4,5%; producţia de mobilier – cu 3,9% etc. În acelaşi timp, au avut loc creşteri ale volumului la producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 67,1%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 47,7%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 27,6%; fabricarea produselor lactate – cu 18,2%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 12,3% şi altele. Riscurile economiei Moldovenești Estimările economice au relevat o dependenţă puternică a economiei moldoveneşti de situaţia economică din regiune. Caracterul său deschis, în comun cu modelul de creştere economică bazat pe consum, o bună parte din care este finanţată din remitenţe, expune economia Moldovei la o serie de riscuri. Acestea sunt generate, în mare parte, de tensionarea situaţiei pe piaţa muncii din regiunea europeană şi diminuarea cererii externe. Astfel, principalele concluzii ale experţilor sunt următoarele: • Consecinţele crizei datoriilor suverane din zona euro deja sunt vizibile şi în Moldova, prin încetinirea activităţii economice şi răcirea consumului. • Economia Moldovei este destul de vulnerabilă la eventualele şocuri din mediul extern. În particular, fluctuaţiile din Rusia au un impact mult mai sever asupra economiei moldoveneşti, însă cele din UE au un impact mai persistent. Prin urmare, repercusiunile crizei datoriilor suverane din zona euro pot fi mai modeste ca intensitate în comparaţie cu o criză similară din Rusia. Totuşi, remarcăm că variaţiile economice din UE tind să producă pentru Moldova impacturi de o durată mult mai lungă de timp. • Un efect similar cauzat de eventualele şocuri economice din UE şi Rusia este produs şi asupra veniturilor remise de peste hotare. Astfel, în cazul Rusiei, efectul este de câteva ori mai pronunţat, însă în eventualitatea unui şoc în UE, efectul durează o perioadă mult mai lungă de timp. • Impactul încetinirii creşterii sau chiar reducerii influxurilor de remitenţe s-ar manifesta practic imediat asupra cererii interne şi, respectiv, asupra creşterii economiei moldoveneşti, fapt ce la moment poate fi deja observat din datele statistice pentru sfârşitul de an 2011. • Eventualele presiuni asupra monedei naţionale în rezultatul diminuării influxurilor de remitenţe nu trebuie dramatizată, iar impactul deprecierii leului moldovenesc nu este univoc. Pe termen scurt, aceasta ar putea avea unele efecte adverse care, însă, vor fi contrabalansate de altele pozitive pentru exportatorii moldoveni, care, ulterior, vor putea fi observate la nivelul salariilor, ocupării şi investiţiilor. • Având în vedere ramificaţiile adânci ale crizei datoriilor suverane din zona euro, precum şi dependenţa Rusiei de cererea din UE, factorii de decizie din Moldova trebuie să ia în calcul înrăutăţirea eventuală a situaţiei economice practic la toţi partenerii comerciali principali ai ţării noastre. Guvernul, împreună cu BNM, ar trebui să nu întârzie în implementarea politicilor de stabilizare macroeconomică orientate preponderent spre eliminarea restricţiilor redundante în activitatea antreprenorială, eliminarea barierelor netarifare pentru exporturile moldoveneşti prin convergenţa standardelor naţionale la cele europene, diversificarea pieţelor externe de desfacere, îmbunătăţirea cadrului concurenţial etc. Sursa:  statistica.md              expert-grup.org
Strategie Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”


   Pe 21 martie, prin hotărâre de Guvern a fost aprobată o nouă Strategie Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”.  Ce avem în realitate?! Guvernul Filat în timp de 3 ani a adus Moldova că fiecare al zecelea moldovean suferă de foame, 4 din 10 moldoveni duce lipsă de apă potabilă!   Secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, a declarat că, spre deosebire de documentele strategice anterioare (Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi Strategia Naţională de Dezvoltare), elaborarea noii strategii de dezvoltare a avut la bază o altă abordare, focusată pe „rezolvarea problemelor critice care împiedică creşterea economică calitativă şi incluzivă a ţării, bazată pe o analiză a constrângerilor”. „Schimbarea paradigmei de dezvoltare, despre care se discută intens în societate, se va realiza prin stimularea investiţiilor, şi anume prin înlăturarea barierelor critice care constrâng activitatea economică”, a specificat Victor Bodiu.  Strategia „Moldova 2020” are 7 priorităţi de dezvoltare, pe care nici nu merită să le enumerăm pentru că, oricum, sunt aproape la fel ca şi priorităţile stabilite în  strategie mai veche şi, sunt convins, că vor rămâne doar literă moartă, nu vor fi implementate decât poate în proporţie de un procent-două. Deja este clar că această strategie va fi elaborată şi apoi aprobată, făcându-se mult zgomot în mass-media, doar pentru a prosti electoratul, pentru a produce impresia că guvernanţii muncesc, că ei depun eforturi supraomeneşti pentru a combate sărăcia, injustiţia din ţară, în stil propagandistic PLDM-ist! Cine va efectua această Strategie Națională de Dezvoltare?! Acești soldați ai armatei de reformatori, așa numită noua birocrația, cu cunoştinţe, acumulate la seminariile şi training-urile finanţate de Soros. Mari adepți ai modelului liberal vestic. Întâmplarea face ca, în ajunul zilei în care Guvernul Filat a aprobat în mod atât de solemn şi eroic noua strategie de dezvoltare a Republicii Moldova, pentru o perioadă de tocmai 8 ani, marţi, 20 martie 2012, Ministerul Sănătăţii să difuzeze un comunicat de presă consacrat Zilei mondiale a Apei, care este marcată în fiecare an pe data de 22 martie. Şi iată că din comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii, care este bazat pe date statice concrete, nu pe estimări supte din deget, aflăm că peste 40 la sută din populaţia Republicii Moldova duce lipsă de apă bună de băut, iar fiecare al zecelea cetăţean suferă de foame. Reproducem acest alineat din comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii exact în forma în care ne-a fost difuzat: „În Republica Moldova, 41% din populaţie nu are acces la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă, iar 10% suferă din cauza insuficienţei de produse alimentare. Ponderea probelor neconforme la sursele de apă centralizate subterane în anul 2011 a constituit 75,1 %, comparativ cu 67,79 % în 2010. În special, se atestă o stare nesatisfăcătoare în alimentaţia cu apă potabilă a populaţiei în oraşele Nisporeni, Străşeni, Hânceşti, Căuşeni, Teleneşti, Făleşti, Donduşeni”.

După 3 ani de guvernare a Alianţei pentru Integrare Europeană, am ajuns în situaţia să avem aproape jumătate din populaţia ţării care duce lipsă de apă potabilă şi unu din 10 cetăţeni suferind de foame. Şi acum, Guvernul Filat aprobă o nouă strategie de dezvoltare, una sterilă, care nu va fi pusă în aplicare, pentru că Executivul este incapabil să ducă ceva la bun sfârşit, incapabil pentru orice acţiune concretă şi, în general, incapabil să muncească. Dacă Executivul, dar şi Parlamentul, ar fi dorit cu adevărat să schimbe situaţia, atunci ar fi realizat măcar ceva-ceva din prevederile vechilor strategii, din vechile promisiuni şi angajamente. Aşa însă, guvernanţii fac noi promisiuni, care nu sunt urmate de acţiuni, de fapte. Astfel, peste câţiva ani, vom ajunge să constatăm că procentul celor care suferă de foame a mai crescut de câteva ori în ţara noastră, în Republica Moldova, care este o ţară agricolă şi care, în condiţiile unei administraţii eficiente şi echitabile, ar putea fi Raiul pe pământ. P.S. Site-ul special al Partidului Liberal Democrat al lui Vladimir Filat dedicat combaterii sărăciei în Moldova nu mai funcționează. Lansat în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate în luna octombrie 2010 site-ul anti-saracie.md nu mai este accesibil. Numele de domeniu pentru site nu mai funcționează de aproape cinci luni și, la moment, poate fi cumpărat de orice doritori prin sistemul dns.md.
AGONIA REGIMULUI SE APROFUNDEAZĂ !


Premierul Vladimir Filat i-a convocat marţi pe toţi conducătorii departamentelor de forţă şi de control, cu excepţia celui de la Apărare, cărora le-a cerut să asigure ordinea publică în ziua de 16 martie, atunci când Parlamentul ar urma să-l aleagă pe Nicolae Timfti în funcţia de preşedinte al ţării. Dat fiind că liderii Partidului Comuniştilor au anunţat că pe 16 martie vor organiza proteste de masă în faţa Parlamentului pentru a împiedica la alegerea lui Timofti în funcţia de preşedinte, premierul se gândeşte să facă uz de forţă, cel puţin asta ar fi de înţeles din comunicatul difuzat de Direcţia comunicare şi relaţii cu presa a Guvernului. Iată care este conţinutul acestuia:   „La şedinţă au participat ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, directorul SPPS, Igor Bodorin, directorul CCCEC, Viorel Chetraru, directorul adjunct al SIS, Valentin Dediu şi procurorul general, Valeriu Zubco. În cadrul întrevederii, a fost făcută o trecere în revistă a situaţiei din ţară privind asigurarea ordinii publice, în mod special fiind abordată problema asigurării ordinii de drept în data de 16 martie curent, zi în care urmează să se desfăşoare şedinţa plenară a Parlamentului pentru alegerea preşedintelui Republicii Moldova. Premierul a subliniat necesitatea mobilizării forţelor de ordine şi coordonării eficiente a acţiunilor acestora şi a solicitat conducerii instituţiilor în cauză să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii de drept şi respectarea legii”. Nu încape nici o îndoială că această convocare a şefilor departamentelor de forţă este un gest prin care premierul le face din deget celor din opoziţia parlamentară şi, eventual, altora care contestă legalitate alegerilor preconizate pentru 16 martie. Luni, după ce liderii AIE l-au prezentat pe Timofti la funcţia de preşedinte al ţării, premierul a recurs la ameninţări directe la adresa opoziţiei comuniste. „Acţiunile celor care dau calificative în locul procurorilor, judecătorilor sunt acţiuni de neacceptat. De aceea, noi ne vom continua activitatea având la bază legea. Un lucru important pe care vreau să vi-l spun: instituţiile statului îşi vor face datoria la capitolul respectarea legii. În cazul dat, se referă la cei care sunt în activităţi politice sau care cheamă la încălcarea legislaţiei, sau care, eventual, ar avea intenţia de obstrucţionare în exercitarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova. Şi lucrul ăsta vi-l spun cu toată tăria”, a declarat Filat.

Regimul va cădea! Este deja evedent că regimul va cădea, asta se vede clar dupa noutăți de astăzi: 1) Scene de război pe străzile capitalei. Sute de ofițeri inarmați cu Kalashnikov, insoțiți de două blindate, au impușcat cu gloante oarbe. Este vorba despre pregătiri militare, însă comandantul Brigăzii Fulger afirmă că acestea nu au nicio legătură cu protestele de mâine ale comuniștilor. (http://www.protv.md/stiri/social/video-aplicatii-cu-focuri-de-arma-2-blindate-si-sute-de-politisti.html) 2)  Două acţiuni de protest într-o singură zi. După ce comuniştii au anunţat că vor picheta vineri Palatul Republicii, astăzi, reprezentanţii asociaţiilor de combatanţi au anunţat că vor manifesta, în susţinerea alegerii preşedintelui. Decizia de a ieşi în stradă a fost anunţată de către preşedintele Federaţiei asociaţiilor de veterani. Fostul ministru de interne a mai spus că dispune şi de autorizaţie, care a fost eliberată miercuri. Catan afirmă că în faţa Palatului Republicii vor veni nu mai puţin de 2 mii de oameni. El spune că veteranii sunt îngrijoraţi că acţiunea comuniştilor ar putea degenera în violenţe. (http://www.publika.md/doua-mitinguri-cu-mii-de-persoane-maine-la-chisinau--pro-si-contra-aie_748751.html)

Astăzi în internet a apărut informație, că mâine, 16 martie, în ziua alegerilor prezidenţiale nelegitime, Marian Lupu a pregătit un avion, în caz de ceva pentru a scăpa din ţară.  (http://www.polit.ru/news/2012/03/14/moldova/) Situaţia creată acum aminteşte de evenimentele de acum trei ani, cu deosebirea că atunci Vladimir Filat, împreună cu alţi lideri ai opoziţiei din acea perioadă, Ghimpu, Urechean, au încercat răsturnarea puterii prin forţă, fapt ce s-a soldat cu victime omeneşti şi devastarea şi incendierea palatelor Preşedinţiei şi Parlamentului. Atunci Filat şi ceilalţi lideri liberali şi-au justificat acţiunile prin faptul că puterea comunistă ar fi falsificat rezultatele alegerilor, dar pe care aşa şi nu l-au mai putut proba în cei trei ani de guvernare. Acum însă alianţa de guvernământ a depăşit normele legale dat fiind că nu a fost în stare să aleagă şeful statului şi deja a expirat un an de la ultima dizolvare a Parlamentului. Potrivit prevederilor constituţionale, interimarul Marian Lupu deja de câteva luni trebuia să dizolve Parlamentul şi să anunţe alegeri parlamentare anticipate. Astfel Parlamentul şi-a depăşit mandatul, se află în afara cadrului legal, respectiv, în aceeaşi situaţie se va afla şi Nicolae Timofti în cazul în care va fi ales în funcţia de şef al statului de către actualul Legislativ. P.S.  Mâine la ora 13-30 eu voi fi la protestul opoziției și voi protesta pașnic. Mâine zeci de mii de oameni vor protesta pașnic, căci numai prin metode pașnice acest regim fascist va cădea! Jos Alianța!
Filat șii mujîc, ia exemplu de la Boc


  Cîteva săptămîni au loc proteste prin toată România. La 6 februarie, premierul României, Emil Boc, a demisionat. Sunt deacord cu experţii că manifistanţii vor învinge, atunci cînd Băsescu va demisiona şi totuşi demisia primului ministru este deja o mare victorie. Românii încă o dată au demonstrat că orişicare popor, cînd îşi pierde încrederea în putere poate oricînd să răstoarne regimul.    Dacă privim  mai atent, vom înțelege că situația în România, este foarte asemănătoare cu ce-a din Republica  Moldova. Da,  noi nu avem Președinte, dar cred că dacă s-ar  fi ales președintele în 2009, din anturajul alianței, nimic nu s-ar schimba. De ce? România ca și Moldova este pusă în genunchi de către FMI, și este nevoită să sugă aceste credite care de iure sunt investiții, iar de facto numai datorii. Dacă să privim real, aceste credite nicidecum nu aduc un profit real.  Eu voi scrie un articol aparte despre FMI și politica ei dictată.Unica diferență între Moldova și România  este că moldovenii nicidecum nu pot alege președinte, și a doua că moldovenii mai pot fi hrăniți cu integrarea europeană. Apropo, românii la fel ca și moldovenii au problemă cu așa numiții “analiști politici”, care de fapt sunt ciobeni angajați pentru a ține oi în turmă pentru lupi.  RomâniaÎn cadrul unui sondaj, IRES a publicat că în Romania lucrurile merg într-o direcţie greșită – consideră 79% din respondenţi, iar 67% nu cred că România va depăși actuala criză economică în 2012. Pentru ca lucrurile să meargă mai bine în România, 74% dintre respondenți susțin schimbarea guvernului Boc. Poftim, domnul Boc, prin demisia sa a dat dovadă că este o persoană responsabilă, persoană care stimează propriul popor, care lucrează pentru binele poporului.

  MoldovaPotrivit sondajului IMAS, 83,5 la sută din populaţie consideră că ţara se îndreaptă în direcţia greşită. Nemulţumiți cu activitatea autorităţilor în domeniul cum ar fi salariile - 92 la suta, șomajul - 90 la sută, nivel de trai - 86 la suta, lupta împotriva corupţiei - 88 la suta, pensiile - 85 la suta, agricultura - 78 la suta.

  P.S. Privind tv se creează  o părere că Filat e un Chuck Norris a politicii moldoveneşti. Filat salvează sinistraţi sau Filat la prăşit, etc.  Cu părere de rău el nu a arătat faţa, nici într-un domeniu. Filat şii mujik, ia exemplu de la Boc! Jos Alianţa!
Puterea Judecătorească RM sau Memorie de scurtă durtă a Moldovenilor


Sunt îndegnat de faptul că poporul Moldovenesc nu sa săturat să mănînce catlete alianței, dezvoltînd o memorie de scurtă durată. Societate civilă sa transformat întro turmă condusă de ciobeni analiști, care în fie care seară, prin diferite zombi posturi, scurtează memoriea cetățenilor hrănind cu promisiuni (catlete),răbdați, la orizont deja se vede europa, răbdați, încă puțin și totul va fi bine. Din cauza acestui brainwashing noi deja am pierdut una din cele trei puteri ai statului. Puterea Judecătorească. Ce sa întâmplat şi unde am ajuns? Începînd cu declanșarea războiului oligarhic, sa răzbătut la suprafaţa opiniei publice faptul că funcţia de procuror general ar fi făcut obiectul unei tranzacţii politice în valoare de 2 milioane de euro. Dacă anunţul ar fi venit dinspre opoziţie sau dinspre societatea civilă, am fi avut motive să ne îndoim serios de acest fapt, dar cum înşişi „aliaţii pentru integrare europeană” s-au scăpat cu vorba, nu avem temeiuri să nu-i credem.  Cum sa aflat, vînzătorul postului de procuror general a fost Serafim Urechean (Serafică fără frică) iar cumpărător a devenit liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc (păpușar). După bună afacere cu procuratura de milioane a venit rândul sistemului judecătoresc. Stăpânul procurorului de milioane a luat-o încetişor, ajungînd peste Curtea de Apel. Omul său de încredere a fost plasat în fruntea acestei instituţii şi numele acestuia este Ion Pleşca, care vine din brigada lui Serafim Urechean (cel fără frică). Despre această tranzacţie nimeni nu cunoaşte care a fost valoarea şi costurile reale ale tranzacţiei, dar nea rămas puțin de așteptat, vom afla detalii după următoare ceartă în Alianţă.

Procuratura şi Curtea de Apel nu au fost de ajuns. Aşa cum avem de a face cu un om de afaceri, oligarh, justiţia în afaceri a devenit un domeniu de preocupare. Din cauza că nu sa putut monopolizarea a întregului sistem instanţelor judecătoreşti economice, s-a găsit o soluţie mai ieftină: acesta a fost abolit. Ghimpu(jurist), dependent de Plahotniuc(păpușar), nu a trebuit convins prea mult în acest sens, iar Filat(cel harnic), în partea în care este şi el oligarh, a fost de-a dreptul interesat. Cei doi multimilionari, Filat şi Plahotniuc, şi-au dat mâna când a fost vorba de lichidarea instanţelor judecătoreşti economice. Între ei sa început razboi (reglări de conturi) când a ajuns rîndu la Curtea Constituţională. Aici bătălia a fost mai lungă, strategiile bine elaborate, tacticile când mai subtile, când aplicate „pe uliţa mare”, dar finalul a fost clar: Alexandru Tănase, numărul 2 în partidul lui Filat, a avut şi el soarta procurorului general. Mai întâi, Tănase junior s-a desprins politic de Filat, apoi, Tănase senior a pus tunurile pe premierul milionar, cântând în struna „prim-vicespicherului” multimilionar, mai apoi au venit scandalurile mediatice care l-au făcut praf pe Pulbere, şi Alexandru Tănase a ajuns preşedinte al Curţii Constituţionale. Se vede că Filat a pierdut acest război. Se vede cum prim ministru în ultima vreme se stărue să numai redice tema asupra păpușarului. Ba mai mult, prim ministru a cerut scuze de la Plahatniuc fiind numit păpușar. Oligarhizarea justiţiei nu se putea opri aici. Din când în când vânturile mediatice au încercat să o fâlfâie către Curtea Supremă de Justiţie, dar acolo aceasta s-a lovit de Muruianu. Muruianu a avut soarta lui Pulbere. La 7 februarie, locul acestuia a fost luat de Mihai Poalelungi, prietenul lui Alexandru Tănase şi, din 2008, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ce fel de decizii va produce un asemenea sistem? Care va fi calitatea actului de justiţie în Republica Moldova? Cine are de câştigat şi cine de pierdut? P.S. Cu părere de rău cetățenii au uitat că puterea în stat aparține nouă, poporului Moldovenesc. Și nici decum puterea nu aparține lui Plahotniuc sau lui Filat. Jos Alianța!
"God Bless America"


În urmă cu cîteva zile, Barack Obama a declarat cu ocazia unui interviu pentru un post de televiziune din Orlando, Florida: “[SUA] este o țară minunată care s-a cam moleșit în ultimele două decenii.” Într-o cuvântare din 24 septembrie, adresată comitetului conducător al deputaților negri din Congres: “Mă aștept ca voi toți să mărșăluiți cu mine și să strângeți rândurile. Ieșiți din papucii de casă și încălțați pantofii de marș. Treziți-vă. Încetați cu plângerile, bombănelile și lamentările. Trebuie să strângem rândurile și să ne grăbim. Avem multe de făcut.” Pentru o audiență liberală, cu ocazia unei mese festive organizată în Los Angeles, un scopul strângerii de fonduri pentru campania prezidențială din 2012: “Nu v-am promis că va fi ușor. Dacă vroiați ușor, nu ați fi făcut campanie [în 2008] pentru Barack Hussein Obama.” Altă colectă, în New York, același mesaj: “Când m-am aflat în Grant Park [în seara alegerilor din 2008] v-am avertizat pe toți: va fi greu.”  Un cuvânt apare frecvent în discursurile recente ale lui Obama: sacrificiu. “Dacă fiecare ar adopta o atitudine de sacrificiu comun, de a nu împovăra doar persoane individuale, am putea rezolva problema datoriilor și deficitului chiar și săptămîna viitoare.” – remarci la o adunare cetăţenească din Illinois. Sau cu ocazia altei adunări cetățenești, din Decorah, Iowa: “Fiecare trebuie să facă sacrificii. Oare vom avea o țară în care fiecare își va asuma partea lui de sacrificiu și astfel va beneficia de partea lui de șanse?” Încetați cu văicărelile. Destul cu bombănelile de nemulțumire și vociferările critice. La muncă. E timpul pentru sacrificii, nu de vorbărie. Obama le reproșează americanilor faptul că nu se străduie și nu sacrifică destul pentru a realiza agenda administrației Obama. Cu o economie sclerotică și un indice de nepopularitate în creștere, Obama este frustrat că nu reușește să încovoaie opoziția Republicană și țara după voința sa. Eșecurile în serie ale politicilor sale se datorează americanilor, care în loc să mărșăluiască spre viitorul luminos al statului omniprezent si omnipotent, privesc în jur și deslușesc în viața cotidiană semnele unui declin socio-economic și ale unei corupții de valori nemaîntălnite în istoria Republicii.   

  O mişcare amplă de protest, care se desfăşoară, începând cu octombrie 2011, în oraşe din zeci de ţări. Pornită la New York, ca un protest împotriva corporaţiilor financiare, OWS (Ocupy Wall Street) tinde să se transforme într-o revoluţie planetară cu consecinţe încă nebănuite.La o primă vedere, OWS pare o simplă „zvârcolire a socialismului”, ce poate fi ridiculizată de liberali şi de economiştii apropiaţi acestora. Este aberant să ceri anularea datoriilor bancare – aceasta este una dintre revendicările celor care, zilele acestea, ocupă Liberty Plaza şi Podul Brooklyn. Ar fi pe principiul „Hoţul strigă hoţii!”.Cu toate acestea, aşa cum a declarat la CNN şi regizorul Michael Moore, majoritatea americanilor simpatizează cu protestele din New York şi nu este exclus ca mulţi să li se alăture acolo sau în alte oraşe, în zilele şi săptămânile ce vor urma.

De la cele câteva scandări împotriva corporatiştilor care au generat criza şi prosperă în continuare, „pe spatele celor săraci”, s-a ajuns, rapid, la un mesaj cu rezonanţă în inimile tuturor celor afectaţi de criza globală. S-a ajuns la un mesaj care cheamă la o Revoluţie care să producă o „schimbare adevărată”. Deşi mesajul este pacifist, videoclipul de promovare pe youtube conţine şi imagini ale confruntărilor violente anterioare dintre manifestanţi şi forţele de ordine, din decursul protestelor de anul acesta, din SUA şi Europa. În plus, mascota mişcării este masca din filmul „V de la Vendetta”, care, deşi are o concluzie generoasă, umanistă, este plin de scene violente.Iată ce se spune în mesaj:„Suntem conştienţi de corupţie, de minciuni, de războaie, de sistemele nedrepte care încurajează comportamentele egoiste şi anti-sociale, de violări ale drepturilor omului, de distrugerea acestei planete şi a locuitorilor săi, de acţiunile injuste şi inumane ale corporaţiilor globale pentru putere şi profit… Şi ne-am săturat! Pe 15 octombrie 2011 putem produce o SCHIMBARE ADEVĂRATĂ, dacă oamenii de bun simţ ai acestei planete vor putea lăsa deoparte nimicurile care îi separă şi se vor UNI! Revoluţia Globală – 15 octombrie 2011. Vrem o democraţie reală. Pentru oameni, făcută de oameni. Opriţi maşinăria – creaţi o nouă lume! Acesta poate deveni un eveniment de cotitură… depinde de TINE! Casa noastră, vieţile noastre, viitorul nostru. Nu sunteţi singuri. Viitorul e acum. E timpul să modernizăm planeta”.Cine este în spatele mişcării OSW şi a Revoluţiei din 15 octombrie?Unii vor arăta spre socialişti şi spre serviciile secrete ruse. Televiziunea de ştiri RT, finanţată de Moscova, a prezentat reportaje „incendiare” de la New York, încă din primele zile ale mişcării, în timp ce mediile tradiţionale occidentale au păstrat tăcerea asupra subiectului. Doar arestările de sămbătă au făcut înconjurul lumii, pe toate canalele.Cert este că, oficial, promotorii mişcării sunt persoane cvasinecunoscute, cel mai proeminent fiind un fost membru de campanie al unui candidat la alegerile prezindeţiale din SUA, din 2008.Regizorul Michael Moore i-a vizitat pe protestatarii din Wall Street şi, cum spuneam, a fost invitat la CNN să vorbească despre OWS. Cunoscut pentru mai multe pelicule în care a blamat regimul republican al lui George Bush pentru atentatele din 11 septembrie 2011 şi cartelurile financiare americane pentru criza declanşată în 2008, Moore a susţinut că OSW poate fi începutul unei adevărate revoluţii.

Protestatarii din Liberty Plaza au fost vizitaţi şi de actriţa Suzan Sarandon, care şi-a declarat solidaritatea cu cauza acestora. “Îi înţeleg foarte bine. Personal, nu am fost afectată de maşinaţiunile celor de pe Wall Street, dar dacă mi-aş fi pierdut averea din cauza lor, aş fi fost teribil de mânioasă”, a spus Sarandon.Se pare că, pe 15 octombrie, în afara SUA, cele mai ample proteste vor fi în Spania, Brazilia, Germania, Anglia, Grecia şi Israel. Şi în Ungaria s-au anunţat proteste.La această ”revoluție globală” vor participa și oameni dornici de ”schimbare” din România, Rusia, Serbia, Polonia, Japonia, Italia, Cipru, Croația, Cehia, Bulgaria etc.
Cheguevarist nostalgic


Au trecut două decenii de la căderea aşa-ziselor regimuri comuniste est-europene. In ţările respective s-a trecut cu avânt la construirea societăţii capitaliste multilateral dezvoltate, iar Fukuyama a proclamat "sfârşitul istoriei". Gata ! Capitalismul, respectiv democraţiile de tip occidental sunt maxim maximorum în materie de organizare sociala şi de aci inainte, nu ne ramâne decât să le acceptăm şi să le extindem în toată lumea. Freedom, democracy and "american way of life". Aşa să fie oare ? Au disparut complet ideile socialiste ? Mai au ele vreo şansă de a se impune in secolul 21 ? Dacă da, cum ? În ce fel ? Este capitalismul net superior socialismului ? A fost sau n-a fost socialism ceea ce a existat in blocul est european ? Însă în primul rând... Ce înseamnă socialism ? Din punct de vedere economic, "Economia socialistă pune la bază statul, ca administrator al bunurilor societăţii, bunuri comune, care să stea la baza dezvoltării întregii societăţi, având ca prioritate necesităţile acesteia legate de creşterea continuă a nivelului de trai. Iniţiativele particulare sunt stimulate în domeniile deficitare ale cerinţelor sociale, dar sunt limitate cele dăunătoare societăţii, prin pârghiile financiare aflate la dispoziţia statului." [Wikipedia] Definiţia e un pic cam simplistă şi aici ar fi mai multe de discutat... Din punct de vedere politic - si revenim iarăşi la Wikipedia - "Socialismul trebuie privit ca o formă de organizare socială, în care interesul societăţii primează în faţa interesului unui individ sau a unui grup restrâns de indivizi şi vine în opoziţie cu liberalismul, care reprezintă sistemul social în care primează interesul individului, sau al unui grup restrâns de indivizi, în faţa interesului societăţii. Privit din acest punct de vedere, socialismul are ca atribut democraţia, definită ca putere a poporului". Din nou o definiţie extrem de vagă şi simplistă. Adevărul e că mişcarea socialistă - să-i zicem aşa - este extrem de fragmentată. Există o mulţime de grupări, organizaţii, partide, partiduleţe, multe din ele chiar în bârlogul ursului - adcă în SUA - şi fiecare din ele pretinde o definiţie proprie şi o cale proprie, de la social-democraţii de centru-stânga, care promovează un capitalism temperat de măsuri de control ale statului şi până la comuniştii de extrema stîngă, care promovează revoluţia armată şi confiscarea tuturor averilor. Această fragmentare reprezintă de fapt o luptă între orgoliile preşedinţilor, şefilor, şefuleţilor acestor grupări, luptă care duce din păcate la căderea în derizoriu a adevăratelor probleme. Socialismul - să nu mai vorbim de comunism - este echivalat cu regimurile est-europene şi cu cel sovietic. Şi aceasta este cea mai mare problemă. Faptul că nu a existat şi nu există un model funcţional. Afirmaţia simplă şi de bun-simţ că regimurile est europene, cel sovietic, nord-coreean, etc. nu au avut nimic de-a face cu socialimul este respinsă din start, cu vehemenţă de toţi oponenţii.

 Cheguevarism   Despre Che Guevara s-au scris numeroase lucrări şi articole, unele demonizându-l, altele creându-i imaginea unui sfânt şi a unui erou mitic, multe dintre ele bazându-se pe izvoare secundare sau pe alte biografii. Majoritatea acestor studii nu se bazează pe metode ştiinţifice şi istorice, autorii acestora nefiind interesaţi prea mult de gândirea lui Ernesto Guevara, de proiectul său sau de filozofia sa, ci de obţinerea unor rezultate comerciale. Astfel a apărut legenda întunecată a unui Che Guevara sălbatic, criminal cu sânge rece, dictatorial, adeptul unor execuţii sângeroase etc, toate aceste caracterizări apărând în studiul lui O’Donell menţionat anterior. Acelaşi autor regretă influenţa pe care o are Guevara asupra stângii marxiste latino-americane, pe care a condus-o către „violenţa teroristă”. În spiritul aceleiaşi idei, lui Che Guevara i s-a atribuit un „fundamentalism terorist” fiind comparat chiar cu Osama Bin Laden. Acelaşi autor îl caracteriza-se anterior ca un „implacabil iacobin”, „un extremist”, „un Superman cu kryptonită în plămâni”, „un Isus Christos superstar” Pentru alţii, Che încarnează visul colectiv al unei societăţi mai bune şi a unei revoluţii în care au crezut şi pentru care au murit mai multe generaţii de latino-americani.Lista detractorilor săi este infinită, la fel ca şi aceea a celor care îl consideră un erou de legendă. Indiferent de viziunea, pozitivă sau negativă, pe care o au despre Ernesto Guevara, aceşti autori dau puţină importanţă ideilor filozofice şi politice ale lui Che, precum şi formării teoretice a acestuia. Majoritatea dau impresia că revoluţionarul argentinian era un diletant şi un marxist improvizat, ceea ce ar explica eşecurile sale politice şi economice. De acelaşi tratament beneficiază şi ideologia guevaristă. Este interesant de observat că în trei dintre cele mai recente şi mai complete studii de mari dimensiuni asupra lui Che Guevara, polemica asupra legii valorii şi asupra creării „omului nou” ocupă doar câteva pagini, primând elementul biografic şi anecdotic.Lucrarea aceasta îşi propune, ca plecând de la textele lui Ernesto Guevara, să realizeze o analiză a ideologiei acestuia şi a gândirii sale filozofice. Vom prezenta iniţial ceea ce am putea numi „originile intelectuale” ale ideologiei guevariste, pentru ca apoi să analizăm câteva aspecte fundamentale ale gândirii lui Che Guevara: internaţionalismul, problema legii valorii şi stimulentele morale, omul nou şi critica la adresa „socialismului real” din ţările Europei de Est.Gândirea politică şi filozofică a lui Che este rezultatul unei tradiţii duble. Pe de o parte este marxismul occidental european, o linie de gândire care îi include pe Gramsci, Lukacs, Lefebvre, iar pe de altă parte este marxismul latino-american din anii ´20 – ´30 ai secolului trecut. Această tradiţie latino-americană a fost de cele mai multe ori neglijată, din cauza unui obstacol de tip politic, este vorba de europenismul şi eurocentrismul care a dominat gândirea latino-americană din secolul XIX şi începutul secolului XX. Reprezentanţii acestei generaţii au fost cei care au considerat că marxismul nu este numai o doctrină care trebuie tradusă şi aplicată, ci o ideologie creatoare şi inovatoare. Într-un articol din 1928, José Carlos Mariatégui, adevăratul fondator al marxismului latino-american, afirma: „Noi nu dorim ca în America Latină socialismul să fie nici un calc, nici o copie. Trebuie să fie o creaţie eroică. Noi trebuie să dăm naştere, împreună cu propria noastră realitate, în propria noastră limbă, socialismului indo-american. Aceasta este o misiune demnă de o generaţie nouă.”      În Cuba, liderul studenţesc Julio Antonio Mella este recunoscut de asemenea ca unul dintre primii exponenţi ai ideilor marxiste în America Latină. Acesta a insistat asupra necesităţii alianţei dintre muncitori, ţărani, studenţi şi intelectuali progresişti, împotriva burgheziei naţionale şi a străinilor imperialişti. Una dintre polemicile sale fundamentale a fost aceea cu peruanul Víctor Raúl Haya de la Torre, care subestima rolul clasei muncitoare în America Latină şi care se prezenta ca un continuator a ceea ce numea socialism indo-american. O trăsătură fundamentală a gândirii lui Mella a fost aceea a menţinerii unor criterii proprii în ceea ce priveşte transformările necesare prin care trebuie să treacă această regiune şi diferenţele existente faţă de realitatea în care avusese loc prima revoluţie socialistă.       Însă abia odată cu José Carlos Mariátegui, marxismul va dobândi rădăcini mai adânci latino-americane, fiind utilizat ca un instrument critic pentru a înţelege şi transforma realitatea concretă şi structurile ei, de o manieră originală şi autentică. Opera principală a lui Mariátegui, „Şapte încercări de interpretare a realităţii peruane”, este o mostră substanţială a modului în care trebuie utilizat marxismul într-un mod efectiv şi creator, plecând de la analiza problemelor socioeconomice, cum ar fi distribuţia pământului, precum şi a altor factori suprastructurali importanţi, cum ar fi religiosul şi etnicul. Mariátegui înţelegea că în Marx nu pot fi întâlnite toate răspunsurile şi toate indicaţiile necesare rezolvării noilor probleme, în special cele ale spaţiului latino-american, şi drept urmare trebuia să se meargă dincolo de Marx.    În lucrările lui Mariátegui şi Mella întâlnim totodată o componentă antiimperialistă a reformei, care va apărea de asemenea şi la Che Guevara. Apare astfel la aceşti primi marxişti latino-americani o legătură strânsă între reformă, antiimperialism şi socialism. Pentru ei antiimperialismul merge mână în mână cu socialismul, nu poate exista socialism în America Latină fără antiimperialism şi invers. Este foarte important acest aspect deoarece în acea perioadă în mişcarea comunistă internaţională se dezvoltase un curent care susţinea că în continentul sud-american nu se poate vorbi de o singură revoluţie ci de două. Una democratico-burgheză, care să lupte contra imperialismului, nord-american în special, şi o alta ulterioară, socialistă.    Abia odată cu Revoluţia Cubaneză va fi reluată această idee care susţinea ferm că în America Latină socialismul trebuie să fie antiimperialist. În viziunea lui Fidel Castro şi a lui Guevara nu putea exista un socialism separat de sarcina eliberării naţionale, nu putea exista un naţionalism democratic care să nu fie socialist.    Un ultim aspect din gândirea politică a lui Mariátegui este critica sa la adresa determinismului, critică care va fi reluată de Guevara. Mariátegui a înţeles că marxismul nu este o doctrină, un model inert care să se aplice în mod direct Americii Latine, pentru că aici este foarte importantă tema indigenismului. În Peru, majoritatea populaţiei era de origine indigenă, ca atare nu i se putea aplica schema burghezie versus proletariat, aşa cum apărea ea în marxismul clasic. Prin urmare, Mariátegui considera că marxismul nu trebuie să fie o dogmă ci o metodă care trebuie să fie aplicată în mod creativ în Peru. Aceeaşi poziţie o vom întâlni ulterior şi la Che Guevara care a încercat să plece întotdeauna de la experienţele concrete de luptă ale ţărilor acestora, creând astfel un model de marxism care nu constituie un model abstract şi universal, plecând de la realităţile locale şi naţionale ale fiecărui stat.       Vom încerca în continuare să vedem care au fost lecturile care au format baza teoretică a lui Che Guevara şi care au influenţat scrierile sale ulterioare. Guevara a luat contact cu textele clasice ale lui Marx, Engels şi Lenin cu mai mulţi ani înainte de implicarea sa în Revoluţia Cubaneză. Formaţia sa filozofică, politică şi economică include cel puţin lectura Manifestului Comunist, a Capitalului de Marx, a lui Anti-Dühring de Engels, şi a lucrărilor lui Lenin: Statul şi revoluţia şi Imperialismul, faza superioară a capitalismului. Cu primele două a luat contact între 16 şi 17 ani, când a început să redacteze un dicţionar filozofic, iar pe celelalte le-a analizat în timpul studiilor universitare.    Ulterior în cursul călătoriilor pe care le va întreprinde îşi va spori cunoştinţele de marxism teoretic, fie în Guatemala în biblioteca Hildei Gadea, fie în casa comunistului peruan Hugo Pesce, vechi mariateguist, unde probabil va lua contact direct cu opera lui José Carlos Mariátegui. Credem că antiimperialismul lui Che, care nu separă socialismul de eliberarea naţională, menţine o legătură directă cu ideile lui Mariátegui.             În perioada luptelor de gherilă va continua să citească lucrări marxiste. Ulterior după victoria revoluţiei, când va dobândi diferite funcţii la cel mai înalt nivel în stat, va organiza un grup de studiu al „Capitalului” şi a teoriilor marxiste care îşi va desfăşura săptămânal activitatea, timp de peste un an. Acum va descoperi „Manuscrisele economico-filozofice din 1844” ale lui Marx şi citeşte studiul lui Anibal Ponce: „Umanism burghez, umanism proletar”, care îi va influenţa decisiv concepţia despre „omul nou”.     Într-un interviu din 2003 cu Néstor Kohan, Orlando Borrego unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Che, care a fost vice-ministru al industriei în perioada în care acesta era ministru, povesteşte despre lecturile şi studiile pe care le făcea Che în acea perioadă. Printre acestea se numărau Troţki, Ernest Mandel, Charles Bettelheim, Louis Althusser, Herbert Marcuse, Charles Fourier, Oskar Lange, Paul Baran, Paul Sweezy.     În continuare vom analiza câteva dintre conceptele lui Ernesto Che Guevara, pe baza scrierilor sale. În cei zece ani în care a militat în mod direct, Che Guevara va scrie numeroase articole de presă, scrisori, declaraţii etc. Principalul mijloc de propagare a ideilor sale vor fi însă discursurile, principalul mijloc de exprimare în timpul unor frământări revoluţionare. Alături de Fidel Castro, care se adresa de mai multe ori pe săptămână cetăţenilor prin intermediul televiziunii, Che va realiza o muncă de conştientizare a populaţiei, de răspândire a ideilor revoluţionare, transformându-se în principalul exponent teoretic al Revoluţiei Cubaneze. Primul său text important a fost scris înaintea bătăliei din Santa Clara, pe care a condus-o, şi este o analiză a claselor sociale cărora va trebui să li-se adreseze revoluţia victorioasă. Acest text se numeşte „Ceea ce am învăţat şi ceea ce vom învăţa pe alţii”.Textul este scris într-un limbaj simplu şi accesibil pentru că se adresează unor persoane în marea lor majoritate analfabete. Concluzia acestui text este aceea că Revoluţia Cubaneză va trebui să se adreseze atât muncitorilor şi ţăranilor, cât şi micilor comercianţi şi meşteşugari, intelectualilor şi industriaşilor, pentru că aceasta este „mişcarea tuturor claselor sociale din Cuba”. Într-o primă fază a Revoluţiei, Che era mult mai radical decât Fidel Castro. Deşi nu era membru de partid, el era considerat mai de stânga decât comuniştii, „roşul” prin excelenţă. Această diferenţă între cei doi lideri a făcut ca Revoluţia să fie comparată cu un pepene: verde la suprafaţă, după cum o proclamase Fidel, şi roşie în interior după cum reieşea din ideile lui Che.Castro abia în decembrie 1961 se va declara marxist-leninist.

   Una dintre caracteristicile principale ale filozofiei lui Che este antidogmatismul său. El a înţeles foarte bine sfatul lui Mariátegui care afirma că „socialismul în America Latină trebuie să fie o creaţie eroică” astfel încât se va îndepărta tot mai mult de poziţiile sovietice pentru a se apropia de o variantă alternativă a socialismului, care poate fi considerată „mai umană”. Una dintre cele mai dezbătute probleme în viaţa politică cubaneză de la începutul anilor 60, a fost cea a stimulilor morali şi materiali. Poziţia pe care o va adopta Che în această dezbatere a devenit celebră, deoarece încearcă să urmeze o cale distinctă de cea tradiţională, considerată atunci ca reprezentând „marxismul ortodox”.În primul rând această dezbatere din anii 1963 – 1964 este importantă, cum afirma Michael Löwy în articolul său, prin însăşi existenţa sa.Faptul că această dezbatere a fost publică legitimează ideea existenţei unui anumit pluralism în cadrul revoluţiei.    Aparent, dezbaterea aceasta a avut un substrat economic, dar credem că în ceea ce îl priveşte pe Che Guevara nu putem vorbi de o gândire economică separată, deoarece ideologia sa se constituie într-un proiect totalizant şi integrator, despre ceea ce trebuie să fie socialismul si revoluţia. În cadrul acestui proiect sunt abordate diverse aspecte, diverse probleme specifice, toate subsumându-se însă unei viziuni integratoare.Această polemică a apărut din cauza unor probleme de economie practică (rolul costurilor de producţie), dar ea a pus în dezbatere chestiuni generale, cum ar fi cele de politică economică, susţinute la rândul lor de teorii de economie politică (fundamentală în discuţie a fost legea valorii şi rolul său în tranziţia la socialism). Deşi aparent era o problemă tehnică, cum să măsori costurile de producţie ale produselor industriale şi a celor agricole, ea a dat naştere unor dezbateri care vizau domeniul economic, politic, filozofic.Recunoscând în primul rând că Marx nu a prevăzut o perioadă de tranziţie pentru o ţară subdezvoltată, şi că până la acel moment nu exista o teorie marxistă sistematică în ceea ce priveşte această tranziţie, Guevara a propus teoria Sistemului Bugetar de Finanţare, centrată pe o planificare raţională şi pe reglementarea a priori a producţiei şi distribuţiei sociale, pe antibirocratism, pe separarea între partid şi administrarea economică, negând autonomia financiară a întreprinderilor şi predominanţa stimulentelor materiale.      Principalul polemist cu care Guevara va discuta în această dezbatere a fost Carlos Rafael Rodríguez, unul dintre liderii Partidului Socialist Popular (vechiul nume al partidului Comunist din Cuba). El provine din tradiţia comunistă cubaneză, care avea legături puternice cu Uniunea Sovietică, şi la momentul dezbaterii conducea Institutul Naţional pentru Reforma Agrară, cu un rol deosebit în societatea cubaneză, predominant agrară.       Opinia lui Rodríguez era susţinută de Alberto Mora, unul dintre discipolii şi colaboratorii lui Che, precum şi de economistul francez Charles Bettelheim. Acesta, membru al Partidului Comunist Francez, era cercetător la Sorbona şi profesor de economie, care publicase numeroase lucrări pe teme economice şi politice.      Dacă Carlos Rafael Rodríguez putem spune că este principalul lider politic cu care polemizează Che, Bettelheim constituie principalul teoretician cu care se înfruntă.                  Alt gânditor politic european care se va implica în dezbatere, dar de parte lui Guevara, va fi Ernest Mandel. Economist belgian, lider al celei de a IV-a Internaţionale, era la acel moment unul dintre cei mai importanţi lideri troţkişti.    În timp ce Charles Bettelheim, în concordanţă cu Stalin şi Louis Althusser concepea marxismul de o manieră în principal obiectivă, adică într-un mod în care intervenţia politică şi ideologică a activă a subiectului colectiv lasă loc respectului absolut pentru aşa numitele „legi generale ale economiei”, Che Guevara îl înţelegea de manieră esenţialmente praxiologică. Aceasta înseamnă că pentru Guevara, marxismul nu serveşte doar pentru a descifra funcţionarea societăţii, ci şi pentru a interveni de manieră eficace în cursul istoriei.    Există nişte regularităţi denumite legi, care nu au o existenţă absolută, pentru că istoria nu este o succesiune aleatorie de fapte de neînţeles. Aceste legi sunt relative, ele putând fi modificate, cu atât mai mult în cazul tranziţiei socialiste când forţele revoluţionare au preluat puterea, putând interveni activ în dezvoltarea socială. Legea valorii, de exemplu, poate fi încălcată, deoarece puterea revoluţionară, plecând de la o opţiune politică şi ideologică poate modifica preţurile relative ale produselor. Când puterea revoluţionară deţine o forţă politică suficientă ea poate interveni în domeniul economic sau social.   Che susţinea o concepţie istoricistă a valorii, pentru că pentru el această categorie nu se referă la necesităţile umane (capitalistul nu produce pentru a satisface necesităţi, ci pentru a valoriza capitalul producând plusvaloare), nici la forţele productive, ci la munca abstractă inclusă în relaţiile sociale de producţie specifice din punct de vedere istoric, modului de producţie capitalist, şi ca atare nu are valoare în cadrul tranziţiei la socialism.   Poziţia lui Carlos Rafael Rodríguez în ceea ce priveşte teoria economică consta într-un sistem denumit „calcul economic”. Acest sistem presupunea că într-o econo­mie socialistă sau care a iniţiat tranziţia către socialism, după ce s-a preluat puterea, după ce s-a făcut revoluţia, după ce a fost distrusă armata burgheză etc, trebuie să mai existe piaţă. Această piaţă trebuie să mai continue o anumită perioadă de timp, mărfurile urmând să fie vându-te pe baza legii valorii. Fiecare întreprindere, socialistă în acest moment, aflată în proprietatea colectivă, trebuie să se gestioneze pe baza unor criterii de autogestiune financiară. Cu alte cuvinte ea nu depinde de un buget central, ci de propriile resurse şi ca atare funcţionarea sa internă trebuie să aibă ca finalitate maximizarea câştigurilor şi diminuarea pierderilor, pentru a se putea menţine şi reproduce.    În consecinţă pentru partizanii calculului economic, în cadrul tranziţiei socialiste se menţin categoriile mercantiliste (valoare, bani, preţ de piaţă, schimburi comerciale etc.) continuându-se logica pieţei. Această logică a pieţei trebuie să se menţină o perioadă pentru ca economia să funcţioneze. Argumentul central al partizanilor calculului economic are drept punct central „slaba dezvoltare a forţelor productive” care exista în Cuba acelor ani. Potrivit lor, marxismul prescrie că în cursul istoriei întotdeauna forţele productive sunt anterioare relaţiilor sociale de producţie. Ca atare, dacă în Cuba forţele de producţie erau rămase în urmă nu puteau avansa nici relaţiile de producţie.   Fiecare întreprindere trebuie să se autofinanţeze, să facă tot posibilul pentru a obţine cele mai mari câştiguri, cea mai mare productivitate, pentru a diminua costurile şi pierderile. Pentru a creşte implicarea muncitorilor trebuie acordate recompense şi stimulente materiale de către întreprinderile autarhice şi autogestionate. Aceste întreprinderi se află în competiţie între ele, încercând să obţină cel mai mare profit. Se foloseşte termenul de „emulaţie” care înlocuieşte pe cel de „concurenţă”.    Curentul susţinut de Che Guevara propunea un proiect numit „sistem bugetar de finaţare”. Potrivit acestuia perioada de tranziţie la socialism începe din momentul preluării puterii pentru a putea revoluţiona ansamblul societăţii. Transformarea întregii societăţi nu se poate face în interiorul sistemului capitalist, astfel încât este o iluzie utopică să pretinzi realizarea acestui proiect înainte de preluarea puterii.     Pentru perioada care urmează preluării puterii, Guevara afirmă, că trebuie organizată economia pe ramuri productive, dar nu cu întreprinderi autogestionate şi autonome financiar, ci pe baza unui sistem unic, planificând economia. Aceste întreprinderi nu mai schimbă mărfuri între ele ci schimbă produse. Schimbul de produse nu înseamnă neapărat plata acestora la valoarea lor, pentru că legea valorii nu mai trebuie folosită în această societate. Ca urmare piaţa este incompatibilă cu socialismul, şi tendinţa este spre dispariţia acesteia.    Sistemul bugetar de finanţare tinde să suprime treptat piaţa şi să manevreze toate unităţile productive ca părţi al unei întreprinderi unice. Ca atare când o întreprindere transferă către alta anumite produse, nu le vinde, pentru că nu sunt mărfuri, nu au valoare. Este ca şi cum în interiorul aceleiaşi întreprinderi un sector livrează celorlalte anumite instrumente sau produse nefinite.  În aceste condiţii bugetul care determină repartizarea socială a resurselor pentru întreaga societate se realizează într-­o manieră centralizată pentru că nu se poate ca fiecare întreprindere să dispună de propriul buget. Che nu propune emulaţie, nici concurenţă, ci manevrarea întregii economii de o manieră centralizată, astfel încât să nu apară competiţie, care este un instrument de bază pentru reglementarea pieţei capitaliste.   Se pune problema modului de stimulare a muncitorilor, care nu mai îmbracă forma stimulilor materiali, ci aceea a apelului la conştiinţa socialistă. Premiile vor continua să existe dar vor fi premii morale, recunoaşterea meritelor personale de către ceilalţi.   Pentru a sintetiza, susţinători teoriei „calculului economic” apărau un proiect politic al unui socialism de piaţă, cu întreprinderi gestionate de forma descentralizată şi autarhice din punct de vedere financiar, care concurează şi schimbă mărfuri pe bani prin intermediul pieţei. În aceste întreprinderi predomină stimulentele materiale. Che Guevara propune un „sistem bugetar de finanţare” în care planificare şi piaţă sunt doi termeni antagonici. El considera că planificarea era modalitatea de amplificare a raţionalităţii umane, care să realizeze o unificare a tuturor întreprinderilor particulare, într-una generală, cu un buget unic şi centralizat. Era promovată totodată munca voluntară şi stimulentele morale ca instrumente privilegiate pentru realizarea conştiinţei socialiste a muncitorilor.  Separându-se definitiv de viziunea materialistă vulgară care interpreta marxismul ca o ideologie modernizatoare bazată în mod unilateral pe forţele de producţie şi pe producţia materială, Guevara consideră că „Marx s-a preocupat atât de factorii economici cât şi de repercusiunile acestora în spiritul uman. Numea aceasta fapte de conştiinţă. Dacă comunismul se dezinteresează de faptele de conştiinţă poate fi o metodă de distribuţie, dar nu va fi niciodată o morală revoluţionară”.    Pentru Guevara problemele culturii, strâns legate de cele ale conştiinţei, nu sunt un simplu reflex pasiv şi secundar al producţiei materiale, nici un apendice subsidiar al forţelor productive. Dimpotrivă problemele noii culturi, noilor valori, a unei noi hegemonii, a unei noi subiectivităţi istorice, acestea alcătuind „omul său nou”, sunt esenţiale pentru construcţia unei societăţi distincte din punct de vedere calitativ de cea capitalistă.  În articolul său „Socialismul şi omul în Cuba” Che se referă în mai multe paragrafe la conceptul de om nou.Aici el susţine că „pentru a construi comunismul simultan cu baza materială trebuie să realizezi omul nou.” Che considera că revoluţia cubaneză construia tranziţia la socialism, dar că din primul moment trebuie luptat pentru comunism, pentru ca să se termine cu exploatarea şi cu orice formă de alienare. „Am împlinit cinci ani de revoluţie. Nu s-au împlinit trei ani de când a fost declarat caracterul socialist al acesteia. Ne aflăm în plină perioadă de construcţie pentru a trece la socialism, şi de aici la construcţia comunismului. Dar noi deja ne propunem ca obiectiv societatea comunistă.”  A mai spus de asemenea că „Socialismul economic, fără morala comunistă nu mă interesează. Luptăm contra mizeriei, dar în acelaşi timp luptăm şi contra alienării”   Schimbarea socială, revoluţia, nu trebuie să pretindă standardizarea omului, ci să-i elibereze capacitatea sa individuală. Aici avem tema omului nou, pentru că atunci când vorbeşte de muncă voluntară, de tineri, de muncitorii din avangardă, vorbeşte de ceea ce se numeşte „pedagogia exemplului”. Che a explicat în mai multe ocazii că nu face apel la munca voluntară doar ca un mecanism de creştere rapidă a producţiei. Obiectivul principal este acela de a face o experienţă socială în care oamenii să muncească din conştiinţă, fără să aştepte o retribuţie materială.  „Pentru ca să se dezvolte conştiinţa, munca trebuie să dobândească o condiţie nouă; omul ca marfă încetează să existe şi se instaurează un sistem care acordă o cotă de îndeplinit, ca datorie socială. Mijloacele de producţie aparţin societăţii, iar maşina este doar tranşeea unde se îndeplineşte datoria.” Spune tot în „Socialismul şi omul în Cuba”: „În această perioadă a construcţiei socialismului putem vedea născându-se noul om. Imaginea sa nu este încă definitivată; nu va putea fi niciodată deoarece acest proces se dezvoltă în paralel cu forme economice noi; important este ca oamenii să dobândească în fiecare zi tot mai mult conştiinţa necesităţii încorporării lor în societate şi în acelaşi timp importanţa lor ca motoare al acesteia.”Aici apare o altă temă dragă lui Guevara, aceea a sensibilităţii, pe care o abordează când se adresează tinerilor comunişti din Cuba, dar şi în scrisoarea de despărţire pentru fii săi: „să fiţi mereu capabili să simţiţi cât mai profund orice nedreptate comisă împotriva oricui, oriunde în lume.”   În „Socialismul şi omul în Cuba” afirmă „lăsaţi-mă să o zic, cu riscul de apărea ridicol că revoluţionarul este ghidat de înalte sentimente de iubire.”   În această căutare a omului nou el se adresează de mai multe ori tinerilor: „Cheia de boltă a operei noastre sunt tinerii, în ei ne depozităm speranţele şi îi pregătim pentru a prelua steagul.” Pentru aceasta le cere capacitate creativă, mai puţină docilitate mai multă iniţiativă. În această perspectivă lupta contra individualismului şi lupta pentru o altă fiinţă umană este o luptă cu caracter internaţional. Această idee o va dezvolta în „Mesaj către Popoarele lumii prin intermediul Tricontinentalului”.Acest text rezumă ideile sale în favoarea revoluţiei mondiale, antiimperialiste.   Nu întâmplător în „Socialismul şi omul în Cuba” va semnala că „revoluţionarul, motorul ideologic al revoluţiei în interiorul partidului său, se consumă într-o activitate neîntreruptă care nu are alt final decât moartea, dacă această construcţie nu atinge o scară mondială. Internaţionalismul proletar este o datorie, dar în acelaşi timp şi o necesitate revoluţionară.” Che susţinea că revoluţia se poate împotmoli dacă sentimentul naţional va prevala asupra sarcinilor internaţionaliste, şi că revoluţia se poate birocratiza, îşi poate pierde energia, dacă îşi pierde caracterul internaţionalist.   Revoluţia trebuie să aibă loc în întreaga lume, pentru că şi sistemul capitalist cuno­aşte o întindere şi o răspândire mondială. Evoluţia mondială a revoluţionarilor trebuie să fie anticolonialistă şi anti-neocolonialistă, antiimperialistă, dar mai ales internaţionalistă.   Această viziune internaţionalistă nu înseamnă că statul naţional nu este important în opinia lui Che Guevara. Până acum acesta s-a dovedit unicul spaţiu democratizabil, unicul loc în care o­amenii pot să asume un program democratic, să participe şi să se implice. Viziunea sa vrea să utilizeze statul naţional nu numai pentru a integra cetăţenii, pentru a schimba modelul economic, pentru a afirma drepturile sociale fundamentale, ci şi pentru a rearticula o reţea internaţionalistă, care să ducă la crearea unei societăţi universale mai bune.

    Principala idee pe care Che o expune aici este formularea noţiunii de imperialism înţeles ca sistem global. Vedem că Che Guevara imagina acum patruzeci de ani o societate globală, internaţionalistă, care aminteşte foarte mult de lumea „globalizată” din zilele noastre.  Che va pune în discuţie de o manieră dură, acidă, polemică şi muşcătoare rolul pe care il au în sistemul mondial ONU şi Organizaţia Statelor Americane. Această dezbatere continuă şi astăzi. Guevara afirma în mod explicit că „Naţiunile Unite şi OEA sunt măşti ale imperialismului, deoarece sub steagul neutru şi echidistant al ONU au fost bombardate şi masacrate popoare întregi.” Ca atare acestea nu vor fi acceptate niciodată ca organisme demne de încredere.  În final, Ernesto Guevara enunţă sarcinile continentale care revin Americii Latine într-o manieră care aminteşte foarte mult de afirmaţia lui José Carlos Mariátegui, care în 1928 spunea că sarcina actuală este fie „o revoluţie socialistă, fie o caricatură de revoluţie”. Che nu va acepta nicodată ca sarcina Americii Latine să rezide în construirea unei revoluţii naţionale, democratice, progresiste sau a unui capitalism cu faţă umană, şi care să lase pe viitor construcţia socialismului. Dacă nu va fi o „revoluţie socialistă vom avea de a face cu o caricatură de revoluţie”, şi care pe termen lung va termina într-un eşec sau o tragedie, aşa cum s-a întâmplat de multe ori.     Ca soluţie, Che vede realizarea unei meri unităţi a tuturor forţelor revoluţionare, unitatea contra sistemului, contra imperialismului, unitatea muncitorilor deasupra tuturor fracţiunilor, unitatea celor care înfruntă puterea.     S-ar mai putea spune multe despre gândirea lui Che, despre filozofia sa sau despre proiectul său dar după cum afirma Fernando Martínez Heredia: „Faptul că multe dintre ideile lui Che nu sunt finalizate … are şi o latură pozitivă. Marele gânditor este aici semnalând probleme, cărări, arătând modalităţi, cerându-le camarazilor săi să gândească, să studieze, să combine practica şi teoria. Rezultă imposibil, atunci când îţi asumi cu adevărat gândirea sa, să o dogmatizezi şi să o converteşti într-un alt bastion speculativ sau un alt model de fraze gata enunţate.” <br>l <br><br><br>fgj
Cea fost în Las Vegas, rămîne în Vegas


Deja doua săptămîni merge război între Mihai Ghimpu şi Ioniţă, din cauza proiectului de lege aprobat în Parlament care se referea la activitatea cazinourilor din Republica Moldova şi ar fi trebuit să prevadă o taxă anuală de 360 de mii de lei pentru fiecare masă de joc, dar în loc de această sumă, în text a fost indicată o sumă de două ori mai mică, de 180 de mii de lei. Din cauza unei „erori” strecurate în textul unei legi aprobate de Parlament, nu au ajuns anul trecut în bugetul de stat 6 milioane de lei! Cine vinovat ?!

 Astfel, ex-interimarul a ieşit la rampă şi a afirmat la postul public de televiziune că preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe din cadrul Parlamentului şi deputat PLDM, Veaceslav Ioniţă, este vinovatul şi cel care a schimbat cu bună ştiinţă cifrele din proiectul de lege votat de legislatori. „Au fost schimbate nişte cifre în documentul final, după votarea de către deputaţi, de către preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Veaceslav Ioniţă. De ce, pentru ce?”, s-a întrebat preşedintele liberal la Moldova 1. Au schimbat şi i-au pus-o pe masă preşedintelui Parlamentului, a mai adăugat el, promiţând să convoace şi o conferinţă de presă în care să prezinte dovezi concludente în acest sens. Conferinţa s-a produs miercuri, 20 iunie, iar Mihai Ghimpu s-a prezentat cu un teanc de hârtii în care s-a descurcat cu dificultate, răsfoind şi căutând îndelung paginile necesare. 

Ne amintim că în luna iulie trecut, aleşii poporului au votat legea care reglementează activitatea cazinourilor. Deputatul Veaceslav Untilă, fost membru al partidului lui Serafim Urechean, actualmente subordonat pe linie de partid lui Mihai Ghimpu, a propus un amendament prin care să fie redusă taxa pentru o masă de joc, de la 360 la 180 de lei, amendament care însă nu a fost supus votului. Cu toate acestea, cifrele prevăzute în amendamentul respectiv s-au regăsit în Legea semnată şi promulgată de liderul liberal, pe atunci preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar al ţării, statul fiind prejudiciat astfel cu suma de 5,6 milioane de lei. Guvernul a descoperit eroarea şi a contestat actul legislativ la Curtea Constituţională. În luna februarie a anului curent, deputaţii comunişti l-au învinuit pe Ghimpu pentru acest prejudiciu adus statului, liderul liberal declarând atunci că preşedintele Parlamentului nu este obligat să verifice textul legii şi să-l confrunte cu stenograma, ci doar să-l semneze. Şi actualul preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar, Marian Lupu, i-a luat apărarea lui Ghimpu, afirmând că asemenea erori s-au mai produs şi în trecut. Mai mult, şeful democraţilor a făcut aluzii şi la unii colegi din alianţă care au lansat învinuiri la adresa lui Mihai Ghimpu, fără a avea dovezi, calificându-le drept o răfuială politică. În cazul respectiv ar trebui să vedem clar dacă a fost o eroare sau rea-voinţă, a mai precizat Lupu. În urma acestui scandal, a fost creată o comisie parlamentară de anchetă, care urma să elucideze circumstanţele şi să depisteze persoanele vinovate de falsificarea legii. Ghimpu ştia de acum un an că legea a fost falsificată, dar a tăcut

Deci, în luna februarie, fostul dublu demnitar afirma că nu a ştiut nimic şi că nu era obligat să verifice dacă îşi pune semnătura pe un act care corespunde votului deputaţilor sau pe unul falsificat. Iată însă că acum, după apariţia televizată şi după conferinţa de presă, aflăm că totuşi Mihai Ghimpu ştia câte ceva, ba chiar a fost sesizat în acest sens. Şi ştia nu de ieri-de azi, ci din septembrie 2010, când a fost înştiinţat de către Executiv că cifrele din lege nu corespund cu cele din stenograma şedinţei Parlamentului. Nevinovatul Ghimpu ne informează acum că i-a solicitat şefului comisiei de specialitate să clarifice situaţia şi să-l informeze personal. Însă acesta l-a ignorat şi i-a răspuns direct premierului şi şefului său de partid, Vladimir Filat, minţind în respectiva scrisoare că amendamentul ar fi fost supus votului deputaţilor. Dacă este aşa cum spune ex-interimarul, lucrurile sunt grave de tot şi Veaceslav Ioniţă ar trebui sancţionat aşa cum prevăd rigorile legii. Însă doar după ce ancheta va dovedi vinovăţia acestuia. Dacă minte Ghimpu, situaţia este poate şi mai gravă, aceasta însemnând că suntem conduşi de persoane iresponsabile şi imorale. Or, şeful comisiei parlamentare a declarat recent că fostul înalt demnitar de stat l-ar fi şantajat şi ameninţat că îl va învinui de falsificarea legii respective, în cazul când nu va înceta să se intereseze prea insistent de situaţia din aviaţia civilă.  Chiar dacă zice el că nici un preşedinte nu a stat până acum să confrunte proiectele de legi pe care le semnează cu stenogramele discuţiilor din Parlament şi cu legile în varianta lor anterioară, acest lucru era obligat să-l facă aparatul Parlamentului şi armata de consilieri de tot felul dublată în cazul lui datorită poziţiei de dublu demnitar. De ce nu şi-au făcut aceştia datoria şi nu au verificat minuţios actul legislativ pe care i l-au dat înaltului demnitar să-l semneze. Nu este un argument nici faptul că până a ajunge pe masa preşedintelui, proiectul de lege aprobat de Parlament este semnat de mai multe persoane, inclusiv de consultanţi şi de şeful comisiei de profil. Din momentul când preşedintele Legislativului, preşedintele ţării îşi pune semnătura pe acel document, el îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul acestuia.   

Generat în 0.294 secunde.